Peer to peer setkávání pro sdílení zkušeností ve prospěch sociálně znevýhodněných žáků

Peer to peer podpora je obvykle postavena na výměně zkušeností vrstevníků či osob na stejných pozicích, jejich kolegialitě a rovnocennosti. V rámci projektu Podpora rovných příležitostí (PROP) se jedná o nástroj pro vedení škol, který cílí primárně na přenos dobré praxe v oblasti podpory žáků se sociálním znevýhodněním. Jak u nás taková setkání probíhají a k čemu slouží? 


Co je to peer to peer podpora

Peer to peer setkání jsou v rámci projektu PROP dělena na regionální a celostátní. Obojí jsou určena především pro ředitele a vedoucí pracovníky škol, diskutovaná témata demonstrují potřeby škol. Dosud se uskutečnilo napříč republikou 62 regionálních setkání ve dvou kolech. Z celkového počtu zapojených škol v projektu (264) se zapojilo do setkání P2P 254 škol (667 účastníků celkem). Setkání obvykle trvá zhruba 2 hodiny, účastníkům je předem dáno téma, v některých případech je sami volí. Scházejí se buď na neutrální půdě anebo v prostorách některé ze zapojených škol.   

Celostátní setkání se uskutečnilo zatím jedno, a to online v červnu. Vedle vstupu ředitele NPI ČR a zástupce z MŠMT zaznělo několik prezentací ředitelů, kteří sdíleli, jak mění svoji školu a jak může škola řešit sociální situaci svých žáků. Následně se nad těmito tématy diskutovalo. Účast byla hojná, připojilo se 311 vedoucích pracovníků. Ale o tom si můžete přečíst v dalším článku. 


Chceme, aby se školy navzájem inspirovaly

Tereza Škachová, garantka linie DVPP, objasňuje, proč jsme se pro Peer to peer setkání (P2P) rozhodli: ˶Vše v našem projektu směřuje k podpoře žáků se sociálním znevýhodněním. Stejně tak u Peer to peer setkání je cílem, aby se školy vzájemně inspirovaly v podpoře těchto žáků. Rádi bychom, aby se na regionální úrovni sdílely zejména příklady inspirativní praxe. Každá škola je totiž na cestě rozvoje v jiné fázi a sdílením osvědčených, ale i reflektovaných neosvědčených cest si mohou školy vzájemně pomoci a výrazně tak zkrátit dobu zkoušení a nastavování některých nástrojů a postupů.   

Od celostátních setkání očekáváme vzájemnou inspiraci škol, které jsou sice geograficky velice vzdálené, ale velmi si podobné v podmínkách. Zároveň při nich nabízíme prezentace inspirativních postupů zejména v oblastech, se kterými nemají české školy doposud velké zkušenosti, jako jsou např. mentorské programy pro žáky apod.  

Ideální by bylo, kdyby mezi sebou školy navázaly spolupráci a zástupci vedení škol by se přijeli podívat do škol, které je zaujaly. Proto si mohou v katalogu nástrojů vybrat také například stáže, které považujeme za nejrychlejší start změn ve škole. Pokud vidíme, jak někde určitá věc funguje, můžeme pak snáz přemýšlet o tom, jak ji nastavit a uplatnit ve vlastních podmínkách.” 


Zveme Vás na regionální setkání v Praze a v Mostě

Je středa odpoledne, ze základní školy na pražském Smíchově odcházejí děti domů a ve druhém patře v jedné ze tříd začíná druhé regionální peer to peer setkání ředitelů škol. Hostitelství se tentokrát ujala ZŠ Grafická pod taktovkou paní ředitelky Jedličkové. V případě této skupiny se jedná již o druhé setkání. Panuje příjemná spontánní atmosféra. Dorazilo 10 ředitelů nebo zástupců z 8 pražských a kladenských škol. Pojítkem je zapojení do projektu Podpora rovných příležitostí, vyšší počet sociálně znevýhodněných dětí na škole a potřeba sdílet zkušenosti.   

Krajská konzultantka Rumyana G. představuje program, smysl a cíl setkání. Poté následuje představení všech škol a jejich představitelů. Ředitelka ZŠ Grafická má připravenou krátkou prezentaci o tom, jakou ušli cestu a jaké změny museli udělat, aby pomalu začali měnit povědomí o škole, zkvalitňovat výuku a dostali se k současné podobě školy. Tedy cestu od segregované školy bez druhého cizího jazyka a se zvýšenou výukou estetických předmětů, k vizi otevřené a kvalitní školy pro všechny, ve které jsou stále otevřené dveře. „Pokud chcete udělat velké změny, nesmíte se bát,“ uvádí ředitelka komplikované téma potřeby obnovy učitelského sboru a nutnosti se rozloučit s některými učiteli. Zmíní radost z titulu fakultní základní školy, z partnerství se střední pedagogickou školou a z přínosu praxí studentů. „Když chvíli polevíme, mám strach, že nenaplníme školu, bojím se ztráty úrovně. Pracujeme stále na základech, aby byly silné,“ uzavírá ředitelka Grafické svoji prezentaci.   

Ačkoliv hlavní význam setkání tkví v přenosu dobrých praxí, rozhodně se následná diskuze nevyhýbá těžkostem vedení školy a ožehavým tématům. Oč jde, se můžete podívat také na propagační videjko.

