Metodická podpora - FAQ a materiály ke stažení

Metodická podpora

Informace k povinné publicitě škol:
Dokumenty (vzor) – záhlaví dalších dokumentů při informování veřejnosti
Plakát (vzory dle účelu) - povinnost příjemce podpory z EU informovat veřejnost, že je příjemcem podpory Přehled vzorů publicity podle Věstníku a souvisejícího plnění cílů. Příklady povinné publicity jsou uvedeny v metodické podpoře (níže) v kapitole č. 2 Zdroj finančních prostředků a povinná propagace.
- ve Věstníku 01/2022 v odstavci c) kapitoly IV. Platí i pro Věstník 02/2023 a Věstník 02/2024 (ke stažení jsou níže v části Materiály ke stažení)

Metodická podpora 3 pro rok 2024 (bude k dispozici, prozatím využijte metodickou podporu 2 - níže) obsahuje informace k průběhu čerpání finančních prostředků na prevenci digitální propasti a k závěrečnému vyúčtování / povinnému sběru dat za rok 2024, který bude následovat na počátku roku 2025 s povinným vyplněním formuláře do 28. 2. 2025 (platí pro školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, a nebo do 15. 2. 2025 (platí pro školy soukromé a církevní).

V této souvislosti připomínáme povinnou publicitu, kterou jsou školy povinny zveřejnit i dálkově přístupným způsobem na svých webových stránkách a to i zpětně za rok 2020 (viz distanční výuka - Věstník 2020); 2022-2023 (digitální učební pomůcky a prevence digitální propasti - Věstník 01/2022) a 2024 (prevence digitální propasti.

Vzory k povinné publicitě jsou k dispozici zde: edu.cz/npo/povinna-publicita-npo nebo zde ke stažení v jednom balíčku: edu.cz/digitalizujeme/metodicka-podpora, zde jsou rovněž odkazy na jednotlivé vydané Věstníky. Rozlišení vzorů je podle cílů (EU dokumenty): cíl 172 - publicita za rok 2020 v době distanční výuky; cíl 173 - publicita za rok 2022-2024 se týká prevence digitální propasti; cíl 174 - publicita za rok 2022 nebo 2023 se týká digitálních učebních pomůcek; nebo oba cíle 174 a 173, pokud ve stejném roce současně škola čerpala na oba účely (DUP a PDP). Díky této publicitě je umožněno kontrolním orgánům podat informaci o tom, že škola čerpala tyto finanční prostředky na digitalizaci a porovnat je s jinými zdroji a projekty. Doporučujeme proto řádně označit digitální zařízení (pokud je to možné) tak, aby bylo možné jednoznačně rozlišit, z jakého finančního zdroje jsou pořízeny (např. faktura obsahuje dodací list se sériovými čísly zařízení a inventární čísla jsou řádně označena a je uveden zdroj financování v účetních dokladech, ideálně i na zařízení). Více informací a příkladů dobré praxe jsou uvedeny v Metodické podpoře 3.

Metodická podpora 2 k závěrečnému vyúčtování / povinnému sběru dat za rok 2023. Od závěru roku 2023 zveřejněn v systému IS-NPO formulář pro školy soukromé a církevní, který školy musí vyplnit do 15.2.2024 a "veřejné" školy do 28.2.2024

Efektivní využívání digitálních technologií ve výuce však vyžaduje i připravené a kompetentní pedagogy. MŠMT společně s NPI ČR poskytnou pedagogům rozsáhlou metodickou podporu v souladu s revidovaným Rámcovým vzdělávacím programem. Materiály ke stažení s metodickou podporou naleznete níže.


1 2 3 4 5


Souhrn všech materiálů ze stránek edu.cz/digitalizujeme jsou k dispozici zde:

Materiály ke stažení

  VĚSTNÍKY - pro školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí
1.1   Věstník MŠMT 01/2022 - digitální propast (zveřejněno ve Věstníku MŠMT 11. 2. 2022) (strana 117-119)
1.2   Věstník MŠMT 01/2022 - digitální učební pomůcky MŠ (zveřejněno ve Věstníku MŠMT 11. 2. 2022) (strana 120-122)
1.3   Věstník MŠMT 01/2022 – digitální učební pomůcky ZŠ a gymnázia (zveřejněno ve Věstníku MŠMT 11. 2. 2022) (strana 123-125)
1.4   Věstník MŠMT 02/2023 (pro ZŠ, SŠ a konzervatoře: s. 252 - 254 prevence digitální propasti; s. 255 - 257 pokročilé digitální učební pomůcky)
1.5   Věstník MŠMT 02/2024 (strana 235-237)

2   INFORMACE ŠKOLÁM O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
2.1    Plakát "Digitalizujeme" - harmonogram
2.2   Informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci NPO

3   METODICKÉ MATERIÁLY
3.1   Příručka pro ředitele ke správě ICT ve škole
3.2   Standard konektivity a bezpečnosti školy v 21. století
3.3   Příručka k prevenci digitální propasti v rámci Národního plánu obnovy
3.4   Vzor smlouvy o výpůjčce

4   REVIDOVANÉ RVP
4.1   Pro základní školy
4.2   Pro gymnázia

5   POVINNÁ PUBLICITA
5.1   Dokumenty (vzor) – záhlaví dalších dokumentů při informování veřejnosti
5.2   Plakát (vzory dle účelů) - povinnost příjemce podpory z EU informovat veřejnost, že je příjemcem podpory
– více je uvedeno ve Věstníku v odstavci c) kapitoly IV.

