MŠMT vydalo informaci pro školy a školská zařízení s účinností od 22. listopadu 2021

Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila následující mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 22. 11. 2021 k těmto tématům:
povinnému testování zaměstnanců – včetně zaměstnanců škol (ZDE),
testování ve školách i v dalších termínech od 6. 12. 2021 (ZDE),
• úpravě pravidel pro možnost testování obyvatel (ZDE), a
pravidlům pro maloobchod, služby a volnočasové aktivity (ZDE).Testování ve školách od 22. 11. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování (ve školách) dětí v přípravných třídách, žáků v základních školách, středních školách a konzervatořích stanovuje následující:

 • Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
 • Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd, základních, středních škol a konzervatoří. Uplatňuje se tedy i nadále manuál k testování: Aktualizovaném pokynu ke screeningovému testování (aktualizován k 19. 11. 2021).
 • Jedinou změnou je přesun režimu testování zaměstnanců škol již od 22. 11. pod obecný režim, který popisujeme níže.

Informace k distribuci Ag testů k testování dětí a žáků pro období od 6. prosince 2021 budou rozeslány do školy následně, s dostatečným časovým předstihem.


Testování zaměstnanců od 22. 11. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování zaměstnanců stanovuje následující:

 • Všem zaměstnavatelům, včetně všech škol a školských zařízení, na území České republiky se nařizuje zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců (včetně dobrovolníků) nebo osob, které se u zaměstnavatele připravují na výkon povolání nebo vykonávají praxi. Testování se provádí na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden.
  • Všichni zaměstnanci mají povinnost se testu podrobit, pokud by se testu nepodrobili, musí zaměstnanci nosit po celou dobu ochranu úst (respirátor nebo obdobný prostředek), dodržovat rozestup 1,5 m od ostatních a stravovat se odděleně.
   • Výjimku z povinného nošení ochranného prostředku mají zaměstnanci po dobu konzumace jídla a pití.
  • V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test (nebo nedoloží níže uvedené), nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který následně řeší porušení mimořádného opatření ze strany zaměstnance. Zároveň musí zaměstnavatel zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.
  • Testu u zaměstnavatele se nemusí zaměstnanec podrobit, pokud
   • je očkovaný proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,
   • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
   • podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
   • podstoupil v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.
  • Testovat se nemusí také zaměstnanec, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti; toto se týká také osob, které vykonávají svou práci z domova.
 • Tuto povinnost musí zaměstnavatelé zajistit nejpozději od 29. 11. 2021
  • Znamená to tedy, že nejpozději dne 29. 11. se musí zajistit testování všech zaměstnanců (s uvedenými výjimkami viz výše) a toto testování musí probíhat následně ve frekvenci jednou za týden.
 • Zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testování na pracovišti, se nařizuje vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu podstoupily test.
 • Doba od zjištění pozitivního výsledku testu provedeného podle čl. I (pozn. test provedený u zaměstnavatele) do obdržení výsledku konfirmačního vyšetření podle čl. VII (pozn. konfirmační PCR test), po kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce (Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87).), a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.
  • Pokud je tedy zaměstnanec na pracovišti zaměstnavatele pozitivně testován, odchází dle mimořádného opatření z pracoviště zaměstnavatele a má povinnost jít na konfirmační test. Do doby výsledku tohoto konfirmačního testu se „pobyt zaměstnance doma“ považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci za tu dobu náleží 100 % platu/mzdy; pokud nevykonává po tuto dobu práci z domova. Pokud by byla ve stejné jiná důležitá překážka na straně zaměstnance podle uvedeného nařízení, tak se nejedná o překážku na straně zaměstnavatele podle tohoto mimořádného opatření.
 • K praktickému vzdělávání a praxím na pracovišti zaměstnavatele
  • Mimořádné opatření stanoví také povinnost testování žáků/studentů vykonávajících praxi (praktické vyučování nebo přípravu) u zaměstnavatele; zaměstnavatel má tedy stejné povinnosti vůči žákům a studentům na praxi jako vůči svým zaměstnancům a žáci a studenti mají stejné povinnosti jako zaměstnanec, které pro ně vyplývají z tohoto mimořádného opatření (povinnost podrobit se testu, při nepodrobení se nosit po celou dobu ochranný prostředek, při pozitivním výsledku jít na konfirmační test atd.).
  • Žáci středních škol, kterých se týká screeningové testování ve školách se tedy testují jak ve škole, tak u zaměstnavatele, u kterého vykonávají praxi.
   • Test provedený u zaměstnavatele nenahrazuje testování ve škole a naopak (uplatnit ve škole test od zaměstnavatel by bylo možné pouze, pokud jej zaměstnavatel zajišťuje u poskytovatele zdravotních služeb – pak se dalších 24 hodin dá uplatnit i ve škole).
  • Více k praktickému vzdělávání naleznete v Aktualizovaném pokynu ke screeningovému testování (aktualizován k 19. 11. 2021).

