Jak naložit s finančním prostředky z Národního plánu obnovy na nákup digitálních učebních pomůcek?

Obdrželi jste finance na nákup digitálních učebních pomůcek za účelem rozvoje informatického myšlení a digitální kompetence dětí/žáků? Na co nyní nezapomenout a jaké kroky podniknout? To vše se dozvíte v následujícím článku s praktickými radami pro školy k finanční intervenci z Národního plánu obnovy. Úvod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy díky Národnímu plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na digitalizaci, a to na dva účely: nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáků a na prevenci digitální propasti. Tento článek se věnuje účelu prvnímu. Pro více informací o tom, jak naložit s prostředky na prevenci digitální propasti se podívejte zde a na online debatu k tomuto tématu můžete shlédnout zde.


Specifika poskytnutých finančních prostředků 

Obdržené finanční prostředky na nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáků lze použít pouze na  ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV), které mají limit v pořizování hardwaru (40000 Kč) a softwaru (60000 Kč). To jsou limity, které je nutné brát v potaz v případě nákupu daných pomůcek. Pokud by digitální učební pomůcka či například software byly dražší, jednalo by se o investiční výdaj, který nemůže být hrazen z těchto prostředků. Úmyslné dělení (daná pomůcka stojí 80 000 Kč a prodejce škole nabídne rozdělit tento nákup na 2 poloviny tak, aby se škola vešla do limitu na neinvestiční výdaje) také není v případě investice akceptováno.


Veřejné zakázky a problematika dvojího financování  

Často ze škol dostáváme dotazy, zda musí nákupy digitálních technologií soutěžit jako veřejnou zakázku. V tomto případě je každá škola povinna se při využití prostředků řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, viz Věstník MŠMT, kap. IV. odst. e) a Výzva pro soukromé a církevní školy, čl. 15, 5, Obecné zásady. Vzhledem k tomu, že většina plnění bude spadat do režimu veřejné zakázky malého rozsahu do 2 mil. Kč (dodávky v rámci NPO), je zapotřebí se spojit se zřizovatelem na nastavených pravidlech.   

V případě pořizování daných digitálních technologií dále upozorňujeme na problematiku dvojího financování, kdy nelze hradit dvakrát stejnou věc z více zdrojů. To však neznamená, že by nebylo možné nakoupit například část tabletů z tzv. “šablon” a další tablety z finančních prostředků NPO, pokud je stávající počet pro školu nedostačující a splní tím účel přidělených finančních prostředků.   Zbývající částky si může škola doplatit například z provozních výdajů. 


Co koupit z finančních prostředků na nákup digitálních učebních pomůcek? 

Zásadním kritériem je naplnění účelu podpory ve smyslu nákupu zařízení umožňující škole realizovat revidované RVP ZV, resp. RVP G, RVP GSP či RVP GP (dále jen „revidované RVP“) a rozvíjet tak informatické myšlení žáků a jejich digitální kompetence. Pro inspiraci můžete využít stránku: https://www.edu.cz/digitalni-ucebni-pomucky, kde naleznete příklady digitálních učebních pomůcek pro školy.

Pomocné otázky při výběru digitálních učebních pomůcek jsou:  

  • Bude s digitální učební pomůckou pracovat dítě/žák a bude si tím rozvíjet informatické myšlení a digitální kompetence podle revidovaných RVP?  
  • Budu si umět toto zdůvodnit při reportování MŠMT do 28. 2. 2023?  
  • Jedná se o neinvestiční výdaje a nejedná se o vybavení učeben, tříd, či nástrojů a pomůcek učitele?  

Nákup notebooku, chromebooku či tabletu je v případě MŠ možný, v případě ZŠ a gymnázií v odůvodněných případech. Nákup by měl odpovídat potřebám školy, která si vyhodnotí, že potřebuje tato zařízení z důvodů např. využití s jinou pokročilou digitální technologií nebo doplnění chybějících kusů zařízení pro žáky do výuky libovolného předmětu. Doporučujeme tyto nákupy průběžně konzultovat se svým zřizovatelem a saturovat tak především základní potřeby školy. 

