Zůstane nám on-line výuka i po pandemii?

Na otázku odpoví pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání pro základní a střední školy, které navazuje na zkušenosti s distančním vzděláváním a zkouší různé možnosti digitalizace práce pro učitele a podporu žáků a studentů a jejich potřeb a talentů. Je třeba využít to dobré, co nám „digitální revoluce“ přinesla, a zároveň se poučit z chyb. Proto se nyní testují různé druhy způsobů organizace, obsahu a metod vzdělávání, které by mohly být do budoucna šikovně vyžity pro práci všech škol.

O půl druhého roku trvajícím projektu kombinovaného vzdělávání, které má prověřit možnosti zařazení on-line metod do běžné výuky škol, se dočtete v článku, který vyšel v květnovém Řízení školy..

Počítače a technika hraje v dnešní době prim. Digitalizace se díky pandemii velmi rychle zavedla i do našich škol, kde se s ní snažíme, tu lépe, tu hůře, sžít a vyrovnat. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podzim 2020 schválilo a připravilo v rámci realizace nové národní Strategie 2030+ projekt pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání. Mimo jiné je to reakce na zprávy České školní inspekce, které konstatují, že nejsou dostatečně využívány moderní výukové metody a převažují frontální formy práce s dominancí učitele, což vede k nižší míře aktivního zapojení žáků do výuky. Zároveň rostou počty dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a je nezbytná vyšší míra individualizace výuky nebo různorodých úkolů tak, aby tyto potřeby a možnosti žáků byly více respektovány.

Půl druhého roku trvající projekt kombinovaného vzdělávání prověří možnosti zařazení on-line metod do běžné výuky škol. Navazuje na zkušenosti s distančním vzděláváním a zkouší různé možnosti digitalizace práce pro naše učitele a podporu žáků a studentů a jejich potřeb a talentů. Je třeba využít to dobré, co nám „digitální revoluce“ přinesla, a zároveň se poučit z chyb. Proto se nyní testují různé druhy způsobů organizace, obsahu a metod vzdělávání, které by mohly být do budoucna šikovně vyžity pro práci všech škol.

Ludmila Třeštíková
MŠMT

Jedním z cílů pokusného ověřování je tak připravit kvalitní podklady pro rozhodování MŠMT o tom, zda a jak začlenit kombinované vzdělávání do výuky v základních i ve středních školách.   Očekávají se benefity při práci s nadanými či naopak nemocnými či hendikepovanými žáky, s dětmi na dlouhodobých pobytech v zahraničí nebo pokud to je pro žáka a jeho rodinu z nějakého důvodu výhodnější.

Přihlásily se desítky škol, od malotřídek po velké střední odborné školy

Projekt je realizován na principu dobrovolného zapojení škol. Do začátku března se k ověřování přihlásilo 38 základních škol, 17 středních škol a 10 gymnázií. Školy jsou všech velikostí, zřizovatelů i zaměření, ministerstvo potřebuje znát všechny možnosti.

Zúčastněné školy mohou zapojit celé ročníky, třídy, skupiny nebo jen konkrétní žáky. A je jasné, že škola musí mít i paralelních skupiny žáků, kteří se vzdělávají prezenčně, jako kontrolní vzorek, aby se daly objektivně srovnat výsledky obou metod vzdělávání a definovat výhody a nevýhody. Samozřejmě zapojení každého žáka je podmíněno souhlasem jeho zákonného zástupce. Dnes už víme, že většina přihlášených škol chce zařadit do pokusu2/3 svých žáků, běžné školy neplánují ověřování u posledních ročníků (žáků 9. tříd a maturantů), výjimku tvoří ScioŠkoly.

Co si MŠMT od pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání slibuje

Je třeba využít zkušenosti a vytvořit funkční model výuky, které propojuje prezenční a distanční formu vzdělávání. Očekáváme, že kombinovaná forma má potenciál přinést do škol nové příležitosti: zvýšit samostatnost žáků, rozvíjet kompetenci k učení, personalizovat vzdělávání. Cílem je zohlednit různorodé učebních styly žáků, a přitom zachovat kvalitu. Jednoznačným benefitem je možnost vytvořit rovné příležitosti pro vzdělávání žáků, kteří se z jakéhokoli důvodu nemohou účastnit prezenční výuky. A také třeba vyzkoušet možnosti propojení prvků zážitkové pedagogiky.

