Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k zákonu Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství (č. 20/2023 Sb.), který doplňuje zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 24. 1. 2023. Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ. Níže naleznete úvodní informace, celý materiál v PDF a přílohy metodického materiálu.


Úvodní informace

Informační materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství.

“Lex Ukrajina IV”, tedy zákon č. 20/2023 Sb., kterým byl upraven a doplněn zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 24. ledna 2022.


Hlavní změny vyplývající z Lex Ukrajina IV

Novela zákona přináší:

 1. Prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2024 a návazně prodlužuje platnost všech pravidel obsažených v Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství až do 31. 8. 2024.
 2. Upravuje pravidla pro pořádání tzv. zvláštního zápisu do prvních tříd základních škol a k předškolnímu vzdělávání pro děti s dočasnou ochranou. V minulém školním roce byl zvláštní termín zápisu povinný, pro následující školní rok bude pouze dobrovolný. O tom, zda škola zvláštní zápis uskuteční či zda bude jeden společný termín pro všechny, rozhoduje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem. Pokud se zvláštní zápis ve škole uskuteční, musí jej ředitel školy vyhlásit nejpozději spolu s vyhlášením běžného zápisu podle školského zákona.
 3. Nově se postup při vyřazení ze školy vztahuje na všechny děti v mateřské škole, nejen na ty podléhající povinnému předškolnímu vzdělávání. Tímto se umožní, aby se reálně neobsazená místa v mateřských školách uvolnila pro jiné zájemce dříve a administrativně nenáročným způsobem než podle běžné právní úpravy ve školském zákoně.

Na základě zmíněné novely rovněž bude od 31. ledna 2023 do 31. března 2023 docházet k přeregistraci osob s dočasnou ochranou. Tyto osoby se budou registrovat u Ministerstva vnitra za účelem prodloužení dočasné ochrany do 31. března 2024. Při registraci budou tyto osoby uvádět mj. také název a adresu školy, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné školní docházky, popřípadě k povinnému předškolnímu vzdělávání, pokud již dítěti tato povinnost vznikla a trvá.

Více viz celý materiál v PDF.

Změny vyplývající z této poslední novely jsou v textu metodiky žlutě zvýrazněny.


Celý metodický materiál v PDF
Závěr

Tento materiál se zaměřuje pouze na výklad ustanovení zákona č. 67/2022 Sb., ve znění novel.

Pro úplnost však uvádíme, že finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou v souvislosti s aplikací zákona č. 67/2022 Sb., ve znění novel, ve školním roce 2022/2023 poskytovány školám a školským zařízením ve standardním režimu, tj. v případě škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí jsou cizinci vykázaní k 30. 9. 2022, resp. 31. 10. 2022 zahrnuti v rozpisu rozpočtu na kalendářní rok 2023. V případě cizinců přijatých ke vzdělávání odd 1. 9. 2023 bude postupováno v souladu s Čl. X směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, v platném znění (Krajský úřad na vrub nebo ve prospěch rezervy dále upraví rozpis rozpočtu právnické osoby v průběhu kalendářního roku, pokud v tomto období dojde …. v souvislosti se zahájením nového školního roku, …. k významné změně jednotek rozhodných pro rozpis rozpočtu přímých výdajů, …., která by právnickou osobu podstatným způsobem neoprávněně zvýhodnila nebo znevýhodnila. Úpravy …. provádí krajský úřad v jím stanovených termínech, nejméně však dvakrát v průběhu kalendářního roku na návrh právnické osoby zřizované krajem, na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností v případě právnických osob zřizovaných obcí nebo svazkem obcí nebo v případě zjištění z vlastních informačních zdrojů krajského úřadu).

V případě právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy jsou/budou cizinci vykázaní k 30. 9. 2022, resp. 31. 10. 2022, zahrnuti v rozhodnutí o poskytnutí dotace na kalendářní rok 2023 a případné změny v průběhu roku bude možné řešit v souladu se zveřejněnou výzvou pro podání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2023. Tzn. pro rok 2023 nebude za tímto účelem zveřejňována samostatná výzva.

V případě právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, bude při poskytování dotací ze státního rozpočtu v roce 2023 postupováno stejně jako v roce 2022, tj. podle uzavřených veřejnoprávních smluv podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.


Přílohy


Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti (CZ-UK)


Oznámení o ukončení vzdělávání (CZ-UK)Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy pro konání tzv. zvláštního zápisu ve školním roce 2022/2023. Materiál navazuje § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) a zohledňuje změny, které přinesla novela č. 20/2023 Sb. účinná od 24. 1. 2023.

Materiál MŠMT stanovuje podmínky pro financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře). Podmínky jsou obdobné jako doposud s výjimkou úpravy limitu počtu zaměstnanců (s ohledem na delší období, na které se finanční prostředky poskytují).
V této souvislosti bude probíhat ve školách od 16. ledna 2023 do 20. ledna 2023 mimořádné šetření. Odkaz na šetření https://sberdat.uiv.cz/login. Finanční prostředky na zajištění této pozice lze čerpat od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023, a to pouze formou pracovního poměru. Níže naleznete celý text z Věstníku MŠMT v PDF a wordu. Kalkulačka pro orientační výpočet výše podpory pro konkrétní školu.


Úvod věstníku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu a usnesení vlády ze dne 22. června 2022 č. 560 o změně usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285 a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků stanovuje:


I. Podmínky

a) Další finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, základní školy (včetně základní školy speciální) nebo střední školy nebo konzervatoře, s výjimkou mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „právnická osoba“), které budou ve školním roce 2022/2023 vzdělávat děti a žáky cizince s udělenou dočasnou ochranou podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „cizinec“).

b) Další finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023.


II. kritéria

a) Další finanční prostředky se stanoví právnické osobě, pokud v systému sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (https://sberdat.uiv.cz/login) v rámci mimořádného sběru dat „UA asistent“:

 1. vykáže alespoň minimální (dle čl. II písmen b) až e)) stanovené počty cizinců zařazených do tříd/oddělení, ve kterých je zařazeno nejvýše 50 % cizinců. Do počtu vykázaných cizinců se nezapočítávají cizinci, kteří jsou zařazeni do třídy/oddělení, ve které je více než 50 % cizinců
 2. závazně oznámí zájem o stanovení dalších finančních prostředků.

b) Normativ neinvestičních výdajů (dále též „NIV“) dle počtu cizinců zařazených do tříd (včetně přípravných tříd) základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně, které mají zároveň alespoň v jedné třídě zařazené žáky z více ročníků, se stanovuje ve výši:

Počet cizincůNIV celkem (vč. odvodů)z toho platyLimit počtu zaměstnancůPřepočtený úvazek
1 – 4 cizinci--- 
5 – 19 cizinců156 822 Kč115 480 Kč0,33330,5
20 – 29 cizinců313 644 Kč230 960 Kč0,66671,0
30 – 39 cizinců470 466 Kč346 440 Kč11,5
a dále na každých dalších 10 cizinců156 822 Kč115 480 Kč0,33330,5

c) Normativ neinvestičních výdajů dle počtu cizinců zařazených do tříd mateřské školy nebo tříd(včetně přípravných tříd) základní školy (mimo škol podle písmene b) se stanovuje ve výši:

Počet cizincůNIV celkem (vč. odvodů)z toho platy Limit počtu zaměstnancůPřepočtený úvazek
1 – 9 cizinců----
10 – 19 cizinců156 822 Kč115 480 Kč0,33330,5
20 – 29 cizinců313 644 Kč230 960 Kč0,66671,0
30 – 39 cizinců470 466 Kč346 440 Kč11,5
a dále na každých dalších 10 cizinců156 822 Kč115 480 Kč0,33330,5

d) V případě právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy i základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně, které mají zároveň alespoň v jedné třídě zařazené žáky více ročníků, se určí rozhodný počet cizinců za mateřskou a základní školu dohromady, normativ neinvestičních výdajů se pak stanoví podle písm. b). V případě právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy i základní školy s jinou organizací tříd, než podle věty první, se určí rozhodný počet cizinců za mateřskou a základní školu dohromady, normativ neinvestičních výdajů se pak stanoví podle písm. c).

e) Normativ neinvestičních výdajů dle počtu cizinců zařazených do tříd/oddělení střední školy a konzervatoře, se stanovuje ve výši:

Počet cizincůNIV celkem (vč. odvodů)z toho platy Limit počtu zaměstnancůPřepočtený úvazek
1 – 19 cizinců----
20 – 29 cizinců156 822 Kč115 480 Kč0,33330,5
30 – 39 cizinců313 644 Kč230 960 Kč0,66671,0
40 – 49 cizinců470 466 Kč346 440 Kč11,5
a dále na každých dalších 10 cizinců156 822 Kč115 480 Kč0,33330,5

f) Celková výše dalších finančních prostředků bude určena z počtu vykázaných cizinců dle bodu II. a) a odpovídajících normativů stanovených dle písmen b) až e).


