Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Digitální technologie pro znevýhodněné žáky

edu.cz > Digitalizujeme školu > Digitální technologie pro znevýhodněné žáky

Prevence digitální propasti

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).

MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytne školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení (např. notebook, chromebook, tablet nebo software).

Opatření je určeno pro základní školy, střední školy a konzervatoře.

Záměrem je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální propasti.

Podrobné informace k poskytnutí finančních prostředků včetně účelu, podmínek a kritérií jsou k dispozici ve Věstníku pro školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (strana 117-119). Pro školy soukromé a církevní bude zveřejněna výzva (školy budou informovány).


Obsah


Digitální propast označuje sociální a ekonomickou nerovnost (propast) mezi těmi, kdo mají přístup k technologiím a kdo ne. Patří sem jak přístup k technickému vybavení, tak i k programům, komunikačním platformám či konektivitě, tj. všemu, co je třeba k digitálnímu zapojení žáka do vzdělávání. Tento nedostatek, často ještě v kombinaci se speciálními vzdělávacími potřebami na straně žáka, vede ke stavu jeho vyloučení.

Důsledkem digitální propasti je prohlubování nerovného přístupu ke vzdělávání. Na úrovni jednotlivce/žáka vede tento stav k jeho vyloučení. Menší kompetence dále znamenají jeho nižší šance na úspěšnost ve vzdělání (získání kvalifikace) a v uplatnitelnosti na trhu práce, a tedy i v životě.


Cílem aktivity JE:

 • zpřístupnění mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky vytvořením tzv. mobiliáře mobilních digitálních zařízení určených k zapůjčování žákům,
 • mít pro žáky k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku i pro výuku na dálku, 
 • zajistit, aby nejméně 80 % škol mělo mobilní digitální zařízení k zapůjčení znevýhodněným žákům. 

Cílem aktivity NENÍ:

 • pořídit nemobilní digitální zařízení nebo digitální zařízení, která přímo nesouvisejí s výukou, 
 • vytvořit z mobiliáře „sklad“ a ponechat mobilní digitální zařízení nevyužité pro vzdělávací potřeby žáků.

Určeno žákům:

1) s nedostatečným ICT vybavením umožňujícím připojit se do výuky na dálku, 
2) s nedostatečným ICT vybavením pro přípravu a účast na výuce.  

Priorita výpůjček se dále řídí faktory:

 • vyšší věk žáka (zvyšují se nároky na osvojení si digitálních kompetencí),  
 • zařazení žáka do programů sociální podpory (stipendia, přídavky v hmotné nouzi apod.), 
 • jedná-li se o žáka prvního ročníku SŠ nebo žáka posledních ročníků ZŠ a SŠ. 

TIP: Jak bude prakticky pro školu vypadat způsob půjčování?
Školy si mohou zvolit systém půjčování dle své potřeby a znalosti prostředí.
Typicky lze digitální zařízení žákům z mobiliáře půjčit dlouhodobě (na celý školní rok) nebo krátkodobě (např. na konkrétní projekt nebo doučování).
Je také možné zavést tzv. digikoutek/kiosek, kde budou k dispozici volně všem ve škole. I v takovém případě je třeba zavést způsob evidence, komu bylo digitální zařízení zpřístupněno.


Jakým způsobem získají školy finanční prostředky

Veřejné školy (zřizované obcí, krajem či DSO)

Veřejné školy získají finanční prostředky automaticky bez nutnosti vyplňovat žádost nebo jiný formulář. Prostředky budou veřejným školám poukázány prostřednictvím tzv. ad hoc normativu na základě vyhlášení ve Věstníku MŠMT (podobně jako na podzim 2020 v případě prostředků na IT vybavení na distanční výuku). Konkrétní částka, kterou škola obdrží, je součástí dopisu s informacemi o poskytnutí finančních prostředků, které byly poslány školám datovou schránkou.  

Neveřejné školy (soukromé, církevní)

Pro neveřejné školy bude zveřejněna výzva o poskytnutí dotace. Školy v rámci této výzvy podají žádost o poskytnutí dotace.


Co bude možné z prostředků pořídit

Škola bude moci použít finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky vytvořením tzv. mobiliáře digitálních zařízení ve škole k prevenci digitální propasti.  

Mezi mobilní digitální technologie patří zejména: 

 • notebook, ultrabook, chromebook apod.,   
 • tablet, phablet, apod.,
 • chytrý mobilní telefon,  
 • příslušenství k digitálním mobilním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, klávesnice, obaly apod.),
 • digitální zařízení pro žáky se  SVP, např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.  

