Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo 15. 8. 2022 dotační výzvu na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, které dle MŠMT vykazují nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním, pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025. Jedná se o implementaci "Reformy 3.2.2 Podpora škol" prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Dodatek č. 1 k této Výzvě navyšuje maximální možné sazby pro zvolené pozice "A" (mimo pozice A11) nad rámec alokace původně stanovené přílohou č. 2. Nejzazší termín podání žádosti o navýšení dotace je 31. 8. 2024.


O výzvě

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na podporu aktivit uvedených v odst. 4.2. a 4.3 Výzvy škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Finančním zdrojem pro realizaci podpory z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.


Způsob a termíny podání žádosti o změnu projektu za účelem navýšení dotace pro pozice "A"

Úplné znění podmínek pro navýšení dotace je uvedené v dokumentu "Dodatek č. 1 - Výzva - NPO 3.2.2 Podpora škol".

Postup pro podání žádosti:

  1. Žádosti o změnu může být podána až po odeslání finančního vyúčtování za rok 2023.
  2. Formuláře se žádostí o změnu musí být nejprve písemně odsouhlaseny pracovníkem NPI.
  3. Po splnění výše uvedených podmínek (odeslané finanční vyúčtování za rok 2023 a kontrola formuláře NPI) škola zašle formuláře se žádostí o změnu datovou schránkou na MŠMT.

Žádost musí být odeslána nejpozději 31. srpna 2024.


Dokumenty ke stažení:

Dodatek č. 1

Přílohy dodatku č. 1

Výzva

Přílohy výzvy

Další dokumenty


Kontakty

Vícevrstvou podporu zapojeným školám zajišťuje projekt Podpora rovných příležitostí při NPI ČR. Přečtěte si informace k projektu! Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky najdete v sekci projektu na webu Zapojmevšechny.cz.

V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Vašeho krajského konzultanta z Národního pedagogického institutu ČR (viz koordinátoři), který Vám rovněž poskytne součinnost při přípravě žádosti o dotaci i při následné realizaci projektu.

Obecné dotazy k projektu můžete zasílat také na adresu dotazy.prop@npi.cz.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dodatek č. 1 k dotační výzvě na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků pro právnické osoby vykonávající činnost základní a/nebo střední školy, které dle MŠMT vykazují nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním, pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025. Jedná se o implementaci "Reformy 3.2.2 Podpora škol" prostřednictvím Národního plánu obnovy.
Termín podání žádosti se prodlužuje do 31. 10. 2023.


O výzvě

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na podporu aktivit uvedených v odst. 4.2. a 4.3 Výzvy škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Finančním zdrojem pro realizaci podpory z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.


Způsob a termíny podání žádostí

Žádosti se vyplňují prostřednictvím elektronického informačního systému
IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz. Systém bude pro příjem žádostí otevřen od 2. 6. 2023.

V souladu s Dodatkem č. 1 musí být žádost podána nejpozději do 31. října 2023. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „VÝZVA PODPORA ŠKOL NPO – žádost o dotaci 2023“.
Podrobně je proces od registrace až po podaní žádosti (včetně dalších informací) v systému IS-NPO popsán v Manuálu pro podávání žádostí v systému IS-NPO.


Dokumenty ke stažení:

Výzva

Přílohy výzvy

Další dokumenty


Kontakty

Vícevrstvou podporu zapojeným školám zajišťuje projekt Podpora rovných příležitostí při NPI ČR. Přečtěte si informace k projektu! Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky najdete v sekci projektu na webu Zapojmevšechny.cz.

V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Vašeho krajského konzultanta z Národního pedagogického institutu ČR (viz koordinátoři), který Vám rovněž poskytne součinnost při přípravě žádosti o dotaci i při následné realizaci projektu.

Obecné dotazy k projektu můžete zasílat také na adresu dotazy.prop@npi.cz.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků pro právnické osoby vykonávající činnost základní a/nebo střední školy, které dle MŠMT vykazují nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním, pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025. Jedná se o implementaci "Reformy 3.2.2 Podpora škol" prostřednictvím Národního plánu obnovy. 


O výzvě

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na podporu aktivit uvedených v odst. 4.2. a 4.3 Výzvy škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Finančním zdrojem pro realizaci podpory z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.