6   VÝZVY - určeno pro školy soukromé a církevní
6.1   Výzva - prevence digitální propasti
6.2   Výzva - digitální učební pomůcky
- přílohy k oběma výzvám jsou uvedeny na webových stránkách MŠMT, viz také FAQ 4.1

7   Závěrečné vyúčtování Komp. 3.1 z NPO za rok 2022
7.1   Závěrečná zpráva a vyúčtování - platí pro školy soukromé a církevní - zpřístupněno v IS-NPO od 30. 12. 2022 k vyplnění nejpozději do 15. 2. 2023 - viz čl. 19 rozhodnutí o přidělení dotace
7.2   Povinný sběr dat - pro školy zřizované krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí - zpřístupnění v IS-NPO s odkazem na https://sberdat.uiv.cz do konce ledna 2023 k vyplnění nejpozději do 28. 2. 2023 - viz odst. b) kap. IV Věstníku 01/2022
- Metodická podpora k závěrečnému vyúčtování a splnění účelu, kritérií a podmínek - platí pro 7.1 i 7.2

8   Čerpání finančních prostředků v roce 2023
- školám rozesláno Avízo (prosinec 2022)

Jsme tu pro vás! V případě nejasností nám můžete sdělit svůj dotaz a napsat na digitalizujeme@msmt.cz.
Nebo si vyžádejte svého IT guru.


Často kladené otázky


1 FAQ k digitálním učebním pomůckám

1.1 Jak zjistíme, co je možné koupit z finančních prostředků na digitální učební pomůcky? 

Zásadním kritériem je naplnění účelu podpory ve smyslu nákupu zařízení umožňující škole realizovat revidované RVP ZV, resp. RVP G, RVP GSP či RVP GP (dále jen "revidované RVP") a rozvíjet tak informatické myšlení žáků a jejich digitální kompetence. Pro inspiraci můžete využít stránku: https://www.edu.cz/digitalni-ucebni-pomucky, kde naleznete příklady digitálních učebních pomůcek pro školy. 

Pomocné otázky při výběru digitálních učebních pomůcek: Bude s digitální učební pomůckou pracovat žák a bude si tím rozvíjet informatické myšlení a digitální kompetence podle revidovaných RVP? Budu si umět toto zdůvodnit při reportování MŠMT do 28.2.2023 viz další podmínky uvedené ve Věstníku (jedná se o neinvestiční výdaje z NPO a nejedná se o vybavení učeben, tříd, či nástrojů a pomůcek učitele).

Číst více

1.2 Můžeme učební pomůcky nakupovat už od 1. 1. 2022, i když výuku podle revidovaného RVP zahajujeme postupně? 
Ano, náklady jsou uznatelné od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Závazné jsou pro školy "veřejné" informace uvedené ve Věstníku a ty je zapotřebí si pečlivě přečíst (nebo ve výzvě u soukromých a církevních škol).  
Podstatné je deklarovat výuku podle revidovaného RVP od 1. 9. 2022 (nebo již bylo učiněno od 1. 9. 2021) a může být postupné tzn. nemusí zahájit výuku podle revidovaného RVP celá škola najednou, ale po částech postupně (ročníků).  

1.3 Proč nelze pořídit stolní počítač jako učební pomůcku? 
Rozhodující je splnění účelu přidělených finančních prostředků, který je stanoven ve Věstníku. Musí se jednat o nákup takových digitálních učebních pomůcek, které naplní svůj účel v rámci výuky podle revidovaných RVP napříč vzdělávacími oblastmi a nikoliv pouze při výuce Informatiky nebo při výuce ve specializovaných počítačových učebnách.  
Nákup stolních počítačů z těchto finančních prostředků tedy není doporučen.  
Každá škola se rozhoduje podle svých podmínek a vždy by se mělo jednat o takové digitální učební pomůcky, které jsou určeny pro žáka (nikoliv pro vybavení učebny/třídy...), u kterého se pomocí digitální učební pomůcky rozvíjí informatické myšlení a digitální kompetence v souladu s revidovanými RVP. Nákup stolního počítače tedy není vyloučen, a to zejména tam, kde je spojení digitální učební pomůcky ve spojení se stolním počítačem žádoucí, informace také zde:
https://www.edu.cz/ict/stolni-pocitace/  
Připomínáme rovněž, že školy budou v rámci mimořádného šetření MŠMT do 28.2.2023 vykazovat použití poskytnutých prostředků a v takovém případě budou odůvodňovat nákup stolních počítačů v kontextu reality školy.

