Informace MŠMT ohledně zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje, co zavádí nový zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19, který bude účinný od pondlěí 7. 2. 2022.Platnost a účinnost nového zákona

MŠMT informuje, že v neděli 6. 2. 2022 bude ve Sbírce zákonů publikován zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19. Tento zákon bude účinný od pondělí 7. 2. 2022 (to znamená, že již v pondělí mohou být níže uvedené možnosti při splnění zákonem stanovených podmínek využity).


Co umožnuje nový zákon po dobu pandemické pohotovosti

Zákon umožňuje po dobu trvání pandemické pohotovosti podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19:

 • vyhlásit v období školního vyučování školního roku mimořádné vzdělávání distančním způsobem nebo mimořádné ředitelské volno v celkovém rozsahu až 10 dnů, a
 • řediteli mateřské školy vyhlásit ve školním roce mimořádné ředitelské volno v celkovém rozsahu až 10 dnů.
 • Ředitel mateřské školy tedy může vyhlásit pouze mimořádné ředitelské volno[1].
 • Stav pandemické pohotovosti trvá ode dne 27. února 2021 a zatím nebyl ukončen.
 • Rozsah až 10 dnů je celkový, tedy započítávají se do něj oba instituty, jak mimořádné vzdělávání distančním způsobem, tak mimořádné ředitelské volno. Rozsah až 10 dnů se vztahuje k danému (jednomu) školnímu roku. Čerpat lze celkový rozsah až 10 dnů i po jednotlivých dnech, v případě, že pro vyhlášení daných institutů jsou splněny zákonné podmínky.

Poznámka: Je tedy například možné, aby prvních 5 dnů vyhlásil ředitel školy mimořádné vzdělávání distančním způsobem a následně z důvodu zhoršení situace, kdy pedagogičtí pracovníci již nebudou moci poskytovat v potřebném rozsahu vzdělávání ani distančním způsobem, využil pro dalších 5 dnů mimořádné ředitelské volno.


[1] Důvodem je zejména to, že v mateřské škole se distanční způsob vzdělávání netýká všech dětí.


Podmínky vyhlášení mimořádného vzdělávání distančním způsobem

 • Vyhlásit jej může ředitel základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.
 • Ředitel školy může vyhlásit mimořádné vzdělávání distančním způsobem pouze, pokud z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 není možná osobní přítomnost pedagogických pracovníků ve škole v takové míře, že důsledkem toho není možné zabezpečit prezenční vzdělávání ve škole v souladu se školským zákonem a současně se ředitel školy dohodne v potřebném rozsahu s pedagogickými pracovníky, že budou činnost vykonávat z jiného místa.
  • Jedná se tedy o situace, kdy pedagogičtí pracovníci nemohou v potřebném rozsahu vykonávat práci na svém pracovišti ve škole, nicméně jejich zdravotní stav umožňuje výkon práce z jiného místa (například bydliště) a dojde v tomto směru k nezbytné dohodě se zaměstnavatelem (§ 317 zákoníku práce), a to v takovém rozsahu, který umožňuje zajistit pro žáky školy, resp. žáky vzdělávající se na jednotlivém pracovišti školy, vzdělávání distančním způsobem.
  • Je tedy nezbytné, aby byla s pedagogickými pracovníky uzavřena dohoda o výkonu činnosti z jiného místa (vzor dohody ZDE), pokud dohoda uzavřena nebude a ředitel školy nebude mít jak zajistit distanční vzdělávání, distanční vzdělávání není oprávněn vyhlásit; pokud by někteří dotčení pedagogičtí pracovníci nechtěli nebo nemohli dohodu uzavřít, nebrání to vyhlášení mimořádného vzdělávání distančním způsobem, pokud lze výuku distančním způsobem zajistit zbývajícími pedagogickými pracovníky, kteří na dohodu mohou a chtějí přistoupit.
 • Děti, žáci a studenti jsou povinni se mimořádného vzdělávání distančním způsobem účastnit, s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, pro které je účast na distančním vzdělávání dobrovolná.
 • Mimořádné vzdělávání distančním způsobem se vyhlašuje buď pro celou školu, nebo pro jednotlivé pracoviště školy – pak se dny, po které je distanční vzdělávání “čerpáno”, počítají u každého pracoviště zvlášť.

Podmínky pro vyhlášení mimořádného ředitelského volna

 • Vyhlásit jej může ředitel mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.
 • Ředitel školy může mimořádné ředitelské volno vyhlásit pouze, pokud z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 pedagogických pracovníků nelze dočasně zajistit prezenční vzdělávání ve škole nebo vzdělávání distančním způsobem podle § 184a školského zákona (tedy vzdělávání distančním způsobem zavedené v této době v návaznosti na uzavření školy rozhodnutím krajské hygienické stanice, nebo v návaznosti na karanténu většiny třídy).
 • Mimořádné ředitelské volno se vyhlašuje buď pro celou školu, nebo pro jednotlivé pracoviště školy – pak se dny, po které je ředitelské volno “čerpáno”, počítají u každého pracoviště zvlášť.

Ředitel školy oznámí vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání distančním způsobem zletilým žákům a studentům, zákonným zástupcům nezletilých dětí a žáků a zřizovateli. Ředitel školy je informuje co nejdříve poté, co učiní příslušné rozhodnutí. Vzhledem k aktuální situaci to může být však v některých případech i jen velmi krátce před prvním dnem volna, nebo prvním dnem distančního způsobu vzdělávání.


