Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo vnitra České republiky dne 30. 1. 2023 spustilo na Informačním portálu pro cizince online registraci pro prodloužení dočasné ochrany: https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/?fbclid=IwAR2nL0b4rIuS3smQgDOB9S6ELgNvI6TlgEcZ6KoDmULxPlutqhCUNH1u0Vw
Tzv. re-registrace bude otevřena do 31. 3. 2023. Veškeré úkony jsou zcela zdarma. Níže naleznete stručné informační letáčky (stačí kliknout na obrázky níže) jak v ukrajinském, tak i v českém jazyce. Na Facebooku Odboru azylové a migrační politiky MV Naši Ukrajinci jsou k dispozici také podrobnější videotutoriály a opět dvojjazyčně.


Koho se registrace týká / На кого поширюється реєстрація


Termíny online registrace / Терміни онлайн-реєстрації


Potomek / Нащадок


Vnouče / Онук


Zletilý sourozenec / Дорослий брат


Zástupce dítěte / Представник дитини


Jiná vazba / Інший зв'язок


Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k zákonu Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství (č. 20/2023 Sb.), který doplňuje zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 24. 1. 2023. Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ. Níže naleznete úvodní informace, celý materiál v PDF a přílohy metodického materiálu.


Úvodní informace

Informační materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství.

“Lex Ukrajina IV”, tedy zákon č. 20/2023 Sb., kterým byl upraven a doplněn zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 24. ledna 2022.


Hlavní změny vyplývající z Lex Ukrajina IV

Novela zákona přináší:

 1. Prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2024 a návazně prodlužuje platnost všech pravidel obsažených v Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství až do 31. 8. 2024.
 2. Upravuje pravidla pro pořádání tzv. zvláštního zápisu do prvních tříd základních škol a k předškolnímu vzdělávání pro děti s dočasnou ochranou. V minulém školním roce byl zvláštní termín zápisu povinný, pro následující školní rok bude pouze dobrovolný. O tom, zda škola zvláštní zápis uskuteční či zda bude jeden společný termín pro všechny, rozhoduje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem. Pokud se zvláštní zápis ve škole uskuteční, musí jej ředitel školy vyhlásit nejpozději spolu s vyhlášením běžného zápisu podle školského zákona.
 3. Nově se postup při vyřazení ze školy vztahuje na všechny děti v mateřské škole, nejen na ty podléhající povinnému předškolnímu vzdělávání. Tímto se umožní, aby se reálně neobsazená místa v mateřských školách uvolnila pro jiné zájemce dříve a administrativně nenáročným způsobem než podle běžné právní úpravy ve školském zákoně.

Na základě zmíněné novely rovněž bude od 31. ledna 2023 do 31. března 2023 docházet k přeregistraci osob s dočasnou ochranou. Tyto osoby se budou registrovat u Ministerstva vnitra za účelem prodloužení dočasné ochrany do 31. března 2024. Při registraci budou tyto osoby uvádět mj. také název a adresu školy, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné školní docházky, popřípadě k povinnému předškolnímu vzdělávání, pokud již dítěti tato povinnost vznikla a trvá.

Více viz celý materiál v PDF.

Změny vyplývající z této poslední novely jsou v textu metodiky žlutě zvýrazněny.


Celý metodický materiál v PDF
Závěr

Tento materiál se zaměřuje pouze na výklad ustanovení zákona č. 67/2022 Sb., ve znění novel.

