Předávání dat a součinnost s KHS při testování a trasování ve školách

MŠMT a MZ 30. 12. 2021

Níže naleznete metodický materiál, který podrobně popisuje předávání dat a součinnost s KSH při testování a trasování ve školách. Více informací naleznete v textu níže nebo v přílohách na konci dokumentu.Úvodní informace

Tento metodický pokyn vznikl ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a Národní agentury pro komunikační a informační technologie. Pokyn vysvětluje a upřesňuje mechanismy předávání dat a součinnost škol s krajskými hygienickými stanicemi (dále jen „KHS“) při testování a trasování ve školách, zavedené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-25/MIN/KAN ze dne 13.12.2021 které bylo nahrazeno mimořádným opatřením č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN účinným od 3. ledna 2022.

Mimořádné opatření je platné pro:

 • přípravné třídy základních škol a přípravné stupně základních škol speciálních,
 • základní školy,
 • denní formy vzdělávání konzervatoří,
 • denní formy vzdělávání středních škol

Dále je využíván pouze pojem „škola“.

Cílem mimořádného opatření je standardizovat součinnost škol s KHS při testování a trasování, zrychlit předávání dat o pozitivních výsledcích antigenních (dále jen "AG") testů a rizikových kontaktech, a především automatizovat a zrychlit vystavování žádanek na PCR testy a nařízení karantény rizikovým kontaktům. Postupy byly navrženy ve spolupráci s dodavateli školních informačních systémů AMOS, Bakaláři, Škola on-line, Edookit a Edupage (dále jen „ŠIS“) a pilotně otestovány v prosinci 2021 v 16 školách.

Školám nevzniká povinnost odesílat dodatečné tabulky, pouze se mění způsob vytváření a předávání stávajících – tabulky, které školy dosud posílaly e-mailem na KHS, jsou nahrazeny novým formátem tabulek s rozšířenou sadou dat. Tyto rozšířené tabulky bude nyní možné generovat přímo ze ŠIS a škola je bude nahrávat do aplikace Covid Forms Application (dále jen „CFA“). Do CFA již mají přístup všechny školy a zadávají zde souhrnné údaje o počtech provedených testů. Na straně KHS budou tabulky následně zpracovávány nově vytvořeným dispečinkem (tzv. dispečink testování a trasování škol). Informace o vystavení elektronické žádanky na PCR test (dále jen "eŽádanky") nebo o karanténě budou zákonným zástupcům či zletilým žákům, případně zaměstnancům školy zaslány formou SMS.


Mimořádné opatření zavádí tyto upravené mechanismy pro předávání dat a jejich použití v následujících situacích:

 1. PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ (AG) – hlášení osob, které měly pozitivní výsledky AG testů při preventivním testování ve školách, dětí, žáků i zaměstnanců
 • TRASOVÁNÍ – vyhledání a hlášení "školních" rizikových kontaktů osoby s potvrzeným onemocněním covid-19
 • OHNISKOVÉ TESTOVÁNÍ (PCR) – podklady pro hromadné vystavení eŽádanek na PCR testy při testování v ohnisku nákazy nařízeném KHS (v mimořádných situacích)

Aby školy měly dostatek času se s novým způsobem předávání dat seznámit a technicky se na něj připravit, obsahuje mimořádné opatření alternativní postupy pro období náběhu škol na nový procespro školy, které nejsou pro nové mechanismy dostatečně technicky vybaveny. Období náběhu na nový proces ve všech školách, kde je jeho použití technicky možné, je nejdéle do 10. ledna 2022.


Alternativní postupy pro jednotlivé situace jsou následující:

 1. pro preventivní testování (AG): pokud škola není z technických důvodů schopna nahrát tabulku s pozitivními AG testy do CFA, bezodkladně vystaví žákovi potvrzení o pozitivním AG testu v papírové podobě a informuje o povinnosti podrobit se konfirmačnímu PCR testu. Potvrzení podle mimořádného opatření musí přijímat kterékoliv odběrové místo, které PCR testy provádí.
 2. pro trasování: pokud škola nemůže tabulky rizikových kontaktů generovat přímo ze ŠIS, je možné manuální vyplnění tabulek rizikových kontaktů ve stávajícím nebo novém rozšířeném formátu, a jejich nahrání do CFA. Upozorňujeme, že pokud škola nahraje tabulky v omezeném rozsahu dat, nedojde ke zrychlení procesu. Rizikové kontakty budou muset vyplnit sebetrasovací formulář nebo budou telefonicky kontaktovány trasovacím call centrem dle aktuálních kapacit.


