Začleňování ukrajinských dětí do škol – webinář pro ředitele včetně otázek a odpovědí


V úterý 23. srpna proběhl bezmála dvouhodinový webinář pro ředitele, který se před začátkem roku věnoval speciálně problematice přijímaní a integraci ukrajinských dětí do českých škol. Webinář je možné kdykoli shlédnout ze záznamu. Na mnoho otázek bylo zodpovězeno v přímém přenosu, ale nedostalo se na všechny. Níže proto naleznete kromě odkazu na záznam také otázky a odpovědi, které od diváků padly, seřazené do tematických oblastí, včetně části odkazy na důležité metodiky a materiály.Webinář pro ředitele - videozáznam na YouTube


Otázky a odpovědi k webináři


Kapacity, rejstřík, počty ve třídách

Problematika kapacit je řešena v § 2 a § 7 zákona LEX UKRAJINA 2. Nejvyšší počty dětí ve třídách se zákonem Lex Ukrajina nijak nemění, platí standardní pravidla a možnost pro zřizovatele navýšit max. o 4 děti/žáky.

Pokud zřizovatel nemá volnou kapacitu a školu určí krajský úřad, jedná v této věci KÚ se zákonným zástupcem nebo se zřizovatelem škol v místě pobytu dítěte? Kdo informuje zákonného zástupce?

Spádová škola, která z kapacitních důvodů nemůže žáka cizince přijmout, informuje bezodkladně zřizovatele. Zákonnému zástupci je školou doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Doporučujeme rovněž zaslat informaci o nepřijetí na dvojjazyčném formuláři: https://www.edu.cz/dvojjazycne-vzory-pri-prijimani-do-ms-a-zs/ Zřizovatel v souladu s § 2 Lex Ukrajina určí jinou školu, nemůže-li být škola určena, informuje místně příslušný krajský úřad. Je vhodné, aby zřizovatel současně informoval zákonného zástupce nepřijatého dítěte o dalším postupu. Krajský úřad, který určí jinou školu, by měl informovat i zákonného zástupce, ač právní předpis tuto problematiku výslovně neřeší.

Škola určená KÚ pro vzdělávání žáka je ve velké vzdálenosti se špatnou dopravní obslužností. Jak se toto bude řešit?

Krajský úřad je v souladu se školským zákonem povinen zajistit v rámci dopravní obslužnosti území kraje dopravu do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km (§ 178 odst. 5 školského zákona). Rovněž se lze ze strany obcí a kraje domluvit na svážení žáků, tzv. bussing. Primárně by však mělo dojít k pokusu o navýšení kapacit v dopravně dostupné škole. 

Co se žáky, kteří jsou přijati v mimořádné dočasné kapacitě, po skočení její platnosti? Nevejdou se nám do školy do normální kapacity. Budou přesunuti někam jinam?

V tuto chvíli není možné předjímat příští legislativní kroky. Pro tuto chvíli platí výjimky stanovené Lex Ukrajina II (prozatím do konce školního roku 2022/2023). 

Ukrajinští žáci k nám budou dojíždět a musí ráno i odpoledne dlouho čekat na spoj. Kapacita školní družiny je ale naplněna přednostně žáky 1. ročníku. Co s tím?

Doporučujeme požádat o navýšení kapacity ŠD v souvislosti se vzděláváním ukrajinských žáků. Dle Lex Ukrajina lze požádat ve zjednodušeném režimu - https://www.edu.cz/methodology/zadost-o-zapis-zmeny-v-udajich-vedenych-v-rejstriku-skol-a-skolskych-zarizeni-v-souvislosti-se-vzdelavanim-deti-zaku-z-ukrajiny/.

Jak správně postupovat při navýšení kapacity v souvislosti s podmínkami stanovenými výzvou operačního programu s ohledem na využívání odborných učeben? Kde najdeme pokyn, že můžeme porušit udržitelnost?

Školy budou moci dočasně, po dobu potřebnosti, využít odborné učebny financované z IROPu jako kmenové třídy. Na základě požadavku MŠMT o tuto změnu podalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které IROP spravuje, žádost, kterou Evropská komise schválila. Výjimka je uplatnitelná na všechny projekty podpořené z IROP (nikoliv pouze v oblasti odborných učeben), pokud budou využívány k řešení situace uprchlíků z Ukrajiny. https://www.edu.cz/vyjimka-pro-vyuzivani-odbornych-uceben/ 

Jak se budou děti přerozdělovat do jiných škol?

O přerozdělování uprchlíků na centrální úrovni rozhodnuto nebylo. V případě nedostatečné kapacity spádové školy je řešení posunuto na zřizovatele školy, resp. na krajský úřad/MŠMT. Tito řeší individuálně každé dítě či žáka, mimo jiné s ohledem na místo jeho pobytu. 