Zde je důležité zmínit že, školy budou v rámci mimořádného šetření MŠMT do 28. 2. 2023 vykazovat použití poskytnutých prostředků a v takovém případě budou odůvodňovat nákup v kontextu reality školy. Podrobně jsou požadované údaje “k reportování” uvedeny v kap. IV ve Věstníku a ve Výzvě, čl. 19, Další Podmínky.   

Digitální učební pomůcky mohou školy nakupovat i v případě, když zahajují výuku podle revidovaného RVP postupně napříč předměty či ročníky. Důležité je zmínit, že z této intervence nelze hradit výdaje na služby: internetové připojení, správu sítě nebo nákup propojovacích prvků v síti, antivirový software, instalaci nakoupených zařízení a školení, protože podmínkou je, že se zařízením pracuje žák/dítě jako s digitální učební pomůckou pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.   


Metodika vs. doporučený nákup z prostředků NPO

Školy často poukazují na rozpor mezi digitálními učebními pomůckami, které nelze hradit z NPO, a metodickým pokynem MŠMT, kde jsou některé digitální učební pomůcky uvedeny. Rozhodující je účel přidělených finančních prostředků z NPO, který se zaměřuje na žáka, který pracuje s digitální učební pomůckou, aby se rozvíjelo jeho informatické myšlení a digitální kompetence v souladu s revidovanými RVP, a to napříč vzdělávacími oblastmi.  Tím se může lišit účel NPO od metodického pokynu vydaného obecně k digitálním učebním pomůckám, kde mohou být příklady učebních pomůcek, které jsou využívány v počítačové učebně výhradně pro výuku Informatiky (např. počítač, projektor). Zároveň nepatří mezi digitální učební pomůcky takové digitální technologie, se kterou pracuje spíše učitel (projektor) a jedná se o vybavení učebny. Pořízení interaktivní tabule také nespadá do možného nákupu, jelikož se jedná o součást vybavení třídy/učebny a také o investiční výdaj (při ceně nad 40 000 Kč). V případě propojení pokročilé digitální učební pomůcky a stolního počítače/projektoru však není jejich nákup vyloučen, více informaci naleznete zde.  

 V případě nevyužití všech finančních prostředků je škola povinna dané prostředky vrátit, jelikož se postupuje dle stejných pravidel, která platí pro ONIV. Finanční prostředky je proto nutné využít v období od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.  

Dále je důležité evidovat oddělené účetnictví, a to jak v případě společné MŠ a ZŠ, tak i v rámci jednotlivých účelů finančních prostředků (prevence digitální propasti a digitální učební pomůcky). Také je nutné dodržet pravidla povinné publicity.  Vzory jsou k dispozici v metodické podpoře v části Materiály ke stažení kap. 5 Povinná publicita: 5.1 Dokumenty (vzor) – záhlaví dalších dokumentů při informování veřejnosti , 5.2 Plakát (vzor) – povinnost příjemce podpory z EU informovat veřejnost, že je příjemcem podpory.  


Na koho se obrátit a kdo mi může poradit?

V případě řešení veřejných zakázek a výběrových řízení se obraťte na svého zřizovatele. Zároveň s ním proberte účtování finančních prostředků a možnosti řešení správy ICT na Vaší škole. Vybavení je jedna věc, ale jeho správa je také velmi důležitá. MŠMT k tématice IT správy vydalo Příručku pro ředitele ke správě ICT a zveřejnilo inspirativní rozhovory s řediteli škol. Dále se můžete podívat na panelovou diskuzi na toto téma.  

Národní pedagogický institut vytvořil tým IT konzultantů, tzv. IT guru, kteří jsou připraveni pomoci vedení školy, koordinátorům ICT a správcům sítě, a to s nákupem digitálních technologií, s nastavením digitální infrastruktury, s nastavením efektivní IT správy, s představením nástrojů pro digitální audit školy atd. Tito konzultanti jsou k dispozici všem základním a středním školám. Můžete je kontaktovat přímo přes email: itguru@npi.cz či si najděte konzultanta pro daný kraj zde.  

K dispozici je Vám také metodická podpora zde a možnost zaslání Vašich dotazů skrze formulář zde či na email: digitalizujeme@msmt.cz.   


Poznámka

Článek vychází z Věstníku MŠMT pro veřejné školy a z Výzvy pro soukromé a církevní školy.  


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content