Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pedagogická doporučení k návratu dětí do mateřských škol

Zpět na seznam metodických materiálů
Tento metodický materiál přináší základní informace a doporučení pro ředitele, jejich zástupce i jednotlivé pedagogy mateřských škol (MŠ). Má pomoci s návratem dětí do MŠ, dát doporučení, jak se MŠ může připravit, jak na něj připravit rodiče a především samotné žáky.
Cílem metodického doporučení je pomoci mateřským školám nastavit pravidla a připravit plán nejenom pro adaptační období, ale také pro pedagogickou práci v posledním čtvrtletí tohoto školního roku.

Úvod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem připravilo pro mateřské školy metodické doporučení k opětovnému zahájení provozu mateřských škol a adaptaci dětí.

Přestože metodika nemůže obsáhnout specifické podmínky a možnosti jednotlivých mateřských škol, pedagogů i dětí, představuje obecně platná doporučení i konkrétní tipy, které mohou významným způsobem přispět k úspěšnému obnovení činnosti školy, a to jak s ohledem na pedagogický proces, tak především s ohledem na duševní zdraví a potřeby dětí i pedagogických pracovníků.

Toto metodické doporučení je součástí kompletní sady materiálů, které MŠMT připravilo pro období návratu dětí, žáků a studentů k prezenční výuce, a zaměřuje se pouze na adaptační a pedagogickou část. Protiepidemická opatření, pokyny k testování na přítomnost COVID-19, informace o jednotlivých fázích návratu do škol naleznete v jednotlivých materiálech této kompletní sady.

Jak číst následující text

Níže naleznete praktický souhrn informací a příkladů, jak lze následující text číst. Pro lepší orientaci je text rozdělen na:

Doporučení

Takto označené části zelenou barvou a textem „Doporučení“ obsahují metodickou podporu MŠMT školám.

Informace

Takto označené části modrou barvou a textem „Informace“ slouží jako informativní text, kde MŠMT upozorňuje na některé zásadní skutečnosti, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů apod.

Závazné části §

Takto označené části červenou barvou a textem „Závazné části §“ poskytují informace o souvisejících závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů, které v dané souvislosti považuje MŠMT za stěžejní.

1. Příprava na návrat do mateřské školy

Informace

Bezprostředně po návratu do školy budeme stěží hledat člověka, který by nebyl pandemií a opatřeními proti ní nějak zasažen. Prožitá zkušenost se nedá odsunout „na potom“ a je třeba s ní počítat a pracovat i při návratu do školy. To platí pro zaměstnance, děti i jejich rodiče. Návrat do škol bude přinášet nové a leckdy náročné situace, otevírat otázky, které je dobré si předem uvědomit, a předejít tomu, aby se z nich zbytečně staly další stresory. Na obnovení provozu mateřské školy se většina dětí i pedagogů velmi těší a přijdou s velkými očekáváními. Je třeba se dobře připravit, aby vše proběhlo hladce a nenaplněná očekávání nevedla k další frustraci a ztrátě chuti do práce.

1.1 Komunikace vedení školy se zaměstnanci​

Doporučení

Nutným předpokladem úspěchu je, aby všichni měli včas potřebné informace. Připravte první informace k návratu písemně a rozešlete je všem zaměstnancům, pedagogickým i nepedagogickým, zorganizujte (on-line) poradu, které se zúčastní všichni zaměstnanci, i ti, kteří se nebudou vracet do školy v první fázi.

Doporučení

Společně naplánujte organizaci provozu školy, protiepidemická opatření a personální kapacity potřebné pro jednotlivé etapy návratu dětí.

Doporučení

V pedagogickém sboru reflektujte zkušenosti z distanční výuky, vyhodnoťte, které postupy se ukázaly jako efektivní a které nikoli, a to jak z pohledu dětí, tak z pohledu pedagogů.

Doporučení

Společně stanovte hlavní pravidla a postupy adaptačního období, která budou dodržovat všichni. Je důležité, abyste v zásadních věcech postupovali jednotně a pedagogové se s tímto společným postupem ztotožnili.

Doporučení

Připravte seznam důležitých kontaktů, na které se mohou učitelé obracet s žádostí o odbornou konzultaci, pomoc – školní poradenské pracoviště, školské poradenské zařízení, psychologická podpora NPI ČR, neziskové organizace v regionu atp.