III. Účel

Další finanční prostředky jsou určeny na úhradu platů, zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb za vykonanou práci ukrajinského asistenta pedagoga, jehož náplní práce je přímá podpora cizinců při výuce a pomoc při organizaci výuky.


IV. Další podmínky

a) Ukrajinský asistent pedagoga musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků stanovené v § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Výjimka z požadavku znalosti českého jazyka je obsažena v zákoně č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

b) Ukrajinský asistent pedagoga musí splňovat odbornou kvalifikaci stanovenou pro asistenta pedagoga dle § 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že není možné zajistit pozici osobou s odbornou kvalifikací, může statutární orgán právnické osoby zaměstnat pedagogického pracovníka, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, postupem podle § 22 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

c) Základní znalost českého jazyka ukrajinského asistenta pedagoga ověří statutární orgán právnické osoby. Znalost jazyka postačuje na úrovni, která umožňuje základní komunikaci ukrajinského asistenta pedagoga a učitele.

d) Ukrajinský asistent pedagoga musí ovládat ukrajinský jazyk na úrovni rodilého mluvčího.

e) Další finanční prostředky budou poskytnuty jednorázově dle kritérií uvedených v bodě II. prostřednictvím krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy nejpozději do 31. března 2023.

f) Další finanční prostředky není možné využít k financování činností hrazených z jiných zdrojů. Ředitel školy odpovídá za oddělení činností, včetně jejich tematického a časového rozlišení, u analogických pozic hrazených z jiných finančních zdrojů (včetně evropských) a garantuje, že nedojde k tzv. dvojímu financování.

g) Každá právnická osoba, která obdrží další finanční prostředky dle bodu II., je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2024 o způsobu využití finančních prostředků.


V. Účinnost

Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023 nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Celý text věstníku v PDF a wordu


Kalkulačka k výpočtu výše podpory


Česky

Dne 22. listopadu 2022 zavítal na návštěvu České republiky ukrajinský ministr školství a vědy Ukrajiny, pan Serhiy Shkarlet, který jednal s českým ministrem školství Vladimírem Balašem. Předmětem jednání byla situace ukrajinských studentů vysokých škol v České republice, zejména s ohledem na zákaz vycestovat přes hranice, který na Ukrajině platí pro muže mezi 18 a 60 rokem.

Dalším tématem bylo uznávání vzdělání ukrajinských žáků po jejich návratu na Ukrajinu a v neposlední řadě také téma tzv. dvojí výuky. Oba ministři se dohodli na vzájemném uznávání kurikula, což povede k omezení online výuky z Ukrajiny pouze na některé předměty, například ukrajinský jazyk a ukrajinské reálie, jako je například dějepis. Ukrajinský ministr deklaroval, že Ukrajina respektuje zákony České republiky, které vyžadují, účast ukrajinských žáků na vzdělávání ve škole v České republice.

Українська

22 листопада 2022 року Чеську Республіку відвідав Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, який провів переговори з Міністром освіти Чехії Володимиром Балашем. Темою зустрічі була ситуація українських студентів у Чехії, особливо щодо заборони на виїзд через кордон, яка в Україні поширюється на чоловіків віком від 18 до 60 років.

Ще однією темою було визнання освіти українських школярів після їхнього повернення в Україну і, що не менш важливо, тема так званої дуальної освіти. Обидва міністри домовилися про взаємне визнання навчальних програм, що призведе до обмеження онлайн-викладання з України лише деякими предметами, як-от українська мова та історія України. Український міністр заявив, що Україна поважає закони Чеської Республіки, які вимагають участі українських учнів у навчальному процесі в Чехії.


Praktické výsledky dohody o spolupráci mezi ČR a Ukrajinou / Практичні результати угоди про співпрацю між Чеською Республікою та Україною

Dohoda o spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou nabyla na významu po ruské agresi. „Covidová situace a následně také zahájení ruské agrese přípravy tohoto dokumentu ztížily. Po ruské invazi na Ukrajinu se musel text upravit tak, aby zohlednil současnou situaci a podmínky, a to například i co se týče ukrajinských studentů na českých vysokých školách,“ řekl ministr školství Vladimír Balaš. Před invazí studovalo na českých vysokých školách v řádném studiu více než 4000 ukrajinských občanů. Ač je počet zapsaných studentů pro rok 2022/2023 vyšší, lze očekávat, že počet reálně přítomných studentů bude výrazně nižší, neboť Ukrajina nyní nedovoluje překročit hranice mužům od 18 do 60 let. Pro české vysoké školy se tak jedná o komplikovanou situaci z důvodu plánování kapacit studijních programů a ročníků. Ukrajinský ministr školství uvedl, že tyto komplikace chápe, ale že obrana země musí být prioritou jejích občanů. „Pro Ukrajinu se jedná o velmi důležitou spolupráci, nejen v oblasti vysokých škol, ale ve školství obecně. Moc děkujeme českému národu za veškerou podporu,“ řekl ukrajinský ministr školství Serhiy Shkarlet.

Угода про співпрацю між Чехією та Україною набула значення після російської агресії.

Ситуація з Covid19, а згодом і початок російської агресії ускладнили підготовку цього документу. Після російського вторгнення в Україну текст довелося змінити, щоб врахувати поточну ситуацію та умови, в тому числі, і  українських студентів у чеських університетах , - заявив міністр освіти Володимир Балаш. До вторгнення в університетах Чехії навчалося понад 4 тисячі громадян України. Хоча кількість зарахованих студентів у 2022/2023 н.р. є більшою, можна очікувати, що кількість фактично присутніх студентів буде значно меншою, оскільки зараз Україна не дозволяє перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Для чеських університетів це складна ситуація через планування можливостей навчальних програм для різних курсів. Міністр освіти України заявив, що розуміє ці складнощі, але оборона країни має бути пріоритетом для її громадян. «Це дуже важлива співпраця для України, не лише у сфері університетів, а й у сфері освіти загалом. Ми дякуємо чеській нації за всю підтримку", -сказав міністр освіти України Сергій Шкарлет.


Řešení situace ukrajinských azylantů v českých školách / Вирішення ситуації українських шукачів притулку в чеських школах

Dalším tématem jednání byla situace ukrajinských dětí – azylantů v českých mateřských, základních a středních školách, jejichž podíl podle posledních dat tvoří necelá 3 procenta ze všech dětí. Ministr školství ukrajinského kolegu informoval, že Česká republika v součtu disponuje dostatkem míst ve školách, nicméně ve velkých aglomeracích je kapacita již vyčerpána, a proto ministerstvo pravidelně kontaktuje ukrajinskou ambasádu v Praze, aby Ukrajincům předávala informace o pracovních příležitostech i kapacitách škol mimo krajská města. „Ukrajinská strana by měla motivovat své občany, aby souhlasili s přesunem do míst, kde je kapacit ve školách dostatek a zároveň menší náklady na základní životní potřeby. Nejde zdaleka jen o kapacity škol, ale také o možnosti bydlení, zaměstnání či lékařských služeb,“ řekl ministr Vladimír Balaš.

Ще однією темою обговорення стало становище українських дітей, які отримали тимчасовий прихисток, у чеських дитсадках, початкових і середніх школах, частка яких, за останніми даними,становить менше 3 відсотків усіх дітей. Міністр освіти Чехії поінформував українського колегу, що в Чехії загалом достатньо місць у школах, однак у великих агломераціях можливості вже вичерпані, тому Міністерство регулярно звертається до Посольства України у Празі, щоб надати українцям інформацію про можливості працевлаштування та можливості шкіл за межами обласних міст. «Українська сторона має мотивувати своїх громадян погодитися на переїзд туди, де є достатньо можливостей у школах і водночас менші витрати на базові життєві потреби. Йдеться не лише про спроможність шкіл, а й про житло, працевлаштування чи медичні послуги», – зазначив міністр Володимир Балаш.