Způsob a termíny podání žádostí

Žádosti se vyplňují prostřednictvím elektronického informačního systému
IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz. Systém bude pro příjem žádostí otevřen od 2. 6. 2023.

Žádost musí být podána nejpozději do 30. září 2023. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „VÝZVA PODPORA ŠKOL NPO – žádost o dotaci 2023“.
Podrobně je proces od registrace až po podaní žádosti (včetně dalších informací) v systému IS-NPO popsán v Manuálu pro podávání žádostí v systému IS-NPO.


Dokumenty ke stažení:

Výzva

Přílohy výzvy

Další dokumenty


Kontakty

Vícevrstvou podporu zapojeným školám zajišťuje projekt Podpora rovných příležitostí při NPI ČR. Přečtěte si informace k projektu! Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky najdete v sekci projektu na webu Zapojmevšechny.cz.

V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Vašeho krajského konzultanta z Národního pedagogického institutu ČR (viz koordinátoři), který Vám rovněž poskytne součinnost při přípravě žádosti o dotaci i při následné realizaci projektu.

Obecné dotazy k projektu můžete zasílat také na adresu dotazy.prop@npi.cz.Jste asistent pedagoga či výchovný poradce nebo školní speciální pedagog a chcete, aby se nově příchozí děti (nejen) z Ukrajiny u vás ve škole cítily dobře? V tomto textu najdete informace o nové příručce Stručný průvodce pro asistenty podporující děti a žáky z Ukrajiny. Příručka Vás provede krok za krokem procesem adaptace, integrace a výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků z Ukrajiny. Samotnou příručku pak najdete ke stažení pod textem.

Děti a žáci se sociálním znevýhodněním představují v našich školách početně velmi významnou žákovskou skupinu. Aktuálně sice nikdo neví přesně, kolik takových žáků v systému je, kvalifikované odhady ale uvádí počty vysoké – studie zpracovaná odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci a z organizace Člověk v tísni v roce 2015 uváděla, že takových žáků u nás může být až 140 tisíc. A se zdražováním energií a souvisejícími propady rodin do chudoby se dá předpokládat, že počty žáků se sociálním znevýhodněním budou ve školách dále růst. Následující článek je vhodný pro pedagogy, vedení škol i širší veřejnost – pomůže pochopení identifikace sociálně znevýhodněných žáků a jejich podporu ze strany vzdělávacího systému.


Potřeba podpory

Ve  skupině žáků se sociálním znevýhodněním může jít například o dítě ze sociálně vyloučené lokality (jehož rodiče mají sami jen nízkou úroveň formálního vzdělání a nemůžou mu s přípravou do školy pomoci), dítě žijící s matkou samoživitelkou v sociálním bytě (jehož maminka zvládá zabezpečit základní životní potřeby, ale na přípravu do školy už jí nezbývá čas), dítě s nezaměstnanými rodiči žijící na ubytovně (kterému chybí motivace a studijní vzory) nebo dítě s jazykovou bariérou (které z různých důvodu nemluví dobře česky) – společným pojítkem všech těchto a mnoha dalších dětí je, že pro jejich úspěch ve vzdělávání nestačí jen standardní výuka. Ze zkušenosti mnoha pedagogů a škol je zřejmé, že žáci se sociálním znevýhodněním potřebují ve škole nadstandardní podporu, leckdy v míře srovnatelné s podporou žáků s některými lehčími formami zdravotních postižení.


Nedostatky v systému

Na rozdíl od žáků se zdravotním postižením získávají ale žáci se sociálním znevýhodněním nadstandardní podporu ve vzdělávání jen málokdy. Stávající systém je nastaven tak, že jakákoli výraznější podpora, například pomoc asistenta pedagoga nebo bezplatné zajištění pomůcek, je podmíněna doporučením od školského poradenského zařízení. Data ministerstva školství ovšem ukazují, že jen menší počet žáků se sociálním znevýhodněním projde vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně tak, aby jim na základě jejich znevýhodnění byla nějaká významnější podpůrná opatření doporučena. Ze zkušeností víme, že řadu těchto žáků jejich zákonní zástupci na vyšetření v poradně vůbec neobjednají anebo je objednají, ale v daném termínu na vyšetření nedorazí. Důvodů je mnoho, například větší dojezdová vzdálenost a horší dopravní dostupnost do poradny, menší kompetence rodičů pro jednání s úřady ad. Navíc studie, kterou jsme realizovali na Pedagogické fakultě UK v roce 2021, ukázala, že i když žák se sociálním znevýhodněním do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření dorazí, poradna nemá v podstatě  žádné nástroje, na základě kterých by mohla žákovo sociální znevýhodnění identifikovat.