1.4 Proč nejsou některé digitální učební pomůcky doporučené uhradit z NPO a v metodickém pokynu MŠMT jsou jako učební pomůcky vedeny? 
Rozhodující je účel přidělených finančních prostředků. Účel finančních prostředků z Národního plánu obnovy (dále jen NPO) v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace se zaměřuje na žáka, který pracuje s digitální učební pomůckou, aby se rozvíjelo jeho informatické myšlení a digitální kompetence v souladu s revidovanými RVP a to napříč vzdělávacími oblastmi.  
Tím se může lišit účel (NPO) od metodického pokynu vydaného obecně k digitálním učebním pomůckám, kde mohou být také příklady učebních pomůcek, které jsou využívány v počítačové učebně výhradně pro výuku Informatiky (např. počítač, projektor). Zároveň nepatří mezi digitální učební pomůcky takové digitální technologie, které jsou součástí vybavení učebny a digitální technologie, se kterou pracuje spíše učitel (projektor).  

1.5 Proč není možné jako digitální učební pomůcku zakoupit interaktivní tabuli? 
Interaktivní tabule je součástí vybavení třídy/učebny a jedná se o investiční výdaj. Při výběru digitálních učebních pomůcek je nezbytné splnit účel, který je stanoven ve Věstníku a jedná se o takové digitální učební pomůcky, se kterými pracuje ve výuce žák (nejedná se o vybavení třídy/učebny) a je u něho rozvíjeno informatické myšlení a digitální kompetence, které umožní naplňovat revidovaný RVP napříč vyučovacími vzdělávacími oblastmi.

1.6 Je možné jako digitální učební pomůcku zakoupit notebook, chromebook? 
Nákup by měl odpovídat potřebám školy, která si vyhodnotí, že potřebuje notebooky nebo chromebooky z důvodů např. využití s jinou pokročilou digitální technologií (rozšířená či virtuální realita) nebo doplnění chybějících kusů zařízení pro žáky do výuky libovolného předmětu. Tím naplní účel podpory ve smyslu nákupu zařízení umožňující škole realizovat revidované RVP a rozvíjet tak informatické myšlení žáků a dětí a jejich digitální kompetence. 
Zdůvodnění nákupu bude škola poskytovat MŠMT do 28. 2. následujícího roku (viz Věstník), kap. IV. odst. b)

1.7 Máte nějaké doporučení na digitální učební pomůcky pro MŠ? 
Příklady digitálních učebních pomůcek pro MŠ jsou uvedeny ve Věstníku (III. kap. Účel).  
V praxi MŠ jsou to nejčastěji robotické stavebnice a roboti pro nejmenší, 3D brýle ve spojení s tabletem (notebookem/chromebookem) nebo software pro virtuální realitu (příklady jsou na https://www.edu.cz/digitalni-ucebni-pomucka), interaktivní tužku spolu s interaktivní knihou, různé pracovní listy, didaktické hry, které rozvíjejí informatické myšlení a digitální kompetence (seřadit obrázky, najít rozdíly, uspořádat objekty podle nějaké vlastnosti, sestavit nejlepší řešení, logickou cestu atp.) a podobně také unplugged aktivity (“odpojeno” tj. bez digitální technologie) – lze pořídit z finančních prostředků hry, experimenty, obrazové materiály pro aktivity, pomocí kterých děti analyzují “svět” kolem sebe, rozvíjí svou schopnost popsat problém, analyzovat ho, nalézt řešení. Např. Prohlédni si obrázek “cesta do školky/školy”, vidíš někde problém, analyzuj ho, nalezneš řešení? Má problém více řešení? Které je lepší a proč? Inspiraci lze nalézt v materiálech pro 1. stupeň ZŠ a přizpůsobit potřebám MŠ. 

1.8 Co je rozhodující při určování, zda se jedná o digitální učební pomůcku? 
Mezi nejčastější otázky patří, zda ta či ona pomůcka je pokročilou digitální učební pomůckou pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a odpovídáme, cituji: 
Rozhodující je, zda s digitální učební pomůckou pracuje žák /dítě a zda si s touto pomůckou rozvíjí informatické myšlení a digitální kompetence a tím naplňuje revidované RVP a zejména novou klíčovou digitální kompetenci, která je rozvíjena napříč vzdělávacími oblastmi a tudíž nejen v Informatice. Nejedná se tedy o digitální technologie, které jsou vybavením třídy, učebny nebo učitele pro jeho přípravu. Přitom se musí jednat o neinvestiční výdaj a musí být nakládání s těmito finančními prostředky efektivní, účelné a hospodárné. Zároveň u ZŠ a SŠ se musí jednat o pokročilou digitální učební pomůcku a nikoliv základní (i když je možné v odůvodněných případech použít i základní). Inspiromat naleznete zde: https://www.edu.cz/digitalizujeme/digitalni-ucebni-pomucky/  

Příklady z praxe na dotazy k digitálním učebním pomůckám: 
kalkulačka - nejedná se primárně o pokročilou digitální učební pomůcku pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí  
deskové hry – pro MŠ jsou unplugged aktivity doporučovány, avšak pro ZŠ a SŠ je zapotřebí pořizovat pokročilé digitální učební pomůcky... 
repasované notebooky – nelze zaručit efektivnost, hospodárnost a účelnost nákupu (viz zdůvodnění výše) a také, zda již v minulosti nebyl v rámci nějakých projektů dotován (viz také dvojí financování) 
filamenty, baterie - náplně do 3D tiskáren - ano, je součástí nákupu jako nezbytná součást doporučené digitální učební pomůcky jsou uvedeny v odkaze výše  

