Manuál pro testování ve firmách, ale také pro MŠ, VOŠ, ZUŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení (platný od 17. ledna 2022)

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je určena jako podpora od 17. 1. 2022 pro školy a školská zařízení, ve kterých neprobíhá testování dětí a žáků (typicky MŠ, VOŠ, ZUŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení), tj. jak mají postupovat firmy a výše zmíněné školy a školská zařízení při testování jejich zaměstnanců od 17. 1. 2022 testují.

Na podporu testování ve výše zmíněných školách a školských zařízeních, ve kterých neprobíhá testování dětí a žáků, byl připraven následující manuál, který je k dispozici ke stažení v PDF či k prohlížení níže. Dále je možno si projít jak probíhá tzv. Režim 2 - obecný platný od 17. 1. 2022 pro výše zmíněné školy a školská zařízení, kde se netestují děti a žáci. Více informací k oběma režimům testování od 17. 1. 2022 ve školství naleznete na konci této informace v částech:
=> Letáky na podporu testování od 17. 1. 2022
=> Další odkazy a informaceManuál pro testování od 17. 1. 2022 pro MŠ, VOŠ, ZUŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení

Manuál pro testování ve firmách (pdf) ale také typicky pro MŠ, VOŠ, ZUŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení.


Od 17. ledna 2022 se plošně testují všichni zaměstnanci škol a školských zařízení bez ohledu na to, zda jsou plně očkovaní nebo zda prodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19.

Jak se testující zaměstnanci škol dle Režimu 2 (obecného) od 17. 1. 2022

Zaměstnanci škol a školských zařízení, ve kterých neprobíhá testování dětí a žáků (typicky MŠ, VOŠ, ZUŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení), se od 17. 1. 2022 testují tak, že

 • všichni zaměstnanci (bez ohledu na to, zda jsou očkovaní, nebo prodělali covid-19) se testují 2krát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí kalendářní den po předchozím testování (typicky se tedy testuje v pondělí a ve čtvrtek, nicméně je možné zvolit např. v případě směnného provozu i jiný režim, např. úterý a pátek),
 • pokud se zaměstnanec odmítne testovat, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušné KHS, v jejíž obvodu zaměstnavatel vykonává činnost. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje:
  • nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (dále jen „respirátor třídy FFP2“), po celou dobu přítomnosti na pracovišti, a
  • dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a
  • stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatření.

Výjimka z povinného nošení ochranné prostředku v tomto případě není.

 • povinnost podstoupit testování se nevztahuje na osobu, která doloží[2], že:
  • podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
  • podstupuje testování u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu,
   • k prokázání této skutečnosti vydá zaměstnavatel písemné potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje testování podle tohoto mimořádného opatření.

Povinnosti zaměstnavatele

 • zajistit pro zaměstnance testy,
  • vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů,
  • zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence podle výše uvedeného bodu a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení[3].

Povinnosti zaměstnance

 • v případě, že má zaměstnanec pozitivní antigenní test, bezodkladně uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pracoviště opustí a poskytne součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu. Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu,
  • zaměstnanci je tedy po dobu 5 dnů nařízena karanténa, není povinen jít na konfirmační PCR test a do práce se vrací po uplynutí karantény (čili 5 dnů),
  • při návratu z karantény je zaměstnanec povinen podstoupit antigenní test na pracovišti nebo v místě výkonu své činnosti v první den, kdy po ukončení karantény bude přítomen na pracovišti, nebo v místě výkonu své činnosti,
  • pokud bude zaměstnanec při antigenním testu provedeném po návratu z karantény stále pozitivní, je mu opět nařízena karanténa na dobu 5 dnů a celý výše uvedený cyklus se opakuje,
  • zaměstnanec může jít po pozitivním antigenním testu dobrovolně na PCR test - v případě negativního výsledku a absenci příznaků onemocnění karanténu KHS ukončí a zaměstnanec se vrací do práce a dále se testuje podle běžných pravidel pro testování dle režimu 2,
  • karanténa se považuje za překážku na straně zaměstnance (zaměstnanci náleží náhrada platu/mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku jako při běžné nemoci) a vedle toho zaměstnanci náleží po dobu karantény (nebo izolace) mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (příspěvek při karanténě/izolaci náleží ve výši až 370 Kč za kalendářní den a poskytuje se vedle náhrady mzdy, platu, odměny z dohody, sníženého platu, snížené odměny v době prvních 14 dnů trvání této sociální události. Součet náhrady mzdy a příspěvku nesmí však přesáhnout 90 % průměrného výdělku zaměstnance za počet neodpracovaných hodin). Podrobnosti o výše uvedených informacích o karanténě a izolaci jsou podrobně rozvedeny na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

[2] Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat tyto skutečnosti:

a) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo

b) písemným potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování zaměstnanců.

[3] Konkrétní parametry elektronického hlášení a další podrobnosti v tuto chvíli bohužel nejsou k dispozici. Jakmile je Centrální řídící tým a Ministerstvo zdravotnictví zveřejní, budeme samozřejmě školy a školská zařízení informovat.


Letáky na podporu testování od 17. 1. 2022 ve firmách ale také typicky pro MŠ, VOŠ, ZUŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení


Další odkazy a informaceMŠMT, 16. 1. 2022

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content