Projekt Podpora rovných příležitostí

Na uvedený stav, ve kterém se žákům se sociálním znevýhodněním ve školách potřebné podpory nedostávalo (anebo dostávalo, ale jen v rámci dobrovolné aktivity některých pedagogů a bez jakékoli systémové finanční podpory), aktuálně reaguje Národní plán obnovy. Ve výzvě ministerstva školství, doprovázené projektem Podpora rovných příležitostí realizovaným Národním pedagogickým institutem, má možnost čerpat finanční prostředky na podporu vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním více než čtyři sta škol. Cílem projektu ovšem není pouze zajistit školám na příští tři roky dočasnou finanční podporu, ale také připravit navazující systém, ve kterém by školám vzdělávajícím žáky se sociálním znevýhodněním zajišťoval podporu stát. Základem takového systému státní podpory pak nutně musí být identifikace žáků se sociálním znevýhodněním – je potřeba vědět, o jaké žáky jde a v jakých počtech se ve školách vyskytují, a na základě toho pak poskytovat školám finanční, personální i metodickou podporu pro vzdělávání těchto žáků.


Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním

V rámci zmiňovaného projektu dojde během školního roku 2022/2023 k pilotnímu ověřování identifikace žáků se sociálním znevýhodněním ve školách, a to ve spolupráci pracovníků školních poradenských pracovišť a učitelů. Záměrem pilotního ověřování je vytvořit systém identifikace žáků se sociálním znevýhodněním přímo ve škole – tak, aby tito žáci nemuseli vyhledávat a absolvovat vyšetření ve školských poradenských zařízeních, a zároveň tak, aby identifikace přinášela co nejpřesnější data, na kterých bude moct být v budoucnu založen systém státní finanční podpory. Při procesu identifikace chceme v maximální možné míře předcházet riziku stigmatizace jednotlivých žáků, výsledky tedy mají být interpretovány souhrnně za jednotlivé třídy a jednotlivé školy.


Posuzovací schéma

Pro identifikaci žáků se sociálním znevýhodněním bude ve školách využitý materiál vytvořený v návaznosti na výzkumný projekt Pedagogické fakulty UK - „Posuzovací schéma pro identifikaci žáků se sociálním znevýhodněním“. Schéma je záměrně koncipováno jednoduše – celý dokument má čtyři strany, z toho jen jedna je vlastní posuzovací schéma. Vyplňováním je primárně pověřený vybraný poradenský pracovník školy (sociální nebo speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce), který společně s třídním učitelem posuzuje u vybraných žáků následující charakteristiky:

A. Žák nemá přiměřenou podporu vzdělávání v domácím prostředí.

B. Žák nemá v dostatečné míře osvojený vyučovací jazyk.

C. U žáka se objevuje náročné chování vznikající z ne-zdravotních důvodů.

D. Žák má nízkou motivaci ke vzdělávání a zvýšené absence.

E. Psychické potřeby žáka nejsou naplněny v dostatečné míře.

F. Fyzické a materiální potřeby žáka nejsou naplněny v dostatečné míře.

G. Zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou.

Na základě posouzení jednotlivých oblastí pak poradenský pracovník společně s učitelem stanoví míru sociálního znevýhodnění žáka. Výsledný počet žáků se sociálním znevýhodněním za třídu a za školu pak má do budoucna indikovat, jak velkou míru nadstandardní (finanční, personální a metodické) podpory daná škola a třída potřebují.

Už v červnu tohoto roku byla funkčnost posuzovacího schématu konzultována v ohniskových skupinách se šestnácti poradenskými pracovníky ze škol s vyšším počtem žáků se sociálním znevýhodněním a dosavadní reakce byly pozitivní. V aktuální fázi pilotního ověřování je nezbytné, aby se poradenští pracovníci, kteří mají se schématem ve škole pracovat, nejprve přihlásili na krátký webinář, který pořádá Národní pedagogický institut a který zájemce provede teoretickým zázemím i praktickým uplatněním schématu – webinář dosud absolvovalo přibližně osmdesát vedoucích a poradenských pracovníků škol. 