Nové mechanismy:

 • se nepoužívají pro hlášení pozitivních výsledků školních preventivních PCR testů (použijí se ale pro následné vyhledání a hlášení rizikových kontaktů)
 • nenahrazují stávající záznamy o souhrnných výsledcích preventivních AG testů (počty testovaných, pozitivních, negativních atd.), zadávané do CFA
 • nemění epidemiologická pravidla pro školy (např. definici rizikového kontaktu) – součástí procesu u rizikových kontaktů zůstává konzultace s KHS

Předávání rozšířené sady dat je v souladu s GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je zajistit vhodné mechanismy předávání dat a součinnost škol s KHS při testování a trasování ve školách dle mimořádného opatření MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN ze dne 23.12.2021. Osobní údaje jsou zpracovávány na plnění úkolu ve veřejném zájmu, kterým je MZČR pověřeno dle ust. Čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a to na základě zákonného zmocnění MZČR dle ust. § 78 odst. 1 písm. a, § 79, 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, konkrétně MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN ze dne 23.12.2021 účinným od 3. ledna 2022 a souvisejících právních předpisů. Přenos dat prostřednictvím systému CFA je zabezpečen autentizací a šifrováním.


1. Preventivní testování - hlášení pozitivních výsledků AG testů

Provádí se pouze v případě pozitivních výsledků preventivních školních AG testů u dětí, žáků či zaměstnanců. Provádí se bezodkladně, cílem je rychlé vystavení eŽádanek na konfirmační PCR testy a rychlé provedení konfirmačních PCR testů.


Automatizovaný způsob - generování tabulky ze ŠIS (Školského informačního systému)

Krok 1 (škola): Pomocí funkcionality "Výpis vybraných žáků nebo tříd" v ŠIS provede export vybraných dětí, žáků či zaměstnanců do souboru XLSX nebo CSV.

Krok 2 (škola): v Excelu obsah souboru zkontroluje a případně upraví. Zejména zkontroluje kompletnost povinných údajů pro vystavení eŽádanky – jméno, příjmení, mobilní telefonní kontakt, rodné číslo, obec, PSČ, kód zdravotní pojišťovny, státní příslušnost a datum narození. Pokud nebudou tyto údaje vyplněné, nelze eŽádanku automaticky vystavit. 

Krok 3 (škola): Vloží soubor do CFA, přitom vybere kategorii "Pozitivní výsledky AG testů" a vyplní datum testování.

Krok 4 (dispečink): Pomocí nástrojů pro hromadné vystavení žádanek na PCR test vystaví eŽádanky (NE nařízení karantény) a odešle SMS na mobilní telefonní kontakty (plus e-mail na e-mailové kontakty, pokud jsou vyplněné). Očekávaná doba zpracování je nejpozději do 24 hodin, cílem je reakce v řádu jednotek hodin (v denních hodinách).

Vzor SMS:

Pro Alexandr B. (r.n. XXXX):  byla vam vystavena eZadanka na PCR test s cislem 1744474424. Dekujeme, KHS


Vzor emailu (notifikace vystavení žádanky na PCR test):

From: noreply@uzis.cz <noreply@uzis.cz>
Subject: Vaše žádanka na testy COVID-19
3796660911

Dobrý den,
dne 27. 11. 2021 v 11:37 hodin Vám byla vystavena elektronická žádanka na vyšetření COVID-19 číslo 3796660911 typem testu PCR test na COVID-19. Platnost žádanky od 27. 11. 2021 do 27. 12. 2021 nebo do jejího uplatnění. Preferované odběrné místo: nezadáno. Žádanka je platná pro všechna odběrná místa mimo míst určených pouze pro samoplátce.

Krok 5 (dispečink): Prostřednictvím CFA informuje školu o výsledku vystavení eŽádanek nebo o případných problémech – nastaví stav požadavku v CFA na Vyřízeno nebo Vráceno a do komentáře vloží popis případných problémů.

Krok 6 (škola): Během 24 hodinpo vložení souboru provede alespoň 2x kontrolu stavu souborů v CFA[1], případné problémy opraví dle pokynů a vloží do CFA nový soubor pouze s opravenými osobami.