Ministři podepisují česko-ukrajinskou dohodu o spolupráci v oblasti školství a vědy
/ Міністри підписали чесько-українську угоду про співпрацю в галузі освіти і науки

Podpora vyšší účasti ukrajinských anazylantů v českých školách / Підтримка більшої участі українських аналістів у чеських школах

Ukrajinští žáci podle Balašových slov získají na konci školního roku vysvědčení, které umožní uznání jejich vzdělávání v době pobytu v České republice. U středního a vyššího odborného vzdělávání bude pak možné posoudit získané kompetence prostřednictvím dokumentu Europass. „Pro české ministerstvo školství je klíčové umožnit žákům středních a vyšších odborných škol pokračovat ve studiu tak, aby na něj mohli po návratu na Ukrajinu navázat, nebo dokončit studium na území ČR a následně na Ukrajině již vykonávat příslušnou profesi. V tomto je nutná součinnost ukrajinského ministerstva,“ řekl ministr Vladimír Balaš. Ten ocenil také ukrajinskou iniciativu vytvořit z tzv. nárazníkových zemí pracovní skupinu, jejichž kurikula by se detailně porovnala právě pro usnadnění uznávání dosaženého vzdělání.

За словами Балаша, українські школярі наприкінці навчального року отримають сертифікат, який дозволить визнавати їхню освіту здобуту під час перебування в Чехії. Для середньої та вищої професійної освіти набутий рівень знань буде можливо оцінити за допомогою документа Europass.  «Для Міністерства освіти Чехії дуже важливо дати можливість навчатися учням середніх і вищих навчальних закладів так, щоб вони змогли продовжити навчання і після повернення в Україну. Або завершити навчання в Чехії та мати змогу використовувати здобуту професію в Україні. В цьому і  полягає необхідність співпраці  українського міністерства", - заявив міністр Володимир Балаш. Він також позитивно оцінив українську ініціативу створити робочу групу з так званих буферних країн, навчальні програми яких детально порівнюватимуться саме для того, щоб полегшити визнання отриманої освіти.

Poděkování ukrajinského ministra Shkarleta za pomoc ČR / Подякував українському міністру Шкарлету за допомогу Чеської Республіки

Ukrajinský ministr Shkarlet na jednání otevřel také téma tzv. dvojí výuky. Velké množství ukrajinských dětí totiž nenavštěvuje české školy a učí se online podle ukrajinského kurikula. „Vážíme si, že Česká republika naše žáky přijala, a samozřejmě pokud český zákon něco vyžaduje, je potřeba to respektovat,“ uvedl ministr Shkarlet. Oba ministři se proto dohodli na vzájemném uznávání kurikula, což povede k omezení online výuky z Ukrajiny pouze na některé předměty, například ukrajinský jazyk a ukrajinské reálie, jako je například dějepis. „Díky takové redukci předmětů, které se vyučují online tak dojde k odbřemenění ukrajinských žáků od dvojí výuky a budou tak mít více času na socializaci,“ řekl ministr Balaš.

Український міністр Шкарлет також розкрив на зустрічі тему так званого дуального навчання. Велика кількість українських дітей не відвідує чеські школи і навчається онлайн за українською навчальною програмою. "Ми цінуємо, що Чехія прийняла наших учнів, і, звісно, якщо чеське законодавство чогось вимагає, його потрібно поважати", - сказав міністр Шкарлет. Тому обидва міністри домовилися про взаємне визнання навчальних програм, що дозволить обмежити онлайн-викладання з України лише деякими предметами, наприклад, українською мовою та літературою, історією України. "Завдяки такому скороченню предметів, які викладаються онлайн, українські школярі звільняться від подвійного навчання і матимуть більше часу для соціалізації", - сказав Балаш.

Kontinuální pomoc i na úrovni EU / Постійна допомога також на рівні ЄС

Na závěr ministr školství Balaš sdělil, že by rád předal agendu týkající se Ukrajiny, která se řeší v rámci českého předsednictví Radě EU rád předal nástupnické zemi. „K tomu proto plánujeme setkání se švédským ministrem školství, na kterém bych mu tuto agendu osobně představil a předal,“ řekl Vladimír Balaš.

На завершення міністр освіти Балаш сказав, що хотів би передати країні-наступниці порядок денний щодо України, який вирішується в рамках чеського президенства в Раді ЄС. "Саме тому ми плануємо зустріч з міністром освіти Швеції, на якій я б особисто представив і передав йому цей порядок денний", - сказав Володимир Балаш.


Tisková zpráva ukrajinsky / Український прес-реліз


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informace k:
=> financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí ze státního rozpočtu v závěru roku 2022,
=> financování ukrajinského asistenta pedagoga ve školách zřizovaných kraji, obcemi v období září až prosinec 2022.
Více viz následující informace v textu níže či přímo v PDF souboru.


I. Financování činnosti škol a školských zařízení v období listopad až prosinec 2022

Prezident republiky Miloš Zeman využil ve středu dne 2. listopadu 2022 své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 (dále jen „zákon”). Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vrácený zákon znovu projedná 15. listopadu 2022.

Součástí tohoto zákona je také zvýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast regionálního školství, konkrétně pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí. Toto zvýšení zahrnuje prostředky na zvýšení platových tarifů nepedagogických zaměstnanců od 1. 9. 2022, na „nové výkony“ zejména v pedagogické práci ve školách a na výdaje související se vzděláváním ukrajinských dětí, žáků a studentů.

Z výše uvedeného důvodu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době nemá dostatek finančních prostředků na období měsíců listopad a prosinec 2022, a tedy není možné odeslat krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy potřebné prostředky v jedné platbě na celé toto období pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proces schvalování zákona nemůže nijak ovlivnit, ale je připraveno vzhledem k avizovanému termínu projednání vráceného zákona Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR učinit mimořádné kroky pro minimalizaci negativních dopadů na školy a školská zařízení z tohoto kroku vyplývající.

Z důvodu časové tísně se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tedy rozhodlo rozdělit finanční prostředky na listopad a prosinec 2022 na dvě části tak, aby měly školy a školská zařízení včas k dispozici dostatek finančních prostředků primárně na výplaty za měsíc listopad.

V následujících dnech tak bude krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy na zvláštní účet kraje/hl. m. Prahy odeslána část finančních prostředků dle aktuálních rozpočtových možností a zbývající menší část finančních prostředků bude odeslána krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy co nejdříve po publikaci výše uvedeného zákona ve Sbírce zákonů.

O těchto krocích již MŠMT informovalo zástupce krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy a dohodlo s nimi procesní kroky nezbytné k tomu, aby financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí ze státního rozpočtu bylo v závěru roku 2022 zajištěno.


II. Financování ukrajinského asistenta pedagoga v období září až prosinec 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu usnesením Vlády ČR ze dne 22. června 2022 č. 560 stanovilo materiálem čj. MSMT-21684/2022-2, který je zveřejněný ve Věstníku MŠMT 04/2022 (https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-04-2022), podmínky, kritéria a účel k poskytnutí dalších finančních prostředků pro školy na financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga.

Na základě mimořádného sběru dat, který proběhl ve dnech 15. – 20. 9. 2022, a na základě stanovených kritérií byla stanovena výše dalších finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, střední školy nebo konzervatoře, které splnily podmínky pro jejich stanovení.

Celkem 583 právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřské školy, základní školy, střední školy nebo konzervatoře ze všech krajů bude na pozici ukrajinského asistenta pedagoga rozdělen objem finančních prostředků v celkové výši 113 930 976 Kč. Tyto finanční prostředky byly dne 10. listopadu 2022 odeslány na zvláštní účty krajů.

Krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy poskytnou finanční prostředky jednorázově ve výši stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 30. listopadu 2022. Tyto prostředky jsou určeny pouze na financování ukrajinského asistenta pedagoga za období září až prosinec 2022.


Rozdělení finančních prostředků

Na základě výsledků mimořádného šetření zveřejňujeme výši finančních prostředků pro jednotlivé školy na pozice ukrajinského asistenta pedagoga na období září - prosinec 2022.

