Informace MŠMT k tzv. pracovní karanténě účinné od 3. 2. 2022 pro školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či pro preventivní výchovnou péči

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje změny schválené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k možnosti tzv. pracovní karantény s účinností od 3. 2. 2022.Pro koho tzv. pracovní karanténa (ne)platí

Pracovní karanténa se týká pouze zaměstnanců, kteří byli v epidemiologicky významném kontaktu s osobou s potvrzeným onemocněním covid‑19 (dále jen „rizikový kontakt“), a zároveň nemají klinické příznaky onemocnění.

Pracovní karanténa se netýká zaměstnanců, kteří jsou v karanténě z důvodu pozitivního Ag testu provedeného na pracovišti.


Ministerstvo zdravotnictví umožnilo tzv. pracovní karanténu od 3. 2. 2022

S ohledem na predikci vývoje, která předpokládá v následujícím období stále vysoké tempo šíření varianty omikron viru SARS-CoV-2 a s tím související počty nových případů v desítkách tisíc denně, přistoupilo 2. 2. 2022 Ministerstvo zdravotnictví k vydání mimořádného opatření k možnosti zajistit provoz vybraných školských zařízení v režimu tzv. "pracovní karantény", a to s účinností od 3. února 2022.

Cílem tohoto opatření je v období očekávaného vrcholu počtu nových případů varianty omikron v České republice, která s vysokou pravděpodobností významně dopadne na všechny segmenty lidské činnosti v ekonomické sféře, zajistit fungování školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (jedná se o diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy) nebo školských zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to právě v období masivního šíření varianty omikron viru SARS-CoV-2, kdy lze předpokládat nejen vysoký počet nakažených osob, ale i výrazný nárůst počtu osob v karanténě z důvodu epidemiologicky významného kontaktu s pozitivně testovanou osobou.


Pracovní karanténa z pohledu ředitele školského zařízení a kroky KHS

Mimořádné opatření nařizuje řediteli výše uvedených školských zařízení využít pracovní karanténu v případě, kdy je ohroženo řádné zajištění jeho provozu, a to tak, že ředitel zařízení:

 • informuje o této skutečnosti místně příslušnou krajskou hygienickou stanici (dále také „KHS“)
  • a navrhne, aby KHS nařídila u zaměstnanců, kteří byli v epidemiologicky významném kontaktu a nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 (teplota 37o C a více, kašel, bolesti v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů, únava, rýma, popř. ztráta chuti a čichu), karanténní opatření, kterými není tomuto zaměstnanci zakázáno vykonávat práci na pracovišti, 
   • ředitel zařízení tedy v případě, kdy objektivně není schopen zajistit řádný provoz zařízení, především z důvodu karantén svých zaměstnanců, informuje o této skutečnosti KHS,
 • KHS poté zaměstnancům, kterým byla (nebo by měla být) nařízena karanténa z důvodu, že jsou rizikovými kontakty, karanténu nenařídí, ale nařídí dodržování karanténních opatření, která umožní výkon práce tohoto pracovníka a tomuto zaměstnanci současně vystaví elektronickou žádanku na provedení RT-PCR testu.

Ředitel zařízení je povinen zajistit pro zaměstnance v režimu pracovní karantény takové podmínky, které umožňují dodržovat karanténní opatření, která směřují k minimalizaci rizika šíření onemocnění covid-19.

 • jedná se především o vyčlenění místnosti na odpočinek, aby se nesetkával s ostatními,
 • ukládání pracovních úkolů tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními, pokud je to možné atd.

Jako doprovodné opatření je stanovena povinnost pro ředitele uvedených školských zařízení omezit konání porad, seminářů a dalších podobných pracovních setkání tak, aby se konaly pouze nezbytné akce v nejmenším možném počtu účastníků. Omezením vzájemných kontaktů mezi osobami se tak opět snižuje riziko šíření nákazy.


Pracovní karanténa z pohledu zaměstnance

Karanténní opatření, která jsou zaměstnanci v režimu pracovní karantény povinni dodržovat:

 • zaměstnanec po dobu 10 kalendářních dnů ode dne posledního rizikového kontaktu:
  • pracuje s respirátorem třídy FFP2 nebo jiným obdobným ochranným prostředkem dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem s tím, že používá jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin,
  • využívá na odpočinek a stravování ve školském zařízení místnost bez přítomnosti jiné osoby,
  • neúčastní se pracovních porad a obdobných pracovních setkání, veřejných ani soukromých hromadných akcí,
 • zaměstnanec po dobu 5 kalendářních dnů ode dne posledního rizikového kontaktu:
  • omezí pohyb ve školském zařízení na nezbytně nutnou míru a pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními zaměstnanci a jinými osobami, současně omezí kontakt i s dalšími osobami mimo pracoviště na nezbytné minimum,
  • průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické příznaky onemocnění covid-19; v případě výskytu klinických příznaků onemocnění covid-19 se mu nařizuje bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost, k určení dalšího postupu,
 • zaměstnanec každý pracovní den po dobu 5 kalendářních dnů od posledního rizikového kontaktu podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
  • tyto antigenní testy je zaměstnanci povinen poskytovat zaměstnavatel,
  • čili každý den od rizikového kontaktu je zaměstnanec povinen podstoupit na pracovišti Ag test po dobu 5 kalendářních dnů od rizikového kontaktu
   • v případě, že je test pozitivní, postupuje se stejně jako u obecného testování zaměstnanců – zaměstnanec opouští pracoviště a je mu nařízena karanténa na 5 dnů
 • zaměstnanec nejdříve za 5 kalendářních dní od rizikového kontaktu podstoupí vyšetření metodou RT-PCR na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 na základě žádanky vystavené KHS, která nařídila karanténní opatření, v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu elektronické žádanky,
  • zaměstnanec tedy podstupuje po dobu 5 kalendářních dnů od kontaktu Ag test na pracovišti a zároveň je povinen podstoupit PCR test nejdříve po 5 kalendářních dnech od kontaktu
 • v případě, že má zaměstnanec negativní výsledek vyšetření metodou RT-PCR, který si provedl ne dříve než 5 kalendářních dnů od rizikového kontaktu, není zaměstnanec nadále povinen dodržovat karanténní opatření a může tak pokračovat v běžném pracovním režimu.

Kontakty na MŠMT

V případě jakýchkoliv nejasností či komplikací spojených s aktuální epidemiologickou situací, kontaktujete pracovníky Oddělení metodického řízení a podpory PŘO MŠMT na těchto kontaktech:

Jméno zaměstnance MŠMTTelefonEmail
Macová Budinská Martina, Mgr. (vedoucí oddělení)234 811 331budinskam@msmt.cz
Dürichová Kamila, Mgr.234 812 127Kamila.Durichova@msmt.cz
Hejná Michaela, Mgr.234 811 425Michaela.Hejna@msmt.cz
Marková Zdenka, Ing.   234 811 642Zdenka. Markova@msmt.cz
Zouplnová Alena, Mgr., MBA234 811 804Alena Zouplnova@msmt.cz

Další odkazy a informaceMŠMT, 2. 2. 2022

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content