1.9 Jak doporučujete nejlépe využít oba účely tzn. digitální učební pomůcky a prevenci digitální propasti?  
Doporučujeme dobře zvážit oba účely a promyslet využití v souvislostech například takto: 

V rámci prevence digitální propasti – nakoupit mobilní digitální zařízení tzn. notebooky, chromebooky, tablety, chytré telefony apod. a formou zápůjčky (krátkodobé nebo dlouhodobé) a zapůjčit je žákům k využívání v běžné výuce (v rámci přístupu BYOD - vlastní zařízení žáků využívané ve výuce, žáci, kteří nevlastní zařízení, budou mít zapůjčené v rámci tohoto účelu) nebo v domácí přípravě, ve školní družině apod. viz příručka (metodika) zde: https://www.edu.cz/prevence-digitalni-propasti/  

V rámci digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků je zapotřebí pořizovat již pokročilé digitální technologie (základní lze pořídit v rámci prevence digitální propasti a zapůjčit žákům) a naplňovat tak revidované RVP napříč vzdělávacími oblastmi viz komentováno výše včetně odkazu pro inspiraci 

Je nutné, aby nákup zařízení dle výše uvedených účelů zapadl co celkové koncepce/strategie školy. 

1.10 Lze uhradit víceletou licenci na software např. výukový program pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí? 
V rámci účelu uvedeném ve Věstníku je možné nakupovat software pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků jako pokročilou digitální učební pomůcku a je nezbytné dodržet správné zaúčtování podle příslušných právních předpisů, za což je zodpovědná škola. Pokud bude účtovat pořízení licence s časovým rozlišením, pak lze finanční prostředky z NPO použít pouze na náklady stanoveného kalendářního roku - viz odst. c) kap. I. Podmínky – Věstníku. 


2 FAQ k prevenci digitální propasti

2.1 Co se stane, když se digitální zařízení rozbije nebo ztratí? 

Doporučujeme školám koupit digitální zařízení (nejčastěji notebook) s prodlouženou zárukou a pojištěním v jednom balíčku přímo od dodavatele, nelze však z přidělených finančních prostředků NPO pořizovat zvlášť jako službu, v tomto případě je zapotřebí uhradit z jiného zdroje.  

Před vymáháním ztraceného nebo rozbitého digitálního zařízení doporučujeme zvážit, zda tento krok rodinu žáka neuvrhne do dalších problémů.  

Číst více

2.2 Je možné z prostředků zakoupit i SIM kartu/připojení k internetu? 
Připojení na internet není možné hradit z prostředků NPO, neboť se jedná o službu, což je zapotřebí řešit zvlášť z jiných finančních zdrojů. Pokud však součástí nakupovaného mobilního digitálního zařízení např. notebooku bude zároveň SIM karta (nebo eSIM karta s QR kódem), která obsahuje data pro připojení na internet, je možné toho využít (cena takového zařízení by však neměla být oproti běžnému nákupu výrazně navýšena). Při nákupu např. notebooku jako setu spolu s internetem doporučujeme zaměřit se na hardware zařízení, které umožní pevné a zároveň bezdrátové připojení k internetu (síťová karta), bude obsahovat slot pro SIM kartu (integrovaný nebo externí) a tím bude univerzální pro různá domácí prostředí, kde bude žáky využíváno připojení na internet při zápůjčce těchto mobilních digitálních zařízení. Protože bude např. notebook využíván také pro videohovory, pak nezapomenout na integrovanou kameru a mikrofon.  

2.3 Je možné z dotace pořídit i stolní počítače?  
Ne, nejedná se o mobilní digitální technologii, které by bylo možné mobilně žákům zapůjčovat v rámci zamezení digitální propasti. Stolní počítač kritérium mobility nesplňuje.