Školy budou v rámci kombinovaného vzdělávání realizovat jak konkrétní témata, tak i celé předměty. Některé školy hodlají tyto varianty kombinovat. Často chtějí ředitelé distanční výuku zaměřit na realizaci školních projektů. Některé SOŠ plánují metody využít i pro praktickou výuku. ​​

V rámci přihlášených škol bude také zkoumána efektivní organizace – od kombinace skupinového vzdělávání dle času nebo v návaznosti na rozvržení obsahu, až po personalizovaný model v rámci individuálního studijního plánu nebo individuálního vzdělávání​.  I časové modely navrhované školami jsou různé. Může to být zavedení distančního vzdělávání na 1 konkrétní den v týdnu​, 1-3 týdny za pololetí nebo 1-2 dny za měsíc. ​ Tady by se hodilo podotknout, že to záleží na školách, ale přínosem pro PO KV je využití co nejvíce různých kombinací. A také to, že je dobré také zjistit, co nefunguje, protože i to je zpětná vazba, kterou je možné využít.

Kdy bude pokus spuštěn a kdy se dozvíme výsledky? 

Plán přípravné fáze probíhá od 1.1. do 31.8.2021. Bohužel spuštění projektu spadlo do období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR a nuceného přesunu veškeré výuky na distanční formu. Pokusné ověřování tak není možné na školách momentálně realizovat.  Ale ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem probíhá příprava zapojených škol a vzájemná setkávání ředitelů a webináře pro učitele.

Školy budou realizovat kombinovanou výuku v návaznosti na to, jak se bude vyvíjet pandemická situace a s ní související opatření vlády a jak budou připraveny, ale nejpozději od 1.9.2021. Výsledky budou známy o prázdninách příštího roku (2022). O všech krocích a pokrocích vás budeme informovat.


Reference vedení škol, které se již přihlásily do pokusného ověřování

RNDr. Zdeněk Bergman

ředitel, Gymnázium, Teplice

Máme chuť zkoušet a zavádět něco nového. Při dosavadní výuce na dálku jsme si ověřili nové formy a metody práce s žáky. Poznali jsme úskalí i přednosti takové práce, takže víme, do čeho jdeme.

Pro některé žáky je výuka na dálku vhodnější – nestresuje je, umožňuje jim vlastní tempo. Jiní zase nemohou být přítomni ve výuce kvůli zdravotnímu problému. Další pak jsou nadaní a pomocí výuky na dálku toho mohou zvládat více – sport, umění studium další školy. Všem těmto žákům chceme zavedením kombinovaného vzdělávání pomoci k dosažení jejich vzdělanostního maxima.

Plánujeme kombinované vzdělávání ve třech variantách. Jednak máme vybrány čtyř třídy, ve kterých bude probíhat výuka na dálku cca 3 – 5 dní v měsíci. Za druhé chceme výuku na dálku u žáků, kteří mají individuální studijní plán. A za třetí to bude u všech tříd ve dnech či situacích, kdy nebude běžná prezenční výuka možná.

Ing. Mgr. Michal Pospíšil

ředitel, Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Naše škola nabízí vzdělávání v potravinářských oborech již od roku 1902.  Kombinovaným vzděláváním chceme zdokonalit dosavadní nástroje a mechanismy (případně nalézt nové) používané při distančním vzdělávání a celý proces zefektivnit a systémově ověřit v praxi. Předpokládáme, že se ověřování bude účastnit většina žáků školy, mezi žáky a jejich zákonnými zástupci je o účast v projektu zájem. A to stejné platí také pro pedagogické pracovníky školy, kteří již vybrali vhodné všeobecně vzdělávací i odborné předměty.

