Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu (ve školní roce 2022/2023)

Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy pro konání tzv. zvláštního zápisu ve školním roce 2022/2023. Materiál navazuje § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) a zohledňuje změny, které přinesla novela č. 20/2023 Sb. účinná od 24. 1. 2023.


Základní informace

Text je logicky členěn na tři různé druhy obsahu dle barev:

Doporučení

Takto označené části zelenou barvou a textem "Doporučení" obsahují metodickou podporu MŠMT školám.

Informace

Takto označené části modrou barvou a textem "Informace" slouží jako informativní text, kde MŠMT upozorňuje na některé zásadní skutečnosti, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů apod.

Závazné části §

Takto označené části žlutou barvou a textem "Závazné části §" poskytují informace o souvisejících závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů, které v dané souvislosti považuje MŠMT za stěžejní.


Zvláštní zápis podle legislativy

Závazné části §

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem a zákonem č. 67/2022 Sb., ve znění novely č. 20/2023 Sb.  Zvláštní zápis je určen pouze dětem a žákům, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (viz dále). Pravidla zvláštního zápisu platí pro všechny školy.


Prostup pro MŠ pro konání tzv. zláštního zápisu


Vyhlášení zvláštního zápisu

Závazné části §

Ředitel školy není povinen vyhlásit zvláštní zápis – může zvolit variantu jednotného termínu zápisu, nebo variantu zvláštního zápisu v pozdějším termínu (v této variantě tedy proběhnou dva zápisy). O volbě, zda uskutečnit jednotný, nebo navíc i zvláštní zápis, bude rozhodovat ředitel školy v dohodě se zřizovatelem.

Pokud ředitel školy vyhlásí zvláštní zápis, neúčastní se děti s dočasnou ochranou běžného zápisu. Pokud zvláštní zápis není vyhlášen, pak se všech týká jednotný termín zápisu.

Doporučení

Při rozhodování o tom, zda vyhlásit zvláštní zápis, doporučujeme zvážit především naplněnost a kapacitu školy a předpokládaný počet dětí s dočasnou ochranou, kteří s ohledem na místo pobytu mohou nastoupit do dané školy.

Závazné části §

Pokud se ředitel školy rozhodne pro variantu se zvláštním zápisem, stanoví termín a místo zvláštního zápisu po dohodě se zřizovatelem; termín stanoví kdykoli v rozmezí od 1. 6. do 15. 7. 2023 (tzn. neprobíhá celý měsíc a půl).

Doporučení

Doporučujeme nenechávat termín konání zvláštního zápisu na nejzazší termín, aby bylo možné pro dítě případně najít jinou školu.

Závazné části §

Ředitel školy stanoví termín a místo konání zvláštního zápisu nejpozději spolu s oznámením o konání zápisu podle školského zákona způsobem v místě obvyklým. Na zvláštní zápis se vztahují pravidla pro zápis dle školského zákona, s výjimkou termínu konání.

V době konání zvláštního zápisu nemusí být nutně rozhodnuto o všech žádostech z běžného zápisu (např. kvůli podaným odvoláním).

Doporučení

Škola obdrží seznam dětí obvyklým způsobem v souladu s § 34 odst. 4 školského zákona. Ředitel školy dále zveřejní kritéria přijímání, předpokládaný počet přijímaných dětí a informace ke zvláštnímu zápisu způsobem v místě obvyklým (zpravidla na nástěnce, na vstupních dveřích školy, na webových stránkách školy či obce apod.).

Doporučujeme vyhlášení zvláštního zápisu zveřejnit v českém i ukrajinském jazyce. Dvojjazyčný vzor oznámení o konání zvláštního zápisu je součástí tohoto materiálu.


Kritéria zápisu

Doporučení

Zákon neukládá povinnost stanovit kritéria přijímacího řízení, nicméně jsou nezbytná v případě, že mateřská škola nemůže vyhovět všem uchazečům.