2.4 Jak zjistím koeficient “K” a jak byl vypočítán?   
Záměrem v této intervenci není plošná podpora škol stejnou částkou na žáka. Naopak MŠMT přistoupilo ke zohlednění socio-ekonomického prostředí, ve kterém škola působí. Jedná se o opakovanou finanční intervenci, rok 2022 je podrobně zdůvodněn zde, rok 2023 je upřesněn ve FAQ 2.5 a rok 2024 ve FAQ 2.6.
Snižování nerovností a prevence digitální propasti či vyloučení, které mohou často vznikat právě z důvodu nedostupnosti digitálních zařízení u žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, je cílem vzdělávací politiky v oblasti digitálního vzdělávání (viz kapitola 1.4 Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+).  
Z tohoto důvodu je částka na žáka v této intervenci pro každou školu jiná a může se i významně lišit. Pro každou školu MŠMT, na základě dostupných dat a ve spolupráci s předními experty na sociální nerovnosti, vypočítalo tzv. koeficient K. Ten indikuje, kolik sociálně znevýhodněných žáků, kteří by takovou podporu mohli potřebovat, ve škole je. 
Koeficient K je zároveň u každé školy porovnán s tím, kolik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu odlišného kulturního prostředí a jiných životních podmínek (dále jen „SVP-KŽV“) škola skutečně vykazuje. Pokud vykazuje vyšší počet žáků se SVP-KŽV, než jaký odhaduje model, tak je zachován údaj, který škola k 30. 9. 2021 vykázala. Koeficient K není z důvodu ochrany údajů o školách veřejně dostupný údaj.  
Kolik finančních prostředků vaše škola na účel prevence digitální propasti v roce 2022 (resp. 2023) obdrží, lze zjistit po uvedení REDIZO (r. 2022), příp. IČ (r. 2023) do excelové tabulky, kterou školy obdržely jako přílohu dopisu ze dne 11. 2. 2022 (resp. 6. 3. 2023 v rámci podpory pro rok 2023).
Pokud by zástupci školy přesto chtěli zjistit přiřazený koeficient K, tak je možné o jeho sdělení s uvedením IČ/REDIZO školy požádat na emailu digitalizujeme@msmt.cz

2.5 Podle jakého klíče byla v roce 2023 napočítána částka na účel prevence digitální propasti?   
Záměrem v této intervenci není plošná podpora škol stejnou částkou na žáka. Tento účel má podpořit snížení digitální propasti pro znevýhodněné žáky. Částka je vypočítána na základě počtu znevýhodněných žáků ze šetření MŠMT a NPI ČR z roku 2021, počtu žáků se SVP-KŽV (k 30. 9. 2022) a počtu ukrajinských žáků - azylantů (taktéž k 30. 9. 2022). Od toho je odečten počet žáků, kteří podporu získali nebo mohli získat v roce 2022, aby byla co nejvíce zohledněna podpora znevýhodněných žáků, kteří zatím nemohli být podpořeni již v loňském roce. 

2.6 Podle jakého klíče byla v roce 2024 napočítána částka na účel prevence digitální propasti?    
Záměrem v této intervenci není plošná podpora škol stejnou částkou na žáka. MŠMT v roce 2024 přistoupilo podobně jako v letech 2022–2023 k zohlednění socio-ekonomického prostředí, ve kterém škola působí, a dosavadní poskytnuté výši podpory v rámci této intervence. Obdobně jako v loňském roce byl zahrnut počet žáků – azylantů z Ukrajiny. Nově byl zohledněn vykázaný stav výpočetní techniky podle stáří (a z toho vyplývající potřebnost na její obnovu). Z tohoto důvodu je částka na žáka pro každou školu jiná a může se i významně lišit. Částku, kterou škola mohla získat je minimálně 20 000 Kč a maximálně 1 mil. Kč.
Na základě dostupných dat a ve spolupráci s předními experty na sociální nerovnosti MŠMT opět vypočítalo pro každou školu tzv. koeficient K indikující, kolik sociálně znevýhodněných žáků, kteří by takovou podporu mohli potřebovat, ve škole je. Koeficient K je zároveň u každé školy porovnán s tím, kolik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu odlišného socio-kulturního prostředí a jiných životních podmínek (dále jen „SVP-KŽV“) škola skutečně vykazuje. Pokud vykazuje vyšší počet žáků se SVP-KŽV, než jaký odhaduje model, je zachován údaj, který škola vykázala k 30. 9. 2023.
Koeficient zároveň zahrnuje počet žáků – azylantů z Ukrajiny. V roce 2024 MŠMT rovněž poskytuje školám prostředky na obnovu zastaralé přenosné techniky / mobilních digitálních zařízení pro potřebné žáky. Zde je úroveň podpory určena tak, že škola má nárok na obnovu pro již podpořené žáky v minulých letech, pokud pro ně nemá vykázané přenosné zařízení v maximálním stáří 2 roky. Maximální počet zařízení na obnovu je ovšem u každé školy limitován na 20 zařízení. Tato část výpočtu nebyla zohledněna u konzervatoří, které vykazují zařízení společně s VOŠ a nelze u nich toto kritérium jasně stanovit. Z koeficientu K je odečten počet žáků podpořených v letech 2022 a 2023.
Koeficient K není z důvodu ochrany údajů o školách veřejně dostupný údaj.
Kolik finančních prostředků vaše škola na účel prevence digitální propasti v roce 2024 obdrží, lze zjistit po uvedení IČ do excelové tabulky / kalkulačky výpočtu, kterou školy obdržely jako přílohu dopisu ze dne 6. 3. 2024.
 