Krok 7 (dítě, žák, zaměstnanec): Po obdržení SMS se bezodkladně dostaví na zvolené odběrové místo PCR k provedení konfirmačního PCR testu. Pokud odběrové místo PCR vyžaduje objednání termínu, objedná se na nejbližší možný termín.

Krok 8 (dítě, žák, zaměstnanec): v případě pozitivního výsledku PCR testu bezodkladně informuje školu a registrujícího lékaře.


Doplňující poznámky:

 • doporučujeme shromáždit všechny výsledky z daného testovacího dne za celou školu a poslat najednou v jednom souboru (v jedné tabulce, na jedné záložce)
 • v případě potřeby (pozdější získání dodatečných výsledků apod.) je možné nahrát do CFA další soubor. v takovém případě neopakujte záznamy jednotlivých osob, v každém souboru posílejte jiné osoby.
 • nahrazuje Excel tabulku dosud zasílanou e-mailem KHS (zelené nadpisy sloupců)
 • na hlášení souhrnných výsledků testů (počty testů, negativních, pozitivních, neprůkazných...) prostřednictvím CFA se nic nemění, probíhá paralelně, stejně jako doposud
 • v tomto scénáři není žádná osobní komunikace s KHS
 • osoby s pozitivním výsledkem AG testu nekontaktují praktické lékaře

[1] Aktuálně se připravuje i automatické zasílání notifikací o změně stavu na e-mail školy. Až budou funkční e-mailové notifikace, manuální kontrola stavu v CFA nebude nutná.


Alternativní postup - manuální vyplnění tabulek

Pokud škola nemá možnost generovat tabulky s údaji osob s pozitivním AG testem přímo ze ŠIS, je možné tabulku v předepsaném formátu vyplnit manuálně.

Krok 1-2 (škola): Manuálně vyplní Excel tabulku seznamemosob s pozitivním výsledkem AG testu. Pro založení žádanky musí být vyplněny všechny povinné údaje. Viz instrukce v kapitole Manuální příprava Excel souborů.

Ostatní kroky jsou stejné.


Alternativní postup - papírové potvrzení

Pokud škola z technických důvodů není schopna nahrát soubor do CFA (např. výpadek internetu), může vystavit potvrzení o pozitivním AG testu v papírové podobě.

Krok 1 (škola): Bezodkladně vystaví a předá všem osobám s pozitivním výsledkem AG testu potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři, jehož vzor je uveden v přílohách a na testovani.edu.cz. Potvrzení musí obsahovat následující údaje:

 • název právnické osoby vykonávající činnost školy,
 • identifikační číslo osoby (IČO),
 • identifikační znak organizace (IZO),
 • kontaktní osobu školy a její telefonní číslo,
 • jméno a příjmení testovaného dítěte nebo žáka,
 • jeho rodné číslo,
 • den provedení testu,
 • podpis ředitele školy nebo jím pověřené osoby.

Krok 2 (škola): Bezodkladně vyrozumí o povinnosti podrobit se konfirmačnímu PCR testu zákonné zástupce dětí, žáků nebo zletilé žáky s pozitivním výsledkem AG testu

Krok 3 (dítě, žák, zaměstnanec): Bezodkladně se dostaví na zvolené odběrové místo PCR k provedení konfirmačního PCR testu. Pokud odběrové místo PCR vyžaduje objednání termínu, objedná se na nejbližší možný termín.

Krok 4 (odběrové místo PCR testů): Na základě potvrzení školy vystaví odběrové místo žádanku o konfirmační PCR test a provede odběr.

Krok 5 (dítě, žák, zaměstnanec): v případě pozitivního výsledku PCR testu bezodkladně informuje školu a registrujícího lékaře.


Doplňující poznámky:

 • osoby s pozitivním výsledkem AG testu nekontaktují praktické lékaře

2. Trasování - hlášení rizikových kontaktů osoby s pozitivním PCR testem

Provádí se pro osoby s potvrzeným onemocněním covid-19 – může jít o pozitivní výsledek:

 • konfirmačního PCR testu osoby s dřívějším pozitivním AG testem z preventivního školního testování
 • pozitivní výsledek ze školního preventivního PCR testování (pokud je ve škole prováděno)
 • pozitivní výsledek PCR testu provedeného nezávisle na školním preventivním testování
 • pozitivní výsledek AG testu, provedeného poskytovatelem zdravotních služeb, přičemž testovaná osoba má příznaky onemocnění covid-19 a tuto skutečnost nahlásí personálu odběrového místa a je zaznamenána v žádance o AG test.

