Balíček informací pro školy na nový školní rok 2021-2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vám dává v této aktualitě k dispozici informace, které byly 17. 8. 2021 zaslány do datových schránek škol k zahájení nového školního roku 2021-2022. Mezi jinými zde najdete: Manuál k provozu a testování v novém školním roce, Pravidla k maturitám, závěrečným zkouškám a absolutoriím, Informace k třídnickým příplatkům, Metodiku vzdělávání cizinců a řadu další informací.
1. Materiály k začátku nového školního roku 2021-2022

Kromě základních informací v textu níže další podrobné informace naleznete v těchto dokumentech a materiálech vztahující se nejen k začátku nového školního roku:


2. Preventivní screeningové testování

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první nebo druhý den školního vyučování (možnost ředitele školy rozhodnout o začátku testování druhý den školního vyučování se týká pouze přípravných tříd, přípravných stupňů, prvních tříd a tříd s žáky 1. tříd a žáky vyšších ročníků), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. V případě, že se škola rozhodla testovat PCR metodou, testuje se s frekvencí jedenkrát v týdnu první vyučovací den v týdnu. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v mimořádném opatření k preventivnímu testování).

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Více informací je v přiložené metodice.

Na základě výsledků veřejné zakázky byly pro testování v uvedených termínech vybrány antigenní testy zn. GENRUI, nákup těchto testů bude realizován z prostředků Fondu solidarity EU. Distribuce dodávky těchto testů bude zahájena dne 24. srpna 2021, školy by měly testy obdržet do pátku 27. srpna 2021. Tato dodávka antigenních testů je určena pro subjekty vykonávající činnost základní školy, střední školy nebo konzervatoře s výjimkou těch, které v termínu do 18. srpna 2021 do 12 hodin závazně oznámí v systému sběru dat MŠMT (https://sberdat.uiv.cz/login) screeningové testování prostřednictvím RT-PCR testů. Testování pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců ve školách antigenními testy distribuovanými z MŠMT v tomto období neprobíhá, distribuční seznamy jsou bez výjimky závazné a nelze žádným způsobem upravovat počet testů pro jednotlivé subjekty.


Způsob účtování o přijatých testech je obdobný, jako v případě minulých dodávek, v platnosti tak zůstává informace pro účtování, zveřejněná zde: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/info-uctovani-msmt-skoly-1.pdf. Jednotková cena testu GENRUI činí 18,87 Kč, malá krabička, která je základním distribuovatelným balením, obsahuje 25 ks testovacích sad. Tato skutečnost je zohledněna v distribučních seznamech. Manuály a letáky k testům GENRUI jsou opět k dispozici na webu určenému k testování: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/, stejně jako další materiály a informace k organizaci zářiového testování.


3. Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky). Více o pravidlech a podmínkách preventivního testování je k dispozici v přiloženém manuálu.

Pod pojmem dítě je myšleno dítě v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních.


4. Zkoušky v prezenční formě

Nově jsou s účinností od 1. září 2021 upraveny zkoušky v prezenční formě, které jsou součástí vzdělávání podle školského zákona (typicky maturitní, závěrečné zkoušky) tak, že jejich režim upravuje mimořádné opatření k provozu služeb a maloobchodu.

  • V případě, že se zkoušky účastní více než 20 osob, musí osoby na zkoušce (zkoušený, zkoušející i veřejnost) doložit OTN (očkování/prodělaná nemoc/test). Pravidla pro konání těchto zkoušek jsou tedy totožná, jako doposud.
  • Pravidla pro nošení ochranného prostředku na zkouškách se nemění, tzn. zkoušený a zkoušející nemusí nosit ochranný prostředek, pokud je mezi osobami rozestup 1,5m.

5. Národní plán doučování – metodická podpora

Pandemie COVID -19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky a pro jehož účely bylo školám rozepsáno 250 milionů korun. Plán podporuje všechny základní, střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31.12.2021.

K využití rozepsaných finančních prostředků byla připravena metodická podpora na webových stránkách https://doucovani.edu.cz, které budou spuštěny nejpozději k 18. srpnu 2021. Na těchto stránkách školy naleznou základní informace o možnosti využití finančních prostředků na doučování, administrativní podporu (např. vzory dohod), podporu výběru žáků k doučování a komunikaci s nimi a další podpůrné programy k doučování, včetně kontaktů na organizace, které s doučováním mohou pomoci. Součástí webu budou i inspirativní videa a materiály pro doučující, které budeme postupně rozšiřovat pro sdílení zkušeností a nápadů mezi školami.


Informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT bude opět zajišťovat speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT a prostřednictvím mailu koronavirus@msmt.cz. Koronalinka Vám bude k dispozici od 23. 8. 2021 do poloviny září každý všední den.

Rovněž je možné navštívit stránky MŠMT https://www.edu.cz/covid-19/, které obsahují metodické materiály a všechny aktuální informace ke covid-19 v oblasti školství.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content