Pro úplnost však uvádíme, že finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou v souvislosti s aplikací zákona č. 67/2022 Sb., ve znění novel, ve školním roce 2022/2023 poskytovány školám a školským zařízením ve standardním režimu, tj. v případě škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí jsou cizinci vykázaní k 30. 9. 2022, resp. 31. 10. 2022 zahrnuti v rozpisu rozpočtu na kalendářní rok 2023. V případě cizinců přijatých ke vzdělávání odd 1. 9. 2023 bude postupováno v souladu s Čl. X směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, v platném znění (Krajský úřad na vrub nebo ve prospěch rezervy dále upraví rozpis rozpočtu právnické osoby v průběhu kalendářního roku, pokud v tomto období dojde …. v souvislosti se zahájením nového školního roku, …. k významné změně jednotek rozhodných pro rozpis rozpočtu přímých výdajů, …., která by právnickou osobu podstatným způsobem neoprávněně zvýhodnila nebo znevýhodnila. Úpravy …. provádí krajský úřad v jím stanovených termínech, nejméně však dvakrát v průběhu kalendářního roku na návrh právnické osoby zřizované krajem, na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností v případě právnických osob zřizovaných obcí nebo svazkem obcí nebo v případě zjištění z vlastních informačních zdrojů krajského úřadu).

V případě právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy jsou/budou cizinci vykázaní k 30. 9. 2022, resp. 31. 10. 2022, zahrnuti v rozhodnutí o poskytnutí dotace na kalendářní rok 2023 a případné změny v průběhu roku bude možné řešit v souladu se zveřejněnou výzvou pro podání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2023. Tzn. pro rok 2023 nebude za tímto účelem zveřejňována samostatná výzva.

V případě právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, bude při poskytování dotací ze státního rozpočtu v roce 2023 postupováno stejně jako v roce 2022, tj. podle uzavřených veřejnoprávních smluv podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.


Přílohy


Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti (CZ-UK)


Oznámení o ukončení vzdělávání (CZ-UK)Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy pro konání tzv. zvláštního zápisu ve školním roce 2022/2023. Materiál navazuje § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) a zohledňuje změny, které přinesla novela č. 20/2023 Sb. účinná od 24. 1. 2023.

Zástupci České školní inspekce a projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR se na společném setkání na konci roku 2022 věnovali možnostem podpory škol se začínajícími učiteli. Více než 300 inspektorů z celé ČR se seznámilo se závěry, které vyplynuly z pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů projektu SYPO, nebo s novými materiály k adaptačnímu procesu začínajících učitelů. Inspektoři zároveň sdíleli své postřehy, které nabyli během své inspektorské praxe a které se týkaly např. průběhu adaptačního období začínajících učitelů ve školách, komunikace mezi začínajícími a uvádějícími učiteli nebo možností poskytování zpětné vazby začínajícím učitelům.

Materiály projektu SYPO, který realizuje NPI ČR a na jehož financování se podílí MŠMT a EU,  jsou zdarma určeny všem aktérům adaptačního procesu, tedy začínajícím a uvádějícím učitelům a vedení škol. Na jejich vzniku se podíleli učitelé i ředitelé, kteří mají s adaptací a podporou začínajících učitelů bohaté zkušenosti. „Velmi si vážíme také toho, že kromě týmu spolupracujících učitelů a ředitelů jsme loni navázali spolupráci také s Učitelskou platformou a projektem Začni učit!,“ říká Monika Brodská, týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel projektu SYPO. Součástí materiálů jsou četné příklady inspirativní praxe.

Informace, které představili zástupci projektu SYPO, vycházely z průběžných výsledků první a druhé pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů. Do pilotáže bylo v letech 2019-2022 zapojeno 150 škol z celé ČR. Jejím hlavním cílem bylo ověřit navržený Model a také shromáždit příklady inspirativní praxe a zkušenosti s podporou začínajících učitelů v těchto školách. Do spolupráce byly zapojeny MŠ, ZŠ, SŠ i ZUŠ.

„Z reakcí inspektorů ČŠI víme, že téma začínajících učitelů při inspekční činnosti ve školách často řeší a že se začínajícím učitelům snaží pravidelně věnovat, aby jim co nejvíce usnadnili vstup do praxe. Zajímá je proto vývoj tématu, další možnosti podpory, aktuálně doporučované postupy práce se začínajícími učiteli i nové materiály,“ doplňuje Monika Brodská z projektu SYPO a dodává: „Těší nás, že naprostá většina inspektorů dvě proběhlá setkání vyhodnotila jako přínosná. Nejvíce ocenili konkrétní ukázky využití plánu adaptace a způsobů spolupráce mezi začínajícím a uvádějícím učitelem.“

Podporu pro školy se začínajícími učiteli naleznete ZDE.