Praha 3 má všechny školy (10 škol) nad 5 % cizinců. Tři školy se již dostávají ke 40 %. Nebylo by dobré zajistit nějakou cestu přesouvání uprchlíků mezi kraji?

Přesouvání uprchlíků mezi kraji není v gesci ministerstva školství. 

Je stanoven maximální počet cizinců ve třídě?

Není. Lze pouze doporučit, aby koncentrace žáků cizinců nebyla příliš vysoká, ale jsme si vědomi toho, že někde to s ohledem na spádovost žáků možné není. 

Musím naplnit třídu do plné kapacity 34, i když tam mám žáky s podpůrným opatřením 3. a 4. stupně?

S ohledem na maximální počty žáků ve třídě platí stále vyhláška o základním vzdělávání a školský zákon. Tedy maximální povolený počet žáků ve třídě je 30. Výjimku (+ nejvýše 4 žáci) v tomto případě povoluje zřizovatel. Snížení nejvyššího počtu žáků ve skupině při zařazení žáků s PO se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona (§ 5 odst. 6 vyhl. č. 48/2005 Sb.). Tzn. přijetí spádového žáka má přednost před snížením.

K navýšení počtu žáků ve třídě na 34 je nutné, aby byli 4 z Ukrajiny, nebo stačí jen jeden?

Navýšení maximálního počtu žáků ve třídě z 30 na 34 patří mezi standardní kompetence zřizovatele, bez ohledu na aktuální ukrajinskou problematiku a s počtem ukrajinských žáků tedy nijak nesouvisí. Více viz § 23 odst. 5 školského zákona. 


Přijímání ukrajinských dětí do škol, plnění povinné školní docházky (PŠD)

Problematika kapacit je řešena v § 2 a § 7 zákona LEX UKRAJINA 2. Pro správní řízení a zařazování do tříd platí standardní pravidla.

Žák se nedostavil k zápisu v řádném termínu, přišel až nyní. Jak ho zapsat?

I při nedodržení termínu bude dítě přijato ke vzdělávání. Prioritou je zajištění povinné školní docházky, dítěti nemůže být bráněno v plnění PŠD z důvodu nedodržení termínu, byť stanoveného školským zákonem či Lex Ukrajina. 

Ukrajinské dítě jsme nepřijali k povinnému předškolnímu vzdělávání z důvodu nedostatečné kapacity. Do náhradní školy rodiče nechtějí dávat z důvodu dopravní obslužnosti. Rodič se ptá, zda mu hrozí postih?

Ano, hrozí. Dopravní obslužnost je třeba zajistit (na úrovni zřizovatele či kraje), nemůže být důvodem neposílání dítěte do školy, a tedy neplnění povinné předškolní docházky. U povinně předškolního dítěte je však variantou povolení individuálního vzdělávání. 

Jaký je postup pro přijímání žáků s dočasnou ochranou do vyšších ročníků ZŠ? Metodika chybí...

V případě žáka, který přichází do ČR přímo ze zahraničí, se jedná o přijetí, v případě příchodu z jiné školy v ČR se jedná o přestup. Matriky již obsahují speciální kód „U” pro přijímání ukrajinských uprchlíků. Nárok se posuzuje dle pobytu dítěte. Postup stejný jako při přijímání (povolování přestupu) českých dětí.

Je možné přijmout žáka do ZŠ, který byl žákem 9. ročníku na Ukrajině ve školním roce 2021/2022, ale nedokončil ročník?

Možnost přijetí se řídí věkem žáka. Pokud žák z pohledu školského zákona již splnil povinnou školní docházku, může ředitel školy rozhodnout o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona. Pokud žák z pohledu školského zákona již splnil povinnou školní docházku, pokud ředitel školy současně rozhodne o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona. Žák však může zvážit žádost o přijetí rovnou na střední školu. Pokud splnil povinnou školní docházku, k přijetí není nutné, aby měl dokončené české základní vzdělání. Zároveň bude mít žák na střední škole nárok na jazykovou přípravu.

Žák chodil v minulém školním roce do jiné české školy, nyní žádá o přijetí k nám. Jak mám postupovat?

Jedná se standardně o přestup. Zákonný zástupce požádá o přestup ředitele nové školy, který v případě volné kapacity rozhodne o povolení přestupu. Ve věci je vedeno správní řízení a vydáno rozhodnutí.  Doprovodnou informaci je zákonným zástupcům vhodné poskytnout také v ukrajinštině (nikoliv rozhodnutí samotné, to bude v českém jazyce). Ředitel školy, kam žák přestoupil, informuje o povolení přestupu školu původní.