Trasování se provádí bezodkladně, cílem je rychlé nařízení karantény a vystavení eŽádanek na PCR testy rizikovým kontaktům osoby s potvrzeným onemocněním covid-19.

Trasování se provádí pouze v případě, kdy osoba s potvrzeným onemocněním covid-19 byla osobně přítomna ve škole v průběhu 2 dnů před projevem příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem testu, kterým bylo onemocnění potvrzeno, nebo v období od odběru tohoto testu.


Automatizovaný způsob - generování tabulky ze ŠIS (Školského informačního systému)

Krok 1 (dítě, žák, zaměstnanec): je povinen škole bezodkladně nahlásit potvrzené onemocnění covid-19.

Krok 2 (škola): Provede konzultaci s pracovníkem KHS stejným způsobem jako doposud za účelem určení parametrů rizikového kontaktu – období, ve kterém vyhledávat rizikové kontakty (kdy byla osoba infekční a přítomná ve škole), rozsah rizikových kontaktů (celé třídy nebo jen nejbližší okolí), nastavení dalších protiepidemických opatření.

Krok 3 (škola): Pomocí funkcionality "Vyhledání rizikových kontaktů" v ŠIS provede export kontaktů osoby s pozitivním PCR testem do souboru XLSX nebo CSV. Pokud v ŠIS není funkce "Vyhledání rizikových kontaktů" dostupná (například pokud škola nepoužívá elektronickou třídnici), může tuto funkci nahradit použitím funkce "Výpis vybraných žáků nebo tříd" a výstupy manuálně upravit (přinejmenším smazat záznam žáka s pozitivním PCR testem). Pokud se škola při konzultaci s pracovníkem KHS nedohodne jinak, exportuje rizikové kontakty včetně osob očkovaných a s prodělaným onemocněním

Krok 4 (škola): v Excelu obsah souboru zkontroluje a případně upraví. Zejména zkontroluje kompletnost povinných údajů pro vystavení žádanky – jméno, příjmení, mobilní telefonní kontakt, rodné číslo, obec, PSČ, kód zdravotní pojišťovny, státní příslušnost a datum narození.  

Krok 5 (škola): Vloží soubor do CFA, vybere kategorii "Rizikové kontakty" a vyplní jméno, příjmení a rodné číslo osoby s potvrzeným onemocněním covid-19, kvůli které trasování probíhá.

Krok 6 (dispečink): Pomocí nástrojů pro hromadný import rizikových kontaktů zpracuje záznamy v souboru jedním z následujících tří způsobů. Očekávaná doba zpracování je nejpozději do 24 hodin, cílem je reakce v řádu jednotek hodin (v denních hodinách).

 • pokud záznam rizikového kontaktu obsahuje rodné číslo a ověřením v centrálních databázích je zjištěno, že daná osoba je očkována nebo prodělala v posledních 180 dnech onemocnění covid-19, nedojde k nařízení karantény ani vystavení eŽádanky na PCR test, je pouze odeslána informační SMS na mobilní telefonní kontakt a rizikový kontakt je v centrálních systémech uzavřen.

Vzor SMS - očkovaní/po nemoci:

Pro Alexandr B. (r.n. XXXX): Dne XX.YY. jste byl/a v epidemiologicky vyznamnem kontaktu s COVID-19 pozitivni osobou. Vzhledem ke stavu ockovani a/nebo prodelane nemoci COVID-19 vam NENI narizena karantena. Vice informaci o vyjimkach z karanteny na adrese https://covid.gov.cz/rk. Dekujeme, KHS

 • pokud jsou vyplněna všechna povinná pole pro vytvoření eŽádanky, je vytvořen záznam o nařízení karantény a vystavena eŽádanka a odeslána SMS na mobilní telefonní kontakt (plus e-mail na e-mailový kontakt, pokud je vyplněn) a rizikový kontakt je v centrálních systémech uzavřen.