Vysvětlení zkratky
SVP KŽV – speciální vzdělávací potřeby z důvodu odlišného kulturního prostředí a jiných životních podmínek 

 


3 FAQ ostatní otázky - metodická podpora

3.1 Na koho se můžu obrátit, pokud něčemu nerozumím? 

V případě nejasností nám můžete sdělit svůj dotaz prostřednictvím formuláře zde nebo e-mailem na digitalizujeme@msmt.cz

Číst více

3.2 Pro koho jsou finanční prostředky určeny?
Připojení Finanční prostředky, které MŠMT rozděluje školám z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, se týká škol zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen "školy veřejné") a škol soukromých a církevních.  
Závazné jsou pro školy "veřejné" informace uvedené ve Věstníku a ty je zapotřebí si pečlivě přečíst.  
Pro školy soukromé a církevní jsou finanční prostředky přidělovány ve stejném časovém harmonogramu a podmínek, avšak formou výzvy (školy budou informovány).   
Časový harmonogram je shrnut v plakátu, který byl součástí informací poskytnutých školám prostřednictvím datových schránek dne 11. 2. 2022, odkaz také zde: https://www.edu.cz/informace-o-poskytnuti-financnich-prostredku-v-ramci-narodniho-planu-obnovy/.

3.3 Na co jsou finanční prostředky určeny a kdy je můžeme čerpat 
Jedná se o neinvestiční výdaje a lze je čerpat v daném roce od 1. 1. do 31. 12.  
Účel finančních prostředků je podrobně popsán ve Věstníku s konkrétními příklady digitálních technologií pro inspiraci.    
Finanční prostředky jsou školám poskytnuty na dva účely současně:  

1) na vybavení digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí (dále jen digitální učební pomůcky) 
2022: 
MŠ - školy automaticky získají finanční prostředky na účet školy (únor - březen) 
ZŠ a gymnázia - přednostně v roce 2022, pokud deklarují výuku podle revidovaného RVP od 1. 9. 2022 (nebo bylo učiněno 1. 9. 2021) v dotazníkovém šetření na https://sberdatuiv.cz nejpozději do 31. 3. 2022. Finanční prostředky získají po vyhodnocení sběru dat (duben -květen)  
2023: 
SŠ a konzervatoře a ostatní ZŠ a gymnázia, které neobdržely finanční prostředky v roce 2022 získají finanční prostředky na účet školy automaticky (leden - březen) 

2) na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (určeno k zapůjčování) jako prevence tzv. digitální propasti (dále jen digitální propast) 
2022, 2023, 2024 pro ZŠ, SŠ a konzervatoře 
školy získají finanční prostředky automaticky na účet školy (únor - březen) 

Školy soukromé a církevní získají finanční prostředky v podobném harmonogramu (s časovým posunem podle vyhlášení výzvy) jako výše uvedené, avšak formou výzev zvlášť na digitální učební pomůcky a na tzv. digitální propast. Po vyhlášení výzvy běží 30 denní lhůta na podávání žádostí.

3.4 Musíme o finanční prostředky žádat  
Finanční prostředky automaticky získávají školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí získají na účet školy automaticky prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu jako navýšení normativního rozpisu.  
S výjimkou v roce 2022 (platí pouze pro ZŠ a gymnázia), kde pro digitální učební pomůcky je zapotřebí vyplnit dotazníkové šetření ve sběru dat https://sberdat.uiv.cz nejpozději do 31. 3. 2022. Pokud tak školy neučiní, dostanou finanční prostředky na digitální učební pomůcky později v roce 2023 spolu se SŠ a konzervatořemi.  
Pro školy církevní a soukromé platí, že v každém roce budou o finanční prostředky žádat formou výzvy podle harmonogramu uvedeném také v plakátu, který byl součástí dopisu školám. Což platí pro oba účely tj. na digitální učební pomůcky i na tzv. digitální propast. Školy budou informovány.

3.5 Jak zjistíme, kolik peněz bude škole přiděleno? 
Výši alokace finančních prostředků na školu na vybavení digitálními učebními pomůckami lze v roce 2022 vypočítat takto:  
MŠ: 8 000 Kč / 1 učitel/ka (přepočteno na celý úvazek)  
ZŠ a gymnázia, SŠ a konzervatoře: 1 000 Kč / 1 žák/yně podle stavu žáků uvedeném k 30. 9. 2021.  
Výši alokace finančních prostředků na školu na tzv. prevenci digitální propasti si mohou ředitelé/ky škol zjistit zadáním RED IZA školy do tabulky (neveřejné) získané prostřednictvím datových schránek viz příloha k dopisu školám. 
V roce 2023 se finanční prostředky týkají pouze ZŠ a SŠ a konzervatoří, které nebyly podpořeny v roce 2022 podle stejného výpočtu 1 000 Kč / 1 žák/yně podle stavu žáků uvedeném k 30. 9. 2022.

3.6 Můžeme si finanční prostředky, které jsme nevyužili, přesunout do dalšího roku? 
Nikoliv, je zapotřebí je využít v daném roce, kdy byly finanční prostředky přiděleny. Přitom se jedná o neinvestiční výdaje a platí pro ně stejná pravidla jako pro ONIV. Jedná se o způsobilé výdaje na období od 1. 1. do 31. 12., v případě, že nebudou využity, musí škola finanční prostředky vrátit. Podobně platí pro soukromé a církevní školy (viz podle výzvy). 