Žák chodil v květnu a červnu do jiné školy v ČR, nedostal žádné vysvědčení. Ted žádá o studium na naší škole. Bude to přestup nebo přijetí?

V případě, že žák navštěvoval již školu v ČR, jedná se o přestup. Nicméně není možné, aby žák nedostal v původní škole vysvědčení. Škola má povinnost žákovi, který byl žákem školy do konce školního vyučování v daném školním roce, vydat vysvědčení. Je možné, že žák chodil do adaptační skupiny, v takovém případě nebyl žákem žádné školy, a pak půjde o přijetí.

Jsme vesnická škola a žádná další obec nemá s naší obcí smlouvu o poskytování vzdělávání. Přijali jsme ukrajinské děti z okolí. Komu mám dát vědět, že děti chodí k nám?

Dle školského zákona informaci o přijetí nespádového žáka zasílá ředitel spádové škole. Pokud si nejste jistí, která škola je pro daného žáka spádová, doporučujeme kontaktovat obecní úřad v místě hlášeného pobytu.

Škola nedostala informaci o spádových dětech s dočasnou ochranou od obce. Na koho se má obrátit? Získaná data nebyla dostatečná. Zahrnuje seznam i děti v předškolním vzdělávání?

Je školským zákonem stanovenou povinností obce své zřizované škole seznam spádových dětí poskytnout, tato povinnost se týká všech dětí s trvalým pobytem nebo v případě cizinců pobytem, na území obce. Obce mají možnost se do registru přihlásit a požadované informace získat. Postup uveřejňuje ministerstvo vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/manual-pro-obce.aspx . V seznamu lze filtrovat např. dle věku či typu pobytu.

Dostanou obce informaci, jak postupovat při dohledávání ukrajinských dětí, které neplní povinné předškolní a školní vzdělávání? Kdo bude tyto děti dohledávat?

Postup se neliší od situace, kdy jsou ze stejných důvodů dohledávány děti s trvalým pobytem. Cílem je zejména upozornit na povinnost plnění povinné školní a předškolní docházky. Informaci zřizovatelé i ředitelé obdrželi do datových schránek v červenci 2022.

V případě zařazení dítěte do nižšího ročníku, než věkově odpovídá, vzhledem k nízké znalosti českého jazyka a ostatních předmětů a rozhodnutí ředitele...je možné toto dítě přesunout později výš a za jakých podmínek?

Není. Pokud již dítě bylo do příslušného ročníku zařazeno a po nějakou dobu se již v daném ročníku vzdělávalo, přeřazení do vyššího ročníku je možné jen za dodržení standardních podmínek školského zákona (nadané dítě, žádost rodiče, vyjádření ŠPZ a lékaře) - vykonání zkoušek ze všech předmětů podle § 17 odst. 3 školského zákona.

Musí být zařazení žáka do ročníku o jeden níž, než patří věkem, podloženo testem znalostí, nebo je to jen na dohodě se zákonným zástupcem?

O zařazení do ročníku rozhoduje ředitel školy, nemusí být podloženo testem znalostí. Domluva se zákonným zástupcem je vhodná, o zařazení do ročníku však rozhoduje výhradně ředitel, po zjištění úrovně dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku. Toto ovšem platí při prvotním přijetí do první české školy, kterou bude žák cizinec navštěvovat.

Potřebujeme přijmout žáka do 2. ročníku, ale on již na Ukrajině 2. ročník absolvoval. Vzhledem k jeho zdravotnímu omezení je opakování velmi vhodné. Stačí podat žádost o opakování od rodičů?

Pokud je žák přijímán ke vzdělávání v první české škole, o zařazení do ročníku rozhoduje ředitel školy, mimo jiné po posouzení předchozích výsledků vzdělávání a situace žáka, s ohledem na věk. Jelikož se nejedná o přestup (ze zahraniční školy přestup není možný), zákonný zástupce o opakování ročníku nežádá. Zařazení do ročníku posuzuje ředitel školy. Zařazení o jeden ročník níž je možné. Žáka zařazujeme do ročníku dle věku, nikoliv dle ročníku, do kterého chodil v zahraničí, jelikož naše systémy nejsou totožné. 

V případě zařazení o rok níže u žáků cizinců se jim počítá docházka podle školského zákona? Základního vzdělávání dosáhnou až po 10. roce docházky?

Ano, školní docházka se počítá podle školského zákona. To prakticky znamená, že ke splnění PŠD takového žáka dojde v osmé třídě (pokud neopakuje ročník) a k získání stupně vzdělání až v deváté, která je ovšem pro žáka desátým rokem základního vzdělávání a zákonný zástupce musí žádat o povolení v pokračování v základním vzdělávání. 