Vzor SMS - karanténa:

Pro Alexandr B. (r.n. XXXX): Dne XX.YY. jste byl/a v epidemiologicky vyznamnem kontaktu s COVID-19 pozitivni osobou. Byla vam vystavena eZadanka na PCR test s cislem 1744474424. Na test se objednejte pokud mozno 5-7. den od kontaktu. Dodrzujte pravidla KARANTENY dle https://covid.gov.cz/rk po dobu 14 dnu od kontaktu. Po negativnim PCR testu s terminem odberu nejdrive 5. den od kontaktu muze byt karantena ukoncena uz po 7 dnech. Dekujeme, KHS

 • pokud nejsou vyplněna všechna povinná pole pro vytvoření eŽádanky, je vytvořen záznam o rizikovém kontaktu a předán do standardního procesu sebetrasování a případně navolání trasovacím call centrem. Tento proces je významně pomalejší a může trvat až několik dnů do shromáždění informací a uzavření rizikového kontaktu.

Vzor SMS - sebetrasování:

Pro Alexandr B.: Dne XX.YY. jste byl/a v epidemiologicky vyznamnem kontaktu s COVID-19 pozitivni osobou. Vyplnte sebetrasovani na https://trasovani.mzcr.cz/rizikovy (kod XXXX a PIN ZZZ), kde vam bude vystavena zadanka na PCR test nebo potvrdite vyjimku z karateny. Plne ockovani nebo osoby do 180 dnu po nemoci COVID-19 maji vyjimku z karanteny, pokud nemaji priznaky onemocneni. Ostatni musi dodrzovat pravidla KARANTENY dle https://covid.gov.cz/rk po dobu 14 dnu od kontaktu. Po negativnim PCR testu s terminem odberu nejdrive 5. den od kontaktu muze byt karantena ukoncena uz po 7 dnech. Dekujeme, KHS

Krok 7 (dispečink): Prostřednictvím CFA informuje školu o výsledku při importu kontaktů – nastaví stav požadavku v CFA na Vyřízeno. v případě závažných problémů souboru (chybí základní povinné údaje nebo povinné údaje pro vystavení eŽádanek u velkého množství záznamů) soubor vůbec nezpracuje, nastaví status na Vráceno a do komentáře vloží popis případných problémů.

Krok 8 (škola): Během 24 hodinpo vložení souboru provede alespoň 2x kontrolu stavu souborů v CFA. Pokud byly identifikovány zásadní problémy a soubor nebyl vůbec zpracován, problémy opraví a vloží celý soubor znovu jako nový soubor do CFA.

Krok 9 (dítě, žák nebo zaměstnanec): Pokud byla nařízena karanténa, dodržuje pravidla karantény a podle instrukcí v SMS se dostaví na odběrové místo PCR k provedení PCR testu.


Doplňující poznámky:

 • Kromě tohoto postupu proběhne s osobou s potvrzeným onemocněním covid-19 nezávisle standardní epidemiologické šetření (sebetrasování a navolání trasovacím call centrem) za účelem shromáždění dalších informací a určení rizikových kontaktů mimo školu.
 • Mechanismus aktuálně neobsahuje zpětnou vazbu pro školu, kolik žáků dostalo nařízení karantény a na jak dlouho. Na základě zpětné vazby z pilotního provozu je taková funkcionalita teprve připravována. Délku trvání nařízené karantény si může škola odvodit podle platných epidemiologických pravidel podle data posledního kontaktu s osobou s pozitivním PCR testem – při absolvování PCR testu s negativním výsledkem po 5. dnu od kontaktu je karanténa ukončena po 7 dnech, resp. po obdržení výsledku testu, jinak je karanténa 14 dnů.
 • Nástroje aktuálně nepodporují vydávání potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „neschopenky“). Pokud je mezi rizikovými kontakty zaměstnanec, který bude potřebovat vystavit od KHS neschopenku, vyplňte u této osoby pouze prvních pět sloupců tabulky. Osoba tak spadne do “pomalého procesu”, tj. do sebetrasovacího formuláře, kde si již zaměstnanec o neschopenku zažádá. Zaměstnance bez požadavku na neschopenku (např. home-office) můžete zadat v plném rozsahu dat.

Alternativní postup - manuální vyplnění tabulky

Pokud škola nemá možnost generovat údaje o rizikových kontaktech přímo ze ŠIS, me možné tabulku v předepsané formě vyplnit manuálně.