Jak sehnat v dnešní době kvalitní učitele? Jak sehnat učitele, kteří sdílejí vizi školy a jsou loajální? A jak v jedné budově pracovat s těmi, kteří ne? Co pomůže v rozhodování učitelům, aby zůstali ve škole? V situaci, kdy si dobří učitelé vybírají školu, a ne škola je, mohou hrát velkou roli benefity. Setkání nejsou jen o prezentaci úspěchů, ale i o hledání řešení ve všech problematických oblastech, např. nedodržování spádovosti, rivalita na škole…   

V Mostě se schází skupina ředitelů a vedoucích pracovníků škol z Lounska, Mostecka, Litvínovska a Vejprt v rámci setkání P2P na Den dětí také již podruhé a je to znát. 27 účastníků po úvodním slovu ředitelky hostitelské školy Lenky Firmanové čeká nabitý program. 15. ZŠ J. A. Komenského působí již 38 let a změny v posledních letech nejsou zřejmé jen v podobě rekonstrukce a modernizace školy, krom novinek například v oblasti polytechnického vzdělávání a tělesné výchovy, dochází nyní díky projektu PROP ke zvýšené podpoře sociálně znevýhodněných dětí z okolního sídliště.   

Hosté z katedry Speciální a sociální pedagogiky UJEP – Zdeněk Svoboda a Kristýna Volfová – představují téma předčasné odchody a kariérové poradenství.  Prezentace je dílem zaměřená přímo na Ústecký kraj, čísla jsou mnohdy alarmující a rozvíjí živou debatu o možnostech a limitech škol. Destabilizující chudoba v regionu (největší v rámci ČR), přístup učitelů k dětem, odklady, propadání, školní neúspěšnost versus školní absence. V následné diskuzi vidí mnoho ředitelů jako zásadní problém společenskou toleranci nedocházky do školy. S dítětem, které nechodí do školy, nemá šanci sebelepší učitel pracovat na změně. Jak vynutit tuto zodpovědnost rodičů? Procesy jsou pomalé a nemají na zřeteli zájem dítěte. Velmi dobře je hodnocena podpora doučování ve školách, to je věc, která reálně pomáhá jak dětem, tak škole. Na závěr Kristýna Volfová představuje Metodiku kariérového poradenství pro předčasné odchody ze vzdělávání. 

Další blok je věnován case managementu. Kamila Michálková, case manager na ZŠ Chanov, představuje pozici a náplň své práce. Jejím cílem je nejprve zmapovat ochranné a rizikové faktory, a poté zacílit na mezioborovou spolupráci v zájmu dítěte: vytvořit podpůrnou síť a monitorovat pokroky. Škola aktivně vyhledává potřebné rodiny a díky tomu má možnost včasně identifikovat potíže. V Chanově se řeší zejména zdravotní omezení, absence kompenzačních pomůcek (i třeba brýle!), medikace, výchovné problémy, absence. Ředitelka ZŠ Chanov Monika Kynclová doplňuje: „Byli jsme zapojeni do projektu Signály a měli jsme příležitost si case management vyzkoušet, proto když byla možnost získat pozici z projektu Podpora rovných příležitostí, tak jsem nelenila a využila ji, máme také sociálního pedagoga, pracuje přímo v rodinách, při větších potížích a potřebě koordinovaného přístupu se kontaktuje právě case manager.“  

Na konci setkání se rozvine diskuze na téma nové parametrizace v přepočtech úvazku na asistenty pedagoga, což se dotýká všech zúčastněných. Po naplánování dalšího setkání je možnost komentované prohlídky školy. Setkání končí, ale debatuje se dál. Jan Hrubeš, krajský konzultant NPI a jeden z organizátorů Peer to peer setkání v Mostě je s dneškem spokojený: „Setkání ředitelek a ředitelů škol pomohlo ke sdílení zkušeností nejen z aktuálního projektu. Neformální pojetí setkání přispělo ke vzájemné inspiraci mezi školami, k porovnání přístupů a metod, jak lze pomoci dětem, které neměly to štěstí a musí čelit různým bariérám plynoucím ze sociálně znevýhodněného prostředí. V neposlední řadě setkání ukázalo, že školy jsou mnohdy jediným místem, kde lze příznivě ovlivnit osud dětí a jejich budoucnost."


Za inspirací napříč celou republikou

První celostátní Peer to peer setkání proběhlo 13. června online a připojilo se 311 ředitelů a zástupců škol. Po úvodním slovu ředitele NPI Iva Jupy, zástupce MŠMT Jana Mušuty a projektového manažera PROP Tomáše Machalíka, ve kterých se účastníci dozvěděli o aktualitách v projektu a informace k evaluační zprávě, byla hlavní náplní setkání jak jinak než sdílení dobrých praxí napříč regiony. Následovaly tedy krátké inspirativní prezentace od ředitelek škol. 

Témata Sociální práce na škole a Budování strategie školy byly vybrány dopředu na základě zájmu ředitelů. Jsou to témata, která rezonují nejen v souvislosti s projektem a zaváděním nových pozic. Ačkoliv byla během setkání možnost klást dotazy v chatu a prostor ke krátké diskuzi, jednalo se spíše o otevření témat, i z toho důvodu byly naplánovány a účastníkům nabídnuty další tematické workshopy.  Více se o prvním celostátním Peer to peer setkání dozvíte v dalším textu. 

Druhé celostátní Peer to peer setkání se uskuteční prezenčně 14. listopadu.  Témata, která vyplynula ze zájmu zapojených škol, jsou například: spolupráce s rodiči – motivace k zapojení, docházka, skryté záškoláctví, záškoláctví, spolupráce s NNO, spolupráce se zřizovatelem, evaluace projektu po roce – zkušenosti z realizace, co se osvědčilo, co šlo a co ne, PR školy.

Těšíme se na další inspiraci a zkušenosti! 


Obsah

    Odebírejte novinky o školství
    a vzdělávání srozumitelně a včas
    Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
    Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
    cross Skip to content