Finanční prostředky obdrží příslušné školy nejpozději do 30. listopadu 2022 prostřednictvím krajských úřadů.

Rozdělení finančních prostředků na ukrajinského asistenta pedagoga v MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatořích září - prosinec 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizuje sběr dat (šetření) mezi školami (MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatoře), který má za cíl umožnit získat další finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga pro školy, které přijaly ke vzdělávání alespoň minimálně stanovený počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou, a splní všechny podmínky pro jejich poskytnutí. V této souvislosti bude probíhat ve školách od 15. září 2022 do 20. září 2022 mimořádné šetření. Odkaz na šetření https://sberdat.uiv.cz/login. Více informací viz text níže Důležité termíny, Obsah a důvody šetření, Důležité odkazy a Dopis náměstka. Dne 10. 11. 2022 přidána tabulka rozdělení finančních prostředků pro MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatoře (září až prosinec 2022).


Důležité termíny

Jak MŠMT již dříve avizovalo, je možné získat další finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga pro školy, které přijaly ke vzdělávání alespoň minimálně stanovený počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou, a splní všechny podmínky pro jejich poskytnutí.

V této souvislosti bude probíhat ve školách od 15. září 2022 do 20. září 2022 mimořádné šetření.

Mimořádné šetření bude probíhat standardně v Informačním systému školské statistiky (https://sberdat.uiv.cz/login), kde školy po přihlášení naleznou dotazník pod tlačítkem „UA asistent“.

Další finanční prostředky obdrží příslušné školy nejpozději do 30. listopadu 2022, do konce února 2023 pak budou mít povinnost informovat o využití těchto dalších finančních prostředků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Obsah a důvody šetření

V tomto šetření se zjišťuje celkový počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou zařazených ve třídách (v případě konzervatoře odděleních) dané školy, ve kterých je k okamžiku odeslání šetření nejvýše 50 % těchto cizinců.

Účastí v tomto šetření škola (mateřská škola, základní škola, střední škola anebo konzervatoř) závazně oznamuje zájem o tyto další finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga (pokud o tyto finanční prostředky nemá škola/konzervatoř zájem, není její účast v šetření nutná).

Další finanční prostředky se stanoví na zajištění této pozice od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, a to formou pracovního poměru.


Rozdělení finančních prostředků

Na základě výsledků mimořádného šetření zveřejňujeme výši finančních prostředků pro jednotlivé školy na pozice ukrajinského asistenta pedagoga na období září - prosinec 2022.

Finanční prostředky obdrží příslušné školy nejpozději do 30. listopadu 2022 prostřednictvím krajských úřadů.

Rozdělení finančních prostředků na ukrajinského asistenta pedagoga v MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatořích září - prosinec 2022


Důležité odkazy

 • Podmínky, kritéria a účel pro poskytnutí dalších finančních prostředků jsou uvedeny ve Věstníku MŠMT 04/2022.

Dopis náměstka pro školy v PDF


Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako podpora škol a školských zařízení a laické i odborné veřejnosti k vymezení ve školských předpisech, způsobu rozpočtování a rozhodohování o výši ostatních neinvestičních výdajů (tzv. ONIV).


Celý text metodiky pro SŠ a konzervatoře k bezplatné jazykové přípravě


Na základě dotazníkového šetření mezi českými učiteli z konce loňského školního roku přichystal portál Čestké televize ČT edu přes léto bohatou sérii prakticky využitelných materiálů pro pomoc s výukou žáků z Ukrajiny. Nyní je přehledně najdete na nové stránce www.ctedu.cz/ukrajina. Seriál Čeština s Mínou a Týnou vznikl ve spolupráci ČT s Národním pedagogickým institutem.


Portál ČT edu se zaměřil na tři oblasti vytipované samotnými učiteli: bilingvní pracovní listy pro jednotlivé předměty, výuku češtiny jako druhého jazyka a reálie české geografie, historie a kultury. V nové sekci www.ctedu.cz/ukrajina si uživatelé mohou obsah vybírat podle stupňů, předmětů nebo témat tak, aby pro ně byla selekce co nejsnazší a nejužitečnější.

Všechny materiály byly připraveny zkušenými učiteli, didaktiky a odborníky.

Součástí nabídky ČT edu jsou například aktuální adaptační aktivity, základní slovníčky, ale třeba i série videí a pracovních listů s tematikou českých historických osobností a událostí.

Důležitou novinkou je také jazykový seriál Čeština s Mínou a Týnou, který doprovázejí metodiky a listy připravené zkušenými didaktiky NPI. Materiály by měly pomoci učitelům mladších žáků-cizinců.

Je skvělé, že Česká televize takto operativně zareagovala a připravila tento vzdělávací pořad. Výuková videa jsou výborným doplněním k výuce češtiny jako druhého jazyka, kterou děti ve školách od září budou mít a nutně potřebují. Je také fajn, že videa nepoužívají zprostředkovací jazyk (v tomto případě ukrajinštinu), ale přímou metodu výuky. Tím budou přístupná všem dětem, které se budou učit česky,“ říká programová ředitelka META Kristýna Titěrová.


Využitelné odkazy


Лінія (+420) 234 812 345 призначена для загальних питаннь, які пов’язані зі шкільною освітою українських дітей в Чеських школах. Робочі години кожного робочого дня від 8:00-16:00 год. На ваші запитання відповідатимуть досвідчені фахівці, які розмовляють як українською так і чеською мовою. Також ви можете всі свої питання надсилати на електронну адресу ukrajina@msmt.cz. Якщо у вас є ще запитання про військовий конфлікт в Україні в школах? Свої відповіді ви можете знайти на сторінці для українців.

Листівка інформаційної лінії українською мовою

Linka (+420) 234 812 345 slouží pro dotazy veřejnosti, které souvisejí se vzděláváním ukrajinských dětí na českých školách. V provozu je každý všední den od 8 do 16 hodin. Na dotazy odpovídají proškolené operátorky, které hovoří jak českým tak i ukrajinským jazykem. Spolu s linkou funguje také e-mailová adresa ukrajina@msmt.cz

Letáky infolinky v češtině a ukrajinštině

Více informací k tématu

Další informace k tomuto tématu jsou k dispozici na: FAQ v době válečného konfliktu na Ukrajině (web edu.cz).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo pro pro školy (MŠ, ZŠ a SŠ) přehledovou tabulku, která má za cíl usnadnit využití podpůrných personálních pozic v MŠ, ZŠ a SŠ při podpoře začleňování ukrajinských dětí a žáků do vzdělávání.

Přehledová tabulka ke stažení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně vydávají toto metodické doporučení pro školy s cílem připomenout základní smysl účel úprav vzdělávacího obsahu a také smysl cíle hodnocení ukrajinských žáků pobývajících na území České republiky v důsledku válečného konfliktu. Většina doporučení má samozřejmě smysl nejen pro ukrajinské žáky, ale pro všechny žáky, kteří jsou ve škole vzděláváni. Speciální úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná legislativa (Lex Ukrajina). Více naleznete v jednotlivých doporučeních (níže) či celý doporučení viz text v PDF.

Jednotlivá doporučení


Začlenění žáka do vzdělávání je hlavním cílem

 • Je vhodné vnímat, že vzdělávací cíle, metody výuky i způsoby hodnocení mohou být výrazně odlišné od běžné výuky, pokud slouží k začlenění žáka do vzdělávání. A o to jde v případě ukrajinských žáků především.

Nebojte se upravit vzdělávací obsah, cílem je adaptace

 • Vzdělávací obsah, metody výuky a hodnocení průběhu a výsledků učení jsou spolu nerozlučně svázány.
 • U každého jednotlivého žáka je v první řadě vhodné brát v úvahu jeho konkrétní situaci a přemýšlet, co se tento žák potřebuje naučit, aby se co nejrychleji adaptoval v novém prostředí a mohl se co nejrychleji plnohodnotně zapojit do vzdělávání.
 • Není třeba se omezovat stereotypy a formálními pravidly či zvyklostmi, je možné být kreativní.
 • Úpravy vzdělávacího obsahu je třeba vhodnou cestou evidovat, ovšem bez nutnosti formálně upravovat ŠVP. Jde zejména o to, aby vedení školy a učitelé měli o změnách ve vzdělávacím obsahu přehled a mohli je případně smysluplně modifikovat.