Krok 3-4 (škola): Manuálně vyplní Excel tabulku rizikových kontaktů v novém formátu. Povinné jsou sloupce – jméno, příjmení, číslo (mobilní telefonní kontakt), rodné číslo, datum narození, kód zdravotní pojišťovny, kontaktní email, obec, PSČ a státní občanství. Dále je třeba vyplnit dle instrukcí sloupec poznámka a datum kontaktu s pozitivní osobou. Pokud nebudou kompletně vyplněny údaje nezbytné pro vystavení žádanky, budou rizikové kontakty předány do standardního procesu sebetrasování a případně navolání trasovacím call centrem. Tento proces je významně pomalejší a může trvat až několik dnů do shromáždění informací a uzavření rizikového kontaktu. Viz instrukce v kapitole Manuální příprava Excel souborů.

Ostatní kroky jsou stejné jako v předchozím scénáři.


3. Ohniskové testování - hromadné vystavení žádanek na PCR testy

Provádí se pouze v mimořádných případech, kdy KHS rozhodne na základě epidemiologického šetření o provedení testování v ohnisku nákazy (vždy PCR test) nad rámec rizikových kontaktů, např. v celé jedné budově školy, několika třídách apod. Cílem je rychlé vystavení eŽádanek na PCR testy. Dohoda o způsobu a časování provedení testů (výjezd mobilního týmu, návštěva odběrových míst atd.) je součástí konzultace školy s KHS.


Automatizovaný postup generování tabulek ze ŠIS (školského informačního systému)

Krok 1 (škola): Pomocí funkcionality "Výpis vybraných žáků nebo tříd" v ŠIS provede export vybraných žáků nebo zaměstnanců do souboru XLSX nebo CSV.

Krok 2 (škola): v Excelu obsah souboru zkontroluje a případně upraví. Zejména zkontroluje kompletnost povinných údajů pro vystavení žádanky – jméno, příjmení, mobilní telefonní kontakt, rodné číslo, obec, PSČ, kód zdravotní pojišťovny, státní příslušnost a datum narození.  

Krok 3 (škola): Vloží soubor do CFA, vybere kategorii "Ohniskové testování PCR".

Krok 4 (dispečink): Pomocí nástrojů pro hromadné vystavení žádanek na PCR test vystaví eŽádanky (NE nařízení karantény) a odešle SMS na mobilní telefonní kontakty (plus e-mail na e-mailové kontakty, pokud jsou vyplněné). Očekávaná doba zpracování je nejpozději do 24 hodin, cílem je reakce v řádu jednotek hodin (v denních hodinách).

Vzor SMS:

Pro Alexandr B. (r.n. XXXX):  byla vam vystavena eZadanka na PCR test s cislem 1744474424. Dekujeme, KHS

Vzor e-mailu (notifikace vystavení žádanky na PCR test):

From: noreply@uzis.cz <noreply@uzis.cz>
Subject: Vaše žádanka na testy COVID-19
3796660911

Dobrý den, dne 27. 11. 2021 v 11:37 hodin Vám byla vystavena elektronická žádanka na vyšetření COVID-19 číslo 3796660911 typem testu PCR test na COVID-19. Platnost žádanky od 27. 11. 2021  do 27. 12. 2021 nebo do jejího uplatnění. Preferované odběrné místo: nezadáno. Žádanka je platná pro všechna odběrná místa mimo míst určených pouze pro samoplátce.

Krok 5 (dispečink): Prostřednictvím CFA informuje školu o výsledku vystavení žádanek nebo případných problémech– nastaví stav požadavku v CFA na Vyřízeno nebo Vráceno a do komentáře vloží popis případných problémů.

Krok 6 (škola): Během 24 hodinpo vložení souboru provede alespoň 2x kontrolu stavu souborů v CFA, případné problémy opraví a vloží soubor pouze s opravenými osobami jako nový soubor do CFA.

Krok 7 (dítě, žák nebo zaměstnanec): Po obdržení SMS s informací o vystavení eŽádanky postupuje podle instrukcí školy o provedení PCR testování (ve škole, na odběrovém místě...).


Alternativní postup - manuální vyplnění tabulek

Pokud škola nemá možnost generovat údaje o rizikových kontaktech přímo ze ŠIS, me možné tabulku v předepsané formě vyplnit manuálně.

Krok 1-2 (škola): Manuálně vyplní Excel tabulku seznamosob. Pro založení žádanky musí být vyplněny všechny povinné údaje. Viz instrukce v kapitole Manuální příprava Excel souborů.

Ostatní kroky jsou stejné.