Doporučení

Jednotliví zaměstnanci mohou návrat do škol prožívat různě, někteří mohli projít traumatizujícími událostmi v rodině, jiní mohou být vyčerpaní z období, kdy museli skloubit práci z domova a péči o rodinu, u některých může být vyčerpání způsobeno extrémním nasazením v době distanční výuky. Velmi užitečné může být obzvláště v tomto období zajistit pedagogům možnost supervize, mentoringu či koučovacích rozhovorů. Pomoci s hledáním vhodných poskytovatelů těchto služeb vám mohou koordinátoři MAPů či KAPů, pracovníci NPI ČR, ŠPZ či neziskové organizace.

1.2 Komunikace s rodiči

Doporučení

Informujte rodiče o tom, jak bude návrat do školy vypadat, co je třeba připravit, co se od dětí (ne)bude v rámci adaptace vyžadovat a jak mohou k úspěšné adaptaci dětí přispět sami rodiče. Popište rodičům, co je cílem následujících týdnů, na co budete klást důraz. Rodiče by měli být informováni o případných úpravách organizace a průběhu vzdělávání.

Doporučení

Domluvte se, které informace bude rodičům sdělovat vedení školy a které jim předají učitelé. Informace je potřeba dobře strukturovat, komunikovat je jasně a srozumitelně a především jednotně. Nabídněte rodičům možnost položit doplňující otázky. Zvažte možnost uspořádat pro rodiče před návratem dětí do mateřských škol on-line třídní schůzky.

Doporučení

Informujte rodiče o možnosti individuálních konzultací s učiteli. Nabídněte pomoc i potřebné kontakty.

Doporučení

Požádejte citlivým způsobem rodiče o sdělení, zda dítě v uplynulém období prožilo traumatizující událost, ztrátu blízké osoby atp., abyste mohli společně domluvit citlivý přístup k dítěti a postup adaptace s ohledem na jeho potřeby. Poradenství pro školy zaměřené na téma ztráty osoby blízké poskytuje https://poradna-vigvam.cz/pro-skoly/.

Doporučení

Pokud rodiče nesouhlasí s vládními opatřeními či protiepidemickými nařízeními, zprostředkujte jim informace, které od MŠMT máte, a ujistěte je, že postupujete dle pokynů ministerstva. Není vaší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Vaší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou. Rodiče můžete odkázat na informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují vyškolení odborníci, kteří jejich dotazy zodpoví.

2. Zpátky v mateřské škole

2.1 Adaptační období

Informace

Cílem adaptačního období je poskytnout dětem i pedagogům potřebné podmínky pro postupný návrat do mateřské školy, minimalizovat stresové situace a vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém je prostor jak pro posilování vzájemných vztahů, tak pro pozvolné obnovování pracovních návyků.

Informace

Adaptační období může v závislosti na podmínkách vaší školy trvat různou dobu a jeho průběh se může lišit také mezi jednotlivými třídami, dětmi i pedagogy.

Doporučení

Pro první adaptační týden doporučujeme zařadit do programu aktivity na posilování vztahů, komunikace a spolupráce a aktivity na podporu seberegulace. Věnujte dostatek času tématům souvisejícím s duševním zdravím, skutečnosti, že je přirozené, když se necítíme po psychické stránce dobře, tak jak nám někdy není dobře fyzicky, a kam se můžeme obrátit o radu a pomoc. Co největší část aktivit doporučujeme realizovat venku.

Doporučení

Období uzavření mateřských škol mohlo mít vliv na změnu chování dětí. Je důležité znovu zopakovat pravidla soužití ve třídě a jejich opodstatnění.

Doporučení

Pokud se některé dítě do aktivit nechce zapojovat, nechce sdílet s ostatními, nevyužívá nabídky k aktivitám a rozhovorům, zpozorněte, ale dítě nenuťte. Vytvářejte příležitosti, nabídky, ujistěte se, že dítě ví, na koho se může obrátit, kdyby potřebovalo pomoc.

Doporučení

Věnujte všem podnětům, otázkám i výpovědím dětí odpovídající pozornost a zároveň je ujistěte, že vše společně zvládnete. Nebojte se požádat o radu kolegy či odborníky, pokud si v některých situacích nebudete jistí, jak správně reagovat.

2.2 Děti, které se nezapojovaly

Informace

Vzdělávání distančním způsobem bylo při zákazu osobní přítomnosti ve školách pro žáky povinné. Přesto se však některé nedařilo do výuky na dálku dostatečně zapojit, a to z nejrůznějších důvodů. Po návratu do škol je efektivnější zaměřit se na řešení aktuální situace spíše než na to, proč se dítě nezapojovalo.