Smyslem úprav vzdělávacího obsahu je efektivní zapojení žáka do vzdělávání

 • Vzdělávací obsah lze upravit tak, aby sloužil hlavnímu cíli dočasného pobytu ukrajinských žáků u nás, a tím je jejich rychlá a kvalitní adaptace a plnohodnotné zapojení do vzdělávání a do celkového života školní komunity.

Efektivním přístupem je individualizace

 • V rámci možností je vhodné výuku maximálně individualizovat, soustředit se na pokrok jednotlivých žáků, být podporující, mít trpělivost, vyjadřovat důvěru ve schopnosti a možnosti ukrajinských žáků a samozřejmě tam, kde to dává smysl a kde je to v jejich prospěch, je možné uplatňovat vyšší nároky.

Vysoká očekávání i od žáků

 • Není třeba se za každou cenu nutit k nějakým úlevám. Ukrajinští žáci nepotřebují ulevovat v nárocích na učení. Potřebují cítit zájem, podporu, povzbuzení a ocenění snahy a dílčích úspěchů. I k tomu je vhodné vztahovat jejich hodnocení.

Smysluplná nabídka vzdělávacích aktivit

 • Je potřeba porozumět situaci konkrétního žáka a pochopit jeho potřeby. Užitečnější než rozpaky či lítost bude nabídka smysluplných vzdělávacích aktivit směřujících k rychlému začlenění žáka do školního i společenského života a také důraz na bezpečné a vstřícné prostředí.
 • U ukrajinských žáků je vhodné v maximální možné míře podporovat také jejich zapojení do volnočasových činností, jejichž nedílnou součástí by měly být pohybové aktivity

Hodnocení je podporou učení

 • Školní hodnocení by mělo podporovat proces učení. To samozřejmě platí obecně, ale u ukrajinských žáků to v současné situaci platí dvojnásob. Uvažujete-li o hodnocení, je dobré se ptát, jak může toto hodnocení přispět k učení každého konkrétního žáka.
 • Hodnocení je dobré vnímat jako podporující zpětnou vazbu, nikoli primárně jako nástroj pro sběr podkladů ke klasifikaci. Pro průběžné i závěrečné hodnocení zvažte využití slovního popisu, které v současné situaci odpovídá cílům hodnocení ukrajinských žáků lépe než klasifikace.
 • Pokud slovní hodnocení zatím nevyužíváte a chcete jej využít, je třeba upravit pravidla hodnocení ve školním řádu.

Hodnocení má vliv na sebehodnocení a začlenění žáků

 • Každý žák z různých hledisek zcela přirozeně vyhodnocuje, jak je přijímán okolím.
 • Podoba a kvalita hodnocení a poskytované zpětné vazby má velký vliv na to, jestli se žák bude cítit společenstvím ostatních žáků a učitelů školy, jehož součástí se neplánovaně stal, skutečně přijímán, nebo spíše trpěn.

Vhodná je nehodnotící zpětná vazba

 • Doporučuje se využívat především metod formativního hodnocení a poskytovat ukrajinským žákům spíše nehodnotící a popisnou zpětnou vazbu k tomu, jak se jim daří postupně se začleňovat do výuky a do života třídy a školy.

Celý text v PDF
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodický pokyn k registraci škol na tuto platformu. Po registraci můžete jako škola  poskytnout pomoc, ale i pomoc přijímat. Platforma pomahameukrajine.cz se snaží sjednotit již existující databáze nabídek pomoci od různých subjektů a je zajišťována Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.


Více informací naleznete v části webu Edu.cz/ukrajina k tématu Ukrajina ve školách.Úvodem

Pokusné ověřování č.j.: MSMT-39445/2019 „Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma stupni základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí“ (dále „pokusné ověřování“) je vyhlášeno na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022.

Pokusné ověřování je určeno pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Výstupy ověřují přínos vzdělávání žáků ve školách se záměrně menšími kolektivy a kvalitativní přínosy škol, které tento způsob vzdělávání implementují. Konkrétním výstupem pokusného ověřování je studie, která odráží celoroční práci školy vzhledem k tématu, který si zvolí.

Závěry a zjištění z pokusného ověřování vyplývající se tak stávají podkladem pro další analytickou a koncepční práci. Kompletní analýza výstupů bude zásadní rovněž pro tvorbu východisek týkajících se profilace veřejné podpory pro tyto školy. Cíle pokusného ověřování vychází z principů Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+.Více informací směrem k samotnému vyhlášení zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/dotace-1


Co lze v případových studiích naleznout

Na základě výsledků evaluačního procesu pokusného ověřování realizovaného ministerstvem lze na této stránce naleznout 29 nejlépe hodnocených případových studií, které se ministerstvo rozhodlo zveřejnit pro inspiraci dobrou praxí ostatním školám.

Může být zarážející, že jsou studie v rámci jednotlivých témat nerovnoměrně rozloženy – toto schéma však odpovídá tomu, jak pro rok 2020 školy uvedená témata volily.

Mezi témata pro rok 2020 patřilo:

1Nevrstevnické učení a individualizace výuky
2Způsob fungování týmu pedagogických/ nepedagogických pracovníků, spolupráce na úrovni dalších škol
3Zapojení žáků a rodičů do organizace činnosti školy, sounáležitost ke škole
4Školní kurikulum a jeho struktura
5Digitální kompetence, mediální gramotnost
6Snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáků
7Role školy v regionu
8Propojení formálního a neformálního vzdělávání

1 - individualizace výuky2 - fungování týmu školy3 - zapojení žáků a rodičů4 - školní kurikulum5 - digitální kompetence, mediální gramotnost6 - snižování nerovností a rozvoj potenciálu žáků7 - role školy v regionu8 - propojení formálního a neformálního vzdělávání

Ve většině studií byla daná škola na počátku studie představena s ohledem na její filozofii, zaměření a propagované hodnoty. Často se jednalo o ekologicky zaměřené školy s důrazem na bezpečné prostředí pro žáky, které implementují nevrstevnické učení, individualizují výuku, a to zejména ve vztahu k principům uplatňovaným v Montessori pedagogice.


Inspirativní výstupy z případových studií (klikni pro podrobnosti):

• Být den učitelem – zapojení rodičů
• Debaty na morální témata mezi žáky
• Diferencovaná výuka – rozdělení do skupin dle vědomostí žáků
• Dílny českého jazyka a matematiky, rodič jako expert ve výuce
• Divadelní hry napříč ročníky
• Dlouhodobé projekty, na volená témata, také projekty v sociálních a zdravotních službách, důraz na životní prostředí
• Důraz na školní klima
• Formativní hodnocení, učitel v roli mentora Individualizace a diferenciace na základě typologie žáka, motivační strategie Individualizace na základě typů učení žáka (vizuální, auditivní a verbální), mnohočetné inteligence H. Gardnera
• Individualizace zadaných prací (řešení spočívá ve více možnostech) Individuální plány žáka, mapování pokroku žáka
• Komunikační kruhy
• Konkrétní ukázky práce v hodinách – projekty
• Mentoring – průvodce (z řad učitelů i žáků)
• Metodika dle map pokroku žáků
• Metody prožitkového a kooperačního učení
• Montessori pedagogika – principy, představení
• Myšlenkové mapy
• Osobní složky žáků
• Párové vyučování
• Párové vyučování – dva učitelé v hodině + asistent
• Pedagogická diagnostika
• Práce s chybou/práce s pochvalou
• Projektová výuka ve věkově heterogenních skupinách, aplikace OrgPad, Aktivní přístupy žáků (Ukliďme Česko), projekty napříč vzdělávacími oblastmi a ročníky
• Projekty na podporu finanční gramotnosti
• Propojení ZŠ a MŠ – plynulý přechod do ZŠ
• Roční plány dětí
• Rodiče pořádající workshopy pro žáky, dobrovolnictví
• Rozhovory s učiteli/rodiči/žáky o učení v nevrstevnické skupině
• Řešení úkolů ve skupinách za pomocí signalizace (barevné kelímky)
• Sebehodnocení
• Setkávání žák x rodič x průvodce
• Systém patronství
• Škola jako komunitní centrum – otevřená komunita mezi žáky
• Školní časopisy
• Tripartitní rozhovor (podklady)
• Třífázový model učení (evokace x uvědomění x reflexe)
• Tvorba heterogenních/víceročníkových skupin, trojročí/dvojročí – sdílení a spolupráce při učení, metodiky a sborníky aktivit pro smíšené skupiny, změna sociálních rolí
• Týdenní rozhovory žáků s průvodcem
• Učení v přírodě
• Učím tebe – učím sebe – výuka žáků/žákům na různá témata
• Ukázky plánů učiva Vysvědčení od žáků pro učitele
• Výuka s vizualizacemi
• Zadávání práce dle potřeb žáků
• Zpětná vazba dítěti
• Žáci se podílejí na vedení odpoledních kroužků


Nejlépe hodnocené případové studie na dané téma:

Studie představují filozofii, vize a cíle školy, které se následně promítají do způsobu fungování týmu pedagogických/nepedagogických pracovníků. Pedagogický tým se stává určitou učící se kooperující komunitou, spolupráce je popisována s ohledem na členy tohoto týmu, ale také na způsoby jeho vedení. Důraz je kladen na vstřícné a komunikativní prostředí s možností profesního růstu, propracované personální strategie, způsoby supervizí a mentoringu.