Pro účely testování zaměstnanců škol a školských zařízení, kteří nesplňují podmínky pro osvobození z povinnosti testování (viz výše), nebudou školám a školským zařízením z úrovně státu distribuovány Ag testy. Ag testy jsou státem centrálně pořizovány za účelem testování dětí a žáků škol.


Obecně k účasti na "volnočasových činnostech" od 22. 11. 2021

Obecně se v mimořádném opatření k provozu maloobchodu a služeb platném od 22. listopadu 2021 mění možnost účastnit “volnočasových činností” v tomto opatření regulovaných:

 • Osoby nad 18 let musí – jako základní pravidlo – dokládat buď očkování, nebo prodělanou nemoc. Provedený test s negativním výsledkem (ať už antigenní nebo PCR) již nestačí pro vstup do restaurace, kina, divadla, sportoviště atd.
 • Z obecných výjimek pro rozličné společenské aktivity lze zmínit výjimku pro skupiny do 20 osob některých aktivit dle mimořádného opatření.
 • Pro níže uvedené osoby však zůstává zachována možnost pro vstup využít PCR test – ne starší 72 hodin, pokud se jedná o:
  • i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
  • ii)osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
  • iii) osobu s nedokončeným očkováním proti onemocnění covid-19
   • nedokončeným očkováním se myslí osoba u které:
    • a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
    • b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
    • c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů.
 • U jiných osob se PCR test pro účely prokazování se negativním testem v případě služeb a činností uvedených v mimořádném opatření k provozu maloobchodu a služeb neuznává.
  • Na okraj uvádíme, že v případě screeningového testování ve školách je možné předložit jak Ag test, tak i PCR test – pravidla se nezměnila a v případě screeningového testování ve školách jsou stejná.
   • Změnilo se pouze to, že nově nejsou nikdy propláceny antigenní testy provedené u poskytovatele zdravotních služeb; hradí se pouze PCR testy (viz níže).
 • U uznávání plného očkování a prodělané nemoci v ochranné lhůtě se nic nemění.

Specificky pro školy a školská zařízení

je pak významné následující:

 • Nově se upravuje provoz lyžařských vleků tak, že
  • každá osoba, vyjma těch do 12 let věku, se musí prokázat OTN (tedy i žáci a studenti).
   • Půjde tedy o prokázání se negativním PCR testem, který nesmí být starší 72 hodin, dokončené očkování po ochranné lhůtě nebo prodělaná nemoc v posledních 180 dnech.
  • Zvláštní úlevou pro školy je zde pouze to, že v případě žáků jedné školy a jejich dozorujících osob není povinné dodržovat rozestupy 1, 5 m (ve frontě na vlek/lanovku), které pro ostatní lyžaře platí.
 • Obecně pak opakujeme, že i nadále není nezbytné, aby osoby do 12 let věku prokazovaly při jakékoliv činnosti OTN bez ohledu na to, zda se činnosti účastní žáci jedné školy nebo žáci několika škol.
  • Toto dopadá například na plavecký výcvik žáků 1. stupně (pokud se jedná o žáky do 12 let věku) či na jakoukoliv jinou aktivitu, které se žáci do 12 let věku účastní.
 • Dále připomínáme, že pro školy a školská zařízení zůstaly zachovány výjimky, kdy děti, žáci (i ti nad 12 let) a dozorující osoby nemusejí dokládat OTN:
  • v případě provozu vnitřních sportovišť v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání,
  • v případě provozoven ubytovacích služeb, jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby,
  • v případě koupališť za předpokladu, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,
  • v rámci skupinových prohlídek na hradech, zámcích, zoo a obdobných, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby,
  • v případě volnočasových aktivit osob do 18 let, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně žáci jedné školy nebo je dozorující osoby; toto platí i u volnočasových aktivit nad 18 let a dalších aktivit vyjmenovaných v bodě 14 mimořádného opatření,
  • v rámci návštěvy divadel, hudebních a jiných představení, pokud se těchto aktivit v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí.

Hrazení testů na vlastní žádost

V rámci obecných informací také informujeme, že mimořádné opatření k testování obyvatel od 22. listopadu 2021 upravuje hrazení testů na vlastní žádost tak, že se nově hradí pouze testy PCR, a to pokud jde o:

 • osoby do dovršení 18 let věku,
 • osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
 • osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud
  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů, nebo
  • ii) v případě dvoudávkového schématu podle SPC jim dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
  • iii) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů;
  • tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.
 • Osoby očkované proti onemocnění covid-19, které doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  • i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  • ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití.

Všem uvedeným osobám se hradí PCR test v množství 5 testů v jednom kalendářním měsíci, pouze osobám uvedeným v posledním bodě (tzn. plně očkovaným) se hradí 2 testy v kalendářním měsíci. Antigenní testy nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění již nikomu.


Více informací


MŠMT, 20. 11. 2021

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content