Doporučení

Důležité je ubezpečit se, zda dítěti v domácím prostředí nehrozí žádné nebezpečí a zda v uplynulých týdnech neprošlo traumatizujícími událostmi, které by vyžadovaly odbornou pomoc.

Doporučení

Pro podporu motivace a získání zájmu dítěte využívejte pestrou paletu forem práce, vyvarujte se jednotvárnosti, častého vyplňování pracovních listů. Hledejte typy úloh a aktivit, které vedou k cíli, a přitom dítěti nejlépe vyhovují. Využívejte potenciál formativní zpětné vazby, která popisuje, co konkrétně dítě zvládlo, i to, co může dělat, aby dosáhlo pokroku.

2.3 Varovné signály

Informace

Dlouhodobý nadměrný stres negativně působí na dětské duševní zdraví a významným způsobem může přispět k rozvoji duševního onemocnění. I samotná pandemie a s ní spojená omezení působí nadměrný stres, který negativně doléhá na děti a může být spouštěčem psychických obtíží. U dětí se mohou objevovat pocity bezmoci, úzkosti či bezvýchodnosti, se kterými si neví rady a mohou se s nimi vyrovnávat nevhodnými způsoby (např. agresivitou). Děti mají na rozdíl od dospělých omezenější prostředky k vyrovnávání se s dlouhodobým stresem, který negativně působí na jejich stále se ještě vyvíjející centrální nervovou soustavu. Proto je zcela zásadní včasné zajištění potřebné podpory.

Informace

Varovné signály naznačující ohrožení dítěte, kterým je třeba věnovat pozornost:

 • pravidelně se nezapojuje do činností ve třídě;
 • v chování se opakovaně objevuje nepozornost, nízká motivace, zamlklost, agrese, vzdor…;
 • často a nevhodným způsobem vyžaduje nadměrnou pozornost učitele;
 • neadekvátně reaguje na běžné podněty (např. pláčem, podrážděností, agresí);
 • často projevuje smutek, lítost, obavy, působí uzavřeně, odmítá komunikovat;
 • není možné ho zajmout ani nevšedními aktivitami ve třídě;
 • nemá dostatečnou podporu nebo dohled rodiny adekvátní svému věku;
 • projevuje úzkostné reakce i v přítomnosti dalších osob;
 • zvyšuje se nezájem o sociální interakci s kamarády nebo učitelem;
 • dává najevo, že je „špatné“ nebo že zná/má určité tajemství;
 • má časté fyzické obtíže (např. bolesti břicha, hlavy, zvracení, nechutenství…);

Doporučení

Při identifikaci ohrožení dítěte a hledání nejvhodnější podpory je užitečné spolupracovat s odborníky a vycházet z již zpracovaných doporučení, nástrojů a metodik.

Doporučení

O projevech dítěte a jeho případném ohrožení je možné se anonymně zdarma poradit na lince psychologické podpory NPI, nebo na Lince bezpečí (tel. č. 116 111). Dětem, u kterých pozorujeme výše uvedené projevy, je třeba nabídnout individualizovanou podporu (viz také metodické doporučení k duševnímu zdraví).

2.4 Věnujte pozornost také pedagogům i oni se vracejí

Informace

Adaptační období by se mělo vztahovat nejen na děti, ale také na pedagogy a další zaměstnance školy. Pro učitele či asistenty pedagogů může být návrat do mateřské školy také poměrně náročný. Pedagogové se vracejí do svých tříd po dlouhé době, nejednou s traumatizujícími zkušenostmi způsobenými dopadem pandemie na jejich blízké či je samotné.

Doporučení

Zaměřte se na vytváření bezpečného prostředí pro zaměstnance, ve kterém mohou vyjádřit své obavy, nejistoty či požádat o radu nebo pomoc. Pomůže, když si i v tomto náročném období najdete čas na individuální rozhovory s kolegy, oceníte jejich práci, úsilí, s kterým se věnovali vzdělávání distančním způsobem, rozvoji svých dovedností, komunikaci s rodiči atp. Zohledněte, pokud jsou někteří zaměstnanci výrazně více vytíženi než jiní, ať již při přidělování dalších úkolů či naopak odměn. Prověřte, zda nemůžete zaměstnancům přispět dalšími benefity např. v rámci čerpání FKSP (vitamíny atp.).

