Žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny

Tento formulář je určen pouze pro základní a mateřské školy a související školská zařízení (školská zařízení pro zájmové vzdělávání a zařízení školního stravování) zřízené obcí. Zákon č. 67/2022 Sb. (tzv. "Lex Ukrajina") těmto školám a zařízením umožňuje po dobu jeho platnosti poskytovat vzdělávání a školské služby i na takovým místech, kde nejsou splněny požadavky podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V ostatních případech využijte, prosím, standardní formuláře dostupné na webu msmt.cz.


Jak požádat o navýšení kapacit v pěti krocích

 1. Vyplňte interaktivní formulář (ředitel nebo jím pověřený pracovník) (ZDE).
 2. Vygenerujte samotnou žádost ve formátu PDF (viz tlačítko na konci formuláře).
 3. Pokud je zřízena rada obce, musí žádost o navýšení schválit usnesením rada obce. V opačném případě stačí připojit rozhodnutí starosty, ve kterém je ovšem potřeba uvést, že reda obce není zřízena.
 4. Žádost musí podepsat ředitel i zřizovatel (starosta či místostarosta). Pokud oba mají elektronický podpis, podepíší oba elektronicky. Po podpisu ředitele dokument nesmí být po podepsání uzamčen, aby ho mohl následně starosta podepsat. Pokud ne, je potřeba dokument vytisknout a nechat fyzicky podepsat ředitele i zřizovatele. Oba způsoby nelze kombinovat.
 5. Odešlete žádost spolu s usnesením rady obce (pokud je zřízena) nebo rozhodnutím starosty na příslušný krajský úřad. Buď elektronicky datovou schránkou nebo v listinné podobě poštou.

Pozn.: odeslat kompletní žádost může krajskému úřadu jak obec (dle uvedeného příkladu postupu), tak právnická osoba vykonávající činnost školy.

Pozn. 2: body 3. a 4. se týkají pouze příspěvkových organizací, školské právnické osoby odešlou vygenerovanou žádost přímo příslušnému krajskému úřadu do datové schránky kraje.


Základní informace k formuláři

Tento formulář je určen pouze pro základní a mateřské školy a související školská zařízení (školská zařízení pro zájmové vzdělávání a zařízení školního stravování) zřízené obcí jako příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby v případě zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. o nejvyšším povoleném počtu dětí/žáků/stravovaných ve škole nebo školském zařízení  nebo nejvyšším povoleném počtu žáků v příslušném oboru vzdělání základní školy. V ostatních případech využijte, prosím, standardní formuláře dostupné na webu msmt.cz.

Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, stanoví v kombinaci se školským zákonem zjednodušený postup v případě žádosti o změnu v údaji o kapacitě školy nebo školského zařízení v souvislosti se vzděláváním nebo poskytováním školských služeb cizinci vymezenému tímto zákonem[1].

V případě takové žádosti nemusí být přílohou žádosti stanovisko krajské hygienické stanice
a stavebního úřadu.
Blíže viz následující kapitoly textu nebo souhrnně metodika MŠMT k mimořádnému navýšení kapacit.

MŠMT zveřejnilo obecnou informaci ZDE, že bude v těchto věcech vždy uplatněna výjimka z řádného termínu pro podání žádosti podle § 146 odst. 1 školského zákona o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků z Ukrajiny.


[1] Tj. cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana podle níže uvedeného zákona, a cizinec, kterému bylo přede dnem nabytí účinnosti dále uvedeného zákona uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, viz § 3 a § 8 odst. 1 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.


Jak číst následující text?

Informace

Takto označené části modrou barvou a textem "Informace" slouží jako informativní text, kde MŠMT upozorňuje na některé zásadní skutečnosti, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů apod.

Doporučení

Takto označené části zelenou barvou a textem "Doporučení" obsahují metodickou podporu MŠMT školám.

Závazné části §

Takto označené části žlutou barvou a textem "Závazné části §" poskytují informace o souvisejících závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů, které v dané souvislosti považuje MŠMT za stěžejní.


Jak navýšit kapacitu školy nebo školského zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny?

Informace

Tato informace a doprovodný vzor žádosti se zabývá výslovně pouze situací, kdy žádost o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení podává právnická osoba v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby zřizovaná obcí, která vykonává činnost základní školy, mateřské školy, případně souvisejících školských zařízení (školských zařízení pro zájmové vzdělávání a zařízení školního stravování).

V souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, může po dobu platnosti tohoto zákona škola nebo školské zařízení poskytovat vzdělávání nebo školské služby i na takovém místě, kde nejsou splněny požadavky podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za této situaci tedy může škola nebo školské zařízení poskytovat vzdělávání nebo školské služby i na jiném místě, které se nezapisuje do rejstříku škol a školských zařízení, jelikož se jedná pouze o dočasnou situaci, nikoliv stálé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb. Zákon tedy nevyžaduje k tomuto místu disponovat stanovisky krajské hygienické stanice a stavebního úřadu. Lze také předpokládat, že se tato místa mohou podle okolností měnit.

Doporučení

Je však doporučeno primárně využívat prostory, které již pro účely vzdělávání nebo školských služeb slouží, jako jsou například budovy základních uměleckých škol nebo středisek volného času, která jsou často v době školního vyučování nevyužívaná.

Informace

Tato informace vysvětluje zjednodušený postup zvýšení kapacity školy nebo školského zařízení v souvislosti s § 7 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. Toto nové speciální ustanovení stanoví zvláštní postup v případě žádosti o změnu v údaji ve školském rejstříku o kapacitě školy nebo školského zařízení v souvislosti se vzděláváním nebo poskytováním školských služeb cizinci vymezenému tímto zákonem[1].


[1] Tj. cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana podle níže uvedeného zákona, a cizinec, kterému bylo přede dnem nabytí účinnosti uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, viz § 3 a § 8 odst. 1 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Informace

V případě žádosti o zvýšení kapacity související se vzděláváním těchto cizinců není přílohou žádosti stanovisko krajského hygienické stanice a stavebního úřadu.

Podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. a podle § 178 odst. 1 a § 179 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zajištění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání primárně svěřeno obcím. Proto připravilo MŠMT doporučený vzor žádosti určený právnickým osobám (příspěvkovým organizacím a školským právnickým osobám) zřizovaným obcemi, které vykonávají činnost základních škol, mateřských škol a souvisejících školských zařízení (školských zařízení pro zájmové vzdělávání a zařízení školního stravování), který usnadní proces podání žádosti o zvýšení tzv. rejstříkové kapacity školy.

MŠMT zveřejnilo obecnou informaci ZDE, že bude v těchto věcech vždy uplatněna výjimka z řádného termínu pro podání žádosti podle § 146 odst. 1 školského zákona o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků z Ukrajiny.

Výjimka z předkládání stanoviska krajského hygienické stanice a stavebního úřadu se týká jen samotné změny kapacity školy nebo školského zařízení v souvislosti se vzděláváním žáků z Ukrajiny. V případě ostatních řízení týkajících se zápisu změn v údajích vedených ve školském rejstříku se uplatňují běžná pravidla s tím, že MŠMT ve spolupráci s krajskými úřady bude flexibilně případy řešit.


V jakém případě se žádost podává?

Závazné části §

V případě nedostatečné stávající kapacity základní školy je v souladu s § 178 odst. 1 školského zákona obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a cizinců s místem pobytu na jejím území. Rovněž tak je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání. Pokud obec nezajistí podmínky ve škole zřízené jinou obcí nebo svazkem obcí, je nutné, aby sama zřídila školu s dostatečnou kapacitou. Pokud již obec má zřízenu školu, avšak s nedostatečnou kapacitou, nabízí se typicky zvýšení kapacity školy. Vzhledem k aktuální situaci jsou na žádost o zvýšení kapacity kladeny pouze minimální požadavky. Za účelem zvýšení kapacity je tedy nutné požádat o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí/žáků v rejstříku škol a školských zařízení.


Kdo podává žádost?

Závazné části §

Žádost podává právnická osoba vykonávající činnost školy. V případě příspěvkové organizace žádost podepisuje také její zřizovatel. V případě příspěvkové organizace žádost může žádost podat i samostatně její zřizovatel. Blíže viz § 145 školského zákona.


Kam se žádost podává?