Inspirativní výstupy z případových studií (klikni pro podrobnosti):

• Adaptační období pro začínajícího učitele – přípravná, druhá a reflektivní fáze
• Bilingvní vyučovací proces z pohledu pedagoga
• Konference – pracovní setkání koordinátorů nadání z různých škol
• Mentoring pro začínající učitele a koučing – pořádání souvisejících seminářů
• Metoda „Wanda“ – skupinová reflexe, moderovaná skupinová sezení, „vcítění“ se do ostatních rolí
• Metodické orgány – předmětové komise – sdílení informací a inovací v daných předmětech, závěrečné zprávy ke konci školního roku, zápisy z jejich jednání
• Mikrotýmy pedagogů s průvodci – celotýmové porady – zefektivnění komunikace
• Náplň práce uvádějícího učitele
• Plán podpory pro začínající učitele s praktickými dokumenty (např.: „za kým jít“), jejich ukázka
• Propojení informací z MŠ do ZŠ v rámci pedagogického sboru, informací o dítěti/žákovi
• Přehled DVPP, které je ve školách realizováno, instruktážní workshopy vedené učiteli pro ostatní
• Semináře ve školách pro učitele (fungování pedagogického sboru, identifikace komunikačních typů osob)
• Specializační „oborové“ týmy
• Spolupráce s dalšími školami přes MAPy
• Supervize (kurzy), role ředitele školy
• Systém porad (vícedruhové porady – plánovací, ideová, ranní pro sdílení novinek), fungování pedagogického sboru
• Školní metodik – funkce řízení spolupráce s odbornými týmy v rámci vzdělávacích oblastí
• Triáda – systém podpory začínajících učitelů, SYPO
• Vzájemné návštěvy učitelů v hodinách, exkurze v jiných školách, společná příprava hodin
• Zpětné vazby na inovativní prvky pohledem učitelů


Nejlépe hodnocené případové studie na dané téma:

Nejčastěji zmiňovaným inovativním prvkem, který se prolínal jednotlivými studiemi, je činnost samosprávných orgánů školy. I v tomto tematickém celku se jedná o školy, které obvykle vyučují ve stylu Montessori pedagogiky. Dalším sjednocujícím znakem je komunita rodičů, která je postojově jednotná a intenzivně se zapojující téměř do všech aktivit školy. Z jednotlivých studií vyplynulo, že žáci škol jsou vedeni k samostatnému myšlení a již v průběhu základního vzdělávání si nenásilnou formou osvojují základní občanské kompetence. Žáci jsou často postaveni ve svých rozhodovacích pravomocech na úroveň dospělých. Některé školy aktivně podporují řešení vzniklých konfliktních situací mezi žáky, tyto pravomoci získávají žáci vyšších ročníků, kteří si tak upevňují principy demokratického smýšlení a jednání. 

Většina studií uváděla jako způsob informování rodičů o studijních pokrocích žáků a jejich potřebách tzv. konzultace v tripartitách. Rodiče jsou však intenzivně vtaženi do činnosti školy i prostřednictvím různých rozvojových aktivit, např. pomoc pedagogovi při výuce, projektovými dny (rodiče představují svá povolání), fungující kavárnou pro rodiče na podporu školních charitativních projektů či rodičovských teambuildingů. V ostatní činnosti školy dbají na transparentnost hodnot, na kterých škola vznikla. Podporují vznik školní hymny, jednotný design školních materiálů nebo školní uniformy.


Inspirativní výstupy z případových studií (klikni pro podrobnosti):

• Besedy se zájemci o studium, adaptační dny
• Buddies program – mladší žáci spolupracují se staršími – „rádci, ochránci“ metodická pomoc
• Celoškolní setkání rodičů a žáků – 1 x týdně
• Dobrovolnictví rodičů – vícedenní akce, výkon činnosti školníka rodiči
• Dotazy pro seznamovací pohovor
• Exkurze do povolání rodičů 
• Hymna školy
• Komunitní pátky – podpora edukačního procesu napříč ročníky
• Manuál pro rodiče – noviny, pravidelné informace o škole („Lodní noviny“)
• Moderované diskuze žáky
• Ombudsman – starší žák, který řeší konfliktní situaci
• Participace rodičů na tvorbě pravidel školy
• Podpory neziskových organizací ze strany učitelů a žáků, společně konané akce – vánoční jarmarky
• Pravidelné týdenní zprávy ze školy pro rodiče
• Principy sociokracie a kontentu (způsob hlasování) – nenásilná komunikace
• Ranní pondělní shromáždění – sdílení zážitků žáků
• Rodiče zapojení do výuky v rolích lektorů dle svých profesí
• Rodičovské kluby
• Sdílející a řešící kruhy vystupující jako samostatný orgán školní komunity
• Semináře a přednášky pro rodiče
• Shromáždění školy – „řešící kruhy“ – 2 x týdně
• Sociální sítě a web školy – šíření hodnot a informací
• Spolek dané školy – účast rodičů
• Školní parlament – zápis podnětů k řešení, školní žákovský parlament, školní sněm
• Školská rada
• Tripartitní setkání – mentor, žák, rodič
• Tripartitní třídní schůzky
• Třídní kruhy – 1 x týdně
• Třídní schůzky – online („triády“)
• Týmy pro nábor žáků
• Účast v Asociaci svobodných demokratických škol – důraz na principy demokracie
• Výbor pro ochranu práv – způsob řešení sporů
• Workshopy pro rodiče, libovolná účast na výuce
• Zapojení rodičů – kavárny pro rodiče (zisk putuje na charitativní účely dle výběru), reference o povolání, rodičovské soboty


Nejlépe hodnocené případové studie na dané téma:

I v tomto tématu je sjednocujícím prvkem Montessori pedagogika. Studie obsahovaly informace o časové náročnosti přepracování kurikula, o souvisejících úskalích či vizích do budoucna. Školní kurikulum je často chápáno jako „živý organismus“. Své žáky tyto školy učí pracovat s chybou, kladou důraz na sebehodnocení, které je přizpůsobeno postupnému dosahovanému pokroku ve výuce. Dalšími popisovanými prvky jsou výchozí hodnoty pro výuku, metody a aplikace učiva, nové vzdělávací postupy (brainstorming, myšlenkové mapy, kritické myšlení a další výzkumná zjištění), způsoby výuky – bloková či projektová a úprava systému hodnocení žáků.