Změna systému podpory škol

Uvědomujeme si, že s ambicí přesněji identifikovat žáky se sociálním znevýhodněním přicházíme do škol ve složité době, ve které mají poradenští pracovníci i učitelé už více než dost jiných povinností. O to více jsme se snažili a snažíme, aby proces identifikace žáků mohl probíhat co nejjednodušším a časově nejúspornějším způsobem. Čas a úsilí, které poradenští pracovníci a učitelé identifikaci žáků věnují, nás také zavazují, abychom udělali maximum pro to, že bude identifikace dále využita ke  změně a vybudování systému spolehlivé a přiměřeně rozsáhlé státní podpory, která bude korespondovat s potřebami žáků se sociálním znevýhodněním i s potřebami škol, které tyto žáky vzdělávají.


Použité zdroje

KOLEKTIV AUTORŮ (2015). Očekávané rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření. Výstup projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

MŠMT (online, cit. 2021-05-23) tab. „C1.31.1 Základní vzdělávání – žáci se SVP, nadaní a žáci s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle území“ In: Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele školního roku 2020/2021. Praha: MŠMT ČR. Dostupné z: https://statis.msmt.cz/rocenka/rocenka.asp

NĚMEC, Zbyněk, PHILIPPOVÁ, Tereza (2021) Diagnostika sociálního znevýhodnění žáků v praxi pedagogicko-psychologických poraden. In TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana, ZIKL, Pavel, DAŇKOVÁ, Gabriela (eds.) Aktuální otázky a možnosti v oblasti intervence u osob se speciálními potřebami.  Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové. ISBN 978-80-7435-828-9.

NĚMEC, Zbyněk (2022) Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním – posuzovací schéma. Praha: Pedagogická fakulta UK. 


Autor: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., katedra Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; expert pro přípravu reformy, Národní pedagogický institut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, které dle MŠMT vykazují nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním, pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025. Jedná se o implementaci "Reformy 3.2.2 Podpora škol" prostřednictvím Národního plánu obnovy. 


O výzvě

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na podporu aktivit uvedených v odst. 4.2. a 4.3 Výzvy škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Finančním zdrojem pro realizaci podpory z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.


Způsob a termíny podání žádostí

Žádosti se vyplňují prostřednictvím elektronického informačního systému
IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz.

Žádost musí být podána nejpozději do 31. prosince 2022. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „VÝZVA PODPORA ŠKOL NPO – žádost o dotaci 2022“.
Podrobně je proces od registrace až po podaní žádosti (včetně dalších informací) v systému IS-NPO popsán v Manuálu pro podávání žádostí v systému IS-NPO.


Dokumenty ke stažení:

Výzva

Přílohy výzvy

Další dokumenty


Kontakty

Vícevrstvou podporu zapojeným školám zajišťuje projekt Podpora rovných příležitostí při NPI ČR. Přečtěte si informace k projektu! Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky najdete v sekci projektu na webu Zapojmevšechny.cz.

V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Vašeho krajského konzultanta z Národního pedagogického institutu ČR (viz koordinátoři), který Vám rovněž poskytne součinnost při přípravě žádosti o dotaci i při následné realizaci projektu.

Obecné dotazy k projektu můžete zasílat také na adresu dotazy.prop@npi.cz.Cílem Výzvy je připravit a realizovat řešení rostoucích nerovností ve vzdělávání poskytováním vícevrstvé podpory školám v obtížných podmínkách. Dílčím cílem výzvy je navrhnout a ověřit budoucí systém financování škol dle indexu socioekonomického znevýhodnění. Účelem dotace je implementace reformy 3.2.2 Podpora škol v rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy zřízeného dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021.

Třiadvacet miliard korun získá postupně Česká republika na zkvalitnění školství od Evropské unie. Čerpat je bude v rámci národního plánu obnovy, který už minulý rok schválila Evropská komise. Více než čtyři miliardy korun půjdou na digitalizaci školství, třeba na tablety nebo notebooky.

Delegaci zástupců Evropské komise dorazila v Praze zajímá mimo jiné realizace projektů Národního plánu obnovy, který financuje EU. Praktické ukázky se za účasti ministra školství Petra Gazdíka (STAN) ujala starostka Prahy 2 Alexandra Udženija, jak redakci sdělila její tisková mluvčí.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content