TIP: Jak bude škola mobiliář vykazovat:
Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. roku následujícím po roku poskytnutí finančních prostředků o způsobu využití finančních prostředků (sberdat.uiv.cz). Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru.
Mezi údaje, které bude škola poskytovat, mj. patří: 
a) Počet mobilních digitálních zařízení připravených k zapůjčení
b) Počet mobilních digitálních zařízení nakoupených z poskytnutých finančních prostředků, jejich základní specifikace a náklady uhrazené z poskytnutých finančních prostředků


Metodika: Jak postupovat při zřízení mobiliáře ve škole

1 Vytvořte mobiliář digitálních zařízení k prevenci digitální propasti

1.1 Nakupte potřebný počet mobilních digitálních zařízení

Při výběru spolupracujte se svým školním ICT koordinátorem a IT správcem, inspirujte se na edu.cz

1.2 Zajistěte správu mobiliáře digitálních zařízení: místo zpřístupnění, člověka a systém

Aby mobiliář správně fungoval, je třeba určit:  

 • A. Místo, kde bude mobiliář umístěn.
  Může se jednat o samostatnou uzamykatelnou místnost nebo skříň. 
 • B. Člověka, který se bude o mobiliář starat.  
  O mobiliář, stejně jako o ostatní IT vybavení, by se měl starat kompetentní profesionál (Váš IT správce i externí firma). Konzultujte se svým IT správcem možnost vzdálené správy.  
  Zodpovědný člověk by měl zajistit, že: 
  • je všechen software v digitálních zařízeních aktuální, včetně aktualizované antivirové ochrany,
  • digitální zařízení je funkční.   
 • C. Systém zápůjčky
  Pro další vykazování je nutné evidovat:  
  • Počet mobilních digitálních zařízení připravených k zapůjčení, 
  • počet digitálních zařízení nakoupených z poskytnutých finančních prostředků, jejich základní specifikace a náklady uhrazené z poskytnutých finančních prostředků.

Další povinnosti škol jsou uvedeny ve Věstníku (viz kritéria, účel, podmínky).

Je tedy nutné nastavit systém této evidence a zajistit, aby bylo v mobiliáři vždy dostatečné množství digitálních zařízení k zapůjčení.  

2 Určete žáky, kterým budou digitální zařízení zapůjčena

Informujte o této skutečnosti pedagogický sbor

Požádejte pedagogy, především třídní učitele, o vytipování žáků, kteří by mohli digitální zařízení k zápůjčce potřebovat. Při vytipování těchto žáků postupujte podle Kritérií pro zapůjčení digitálního zařízení. Třídní učitel pak ve spolupráci s asistentem pedagoga či sociálním pedagogem diskrétně vytipuje žáky, kteří by mohli být pro zápůjčku vhodní.  

TIP: Doporučený postup při výběru žáků k zapůjčení digitálního zařízení 
Vyberte žáky:
1) s nedostatečným ICT vybavením pro připojení se do výuky na dálku, 
2) s nedostatečným ICT vybavením pro potřebnou přípravu a účast na výuce.

Prioritu má:
1) vyšší věk žáka (se zvyšujícím se věkem žáka se zvyšují nároky na osvojení si digitálních kompetencí),

2) zařazení žáka do programů sociální podpory (stipendia, přídavky v hmotné nouzi, pakliže jsou informace dostupné apod.),

3) první ročníky SŠ a poslední ročníky ZŠ, SŠ.

3 Uzavřete smlouvu o výpůjčce (doporučené)

V případě zapůjčení digitálního zařízení mimo budovu školy (například dlouhodobě na domácí používání) doporučujeme mezi zákonným zástupcem žáka a školou uzavřít smlouvu o výpůjčce. V případě, že je zařízení zapůjčováno krátkodobě (např. v rámci kroužku, výuky nebo na projekt) a není to mimo území školy, není nutné smlouvu o výpůjčce uzavírat, v tomto případě však doporučujeme zapůjčení evidovat.  

Při uzavírání smlouvy o výpůjčce je třeba citlivě oslovit zákonné zástupce žáka a možnost zápůjčky navrhnout. Důležité je, že není třeba dokládat žákovu „znevýhodněnost“.  

4 Předejte digitální zařízení žákovi

Před předáním digitálního zařízení žákovi si ověřte jeho dovednosti se zařízením pracovat, umět zařízení zapnout a vypnout, přihlásit se apod.   

5 Nenechejte v tom žáka samotného

Pravidelně monitorujte, jak žák se digitálním zařízením pracuje, zda se zapojuje do vzdělávacího procesu.  

6 Ukončení zápůjčky

Před ukončením zápůjčky získejte zpětnou vazbu od žáka, jak mu digitální zařízení pomohlo (např. se mohl lépe připravit na příjímací zkoušky).  

Po převzetí digitálního zařízení je třeba zkontrolovat funkčnost zařízení. Před zapojením do sítě je třeba jej reinstalovat a připravit pro dalšího uživatele.  


Skip to content