Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Projekt: Podpora rovných příležitostí

Národní plán obnovy v gesci MŠMT

MŠMT podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+. Dané aktivity realizuje projekt "Podpora rovných příležitostí," který tím přispívá k implementaci Reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy. V jeho rámci bude dlouhodobě metodicky podporováno nejméně 400 škol po celé ČR.

Cíle projektu a aktivity projektu

Hlavním cílem projektu naplánovaného na léta 2022–2026 je připravit a realizovat řešení vedoucí ke snižování rostoucích nerovností ve vzdělávání. Školám v náročnějších podmínkách bude poskytována vícevrstvá podpora zaměřená mimo jiné také na posilování kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s heterogenními skupinami žáků, zejména žáků se sociálním znevýhodněním. Dílčím cílem projektu je navrhnout a ověřit budoucí systém financování škol dle indexu socioekonomického znevýhodnění žáků stanoveného kombinací několika indikátorů

Projekt Podpora rovných příležitostí navazuje na zkušenosti a výstupy z kmenové činnosti a projektů, které Národní pedagogický institut České republiky (resp. NÚV a NIDV) již realizuje nebo realizoval v nedávné době. Budou využívány a dále rozvíjeny vytvořené metodiky, know-how, bude realizována spolupráce se sítí odborníků. Projekt v zásadě plní roli doprovodného projektu k vlastním projektům škol, které jej realizují na základě vlastní výzvy vyhlášené MŠMT v srpnu 2022.


Aktuality k projektu


Nejčastější dotazy k projektu

Jaký je cíl projektu?

Hlavním cílem projektu NPI naplánovaného na léta 2022–2026 je připravit a realizovat řešení vedoucí ke snižování rostoucích nerovností ve vzdělávání. Školám v náročnějších podmínkách bude poskytována vícevrstvá podpora zaměřená mimo jiné také na posilování kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s heterogenními skupinami žáků, zejména žáků se sociálním znevýhodněním. Projekt NPI tedy zajišťuje podporu školám při realizaci jejich vlastních projektů zahrnujících nástroje zvolené na základě konkrétních potřeb dané školy. Dílčím cílem projektu NPI je na základě dat získaných z pilotáže projektů na školách navrhnout a ověřit budoucí systém financování škol dle indexu socioekonomického znevýhodnění žáků stanoveného kombinací několika indikátorů

Jak byly školy do podpory vybrány?

Při výběru škol byla zohledněna tato kritéria:
• Sociální znevýhodnění v obci (index sociálního vyloučení Agentury pro sociální začleňování);
• Kvalifikovaný odhad ředitelů škol o počtu romských žáků;
• Počet žáků s vietnamským, slovenským nebo ukrajinským státním občanstvím;
• Kvalifikovaný odhad ředitelů škol o počtu sociálně znevýhodněných žáků;
• Počet vykázaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu odlišného kulturního prostředí a jiných životních podmínek;
• Míra předčasných odchodů ze vzdělávání;
• Počet opakování ročníků.
 
Do pilotního vzorku v rámci první výzvy byly vybrány školy s nejvyšším skóre. Jedná se o 264 základních škol, především z Ústeckého, Moravskoslezského, Libereckého a Karlovarského kraje.

Dle čeho posuzujete sociální znevýhodnění žáka?

Pro potřeby projektu jsme si ho nadefinovali takto: Za žáka se sociálním znevýhodněním považujeme žáka, v jehož vzdělávání lze identifikovat výrazné bariéry vznikající v důsledku sociálně podmíněných příčin (nezdravotních). Z pohledu učitele je u takového žáka dlouhodobě patrný alespoň jeden z těchto jevů: nedostatečná podpora ve vzdělávání v domácím prostředí / nedostatečná znalost vyučovacího jazyka / nedostatečné zajištění finančních prostředků na hrazení nákladů spojených s účastí na vzdělávání / nedostatečné zajištění základních (fyzických nebo psychických) potřeb / absence spolupráce rodičů se školou.

Jaké finanční prostředky mohou školy získat?

Na základě výše uvedených vstupních informací a dat bylo vybráno 264 škol s nejvyšší hodnotou indexu. Ty byly dále rozřazeny do 4 kategorií podle míry znevýhodnění. Výpočet podpory pro jednotlivé školy je postaven na celkovém vykázaném počtu žáků školy (k 09/ 2021) a kategorii, do které byla škola zařazena. 

Částka na kategorii byla vypočítána z celkové částky k distribuci v první vlně (1,3 mld. Kč) a váhy kategorií:
· Školy v kategorii 1 obdrží 2 000 Kč na žáka na rok. 
· Školy v kategorii 2 obdrží 4 000 Kč na žáka na rok. 
· Školy v kategorii 3 obdrží 8 000 Kč na žáka na rok. 
· Školy v kategorii 4 obdrží 16 000 Kč na žáka na rok. 