3.7 Jaké údaje musí škola evidovat a předkládat MŠMT? 
Každá škola bude povinna o způsobu využití informovat MŠMT prostřednictvím sběru dat do 28. 2. následujícího roku po přidělení finančních prostředků. Podrobně jsou požadované údaje “k reportování” uvedeny v kap. IV ve Věstníku (viz také metodická podpora), což platí pro oba účely tj. na digitální učební pomůcky i na prevenci digitální propasti.  

3.8 Mohu si vybrat digitální technologie podle vlastních potřeb? 
Ano, je však zapotřebí dodržet účel přidělených finančních prostředků, který je uveden podrobně ve Věstníku (platí pro školy “veřejné”) a to zvlášť pro: 
digitální učební pomůcky  
tzv. digitální propast  
Pro školy soukromé a církevní platí účel uvedený ve výzvě, který je stejný, jako pro školy “veřejné”. 
Rozhodující je tedy účel (uvedeno ve Věstníku), to znamená, že se musí jednat o takové digitální technologie, se kterou pracuje žák (jedná se o neinvestiční výdaj) pro rozvoj jeho informatického myšlení a digitálních kompetencí tak, aby mohl naplňovat výuku podle revidovaného RVP, kde je nově klíčová digitální kompetence uplatněná napříč vzdělávacími oblastmi.  
Nelze však pořizovat z finančních prostředků Národního plánu obnovy např. výdaje na služby: internetové připojení, správu sítě nebo nákup propojovacích prvků v síti, antivirový software apod., protože podmínkou je, že se zařízením pracuje žák/dítě jako s digitální učební pomůckou pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Ze stejného odůvodnění nelze z finančních prostředků nakupovat digitální technologie, které jsou součástí vybavení třídy/učebny např. Interaktivní tabule, projektory, promítací plátna, dotykové velkoformátové obrazovky/panely k projekci apod. nebo jsou součástí vybavení školy (chodeb, vstupu apod.) např. informační panely. 

3.9 Co znamená dvojí financování?  
Nesmí docházet ke dvojímu financování tzn. nelze hradit dvakrát stejnou věc z více zdrojů veřejných prostředků. 
V informacích pro školy je uvedeno dvojí financování takto: "je nutné dbát na eliminaci uplatnění stejných nákladů pro krytí z různých zdrojů (např. z tzv. šablon)".  
To však neznamená, že by nebylo možné nakoupit část např. tabletů z tzv. “šablon” a další tablety z finančních prostředků NPO, pokud je stávající počet pro školu nedostačující a splní tím účel přidělených finančních prostředků.  

3.10 Musíme nákupy digitálních technologií soutěžit jako veřejnou zakázku? 
Každá škola je povinna se při využití prostředků řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek viz Věstník kap. IV. odst. e).
Vzhledem k tomu, že většina plnění může spadat do režimu veřejné zakázky malého rozsahu do 2 mil. Kč bez DPH (dále jen VZMR) za celé účetní období, doporučujeme konzultovat se zřizovatelem, zejména pokud upřesnil pravidla pro VZMR.  

3.11 Jsme MŠ a zároveň ZŠ, na co získáme finanční prostředky a musíme vést účetnictví odděleně? 
Finanční prostředky pro školu, která je zároveň  MŠ a ZŠ, obdržíte: 
- pro MŠ finanční prostředky na digitální učební pomůcky (automaticky na účet školy prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu, o nic nemusíte žádat), 
- pro ZŠ finanční prostředky na digitální učební pomůcky přednostně již v roce 2022, pokud zahájíte výuku podle revidovaného RVP od 1. 9. 2022 nebo již tak bylo učiněno od 1. 9. 2021 (– může být i postupně, nemusí najednou celá škola) a toto škola deklarujete MŠMT prostřednictvím dotazníkového šetření zde: https://sberdat.uiv.cz/ nejpozději do 31. 3. 2022, pokud tak neučiní, obdrží finanční prostředky společně se SŠ a konzervatořemi až v roce 2023 
- pro ZŠ finanční prostředky na prevenci tzv. digitální propasti – tj. na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky k zapůjčování (automaticky obdržíte na účet školy prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu, o nic nemusíte žádat) 
Finanční prostředky vedete v účetnictví odděleně, podle Věstníku jsou to finanční prostředky dle výše uvedeného pro: MŠ na digitální učební pomůcky (Věstník s. 120 – 122); pro ZŠ a gymnázia na digitální učební pomůcky (Věstník s. 123 – 125), pokud je splněno kritérium deklarace výuky podle revidovaného RVP; pro ZŠ, SŠ a konzervatoře na prevenci tzv. Digitální propasti (Věstník s. 117 – 119). Ve Věstníku je uveden účel finančních prostředků včetně konkrétních příkladů digitálních technologií, které lze za přidělené finanční prostředky pořídit. Zároveň jsou zde kritéria a podmínky, které je zapotřebí dodržet.  

3.12 Jsou k dispozici vzory pro povinnou propagaci? 
Pro splnění dalších podmínek uvedených ve Věstníku nebo ve výzvě pro školy soukromé a církevní (viz FAQ 4.1) jsme zveřejnili vzory k publicitě v metodické podpoře v části Materiály ke stažení kap. 5 Povinná publicita: 
5.1 Dokumenty (vzor) – záhlaví dalších dokumentů při informování veřejnosti 
5.2 Plakát (vzor) – povinnost příjemce podpory z EU informovat veřejnost, že je příjemcem podpory 
– více je uvedeno ve Věstníku v odstavci c) kapitoly IV.