Doplňující poznámky:

 • doporučujeme shromáždit všechny výsledky a poslat najednou v jednom souboru (v jedné tabulce, na jedné záložce)

4. export ze školních informačních systémů (ŠIS)

Popisované procesy byly navrženy ve spolupráci s hlavními dodavateli ŠIS (AMOS, Bakaláři, Škola on-line, Edookit, Edupage), kteří paralelně připravují podpůrné nástroje ve svých systémech. Detailní informace a návody byly nebo budou rozeslány dodavateli ŠIS na školy. v případě, že některé funkce nejsou pro váš ŠIS zatím dostupné, je možno použít alternativní postupy popsané výše. Některé doplňkové funkce, například export učitelů, budou v jednotlivých systémech doplněny v průběhu ledna.  Pro další informace se obraťte na vašeho dodavatele ŠIS.


Výpis vybraných žáků nebo tříd

 • AMOS: tlačítko "Tisky", "seznamy", zde pak "Export dat pro hygienickou stanici."
 • Bakaláři: (modul Evidence) formulář "Přehled kontaktů bez použití Třídní knihy" v menu "Sestavy, Sestavy reports, s osobními daty", dostupný od 29.12.2021
 • EduPage: modul "Covid testování" v sekci "žáci" - "export", dostupné od 27.12.2021.
 • Edookit: Menu > Export pro KHS > Výpis vybraných osob (hlášení pozitivních), dostupné od 5.1.2022
 • Škola OnLine: formulář "Export dat pro hygienickou stanici" v menu "Výstupy – Export dat", dostupný ve verzích od 27.12.2021

Vyhledání rizkových kontaktů

 • Bakaláři: (modul Třídní kniha) formulář "Přehled kontaktů s daným žákem" v menu "Tisky, Ostatní sestavy" ve verzi z 23. 11. 2021
 • EduPage: modul "Covid testování" v sekci "Žáci" - "Trasování",dostupné od 22.12.2021
 • Edookit: Menu > Testování na COVID-19 > Trasování kontaktů / Administrativa > Reporty > Trasování kontaktů, dostupné od 25.12.2021
 • Škola OnLine: formulář "Vyhledání kontaktů žáků/studentů" v menu "Rozvrh a suplování – Statistiky a přehledy", dostupný od 19.11.2021

5. Manuální příprava Excel souborů

Pokud nemáte k dispozici aktuální verzi ŠIS, nepoužíváte ŠIS v požadovaném rozsahu nebo máte jakékoli jiné technické problémy, můžete požadované tabulky vyplnit manuálně dle pokynů níže.


Obecné poznámky k formátu souborů

 • Připojený soubor Seznam osob verze 2.2.2.xlsx obsahuje základní popis a příklad formátu, vysvětlení povinných polí a jejich formátů.
 • Formát souborů je pro všechny procesy stejný.
 • Přípustné formáty jsou XLSX nebo CSV.
 • Formáty jednotlivých sloupců (např. data) prosím dodržte dle vzorového souboru.
 • Formát všech buněk v dokumentu musí být nastaven na volbu “Text”.

Manuální příprava souborů

 • Nevytvářejte nový soubor, vždy začněte buď prázdnou šablonou Šablona seznamu osob verze 2.2.2.csv, nebo souborem exportovaným ze ŠIS a ten upravujte.
 • Neměňte nadpisy sloupců.
 • Dodržujte formát nebo výčet možných hodnot jednotlivých polí.
 • Proveďte kontrolu vyplnění povinných polí pro vytvoření žádanky.

Význam a formát sloupců souboru

Názvy polí ani pořadí sloupců nelze měnit. Sloupce tabulky jsou z pohledu povinnosti vyplnění rozděleny do třech skupin:

 • červené - POVINNÉ VŽDY
 • oranžové - POVINNÉ PRO RIZIKOVÉ KONTAKTY
 • modré – POVINNÉ PRO VYTVOŘENÍ ŽÁDANKY
 • zelené – NEPOVINNÉ

Pro Pozitivní výsledky AG testů a Ohniskové testování nutno vyplnit sloupce:

POVINNÉ VŽDY

POVINNÉ PRO VYTVOŘENÍ ŽÁDANKY, jinak nelze vytvořit eŽádanku a proces selhává.