Děti prý budou mít po návratu na Ukrajinu problém se zařazením do svého původního ročníku, pokud budou u nás chodit do nižšího ročníku. Co s tím?

MŠMT ve spolupráci s Ukrajinským velvyslanectvím a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny projednalo vzájemné uznání vzdělávání, kterého se účastní ukrajinští žáci v českých školách, při jejich návratu zpět na Ukrajinu. Při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu bude školou vydáno "potvrzení o studiu". Ukrajinské školy následně po předložení "potvrzení o studiu" budou uznávat žákům studium absolvované na území České republiky podle českého vzdělávacího systému. Jak budou zařazení do ročníku řešit konkrétní ukrajinské školy, nemůžeme nyní předpovídat, avšak ředitel české školy se vždy řídí českou legislativou.

Žák splnil 9 let školní docházky na Ukrajině, ale z důvodu neznalosti nebyl přijat na SŠ. Může být přijat do ZŠ?

Ano, pokud ředitel školy současně rozhodne o povolení pokračování v základním vzdělání podle § 55 odst. 1 školského zákona.

Dítě narozené v dubnu 2015 žádá o odklad PŠD. Na Ukrajině zatím nechodilo do školy a ani nemělo odklad. Za jakých podmínek lze udělit odklad?

Pravidla pro udělení odkladu se pro ukrajinské děti neliší. K povolení odkladu PŠD je nutná žádost zákonného zástupce podložená doporučením ŠPZ a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dané dítě však již s ohledem na věk o odklad žádat nemůže.

Jaký doklad umožní řediteli přijmout do MŠ (i dodatečně během školního roku) dítě ve věku 7 let bez odkladu PŠD, které na UA navštěvovalo MŠ, ale v ČR patří věkově do ZŠ?

Žádný takový doklad neexistuje a přijetí sedmiletého dítěte do mateřské školy, které nemá povolený odklad PŠD, možné není. Toto dítě se má přihlásit k základnímu vzdělávání a plnit povinnou školní docházku.

Pokud se žák odhlásí, nebo pokud přestane do školy chodit, my vyčkáme oněch cca 45 dní a vyřadíme žáka ze vzdělávání ve škole. Musí škola zjišťovat, zda žák opravdu odjel ze země?

Žák se může odhlásit pouze z důvodu odstěhování ze země, jinak to možné není, jinak vždy (při stěhování v rámci ČR) přestupuje do jiné školy. Pokud žák odjezd nahlásí, škola může žáka odhlásit k následujícímu dni, a vydá žákovi potvrzení o studiu pro ukrajinskou školu. Pokud se žák bez omluvy neúčastní vyučování, postupuje se v souladu s Lex Ukrajina. Tedy: pokud se cizinec plnící povinnou školní docházku neúčastní vyučování v základní škole nebo střední škole, vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole nepřetržitě po dobu nejméně 15 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty dítětem vzdělávajícím se v mateřské škole nebo v přípravné třídě nebo žákem školy. Žádné další podrobnosti škola nezjišťuje. V matrice se použije kód „G“. Škola nezjišťuje, zda žák opravdu odjel. V případě podezření na zanedbávání povinné školní docházky škola učiní oznámení pro podezření ze spáchání přestupku přestupkovému orgánu.

Rodiče přihlásili do školy ukrajinského žáka s nástupem od 1. 9. 2022. Pokud žák nenastoupí, evidujeme ho, po 15 dnech pošleme dopis a čekáme na vyjádření? Nebo ho od začátku vůbec neevidujeme?

Pokud byl žák přijat ve správním řízení, přestože se 1. 9. do školy nedostaví, dále jej evidujete, zapisujete absenci a po 15 vyučovacích dnech, kdy byl nepřítomen, vyzvete zákonného zástupce, jak píšete – postup dle § 2c lex Ukrajina II.

Žák, který do školy chodil na jaře, nenastoupí 1. září, 15 dní nebude chodit, zákonným zástupcům pošlu dopis, neozvou se, ale časově už to vychází na začátek října. Jak to bude s výkazem k 30. 9.?

Pokud žák nepřestoupil do jiné české školy (ředitel je informován), je žákem školy, dokud nemůže být z evidence školy vyřazen v souladu s Lex Ukrajina. Ve výkazech k 30. 9. bude v takovém případě zahrnut.

Děti, které jsou zde více než 90 dní a nevejdou se do školy, můžou tedy chodit do adaptační skupiny?