3.13 Je možné hradit z prostředků NPO také služby - poštovné , doprava, pozáruční servis...?  
Z finančních prostředků NPO lze pořídit pouze digitální učební pomůcky a mobilní digitální technologie v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dodržet účel, podmínky a kritéria uvedená ve Věstníku. Služby (poštovné, doprava, montáž, pozáruční servis, poradenské služby, školení apod.)  nelze z těchto přidělených finančních prostředků hradit.
Na základě častých dotazů doplnění odpovědi: V případě, že se nejedná o služby, ale o součást pořizovací ceny majetku, lze uhradit z přidělených finančních prostředků.
 
3.14 Může škola přidělené finanční prostředky na nákup digitálních učebních pomůcek využít, i když nakonec výuku podle revidovaného RVP nezahájí? 
V případě, že škola nezvládne zahájit výuku dle upraveného RVP od 1.9.2022, jak prostřednictvím dotazníku na https://sberdat.uiv.cz deklarovala, je třeba tyto prostředky ve 100 % výši vrátit.
 
3.15 Pokud musí škola již přidělené finanční prostředky vrátit, bude možné přidělit je znovu v roce 2023?
MŠMT počítá s tím, že v roce 2023 obdrží finanční prostředky ty školy, které je nevyužily v roce 2022. Tedy školy, které tyto finanční prostředky neobdržely, a ty školy, které je ve 100% výši vrátily.
 


FAQ k vyhlášené výzvě pro školy soukromé a církevní

4 FAQ k vyhlášené výzvě pro školy soukromé a církevní

4.1 Jak mohou školy soukromé a církevní žádat o prostředky z NPO? Jaké jsou termíny? 

Dne 31. 3. 2022 byly vyhlášeny výzvy pro školy soukromé a církevní. Termín doručení (nikoliv odeslání) žádostí na MŠMT je do 30. 4. 2022.  

Výzva k prevenci digitální propasti: 

  • pro základní a střední školy a konzervatoře, jejíchž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí (tedy soukromé a církevní školy): 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/narodni-plan-obnovy-porizeni-mobilnich-digitalnich

Výzva ke stažení zde - prevence digitální propasti (přílohy k výzvě jsou v odkazu webových stránek MŠMT výše)

Výzva na digitální učební pomůcky: 

  • pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejíchž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí (tedy soukromé a církevní školy): 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/narodni-plan-obnovy-vyzva-digitalni-ucebni-pomucky-pro

Výzva ke stažení zde - digitální učební pomůcky (přílohy k výzvě jsou v odkazu webových stránek MŠMT výše)

Podrobný postup podání žádosti je uveden vždy ve Výzvě, která je ke stažení v pdf ve výše uvedených odkazech.  

Číst více

4.2 Jakým způsobem mají soukromé a církevní školy deklarovat výuku podle revidovaného RVP? 
V případě výzvy na digitální učební pomůcky při vyplňování žádosti v systému IS-NPO: https://is-npo.msmt.cz/ musí škola vyplnit, kdy začne vyučovat podle nového RVP - viz odstavec c) kap. 2. 1 čl. 2 Výzvy na digitální učební pomůcky.  Výzva k prevenci digitální propasti tuto podmínku neobsahuje. Směrodatné při posuzování žádosti o dotace jsou údaje uvedené v žádosti o dotaci (nikoliv to, co škola vyplnila přes sberdat.uiv.cz). Vyplňování přes sberdat.uiv.cz sloužilo zejména pro veřejné školy, protože tak ony mohly splnit podmínky pro obdržení prostředků v roce 2022. Soukromé a církevní  školy mají jiný režim tzn. podání žádosti na základě výzvy. Vyplnění dotazníku přes sberdat.uiv.cz bylo pro naši informaci a pro zjištění zájmu o podporu ze strany NPI.  
Soukromé a církevní školy pro obdržení prostředků v roce 2022 v rámci účelu výzvy na vybavení žáků základních škol a gymnázií digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí musí vyplnit v žádosti v systému IS-NPO, že budou vyučovat podle nového RVP od roku 2022 (či již tak učinily od 1. 9. 2021 ). Soukromé a církevní školy musí rovněž doplnit další povinné přílohy, kterým je zapotřebí věnovat pozornost.  
Pokud by se informace, které škola vyplnila přes sberdat.uiv.cz a které vyplní v žádosti, lišily, řídíme se podle toho, co je uvedeno v žádosti. 


Jak na nákup digitálních učebních pomůcek

Rozhodující jsou údaje zveřejněné ve Věstníku /ve Výzvě - v rozhodnutí k přiděleným finančním prostředkům na digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propast. K výše uvedenému videu upřesňujeme odpověď týkající se výukového software pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků, pokud má licence časově rozlišení, je nezbytné dodržet správné zaúčtování podle příslušných právních předpisů (více ve FAQ 1.10).

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content