V rámci projektu plánujeme distanční výuku jednou týdně a vnímáme ji jako vhodný doplněk praktických odborných aktivit, které i nadále nutně musíme realizovat prezenčně v laboratořích a našem dílenském poloprovozu. Jako nejnáročnější v rámci výuky v digitálním prostředí pociťujeme udržení kvalitního kontaktu žáka a učitele, proces vzdělávání je o růstu člověka jako osobnosti skrze znalosti, dovednosti a postoje a naším hlavním úkolem je tedy hledat vhodné formáty výuky a nástroje, aby celý proces dával smysl. I v rámci distanční výuky je potřeba dbát na individuální potřeby každého žáka a toto pro nás aktuálně představuje největší motivaci a výzvu.

Jana Chárová a Jiří Hlinka

vedení školy, 4. ScioŠkola Praha - základní škola, s.r.o.

Máme chuť zkoušet a zavádět něco nového. Při dosavadní výuce na dálku jsme si ověřili nové formy a metody práce s žáky. Poznali jsme úskalí i přednosti takové práce, takže víme, do čeho jdeme.

Pro některé žáky je výuka na dálku vhodnější – nestresuje je, umožňuje jim vlastní tempo. Jiní zase nemohou být přítomni ve výuce kvůli zdravotnímu problému. Další pak jsou nadaní a pomocí výuky na dálku toho mohou zvládat více – sport, umění studium další školy. Všem těmto žákům chceme zavedením kombinovaného vzdělávání pomoci k dosažení jejich vzdělanostního maxima.

Plánujeme kombinované vzdělávání ve třech variantách. Jednak máme vybrány čtyř třídy, ve kterých bude probíhat výuka na dálku cca 3 – 5 dní v měsíci. Za druhé chceme výuku na dálku u žáků, kteří mají individuální studijní plán. A za třetí to bude u všech tříd ve dnech či situacích, kdy nebude běžná prezenční výuka možná.

Mgr. Petr Došek

Základní škola Velvary

Pokusné ověřování kombinované výuky nás zastihlo v době, kdy si více než v jiných časech uvědomuje nutnost přechodu od konzervativního modelu školy k modernějšímu a pružnějšímu vzdělávání. Proč?

  1. Již delší dobu sledujeme, že existují skupiny dětí, které se v současném systému necítí komfortně, ať už to jsou imobilní žáci, žáci se zdravotním handicapem, žáci rozvíjející svůj sportovní či umělecký talent, žáci, kteří často pobývají mimo území ČR nebo žáci trpící např. fobií na školu.
  2. Současná covidová krize ukazuje, že některým žákům distanční výuka naopak vyhovuje, cítí se při ní lépe a dosahují lepších výsledků než při výuce prezenční. Nově se objevila potřeba vzdělávat děti, které rodiče nemohou nebo nechtějí v současné době do školy posílat. Jejich obavám nahrávají proti epidemiologická opatření, včetně rotační výuky.
  3. Připravuje se tzv. malá revize RVP ZV, která je zaměřena především na digitální kompetence a ty kromě jiných, kombinované vzdělávání přirozeně rozvíjí.

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání chápeme jako příležitost ke změnám, jako výzvu a logické navázání na distanční výuku. Nehledáme v něm marketingový záměr pro nábor nových žáků, ale rozšíření vzdělávacích služeb pro žáky současné.


Mgr. Šárka Třísková

Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany

Naše škola představuje malotřídní školu, kterou tvoří první stupeň základní školy. První, druhý a čtvrtý ročník je v tomto školním roce samostatný.  Třetí a pátá třída jsou spojené.

Do pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání jsme se zapojili mimo jiné s ohledem na snahu posílit samostatnost žáků a jejich kompetence k učení. Reagujeme také na pozitivní ohlasy některých rodičů na distanční formu výuky a zájem o její začlenění do dalšího vzdělávání po zrušení mimořádných opatření. Klademe důraz na individuální přístup k dětem, rodinnou atmosféru, úzkou spolupráci s děním v obci a podporu kreativního myšlení žáků.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content