Závazné části §

Oproti běžnému zápisu bude ředitel školy pro určení spádovosti vycházet zpravidla pouze z místa pobytu, protože cizinci, kterých se zvláštní zápis týká, většinou nemají trvalý pobyt.


Příprava zápisu

Doporučení

Doporučujeme zajistit u zápisu přítomnost tlumočníka do ukrajinského jazyka (např. z řad rodičů).

Škola vytiskne dvojjazyčné formuláře žádosti.


Omezení zápisu

Závazné části §

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Informace

Typicky půjde o cizince s ukrajinským občanstvím. Může jít i o cizince, kteří byli ke dni 24. února 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. Pro ně je/byl určen běžný zápis.


Zápis samotný

Závazné části §

Zákonný zástupce ani dítě nejsou povinni se zápisu osobně zúčastnit. Podle toho, zda se zákonný zástupce zápisu zúčastní, se mohou odvíjet souvislosti týkající se podání žádosti.


Podání žádosti

Závazné části §

Žádost o přijetí může podat:

 • zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec, viz informace MPSV, str. 2-3 a příloha č. 1);
 • zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona).

Doporučení

Je podstatné v maximálně možné míře vyjít vstříc příchozím osobám a poskytnout jim poučení o tom, jak funguje české vzdělávání a co je potřeba k zápisu (seznam nutných příloh žádosti).

Závazné části §

Žádost je možné podat:

 • ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu);
 • osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu);
 • datovou zprávou;
 • poštou;
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Závazné části §

K žádosti je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).

Závazné části §

I pokud přijde osoba zcela bez dokladů (nebo jen s vízovým dokladem), škola s ní sepíše žádost o přijetí.

Pokud zákonný zástupce nedoloží některou z příloh žádosti (doložení místa pobytu nebo potvrzení o očkování), jde o vadu žádosti a ředitel školy pomůže žadateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Ředitel školy informuje žadatele, které přesně doklady ještě musí doplnit. Formálně lze řízení přerušit. Lhůta k nápravě vad a délka přerušení řízení může být z povahy věci nejdéle do konce srpna, aby ředitel školy rozhodl před začátkem školního roku.


Průběh zápisu

Závazné části §

Uchazečům je třeba přidělit registrační čísla nebo kódy, pod nimiž budou zveřejněny výsledky zápisu.

Doporučení

Doporučujeme upozornit na důležitost těchto registračních čísel.

Upozorněte zákonného zástupce na to, že rozhodnuto bude nejpozději do 30 dnů, že rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána, ale bude vyvěšen seznam s registračními čísly; sdělte nebo ukažte přesné místo, kde budou registrační čísla vyvěšena (přesný webový odkaz apod.); upozorněte, že rozhodnutí o nepřijetí obdrží poštou do vlastních rukou, ověřte si doručovací adresu zákonného zástupce. Můžete předat např. následující dokument (je rovněž v samostatné příloze - viz vzory):

Doporučení

Rozhodnutí se vyhotovuje v českém jazyce a je v současné situaci vhodné, aby ředitel školy zároveň zaslal zároveň s rozhodnutím informativní sdělení o přijetí/nepřijetí v českém a ukrajinském jazyce podle zveřejněného vzoru.


Vyhodnocení zápisu

Závazné části §

Ředitel školy je povinen přijmout přednostně všechny děti ze spádové oblasti (v případě cizinců s místem pobytu ve spádové oblasti), které k 31. 8. 2022 dosáhly 3 let. U ostatních dětí postupuje podle vyhlášených kritérií přijímání.

Pokud se k zápisu dostaví dítě, na které se tento zvláštní zápis nevztahuje, ředitel školy zpracuje i tuto žádost, avšak až po vyhodnocení zvláštního zápisu.


Po zápisu

Závazné části §

Pokud ředitel školy rozhodne o přijetí dítěte, jedná se o přijetí bez jakéhokoliv časového omezení, tedy “na dobu neurčitou”, stejně jako u běžného zápisu. Přijatým cizincům se ve školní matrice jako kód zahájení uvede nově k tomu určený kód “U”.