Jaké druhy podpory může škola čerpat?

V rámci projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR jsme sestavili Katalog nástrojů podpory, který školám z cílové skupiny představujeme a z něhož bude na každé podporované škole za pomoci krajského konzultanta NPI volena vhodná kombinace nástrojů a intervencí vycházející ze vstupní analýzy potřeb konkrétní školy. Tento výběr se stane podkladem pro samotnou žádost o poskytnutí dotace, kterou jednotlivé školy zpracovávají a podávají na MŠMT.
 
Katalog zahrnuje tyto nástroje:
a) personální podpory škol při práci se sociálně znevýhodněnými žáky (9 různých pozic, např. sociální pedagog nebo asistent pedagoga),
b) přímé podpory těchto žáků (např. zážitkové vzdělávací programy nebo snídaňové kluby),
c) profesní rozvoj pedagogů (např. mentoring, koučink nebo facilitace).
Vedle toho školám průběžně poskytuje metodickou a konzultační podporu určený zástupce NPI, který tak napomáhá realizaci školního projektu. Součástí aktivit je také peer to peer kolegiální spolupráce – síťování mezi řediteli či učiteli, a to jak místní, tak tematická.

Na základě čeho si jednotlivé školy vybírají nástroje podpory?

Žádosti o podporu provází vstupní analýza, která vychází z podmínek a potřeb školy ve vztahu k věcnému zaměření výzvy. Zjištění ze vstupní analýzy jsou provázána s volbou adekvátních nástrojů podpory z Katalogu nástrojů. Školy z předloženého katalogu vybírají a plánují své aktivity na podporu žáků se sociálním znevýhodněním na potřebnou dobu, nejdéle však do 8/2025. Na zpracování vstupní analýzy školy se podílí širší pedagogický sbor, minimálně však zástupce vedení školy a školního poradenského pracoviště ve spolupráci s určeným pracovníkem NPI (krajský konzultant).

Co až projekt skončí? Školy zůstanou bez podpory?

Dílčím cílem projektu je připravit podklady pro konkrétní návrh reformy systému podpory škol. Podpora škol po roce 2026 by měla být zajištěna ze státního rozpočtu, nikoli na projektové bázi. Její nastavení by mělo vycházet ze situace jednotlivých škol a měla by obsahovat také ověřené nástroje metodické podpory pro práci se žáky se sociálním znevýhodněním. Předpokládá se úzká mezirezortní a mezioborová spolupráce.

Lze do projektu přihlásit naši školu?

Výzva MŠMT na podporu škol s nadprůměrným zastoupením žáků se sociálním znevýhodněním je koncipována jako uzavřená a je tedy určena pouze vybraným žadatelům. Ti byli o nároku na podporu informováni prostřednictvím datových schránek během srpna, kdy byla výzva vyhlášena. Druhé kolo výzvy je plánováno na příští rok, kdy bude do pilotáže zahrnuto dalších cca 140 základních a středních škol. Oprávnění žadatelé do druhého kola výzvy již byli vytipováni, nicméně pokud se s ohledem na věcné zaměření výzvy domníváte, že by Vaše škola mohla být do podpory rovněž zařazena, prosím kontaktujte projektový tým na rovneprilezitosti@npi.cz.


Kontakty a další informace

Obecné kontakty

Email: rovneprilezitosti@npi.cz

Facebookhttps://www.facebook.com/podporarovnychprilezitosti

Odkaz na příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky: 
https://zapojmevsechny.cz/kategorie/detail/podpora-rovnych-prilezitosti

Kontakty na koordinátory

Mgr. Světla Veselá Nová
Regionální koordinátorka pro Ústecký kraj
Winstona Churchilla 1348/6
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 775 320 290
E-mail: svetla.nova@npi.cz

Mgr. Vladislav Günter
Regionální koordinátor pro Karlovarský, Plzeňský, Středočeský kraj a Prahu
Centrální pracoviště, Senovážné nám. 25,
110 00 Praha 1
Tel.: +420 775 431 735
E-mail: vladislav.gunter@npi.cz

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
Regionální koordinátorka pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Tel.: +420 778 880 449
E-mail: irena.cakirpaloglu@npi.cz

Mgr. Eva Šímová
Regionální koordinátorka pro Moravu a Východní Čechy
Krajské pracoviště Brno, Moravské náměstí 249/8,
602 00 Brno
Tel.: +420 778 881 417
E-mail: eva.simova@npi.cz
Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
Skip to content