Doporučení

Je pravděpodobné, že období distanční výuky odhalilo dlouho odsouvané problémy či přineslo nové – v osobní i profesní oblasti. Většina z nich je jistě řešitelná. V osobní rovině je např. možné využít linek bezplatné psychologické pomoci NPI. V případě profesního rozvoje je vhodné toto reflektovat a výhledově aktualizovat plán dalšího vzdělávání. K dispozici je dnes již také celá řada webinářů, on-line kurzů, tutoriálů či výukových videí.

2.5 Spolupráce s rodiči

Informace

V období vzdělávání distančním způsobem většina škol významně zintenzivnila komunikaci s rodiči. Pravidelná výměna informací organizačního rázu byla základní podmínkou úspěšného vzdělávání na dálku. Rodiče se stali přímými zprostředkovateli předškolního vzdělávání. Podporovali své dítě v získávání nových dovedností a zkušeností s využitím doporučení učitelů.

Doporučení

Využijte tento přínos pandemie a nadále využívejte komunikační kanály k pravidelné výměně informací s rodiči. Pro zkvalitňování práce školy i samotné vzdělávání dětí je vzájemná komunikace velmi důležitá. Navíc náhlé snížení či dokonce úplně přerušení komunikace ze strany školy by mohlo podpořit nejistotu rodičů, kteří se zcela pochopitelně obávají například toho, jak jejich dítě návrat do mateřské školy zvládne, zda se mu podaří „zapadnout“ do kolektivu, zda nebude ohroženo jeho bezpečí.

Doporučení

Pravidelně informujte rodiče o tom, jaké aktivity na (nadcházející) týden plánujete, na co se zaměříte, co je cílem v jednotlivých oblastech. Na konci týdne zhodnoťte, jak se práce ve třídě dařila, zda se vyskytly problematické situace a jak jste je společně s dětmi řešili. Požádejte rodiče o zpětnou vazbu, jak oni vnímají adaptaci svého dítěte, nabídněte jim možnost konzultací i další dostupnou podporu, kterou vaše škola poskytuje.

Doporučení

Pokud vám emoční reakce dítěte při vyučování připadají nepřiměřené, pokud se vám s dítětem nedaří navázat komunikaci či spolupráci, je určitě na místě kontaktovat rodiče. Nikoli však s poznámkou, nýbrž s prosbou o konzultaci a společné hledání vhodného přístupu a podpory. Rodiče v uplynulých měsících se svým dítětem pravděpodobně strávili více času než obvykle, možná řešili podobné problémy jako teď vy a budou se s vámi moci podělit o cenné zkušenosti, co se ukázalo jako efektivní. Společně můžete najít řešení, které prospěje všem. Mějte na paměti, že rodič je váš partner!

Informace

Užitečné odkazy:

3. Jak pracovat se vzdělávacím obsahem

Závazné části §

Školský zákon stanovuje pro vzdělávání zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.

Závazné části §

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a podle školního vzdělávacího programu, a to v míře odpovídající okolnostem.

Závazné části §

Děti, pro které je předškolní vzdělávání v daném roce povinné, jsou povinny se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

Doporučení

Nyní je třeba vyhodnotit, zda a v jakém rozsahu byly vzdělávací cíle ŠVP efektivně dosaženy distančním vzděláváním.

Doporučení

Při přípravě vzdělávacího plánu zohledňujte nezbytnost daného tématu pro vzdělávání dětí a jejich celkový rozvoj.

Doporučení

Je třeba cíleně podporovat rozvoj každého dítěte podle jeho individuálních potřeb.

Doporučení

Tipy na vhodné metody a formy práce:

 • nezapomínejte na volnou hru;
 • co nejčastěji zařazujte skupinovou práci s prvky kooperace;
 • podporujte vrstevnické učení;
 • zapojte do učení zkušenosti dětí a jejich prožitky;
 • co nejvíce aktivit realizujte ve venkovním prostředí – uspokojíte fyziologické potřeby, učiníte učení zábavnější a snížíte epidemiologické riziko.

4. Užitečné odkazy

Doporučení, zprávy a informace:

Příklady zpětné vazby od žáků – on-line dotazníky pro inspiraci:

Příklady online dotazníků pro získání zpětné vazby od rodičů:

Doporučení, metodiky a webové stránky k psychycké podpoře při návratu do škol:

 
Hodnocení na konci školního roku:

Skip to content