Závazné části §

Žádost se podává vždy u příslušného krajského úřadu, podle sídla právnické osoby, která činnost školy nebo školského zařízení vykonává. V případě mateřské školy, školských zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina, školní klub, středisko volného času), zařízení školního stravování (školní jídelna) bude příslušný krajský úřad o žádosti přímo rozhodovat, v případě základní školy žádost postoupí se svým vyjádřením MŠMT. Blíže viz § 143 školského zákona.


Jakým způsobem se žádost podává?

Závazné části §

Do datové schránky krajského úřadu. Právně je možné žádost podat i v listinné podobě se všemi náležitostmi podání dle správního řádu.


Co žádost musí obsahovat?

Závazné části §

Podání, kterým se žádá o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí/žáků musí obsahovat:

 • Vlastní žádost. Jednoznačně doporučujeme využít vzor žádosti zveřejněný ZDE, který naplňuje několik zákonných požadavků současně.
 • U příspěvkových organizací souhlas zřizovatele ve formě usnesení rady obce, je-li rada obce zřízena (není-li rada obce zřízena, stačí souhlas starosty obce, pokud bude v rámci souhlasu uvedena informace, že rada obce není zřízena)

Výše uvedené pokyny se vztahují výhradně pro žádosti týkající se změny v kapacitách škol a školských zařízení podávané v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny. U ostatních žádostí se postupuje standardním způsobem podle § 149 odst. 1 školského zákona, včetně nutnosti doložit všechny náležitosti podle § 149 odst. 3 tohoto zákona.

Upozorňujeme, že zápis změny v údaji o kapacitě v souvislosti se vzděláváním žáků z Ukrajiny, je ze zákona omezen trváním platnosti daného zákona, tj. do 31. března 2023[1].


[1] V této chvíli je platnost zákona stanovena pevným termínem. Samozřejmě není vyloučena změna doby platnosti v závislosti na vývoji situace. O tom bude případně rozhodovat v legislativním procesu Parlament ČR.


Časová omezení

Informace

Upozorňujeme, že status dočasné ochrany pro nově příchozí uprchlíky z Ukrajiny je nyní časově limitován do konce března 2023. Proto je stanovené časové omezení všech navazujících skutečností. Pokud bude prolongován status dočasné ochrany, bude zřejmě prolongováno i dočasné navýšení kapacity.

Závazné části §

Pokud by měla zvýšená kapacita zůstat zachována v běžném režimu i po skončení platnosti tohoto speciálního režimu, je třeba podat řádnou žádost se stanovisky krajské hygienické stanice a stavebního úřadu a rámcovým popisem personálního a majetkového zajištění. Pokud tak žadatel neučiní s dostatečným předstihem tak, aby bylo o žádosti pravomocně rozhodnuto do 31. 3. 2023, dojde ze zákona po 31. březnu 2023 automaticky bez vydání rozhodnutí k opětovnému snížení kapacity na původní úroveň.


Metodický materiál k mimořádnému navýšení kapacit v PDF


Elektronický formulář žádosti


  ŠKOLA  ZŘIZOVATEL  Níže zaškrtněte požadovanou změnu, doplňte kapacitu (číselnou hodnotou) a účinnost (ve formátu D. M. RRRR).


  z počtu

  na počet

  z počtu

  na počet

  z počtu

  na počet

  z počtu

  na počet

  z počtu

  na počet

  z počtu

  na počet

  z počtu

  na počet


  Stvrzuji tímto, že právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení má zajištěno dostatečné odpovídající personální a majetkové zajištění s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu pro zajištění činnosti i pro požadovaný zvýšený nejvyšší povolený počet dětí/žáků/stravovaných.

  Žádám o prominutí zmeškání termínu stanového v § 146 odst. 1 školského zákona pro předložení žádosti ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení z důvodu mimořádného přijetí dětí/žáků z Ukrajiny.


  Jak odeslat elektronickou žádost:


  Vygenerujte PDF (tlačítkem níže), podepište, nezamykejte podepsaný dokument, přiložte souhlas zřizovatele před odesláním datové zprávy. Následně odešlete žadost spolu s usnesenim rady obce (pokud je zřizena) na přislušny krajsky uřad. Buď elektronicky datovou schránkou nebo v listinné podobě poštou.  Obsah

   Odebírejte novinky o školství
   a vzdělávání srozumitelně a včas
   Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
   Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
   cross Skip to content