Materiál MŠMT stanovuje podmínky pro financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře). Podmínky jsou obdobné jako doposud s výjimkou úpravy limitu počtu zaměstnanců (s ohledem na delší období, na které se finanční prostředky poskytují).
V této souvislosti bude probíhat ve školách od 16. ledna 2023 do 20. ledna 2023 mimořádné šetření. Odkaz na šetření https://sberdat.uiv.cz/login. Finanční prostředky na zajištění této pozice lze čerpat od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023, a to pouze formou pracovního poměru. Níže naleznete celý text z Věstníku MŠMT v PDF a wordu. Kalkulačka pro orientační výpočet výše podpory pro konkrétní školu.


Úvod věstníku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu a usnesení vlády ze dne 22. června 2022 č. 560 o změně usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285 a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků stanovuje:


I. Podmínky

a) Další finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, základní školy (včetně základní školy speciální) nebo střední školy nebo konzervatoře, s výjimkou mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „právnická osoba“), které budou ve školním roce 2022/2023 vzdělávat děti a žáky cizince s udělenou dočasnou ochranou podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „cizinec“).

b) Další finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023.


II. kritéria

a) Další finanční prostředky se stanoví právnické osobě, pokud v systému sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (https://sberdat.uiv.cz/login) v rámci mimořádného sběru dat „UA asistent“:

 1. vykáže alespoň minimální (dle čl. II písmen b) až e)) stanovené počty cizinců zařazených do tříd/oddělení, ve kterých je zařazeno nejvýše 50 % cizinců. Do počtu vykázaných cizinců se nezapočítávají cizinci, kteří jsou zařazeni do třídy/oddělení, ve které je více než 50 % cizinců
 2. závazně oznámí zájem o stanovení dalších finančních prostředků.

b) Normativ neinvestičních výdajů (dále též „NIV“) dle počtu cizinců zařazených do tříd (včetně přípravných tříd) základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně, které mají zároveň alespoň v jedné třídě zařazené žáky z více ročníků, se stanovuje ve výši:

Počet cizincůNIV celkem (vč. odvodů)z toho platyLimit počtu zaměstnancůPřepočtený úvazek
1 – 4 cizinci--- 
5 – 19 cizinců156 822 Kč115 480 Kč0,33330,5
20 – 29 cizinců313 644 Kč230 960 Kč0,66671,0
30 – 39 cizinců470 466 Kč346 440 Kč11,5
a dále na každých dalších 10 cizinců156 822 Kč115 480 Kč0,33330,5

c) Normativ neinvestičních výdajů dle počtu cizinců zařazených do tříd mateřské školy nebo tříd(včetně přípravných tříd) základní školy (mimo škol podle písmene b) se stanovuje ve výši:

Počet cizincůNIV celkem (vč. odvodů)z toho platy Limit počtu zaměstnancůPřepočtený úvazek
1 – 9 cizinců----
10 – 19 cizinců156 822 Kč115 480 Kč0,33330,5
20 – 29 cizinců313 644 Kč230 960 Kč0,66671,0
30 – 39 cizinců470 466 Kč346 440 Kč11,5
a dále na každých dalších 10 cizinců156 822 Kč115 480 Kč0,33330,5

d) V případě právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy i základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně, které mají zároveň alespoň v jedné třídě zařazené žáky více ročníků, se určí rozhodný počet cizinců za mateřskou a základní školu dohromady, normativ neinvestičních výdajů se pak stanoví podle písm. b). V případě právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy i základní školy s jinou organizací tříd, než podle věty první, se určí rozhodný počet cizinců za mateřskou a základní školu dohromady, normativ neinvestičních výdajů se pak stanoví podle písm. c).