Informace

Jména cizinců do matriky se uvádí primárně podle rodného listu vystaveného českým matričním úřadem. Pokud jej cizinec nemá, uvádí se přepis v předloženém dokladu vydaným Českou republikou.

Závazné části §

Ředitel školy oznámí zřizovateli seznam spádových dětí s nárokem na přijetí, u kterých rozhodl o nepřijetí nebo u kterých nemá informaci, že by byly přijaty do jiné mateřské školy. Zřizovatel je povinen zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání těchto dětí podle § 179 odst. 2 školského zákona.

Pokud zákonný zástupce podá žádost o přijetí do školy po termínu zvláštního zápisu, ředitel školy o žádosti rozhodne se zohledněním výsledků zápisu a volných kapacit.

Doporučení

Pokud škola má volnou kapacitu, má být spádové dítě, na které se tento zvláštní zápis nevztahuje, přijato i na základě žádosti podané mimo stanovený termín (včetně žádosti podané v průběhu školního roku). Pokud však konkrétní škola v určitém případě nemá kapacitu, pak u žádosti podané po termínu ředitel řízení usnesením zastaví jako zjevně právně nepřípustnou (§ 66 odst. 1 písm. b) správního řádu) bez ohledu na to, jestli jde o spádového nebo nespádového uchazeče.


Prostup pro ZŠ pro konání tzv. zláštního zápisu

Závazné části §

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem a zákonem č. 67/2022 Sb. ve znění novely č. 20/2023 Sb. Zvláštní zápis je určen pouze žákům, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (viz dále). Pravidla zvláštního zápisu platí pro všechny školy, které jej vyhlásí, a to bez ohledu na zřizovatele.


Vyhlášení zvláštního zápisu

Závazné části §

 • Ředitel školy není povinen vyhlásit zvláštní zápis – může zvolit variantu jednotného termínu zápisu, nebo variantu zvláštního zápis v pozdějším termínu (v této variantě tedy proběhnou dva zápisy). O volbě, zda uskutečnit jednotný, nebo navíc zvláštní zápis bude rozhodovat ředitel školy v dohodě se zřizovatelem.
 • Pokud ředitel školy vyhlásí zvláštní zápis, neúčastní se děti s dočasnou ochranou běžného zápisu. Pokud zvláštní zápis není vyhlášen, pak se všech týká jednotný termín zápisu.

Doporučení

Při rozhodování o tom, zda vyhlásit zvláštní zápis, doporučujeme zvážit především naplněnost a kapacitu školy a předpokládaný počet žáků s dočasnou ochranou, kteří s ohledem na místo pobytu mohou nastoupit do 1. ročníku v dané škole.

Závazné části §

Pokud se ředitel školy rozhodne i pro variantu zvláštního zápisu, stanoví termín a místo zápisu po dohodě se zřizovatelem; termín stanoví kdykoli v rozmezí od 1. 6. do 15. 7. 2023 (tzn. neprobíhá celý měsíc a půl);

Doporučení

Doporučujeme nenechávat termín konání zvláštního zápisu na nejzazší termín, aby bylo možné pro žáka případně najít jinou školu.

Závazné části §

Ředitel školy stanoví termín a místo konání zvláštního zápisu nejpozději spolu s oznámením o konání zápisu podle školského zákona způsobem v místě obvyklým. Na zvláštní zápis se vztahují pravidla pro zápis dle školského zákona s výjimkou termínu konání.

Škola obdrží seznam dětí obvyklým způsobem v souladu s § 36 odst. 8 školského zákona. V době konání zvláštního zápisu nemusí být nutně rozhodnuto o všech žádostech z běžného zápisu (např. kvůli podaným odvoláním).

Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.

Doporučení

Ředitel školy zveřejní informace k zápisům také způsobem v místě obvyklým (zpravidla na nástěnce, na vstupních dveřích školy apod.).