Docházka do adaptační skupiny je možná pouze po nezbytně nutnou dobu, než bude škola pro dané dítě nalezena (pokud se jedná o dítě nebo žáka, který má plnit povinnou předškolní nebo školní docházku). Adaptační skupiny v žádném případě nenahrazují povinnou školní docházku, kterou dítě musí plnit.

Může nastoupit ukrajinský žák, který je v ČR asi dva měsíce, hned 1. září do střední školy s maturitou, aniž by vykonal přijímací zkoušky (formou přestupu)? Žák neumí česky.

Délka pobytu na území ČR není rozhodující. Ředitel školy mohl do zahájení školního roku vyhlásit další kolo přijímacího řízení dle § 60f školského zákona, zde si stanoví podmínky přijetí. Ředitel školy formou rozhovoru ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Žák s dočasnou ochranou může být přijat do 1. ročníku SŠ po posouzení dokladů z jeho předchozího vzdělávání, které může být nahrazeno čestným prohlášením. Přijetí tedy možné je, a to nejenom od 1. září, ale i v průběhu 1. ročníku. nejedná se však o přestup.

Stále nám posílají chlapce, 14 let, do ZŠ – střední mentální retardace – úroveň 2,5 roku. Co s tím?

Pro zařazení do speciální školy je nutné vyšetření a následné doporučení ŠPZ dle stejných pravidel jako u ostatních žáků. Jinak žák plní povinnou školní docházku ve spádové škole. Pravidla jsou v tomto ohledu stejná jako u českých žáků.


Organizace a obsah vzdělávání

Problematika organizace a obsahu vzdělávání je řešena v § 3 zákona LEX UKRAJINA 2.

Bude od nového školního roku povinností škol upravit obsah vzdělávání i pro ukrajinské žáky rámcově ve ŠVP?

Stále platí Lex Ukrajina II. Žákům s dočasnou ochranou je možné měnit vzdělávací obsah, který nemusí být v souladu s RVP, a není třeba z tohoto důvodu měnit ŠVP. Viz komentář k Lex Ukrajina II, § 3.

Může žák chodit na hodiny ČJ do nižšího ročníku?

Ano, může. Věc je umožněna Lex Ukrajina II – úprava vzdělávacího obsahu v § 3 Lex Ukrajina II. 

Mohu nahradit na střední škole druhý cizí jazyk českým jazykem ve stejné hod. dotaci jako má mít druhý cizí jazyk?

Ano, dle lex Ukrajina II – úprava vzdělávacího obsahu v § 3 Lex Ukrajina II.

Neznalost českého jazyka u některý dětí z Ukrajiny je velmi výrazná. V naukových předmětech (zeměpis, dějepis...) nerozumí. Musí tyto předměty navštěvovat?

V souladu s Lex Ukrajina II je možné těmto žákům vzdělávací obsah upravovat, lze jak upravit obsah předmětu, tak nahradit určitý předmět jiným, např. posílit výuku českého jazyka. Celkový týdenní počet vyučovacích hodin však musí zůstat zachován.

Jak řešit žáky na prvním stupni, kteří neumí česky? Adaptační skupinu není možno zřídit pro malý počet žáků a určená škola je daleko.

Po novelizaci vyhlášky o základním vzdělávání je od září 2022 možno stát se určenou školou již v případě, že škola vzdělává alespoň 5 cizinců. Jiné řešení podpory výuky češtiny je využití možnosti dle Lex Ukrajina II stanovit ukrajinským dětem individuální vzdělávací obsah a místo některých předmětů mohou docházet na hodiny češtiny i např. do skupiny vytvořené napříč ročníky. jazyková příprava může probíhat i distančně.

Žák navštěvuje českou základní školu a účastní se on-line vyučování. Jak řešit docházku v české škole? Zákonný zástupce nechce nadále posílat dítě do české školy a chce, aby se vzdělávalo on-line na Ukrajině. Jak postupovat?

Zákonný zástupce chce žáka pouze zapsat do české školy, ale vzdělávat se bude on-line z Ukrajiny, je to možné?

Děti ve věku povinné školní docházky musí povinně nastoupit k plnění povinné školní docházky v souladu se školským zákonem. Zákonný zástupce nemá možnost si zvolit, že chce, aby se žák vzdělával on-line v ukrajinské škole a do školy na území ČR nedocházel. Tato možnost platí pouze prvních 90 dní po příchodu do České republiky, případně pro žáky, kteří již povinnou školní docházku neplní. Žák již přijatý ke vzdělávání plní vzdělávací obsah stanovený školou v hodinovém rozsahu jako ostatní žáci v daném ročníku a dodržuje podmínky stanovené školským zákonem a školním řádem. Pouze formální zapsání do české školy, či nezapsání se vůbec, možné není.