Inspirativní výstupy z případových studií (klikni pro podrobnosti):

• Aplikace ŠVP
• Badatelsky orientovaná výuka – BOV, metoda CLIL – celé hodiny výuky nejazykových předmětů v angličtině
• Distanční výuka a naplnění RVP ZV
• Gramotnosti a způsob jejich dosahování
• Kompetence v RVP ZV a proces jejich získávání (návaznost na fungování sněmu jako základního prvku koncepce školy)
• Koncept růstového myšlení
• Mapy učebního pokroku – osobní růst, plnění vzdělávacích cílů
• Montessori pedagogika – pomůcky, přístupy, respektování žáka – práce s chybou
• Myšlenkové mapy v prostorách školy – návaznost na RVP ZV a ŠVP
• Pojmy znalost x kompetence
• Proměna ŠVP jako proces, spolupráce mezi učiteli
• Provázání RVP ZV s ŠVP (například koncept „velkých otázek“ – spolupráce napříč věkovými skupinami, Montessori pedagogika)
• Sdílení zkušeností s partnerskými školami (i ze zahraničí)
• Spolupráce s pedagogickými fakultami
• Ukázka konkrétního ŠVP – průběh, výsledky, rizika – grafické zpracování
• Výuka předmětů napříč ročníky
• Vzdělávací práce žáků – ukázky, portfolio žáka
• Způsoby hodnocení výsledků vzdělávání (formativní hodnocení), sebehodnocení, individuální plán rozvoje žáka


Nejlépe hodnocené případové studie na dané téma:

Ze studií je zřejmé, že zapojené školy se snaží v možnostech využití digitálních technologií zorientovat a posléze je zapojit do výuky. V loňském roce díky realizovanému distančnímu vzdělávání v důsledku epidemické situace učinily některé z nich výrazný pokrok. Ve studiích se v této souvislosti velmi dobře projevil stav, kdy školy již pracovaly se svými žáky prostřednictvím některých komunikačních programů (nástroje byly součástí celkové koncepce a strategie školy). Nejednalo se tedy v jejich případě o „nahodilé přístupy“, z dlouhodobého hlediska byly koncepčně propracované.


Inspirativní výstupy z případových studií (klikni pro podrobnosti):

• Diskuze ke kyberbezpečnosti a mediální výchově na úrovni školy
• Dotazníkové šetření věnující se digitálním kompetencím pedagogů, standard digitálně gramotného pedagoga
• Google Classroom – propojení s Montessori pedagogikou, SWOT analýza, Aplikace ClassDojo – platforma pro komunikaci s rodiči
• Mentoring pedagogů kolegy, zapojení se do programu Erasmus+
• Předmět „Multikulturalita“ obsahující mediální výchovu
• Školní webináře, školní časopis online – speciální učebna školní redakce
• Třídní blog – zážitky z cest
• Vybavení digitálními technologiemi na úrovni žáků
• Výukové digitální nástroje, aplikace využitelné pro výuku
• Využití elektronických učebnic (od 3. ročníku)


Nejlépe hodnocené případové studie na dané téma:

Toto téma zvolily pouze dvě školy. Ke snižování nerovností ve vzdělávaní využívají respektující prostředí, efektivní komunikaci a systémy „spoluvytváření pravidel“. Zajímavý přístup ke snižování nerovností je popsán prostřednictvím systému třech stupňů učební autonomie. V prvním stupni určuje učební plán průvodce (a také sleduje učební pokrok), v dalších stupních je postupně přenášena zodpovědnost na sledování učebního pokroku na žáka s aktivní podporou průvodce, který mu poskytuje vhodné nástroje.


Inspirativní výstupy z případových studií (klikni pro podrobnosti):

• Centrum pomoci – poradenské a terapeutické pracoviště pro zákonné zástupce, žáky i pedagogické pracovníky školy
• Vícedruhové hodnocení žáků
• Komunitní kruhy
• Rozvojový plán žáka – individuální pohovory


Nejlépe hodnocená případová studie na dané téma:

V rámci tohoto tématu dorazila pouze jedna případová studie. Ta jasně demonstrovala, jak lze školu posouvat a systematicky rozšiřovat v ní realizované myšlenky. Své zkušenosti škola cíleně předává jak formou komunikace do regionu (KAP, MAP, MAS, spolupráce s OA Hradec Králové), tak spoluprací s neziskovými organizacemi, které se zabývají vzděláváním a osvětou (EDUin, SKAV[1]).  Ve škole vzniklo centrum inovativního vzdělávání, které zastřešuje aktivity také na mezinárodní úrovni (výuka založená na „Jenského plánu“). Zásadní je uvést existenci a aktivitu Asociací malých inovativních škol. Škola spolupracuje nejen s univerzitami a pedagogickými fakultami, ale také s Institutem pro podporu inovativního vzdělávání, ovlivňuje tak široké spektrum aktérů pohybujících se ve vzdělávání/vzdělávací politice. Důraz ze strany školy je kladen také na propojování formálního a neformálního vzdělávání.


Nejlépe hodnocená případová studie na dané téma:


[1] Stálá konference asociací ve vzdělávání.

Na toto téma nebyla v roce 2020 zaslána žádná případová studie.


Závěr

Zjištění, která vyplývají z prvního roku implementace pokusného ověřování jsou v určitých směrech velmi pozitivní. Některé školy ve studiích flexibilně reagovaly na současnou situaci a velmi kvalitně popsaly způsob svého fungování (s ohledem na distanční výuku, nástroje v ní využívané, neobvyklou formu komunikace mezi aktéry ve vzdělávání aj.). Mnoho ze zapojených škol pojalo případovou studii jako projekt ve vzdělávání, o který se chce podělit. Popisy těchto projektů se liší svou konkrétností, jsou však nespornou inspirací pro školy ostatní. Ve studiích jsou také popsány odlišné a zajímavé dlouhodobé filozofie škol a způsob jejich směřování ve vztahu k různorodým přístupům ke vzdělávání žáků.

Jako informaci z terénu jsme obdrželi zpětnou vazbu s upozorněním na vzájemnou pomoc a sdílnost mezi zapojenými školami. Docházelo ke komunikaci zkušeností se zpracováním případových studií jako takových. Spontánně se tak ještě před jejich zveřejněním rozběhla vlna „sdílení dobré praxe“ a podpory, a to i mezi školami, které spolu doposud nekomunikovaly či komunikovaly velmi zřídka. Ochota, umění spolupracovat a vzájemně si pomáhat mezi školami (i v tomto velmi složitém období) tak tímto projektem posílila, což je velmi podstatnou součástí komplexního hodnocení uvedeného ověřování.


Výhled do roku 2022

Pro rok 2021 byl vydán dodatek k pokusnému ověřování, který reaguje na aktuální situaci ve vzdělávání a témata pro školy aktualizuje a přizpůsobuje. Dodatek k pokusnému ověřování inovoval již vyhlášená témata pokusného ověřování ve vztahu k současné realitě ve vzdělávání a rozšířil možnosti jejich zpracování s ohledem na distanční a kombinovanou výuku (aplikace školního vzdělávacího programu, hodnocení žáků, motivace, klima ve třídě, neobvyklá forma komunikace mezi aktéry, metody vzdělávání, role zřizovatele, sdílení dobré praxe mezi školami). Otevřel také prostor i pro zcela nová tematická uchopení, která vnímáme jako podstatná a aktuální. Jedná se například o roli ředitele školy, další vzdělávání pedagogických/nepedagogických pracovníků či implementaci pedagogické intervence. Školy mohou ve studiích reagovat na současnou situaci a zároveň upozornit na zjištění, která mohla proměnit pohled na fungování školy v běžném režimu. Preference témat se proměnila, pro rok 2022 budeme mít tedy k dispozici bohatší základnu s ohledem na jednotlivé tematické oblasti.


Od roku 1966 si připomíná celý svět 8. září jako Mezinárodní den gramotností na připomínku důležitosti vzdělávání a rozvoje základních dovedností u každého člověka na naší planetě. V rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) bylo spuštěno v srpnu při příležitosti závěrečné konference projektu unikátní online vzdělávání určené učitelům MŠ a ZŠ, které je seznamuje s příležitostmi rozvoje matematické, čtenářské i digitální gramotnosti napříč aktivitami s dětmi a žáky bez ohledu na vyučovací předmět. Gramotnosti pro život jsou tak přinášeny jako příležitost pro inovaci výuky pro všechny zájemce.Video pozvánka na vzdělávací moduly


Online vzdělávání přístupné zdarma všem zájemcům

najdete na adrese http://gramotnosti.rvp.cz/ jako součást služeb Metodického portálu RVP.CZ. Každý si může i bez přihlášení projít jakoukoliv z 35 nabízených lekcí, lekce jsou koncipovány jako krátká seznámení s principy mezioborové výuky zaměřené na učení v souvislostech, které podporuje rozvoj základních gramotností pro život. Krátká úvodní lekce je nutnou podmínkou pro každého zájemce, všechny lekce je možné absolvovat do 30 minut. Během podzimu se budou v rámci projektu PPUČ konat poslední minikonference odborných panelů gramotností, můžete sledovat web a newsletter projektu, případně si nastavit odběr FB stránky kampaně Gramotnosti.pro život.