Doporučujeme vyhlášení zvláštního zápisu zveřejnit v českém i ukrajinském jazyce. Dvojjazyčný vzor oznámení o konání zvláštního zápisu je součástí tohoto materiálu.


Kritéria zápisu

Závazné části §

Vyhláška ukládá povinnost stanovit kritéria přijímání pro zápis.

Oproti běžnému zápisu bude ředitel školy pro určení spádovosti vycházet zpravidla pouze z místa pobytu, protože cizinci, kterých se zvláštní zápis týká, zpravidla nemají trvalý pobyt.


Příprava zápisu

Doporučení

 • Doporučujeme zajistit u zápisu přítomnost tlumočníka do ukrajinského jazyka (např. z řad rodičů).
 • Škola vytiskne dvojjazyčné formuláře žádosti.

Omezení zápisu

Závazné části §

Tento zvláštní zápis je určen pouze žákům,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Informace

 • Typicky půjde o cizince s ukrajinským občanstvím. Může jít i o cizince, kteří byli ke dni 24. února 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny.
 • Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. Pro ně byl určen běžný zápis.

Zápis samotný

Závazné části §

Zákonný zástupce ani žák nejsou povinni se zápisu osobně zúčastnit. Podle toho, zda se zákonný zástupce zápisu zúčastní, se mohou odvíjet souvislosti týkající se podání žádosti.

Doporučení

Doporučení pro průběh zápisu obsahuje příloha č. 2.


Podání žádosti

Závazné části §

Žádost o přijetí, případně žádost o odklad zahájení povinné školní docházky, může podat:

 • zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec, viz informace MPSV, str. 2-3 a příloha č. 1);
 • zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona).

Doporučení

Je podstatné v maximálně možné míře vyjít vstříc příchozím osobám a poskytnout jim poučení o tom, jak funguje české vzdělávání a co je potřeba k zápisu (seznam nutných příloh žádosti).

Závazné části §

Žádost je možné podat:

 • ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu);
 • osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu);
 • datovou zprávou;
 • poštou;
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Závazné části §

K žádosti o přijetí je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí
  3 pracovní dny ode dne této změny.

Závazné části §

 • V případě odkladů platí běžný postup (dvojjazyčný vzor žádosti).
 • I pokud přijde osoba zcela bez dokladů (nebo jen s vízovým dokladem), škola s ní sepíše žádost o přijetí.
 • Pokud zákonný zástupce nedoloží některou z příloh žádosti (doložení místa pobytu anebo,
  v případě žádosti o odklad, doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa), jde o vadu žádosti a ředitel školy pomůže žadateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Ředitel školy informuje žadatele, které přesně doklady ještě musí doplnit. Formálně lze řízení přerušit. Lhůta k nápravě vad a délka přerušení řízení může být z povahy věci nejdéle do konce srpna, aby ředitel školy rozhodl před začátkem školního roku.

Průběh zápisu

Závazné části §

Uchazečům je třeba přidělit registrační čísla nebo kódy, pod nimiž budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Doporučení

 • Doporučujeme upozornit na důležitost těchto registračních čísel.
 • Upozorněte zákonného zástupce na to, že rozhodnuto bude nejpozději do 30 dnů, že rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána, ale bude vyvěšen seznam s registračními čísly; sdělte nebo ukažte přesné místo, kde budou registrační čísla vyvěšena (přesný webový odkaz apod.); upozorněte, že rozhodnutí o nepřijetí obdrží poštou do vlastních rukou, ověřte si doručovací adresu zákonného zástupce. Můžete předat např. následující dokument (je rovněž v samostatné příloze):

Doporučení

Rozhodnutí se vyhotovuje v českém jazyce a je v současné situaci vhodné, aby ředitel školy zároveň zaslal zároveň s rozhodnutím informativní sdělení o přijetí/nepřijetí v českém a ukrajinském jazyce podle zveřejněného vzoru.