Žáci mají nárok na zapůjčení učebnic. Pokud nenahlásí odchod ze školy, odejdou a učebnice nevrátí, škola přichází o majetek. Co s tím?

Tuto situaci nemůže škola bohužel nijak ex post řešit. Jediná možnost je upozornit vždy žáky při přijímání, že jsou učebnice pouze zapůjčeny a je třeba je vracet.


Výuka českého jazyka (ČJ) pro děti cizince

Výuka českého jazyka (= jazyková příprava) pro cizince ve školách je řešena následujícími vyhláškami:

  • Střední školy – nově vyjde ve sbírce zákonů do začátku školního roku – nyní zatím dostupné pouze v eKlep pro veřejnost

Může KÚ požádat o zařazení mezi určené školy i škola soukromá nebo církevní?

Soukromé a církevní školy nemohou být školami určenými pro bezplatnou jazykovou přípravu. Jejich žáci se však kurzů v určených školách účastnit mohou.

Kdy se žádá kraj o finanční podporu jako určená škola na výuku žáků?

Bezplatná jazyková příprava je hrazena z rezervy krajských úřadů, pro konkrétní postupy s ohledem na financování skupin, kontaktujte přímo příslušný krajský úřad, jakmile se stanete školou určenou a vznikne u vás skupina pro jazykovou přípravu.

Kolik peněz žádat od KÚ na bezplatnou jazykovou přípravu jako škola určená? Co vše je hrazeno (odvody, nárok na dovolenou)?

Jazyková příprava je hrazena z rezervy kraje, prosím pro konkrétní informace se obraťte na příslušný kraj.

Při jakých počtech žáků cizinců je možné požádat kraj o zařazení do seznamu určených škol?

Na seznam určených škol musí krajský úřad vždy zařadit alespoň jednu střední školu v kraji a jednu základní školu v každém správním obvodu obce s rozšířenou působností v kraji, přičemž na seznam zařadí zpravidla školu, pokud je podíl žáků cizinců z celkového počtu žáků školy k 31. březnu bezprostředně předcházejícího školního roku alespoň 5 %, nebo pokud je žákem školy alespoň 5 žáků s dočasnou ochranou. O zařazení rozhoduje krajský úřad.

V MŠ máme ukrajinské děti různého věku. Jazyková příprava se vztahuje na všechny nebo jen pro předškoláky? Vykonávat máme v dopolední vzdělávací činnosti ve své přímé práci, nebo odpoledne? Jak dlouhá je vyučovací hodina: 45 nebo 60 minut?

Skupina pro jazykovou přípravu v MŠ se povinně zřizuje pro 4 a více děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Do skupiny pak lze zařadit i děti mladší nebo bez nároku, pokud je u nich taková potřeba, ale skupinu nelze pro tyto další děti zřídit. Příprava probíhá v rámci běžné přítomnosti dítěte ve vzdělávání, dopolední hodiny jsou doporučené. Hodina trvá 60 minut a rámci týdne ji lze dělit do více bloků.

Co když KÚ poskytne dotaci a v průběhu školního roku klesne počet žáků v kurzu pod limit?

Jazyková příprava v případě poklesu pod dva žáky účastnící se kurzu, v dané škole končí, žák dokončí jazykovou přípravu v jiné určené škole. Případné vracení finančních prostředků je nutné projednat s krajským úřadem.

Kdy kraje oznámí seznamy nových určených škol? Naše škola již kapacitně nezvládá jazykové kurzy poskytovat.

Vzhledem k aktuální situaci a novelizaci vyhlášky není termín striktně stanoven. Obraťte se na příslušný krajský úřad a záležitost komunikujte přímo s určenými pracovníky.

Lze v rámci PHmax platit učiteli výuku ČJ pro žáky s OMJ tím, že hodiny má v úvazku?

Pokud jde o jazykovou přípravu podle § 20 školského zákona, z PHmax nelze financovat, pouze z rezervy KÚ. Pokud by byla výuka ČJ zařazena do standardního učebního plánu (např. na základě úpravy obsahu vzdělávání podle Lex Ukrajina), pak je to možné.

Pokud žák nechce chodit na výuku ČJ do určené školy, má s tím ředitel něco dělat?

Jazyková příprava není pro žáka cizince povinná. Ředitel kmenové školy má povinnost pouze vyrozumět zákonného zástupce žáka, který má nárok na jazykovou přípravu, do 1 týdne po přijetí žáka do školy o možnosti jazykové přípravy a o organizaci tohoto vzdělávání.

Od března 2022 jsme měli 4 skupiny žáků zařazené do jazykové přípravy podle poslední novely vyhlášky o základním vzdělávání. Mohou žáci pokračovat od 1. září, pokud nevyčerpali 200 h do června?