Příručka Gramotnosti v ŠVP

Pro členy vedení škol a koordinátory školních vzdělávacích programů připravil projekt PPUČ také příručku „Gramotnosti v ŠVP aneb inspirace pro inovace školního vzdělávacího programu na základní škole“. V projektu věří tomu, že učitelé, kteří se nadchnou pro metody práce s dětmi, které akcentují rozvoj čtenářské, matematické či digitální gramotnosti, nezůstanou u zkoušení dílčích aktivit, ale spolu s vedením školy získají čas pro proměnu svého školního vzdělávacího programu. K tomu jim má pomoci tato příručka a doprovodné aktivity projektu PPUČ. Školám, které inovují své ŠVP pro rozvoj digitálních dovedností, doporučujeme kombinovat náměty z PPUČ, z webu pro ICT revize RVP ZV a podpůrných webů ukončených projektů iMyšlení a Digigram. Shrnutí o příručce PPUČ a gramotnostech pro ŠVP najdete v podrobném článku.


Mapa gramotností

V roce 2020 Národní pedagogický institut ČR spustil k Mezinárodnímu dni gramotností Mapu gramotností, ve které jsou vyznačeny instituce a organizace, které se zabývají čtenářskou, matematickou nebo digitální gramotností a pomáhají učitelům v rozvoji jejich zájmu či přímo realizují vzdělávací projekty či programy pro děti a žáky z MŠ a ZŠ. Pokud víte o některé další instituci, která na mapě není, anebo jste to právě vy, kdo máte s rozvojem gramotností zkušenost, přidejte informaci na mapu a obohaťte tak gramotnostní síť.


Doprovodné odkazyChcete se i v létě vzdělávat v oborových didaktikách? Oblíbili jste si webináře projektu SYPO a rádi byste se k nim vrátili nebo zhlédli další a získali podklady pro výuku od lektorů? Právě pro Vás je tady Letní online škola SYPO.


Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), realizovaný Národním pedagogickým institutem ČR, připravil na letní měsíce online školu, díky které se můžete na všechny webináře zpětně podívat kdykoli a kdekoli.

Letní online škola SYPO nabízí více než 100 webinářů, které se zabývají didaktikou a novinkami ve vybraných oborech. Webináře provazují činnost metodických kabinetů SYPO a jsou určeny učitelům českého jazyka a literatury, informatiky a ICT, matematiky, přírodovědných předmětů a také učitele v mateřských školách a na prvních stupních základních škol.


Jakým tématům se webináře věnují

Učitelé českého jazyka a literatury se například mohou dozvědět:

 • jak na tvorbu digitálního obsahu,
 • o autorských právech a licenci ve výuce,
 • o skandální literatuře.

Učitelé informatiky se mohou zaměřit:

 • na filozofii změn v RVP CZ,
 • na rozvoj digitální gramotnosti ve výuce,
 • na práci s daty v základní škole.

Učitelé matematiky se mohou inspirivat:

 • jak na zlomky beze strachu,
 • jak vést žáky k řešení slovních úloh s porozuměním.

Učitele přírodovědných předmětů může zaujmout:

 • badatelsky orientované vyučování,
 • praktické tipy pro výuku zeměpisu
 • nebo SMART home.

Pro učitele v mateřských školách a na 1. stupni základních škol jsou k dispozici:

 • webináře k plynulému přechodu z mateřské do základní školy,
 • ke komunikaci s rodiči,
 • k zápisu do 1. ročníku
 • a distanční výuce.

Letní online škola také zařadila podcasty z oblasti kybernetické bezpečnosti a správy ICT ve škole vhodné pro školní správce, ICT koordinátory a metodiky i další zájemce o problematiku ICT ve škole.


Tak neváhejte a vstupte do letní online školy

která již běží v plném proudu (pro přihlášení klikni na obrázek):

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) Národního pedagogického institutu ČR vydal čtyři publikace s konkrétními náměty do výuky, díky kterým mohou učitelé předškolního a základního vzdělávání rozvíjet u dětí a žáků čtenářskou, digitální nebo matematickou gramotnost. Publikace obsahují dohromady 144 aktivit.

 


“V NPI ČR si uvědomujeme, že povolání učitele je náročné, a proto přicházíme s našimi materiály pro mateřské školy. Díky 29 kartám je možné i v předškolním vzdělávání rozvíjet například digitální gramotnost, které se, podle našich zkušeností, kolegyně a kolegové často bojí,” říká Jana Smolková, garantka předškolního vzdělávání

 “Pro první stupeň ZŠ jsme připravili 49 karet, které vznikly na základě pilotáže a komunikace s učiteli v pilotních školách,” dodává Simona Šedá, editorka publikace a garantka vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ. Mnoho inspirace v ní mohou objevit i rodiče, vedoucí zájmových kroužků, asistenti pedagogů, vychovatelé, knihovníci, studenti vysokých škol s pedagogickým zaměřením a mnozí další.

“Pro učitele druhého stupně ZŠ publikace nabízí 39 karet. Dali jsme si záležet na tom, aby si vybral skutečně každý učitel a aby byl schopen aktivitu zapojit do své výuky bez ohledu na to, zda je učitelem matematiky nebo výtvarné výchovy,” říká Marta Břehovská, garantka vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ.

Sborník prací studentek 5. ročníku Učitelství pro 1. stupeň základní školy byl vydán ve spolupráci s Katedrou preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Celý sborník ilustruje soubor očekávaných výsledků učení v základních gramotnostech, rozpracovaných pro jednotlivé vzdělávací oblasti a vzdělávací obory do učebních aktivit a příkladů komplexních úloh (karet), kterých obsahuje celkem 27.

Podle doc. PhDr. Jany Staré, Ph.D., vedoucí katedry, která na vzniku publikace spolupracovala, vycházejí mnohé navržené aktivity ze zájmu současných dětí a užívají skutečně neotřelé, inovativní postupy. Ke sborníku dále dodává: “Vzhledem k náročnosti práce učitele v inkluzivní třídě vnímám vzniklé lekce jako cenný materiál, který umožní učitelům učit v souladu s nejnovějšími vzdělávacími trendy a v souladu s poznatky jednotlivých oborových didaktik.”

“Věřím, že pro učitele může být sborník impulsem k novým pohledům na známé situace, zajímavou inspirací či neotřelou výzvou. A pro nás všechny nadějí, že o naše děti ve školách pečují pedagogové s láskou, porozuměním a opravdovým zájmem o to, aby každý z jejich žáků dostal šanci být úspěšný a šťastný,” říká Simona Šedá, editorka sborníku.

 “V projektu PPUČ podporujeme reflektivní praxi učitelů mateřských a základních škol, při které je vhodné sdílet zážitky a zkušenosti z jednotlivých metod práce s dětmi. Proto je možné se k publikacím vyjádřit v reputačním systému EMA na metodickém portálu RVP.CZ,” vysvětluje Petr Naske, manažer projektu PPUČ. Publikace je zde možné ohodnotit jednoduše – přidělit jim odpovídající počet hvězdiček, nebo krátkým komentářem popsat svou zkušenost s těmito materiály. 


Jednotlivé publikace pro konkrétní stupně vzdělání najdete na webových stránkách kampaně Gramotnosti.pro život (www.gramotnosti.pro) nebo na níže uvedených odkazech (klikni na obrázek pro otevření publikace):


MŠMT vydalo Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví. Tento metodický materiál přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Vyučující zde rovněž najdou tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které mohou doporučit rodičům svých žáků.

Česká školní inspekce zároveň vydala tematickou zprávu k distančnímu vzdělávání v základních a středních školách, která shrnuje přístupy, posuny a zkušenosti škol rok od nástupu pandemie nemoci COVID-19.

Dokumenty ke stažení naleznete níže:


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Metodika shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání a má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku. Vedení škol a vyučující zde najdou doporučení pro jednotlivé typy škol od mateřských, základních a středních až po vyšší odborné školy, konzervatoře a základní umělecké školy.


Celou metodiku z řadou dalších doplňujících příloh a informací naleznete v sekci metodické materiály.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
Skip to content