Vyhodnocení zápisu

Závazné části §

 • Ředitel školy je povinen přijmout přednostně všechny žáky ze spádové oblasti (v případě cizinců s místem pobytu ve spádové oblasti), které k 31. 8. 2023 dosáhly 6 let. U ostatních dětí postupuje podle vyhlášených kritérií přijímání.
 • Pokud se k zápisu dostaví dítě, na které se tento zvláštní zápis nevztahuje, ředitel školy zpracuje i tuto žádost, avšak až po vyhodnocení zvláštního zápisu.

Po zápisu

Závazné části §

Pokud ředitel školy rozhodne o přijetí žáka, jedná se o přijetí bez jakéhokoliv časového omezení, tedy “na dobu neurčitou”, stejně jako u běžného zápisu. Přijatým cizincům se ve školní matrice jako kód zahájení uvede kód “U”.

Informace

Jména cizinců do matriky se uvádí primárně podle rodného listu vystaveného českým matričním úřadem. Pokud jej cizinec nemá, uvádí se přepis v předloženém dokladu vydaným Českou republikou.

Závazné části §

 • Ředitel školy oznámí zřizovateli seznam spádových žáků, u kterých rozhodl o nepřijetí nebo u kterých nemá informaci, že by byli přijati do jiné základní školy. Zřizovatel je povinen zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky těchto žáků podle § 178 odst. 1 školského zákona.
 • Pokud zákonný zástupce podá žádost o přijetí do školy po termínu zvláštního zápisu, ředitel školy o žádosti rozhodne se zohledněním výsledků zápisu a volných kapacit.

Doporučení

Pokud škola má volnou kapacitu, má být spádový žák, na kterého se tento zvláštní zápis nevztahuje, přijat i na základě žádosti podané mimo stanovený termín (včetně žádosti podané v průběhu školního roku). Pokud však konkrétní škola v určitém případě nemá kapacitu, pak u žádosti podané po termínu ředitel řízení usnesením zastaví jako zjevně právně nepřípustnou (§ 66 odst. 1 písm. b) správního řádu) bez ohledu na to, jestli jde o spádového nebo nespádového uchazeče.


Přílohy


Příloha č. 1 - Oprávnění a povinnosti jiných osob než rodičů ve vztahu k dítěti podle ukrajinského práva


Příloha č. 2 - Doporučení pro průběh zápisu ukrajinských dětí do 1. ročníku základní školy

Doporučení

Stejně jako u běžného zápisu dětí do 1. ročníku je třeba k zápisu ukrajinských dětí přistupovat profesionálně a citlivě, a to nejen s ohledem na obtížnou situaci, ve které se tyto děti nacházejí, ale i s ohledem na různou úroveň jejich schopností a dovedností, které souvisí s postupným emočním i mentálním dozráváním.

Zápis do školy by tak měl být především příjemným zážitkem, jak pro děti, tak pro jejich rodiče, a to i přes jazykovou bariéru.

Doporučujeme:

 1. Využijte zápis do školy jako příležitost k seznámení dítěte a rodičů s prostředím školy.
 2. Nabídněte dítěti činnost nebo didaktickou hru, pro kterou nepotřebuje znalost českého jazyka, a která zároveň může být prostředkem pro pozorování a zjištění úrovně některých jeho schopností a dovedností. Může to být např. stavění z kostek, skládání puzzle nebo jednoduchých obrázků podle vzoru (tangramy), skládání obrázků podle dějové posloupnosti (tzv. filmová okénka), navlékání korálků, pexeso, domino, omalovánky, didaktické hry zaměřené na rozvoj předmatematických představ apod.
 3. Aktivitě se věnujte společně s dítětem, případně zapojte rodiče.

Je potřeba mít na paměti, že dítě, které vstupuje do školy, by mělo především zvládat sebeobsluhu, postarat se o své věci, chápat a dodržovat pravidla, počkat, až na ně přijde řada, neskákat druhým do řeči apod.


Celý metodický materiál


3 vzory k tzv. zvláštnímu zápisu


Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross Skip to content