Pokud žák nepřekročil deset měsíců jazykové přípravy a nevyčerpal 200 hodin, kurz pokračuje.

Školou určenou k poskytování výuky ČJ jsme se stali od dubna a začali jsme vzdělávání češtiny. To je ale na deset měsíců. Znamená to tedy, že v březnu 2023 musím skončit?

Délka kurzu se stanovuje pro každého žáka. Kurz individuálně pro žáka končí nejdéle po deseti měsících. Pokud přijdou noví žáci kdykoliv později, otvírá se jim nový kurz, mají opět nárok na jazykovou přípravu 100 až 200 hod. pod dobu max. 10 měsíců. 


Pracovně právní záležitosti, ukrajinský asistent pedagoga

Problematika zaměstnávání ukrajinských pedagogů je řešena v § 6 zákona LEX UKRAJINA 2.

  • Informace k financování ukrajinských asistentů pedagoga jsou zveřejněny ve Věstníku MŠMT.

Jak zaměstnat ukrajinského asistenta pedagoga? Potřebuji ho od 1. 9. Koho žádat, kdo to bude financovat?

Ukrajinského asistenta pedagoga lze od 1. 9. zaměstnat. O tuto pozici se nežádá, bude financována dle mimořádného šetření ze září na celé období září až prosinec 2022. Finanční prostředky budou zaslány prostřednictvím krajského úřadu do konce kalendářního roku. Ukrajinský asistent pedagoga se platově zařazuje do stejné třídy jako běžný asistent pedagoga a musí splňovat stejné kvalifikační požadavky, s výjimkou znalosti českého jazyka. Ukrajinský AP musí ovládat ukrajinštinu na úrovni rodilého mluvčího: Znalost českého jazyka postačuje na základní úrovni a posuzuje pouze ředitel školy. Počet úvazků, na který je nárok na poskytnutí finančních prostředků, se odvíjí od počtu dětí a žáků s udělenou dočasnou ochranou ve škole, viz podrobná tabulka ve Věstníku MŠMT na https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-04-2022.

Lze přijmout ukrajinskou asistentku pedagoga k ukrajinskému žákovi, který má AP doporučeného PPP, jedná se o žáka s LMP? Žák je integrován do běžné třídy.

Pozici asistenta pedagoga jako podpůrné opatření v heterogenní může vykonávat osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady pro tzv. ukrajinského asistenta pedagoga, tzn. nesplňuje podmínku prokazatelné znalosti českého jazyka, kterou pro pedagogické pracovníky jinak stanovuje zákon o pedagogických pracovnících. Tato výjimka je umožněna § 6 odst. 2 Lex Ukrajina. Je tedy nutné, aby ve třídě působil pedagog, který podmínku znalosti českého jazyka plní. V homogenní ukrajinské třídě lze pro tento účel využít výjimky dle § 6 odst. 1 Lex Ukrajina.

Mohu zaměstnat učitele ČJ na DPP pro ukrajinské děti? Odpoledne chodí žáci na výuku ČJ. Nejsme školou určenou.

Ano, zaměstnance na DPP je možné financovat z položky OON (ostatní osobní náklady), pokud v ní ve vašem rozpočtu máte volné finance.

V současné době máme zapsáno 23 dětí, můžeme tedy zaměstnat AP na celý úvazek. Co se stane, pokud např. 5 žáků v říjnu odjede zpět na Ukrajinu? Budeme zkracovat úvazek na 0,5?

Nebudete, vykázané hodnoty ze září budou platné pro celé období září až prosinec. K vracení finančních prostředků by došlo pouze za situace, že by pozice ukrajinského AP nebyla vůbec zřízena nebo byla předčasně ukončena.

Jak financovat úvazek ukrajinského učitele všeobecně vzdělávacích předmětů?

Učitel, který je zapojen do standardní výuky, bude financován jako ostatní ze státního rozpočtu v rámci PH školy. Pokud Vám od září významně narostou “výkony” (více tříd, vyšší průměrný počet žáků ve třídách), prostřednictvím ORP kontaktujte krajský úřad a v dohodovacím řízení požádejte o dofinancování z krajské rezervy.

Nemůžeme tedy zaměstnat ukrajinské asistentky na celý školní rok? Jenom na 4 měsíce? Je to vůbec možné dle zákona o pedagogických pracovnících?

Vzhledem k tomu, že financování je prozatím garantováno do prosince 2022, i když MŠMT předpokládá pokračování financování i pro období leden–červen 2023, je délka smlouvy na zvážení ředitele. Lex Ukrajina II dává možnost u pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na vzdělávání ukrajinských uprchlíků, nedodržet podmínku min. 12 měsíců u smluv na dobu určitou, kterou jinak stanovuje zákon o pedagogických pracovnících. 