Pro Rizikové kontakty/trasování je nutno vyplnit sloupce:

 • POVINNÉ VŽDY a 
 • POVINNÉ PRO RIZIKOVÉ KONTAKTY.
 • POVINNÉ PRO VYTVOŘENÍ ŽÁDANKY – pokud je nevyplníte, rizikové kontakty jsou předány do standardního procesu sebetrasování a případně navolání trasovacím call centrem. Tento proces je významně pomalejší a může trvat až několik dnů do shromáždění informací a uzavření rizikového kontaktu. Viz instrukce v kapitole.
Jméno 
Příjmení 
ČísloMobilní telefon zákonného zástupce nebo zletilého žáka. Povinný formát 00420xxxxxxxxx
PoznámkaPovinné pouze pro Rizikové kontakty a pouze první část – info o vztahu
k pozitivní osobě, např. "spolužák 4.B." nebo "učitel"
Datum kontaktu s pozitivnímPovinné pouze pro Rizikové kontakty, jindy se neuvádí. Formát RRRR-MM-DD nebo DD.MM.RRRR
Rodné číslopovinný formát XXXXXXYYYY (bez lomítka a mezer)
Indikace – pojišťovnaKód zdravotní pojišťovny (číselník kódů je v souboru Seznam osob verze 2.2.2.xlsx).
EmailE-mail zákonného zástupce nebo zletilého žáka. Pokud je uveden, je na
e-mail zaslána notifikace o vytvoření eŽádanky.
Obecbydliště
PSČbez mezer
Ulice 
Č.p. 
Č.e. 
Název firmy/společnostinázev školy + třída
Kolektiv/Povolánípovolené pouze 4 možné hodnoty: Školství (žák, student, učeň) [SkolZak] Školství (učitel, jiný pracovník) - ZŠ [SkolUcZS] Školství (učitel, jiný pracovník) - SŠ [SkolUcSS] Školství (učitel, jiný pracovník) - ostatní [SkolJine]
Datum narozeníformát RRRR-MM-DD nebo DD.MM.RRRR
NárodnostStátní příslušnost. Číselník názvů států je v souboru Seznam osob verze 2.2.2.xlsx. Pro ČR je to hodnota "Česká republika"

Nahrávání dat do CFA

Návod na použití aplikace CFA pro tento účel naleznete v samostatné příloze Manuál pro práci s CFA (pdf).

Vše bude probíhat v nové části aplikace CFA[1], která podporuje jak odesílání souborů KHS, tak i zápis souhrnných výsledků testů. Přístupová adresa (URL) nové části aplikace je https://cfa.uzis.cz/school. Spolu se zavedením nové části aplikace CFA bylo pro každou školu vygenerováno nové vlastní uživatelské jméno. Heslo zůstává stejné, jak jste jej doposud používali v CFA při zadávání souhrnných výsledků testů (vypadá např. jako XVGHJHK - 8 znaků velkými písmeny).

Uživatelské jméno = REDIZO vaší školy

Heslo = stávající unikátní přístupový kód školy


[1] Přístupová adresa (URL) původní části aplikace pro zápis souhrnných výsledků testů je https://cfa.uzis.cz. Po přihlášení původním loginem "msmt" bude stále k dispozici původní část aplikace CFA pro vkládání souhrnných výsledků testů. Stejná funkcionalita bude ale dostupná i v nové části aplikace, takže školy již nadále nemusí původní přístupovou adresu a login "msmt" používat. Upozorňujeme, že nový login funguje pouze na nové přístupové adrese https://cfa.uzis.cz/school, nefunguje na původní přístupové adrese https://cfa.uzis.cz.


6. Podpora a kontakty


Telefonická a e-mailová podpora je rozdělena podle tematických oblastí:

 • Školní informační systémy – problematika aktualizace, použití, fungování nových funkcionalit ŠIS, data chybějící v exportu, chybové hlášky při použití ŠIS atd.  - použijte standardní kanály podpory: e-mail, telefon
 • Metodická linka MŠMT – obecné procesní a metodické otázky, dotazy na související opatření v oblasti testování apod.
  • Tel. číslo 234 811 246,
 • Podpora CFA – otázky k použití CFA a zpracování souborů na dispečinku trasování škol.
  • Tel. čísla 973 295 960, 973 295 962, 973 295 963
 • KHS/HDM – otázky epidemiologické a odborné – pouze v rámci konzultace s KHS při epidemiologickém šetření pozitivní osoby

Přílohy


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content