Nárok na ošetřovné související s mimořádným ředitelským volnem či mimořádným vzděláváním distančním způsobem

Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 výslovně spojuje s oběma těmito instituty nárok na tzv. ošetřovné.

 • V této chvíli (podle současného znění zákona až do 28. 2. 2022) se ošetřovné řídí zvláštním zákonem č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19.
 • Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 520/2021 Sb.platí, ženárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii – pro tyto účely nový zákon vytvořil pravidlo, že se tímto mimořádným opatřením při epidemii myslí i mimořádné ředitelské volno nebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem.
  • Výše: 80 % denního vyměřovacího základu (§ 4 zákona č. 520/2021 Sb.), u zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru činí výše ošetřovného nejméně 400 Kč za kalendářní den (při plném úvazku) (§ 5 zákona č. 520/2021 Sb.).
  • Doba poskytování: po celou dobu uzavření školy (§ 6 odst. 1 zákona č. 520/2021 Sb.).
  • Vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání distančním způsobem škola nepotvrzuje, pro žádost o ošetřovné dává zákonný zástupce prohlášení (tiskopis dostupný ZDE) (§ 7 odst. 2 zákona č. 520/2021 Sb.).

Pokud skončí 28. 2. 2022 výše uvedená speciální úprava ošetřovného, bude i poté nárok na ošetřovné zachován. Bude se však řídit zákonem č. 187/2006 sb., o nemocenském pojištění.

 • Podle § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 187/2006 sb., platí, že nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii - pro tyto účely nový zákon vytvořil pravidlo, že se tímto mimořádným opatřením při epidemii myslí i mimořádné ředitelské volno nebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem.
  • Výše: 60 % denního vyměřovacího základu (§ 41 zákona č. 187/2016 Sb.).
  • Doba poskytování: 9 dnů, resp. 16 dnů u osamělého zaměstnance (§ 40 odst. 1 zákona č. 187/2016 Sb.).
  • Škola své uzavření či přechod na distanční vzdělávání potvrzuje na předepsaném tiskopise (tiskopis dostupný ZDE) (§ 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.).

Pokud tedy v době vzniku nároku na ošetřovné bude v platnosti tzv. krizové ošetřovné podle zákona č. 520/2021 Sb., výše a doba poskytování se odvíjí od tohoto zákona. Pokud již však tento zákon nebude platit (prozatím je platnost tzv. krizového ošetřovného omezena do 28.2.2022), bude náležet “běžné” ošetřovné.

I nadále platí, že po dobu standardního “ředitelského volna” podle § 24 odst. 2 školského zákona nárok na tzv. ošetřovné nevzniká. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby ředitel školy jednoznačně při vyhlášení ředitelského volna informoval zákonné zástupce (a zveřejnil způsobem v daném místě obvyklým), v jakém zákonném režimu je ředitelské volno vyhlašováno, aby v této věci následně nevznikaly nejasnosti.


Neoficiální znění zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem (oficiální text zákona bude publikován ve Sbírce zákona)

Z Á K O N

o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19

§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 a podmínky, za kterých lze toto volno a vzdělávání vyhlásit.


§ 2

Mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem

(1) Po dobu trvání stavu pandemické pohotovosti podle zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 může

a) ředitel základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky vyhlásit v období školního vyučování školního roku mimořádné ředitelské volno nebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem v celkovém rozsahu až 10 dnů,

b) ředitel mateřské školy vyhlásit ve školním roce mimořádné ředitelské volno v celkovém rozsahu až 10 dnů.

(2) Ředitel školy oznámí vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání distančním způsobem zletilým žákům a studentům, zákonným zástupcům nezletilých dětí a žáků a zřizovateli.

(3) Mimořádné ředitelské volno nebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem může ředitel školy vyhlásit i jen pro určité pracoviště školy; rozsah dnů podle odstavce 1 se vztahuje ke každému pracovišti školy zvlášť.


§ 3

Podmínky vyhlášení mimořádného ředitelského volna

Ředitel školy může mimořádné ředitelské volno vyhlásit, pokud z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 pedagogických pracovníků nelze dočasně zajistit prezenční vzdělávání ve škole nebo vzdělávání distančním způsobem podle § 184a školského zákona.


§ 4

Podmínky vyhlášení mimořádného vzdělávání distančním způsobem

(1) Ředitel školy může vyhlásit mimořádné vzdělávání distančním způsobem, pokud z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 není možná osobní přítomnost pedagogických pracovníků ve škole v takové míře, že důsledkem toho není možné zabezpečit prezenční vzdělávání ve škole v souladu se školským zákonem a současně se ředitel školy dohodne v potřebném rozsahu s pedagogickými pracovníky, že budou činnost vykonávat z jiného místa.

(2) Mimořádné vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se mimořádného vzdělávání distančním způsobem účastnit, s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků mimořádného vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.


§ 5

Společné ustanovení

Mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem se pro účely vzniku nároku na ošetřovné podle jiného právního předpisu považují za mimořádné opatření při epidemii.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

§ 6

Zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19, se mění takto:

1.  V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:                                                       

„(4) Opatřením podle školského zákona nebo prováděcích právních předpisů vydaných k jeho provedení, kterým došlo k uzavření zařízení nebo školy anebo jejich částí uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění a v § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a které bylo přijato v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19, se pro účely tohoto zákona rozumí též mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem podle zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

2. V § 3 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „, s výjimkou mimořádného ředitelského volna podle zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19“.


ČÁST TŘETÍ

Účinnost

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho vyhlášení.


Další odkazy a informaceMŠMT, 2. 2. 2022

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content