A jak to bude u škol zřízených podle par. 16 odst. 9? Když nesplníme počet žáků, bude výjimka pro AP?

Pro školy 16/9 nejsou výjimky pro zřízení pozice ukrajinského asistenta pedagoga, platí počty žáků jako pro běžné školy.

Může být ukrajinským asistentem pedagoga i český asistent pedagoga, který neumí ukrajinsky?

Ukrajinský asistent pedagoga musí ovládat ukrajinský jazyk na úrovni rodilého mluvčího.

Týká se zřízení pozice ukrajinského AP i MŠ? Máme zapsaných 10 UA dětí. Jak a kde o tuto pozici žádat?

Ano, nárok se týká i mateřských škol. O pozici se nežádá, budete pouze vykazovat požadavek zaškrtávat v zářijovém mimořádném šetření.

Jsme spojená ZŠ a MŠ. V MŠ je 7 ukrajinských dětí, v ZŠ 24 dětí. Máme nárok na ukrajinského asistenta na 1,5 úvazku? Přestože jsme 1 subjekt, statistika pro ZŠ a MŠ se odesílá zvlášť.

Nárok se bude počítat souhrnně za celou sloučenou organizaci, tedy ano, při počtu 31 dětí a žáků s udělenou dočasnou ochranou vzniká nárok na 1,5 úvazku ukrajinského asistenta pedagoga.


Financování

Budou ukrajinské děti započítávány, vzhledem k financování, do výkazů k 30. 9.?

Děti/žáci cizinci přijatí ke vzdělávání se zahrnují do výkazů stejně jako ostatní děti/žáci. 

Je možné využít finanční prostředky z národního plánu obnovy na doučování na doučování ukrajinských žáků?

Ano, tato možnost opět je, pokud se jedná o žáky školy.

Nárůst ukrajinských žáků od září je u nás 28. Kde mám vzít peníze na učebnice pro tyto žáky, když jsem se dozvěděl od kraje, že ONIV se nezvedne?

Při významně navýšených výkonech je možné prostřednictvím ORP žádat kraj o úpravu rozpočtu v rámci dohodovacího řízení. Případně je po dohodě se zřizovatelem možné financovat z provozního rozpočtu.

Jak bude MŠMT pomáhat školám s čistě ukrajinskými třídami? Proč není nárok na ukrajinské AP?

Pokud ze závažných důvodů není možné začlenit ukrajinské žáky do běžných tříd a škola pro ně vytvoří samostatné třídy, obdrží škola na navýšené “výkony” pro rok 2023 finanční prostředky na základě vykázaných údajů k 30.9. Pro období září–leden 2023 mohou školy žádat o navýšení prostředků v rámci dohodovacího řízení příslušný krajský úřad. Ukrajinský asistent pedagoga primárně slouží k překonávání jazykových bariér při vzdělávání mezi učitelem a žákem v běžné třídě. V čistě ukrajinské třídě může být ukrajinský hovořící pedagog zaměstnán automaticky na základě výjimky Lex Ukrajina II.


Ostatní témata

Proč nemají nárok ukrajinští žáci na dotace SFIZ Ovoce/Mléko do škol jako čeští žáci?

Žáci školy všech národností nárok mají, v minulém školním roce však došlo k tomu, že vzhledem k příchodu těchto žáků v průběhu školního roku, nebyli tito žáci zahrnuti do původního propočtu. Důvodem tak rozhodně nebyla jejich národnost. Poskytovatelem dotace je ovšem SZIF, pro konkrétní podmínky dotace se obracejte na kontaktní osobu.

Dětem a žákům většinou vyprší víza v březnu 2023, co bude dál?

Teoreticky pokud dítě či žák pozbyde práva na přítomnost v České republice, bude muset opustit naše území. Lze odůvodněně předpokládat, že víza o dočasné ochraně budou uprchlíkům po dobu trvajícího válečného konfliktu prodlužována.

Musí se v případech diplomů, na které se vztahuje Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v ČSSR a SSSR, žádat o nostrifikaci?

Nemusí. Na ukrajinské diplomy vydané v období od 6. června 1972 do 27. února 2000 včetně se vztahuje „Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik“. Tyto diplomy jsou automaticky bez řízení o nostrifikaci rovnocenné s diplomy českými.


Odkazy na důležité materiály, nástroje a kontakty

Zdarma dostupné osvědčené on-line překladače

Kontakty na MŠMT

U-linka MŠMT: Po-Pá 8-16, tel. 234  811  246, ukrajina@msmt.cz


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content