e) Normativ neinvestičních výdajů dle počtu cizinců zařazených do tříd/oddělení střední školy a konzervatoře, se stanovuje ve výši:

Počet cizincůNIV celkem (vč. odvodů)z toho platy Limit počtu zaměstnancůPřepočtený úvazek
1 – 19 cizinců----
20 – 29 cizinců156 822 Kč115 480 Kč0,33330,5
30 – 39 cizinců313 644 Kč230 960 Kč0,66671,0
40 – 49 cizinců470 466 Kč346 440 Kč11,5
a dále na každých dalších 10 cizinců156 822 Kč115 480 Kč0,33330,5

f) Celková výše dalších finančních prostředků bude určena z počtu vykázaných cizinců dle bodu II. a) a odpovídajících normativů stanovených dle písmen b) až e).


III. Účel

Další finanční prostředky jsou určeny na úhradu platů, zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb za vykonanou práci ukrajinského asistenta pedagoga, jehož náplní práce je přímá podpora cizinců při výuce a pomoc při organizaci výuky.


IV. Další podmínky

a) Ukrajinský asistent pedagoga musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků stanovené v § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Výjimka z požadavku znalosti českého jazyka je obsažena v zákoně č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

b) Ukrajinský asistent pedagoga musí splňovat odbornou kvalifikaci stanovenou pro asistenta pedagoga dle § 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že není možné zajistit pozici osobou s odbornou kvalifikací, může statutární orgán právnické osoby zaměstnat pedagogického pracovníka, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, postupem podle § 22 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

c) Základní znalost českého jazyka ukrajinského asistenta pedagoga ověří statutární orgán právnické osoby. Znalost jazyka postačuje na úrovni, která umožňuje základní komunikaci ukrajinského asistenta pedagoga a učitele.

d) Ukrajinský asistent pedagoga musí ovládat ukrajinský jazyk na úrovni rodilého mluvčího.

e) Další finanční prostředky budou poskytnuty jednorázově dle kritérií uvedených v bodě II. prostřednictvím krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy nejpozději do 31. března 2023.

f) Další finanční prostředky není možné využít k financování činností hrazených z jiných zdrojů. Ředitel školy odpovídá za oddělení činností, včetně jejich tematického a časového rozlišení, u analogických pozic hrazených z jiných finančních zdrojů (včetně evropských) a garantuje, že nedojde k tzv. dvojímu financování.

g) Každá právnická osoba, která obdrží další finanční prostředky dle bodu II., je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2024 o způsobu využití finančních prostředků.


V. Účinnost

Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023 nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Celý text věstníku v PDF a wordu


Kalkulačka k výpočtu výše podpory


Pro školy soukromé a církevní jsou od 30. 12. 2022 v systému IS-NPO zpřístupněny dva formuláře pro vyplnění závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace komp. 3.1 z NPO podle článku 19 rozhodnutí o poskytnutí dotace na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky s termínem odevzdání nejpozději do 15. 2. 2023.

Školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí budou mít tyto formuláře zpřístupněny v systému IS-NPO prostřednictvím odkazu v povinném sběru https://sberdat.uiv.cz nejpozději do konce ledna 2023 a vyplnit je budou povinny do 28. 2. 2023 podle odst. b) kap. IV Věstníku 01/2022. 

Zároveň jsme zpřístupnili metodickou podporu k vytvoření této závěrečné zprávy a ke splnění účelu, podmínek a kritérií (pdf ke stažení).


Kdy a kde odevzdat

Školy soukromé a církevní jsou povinny odevzdat vyplněnou závěrečnou zprávu včetně vyúčtování v systému IS-NPO nejpozději do 15. 2. 2023 - v systému se zobrazí stav "Závěrečná zpráva odeslána", poté vyčkejte na kontrolu této zprávy ze strany MŠMT, informováni o tom budete v systému IS-NPO, kde se změní stav ze "Závěrečná zpráva odeslána" na stav "Závěrečná zpráva zkontrolována, odešlete MŠMT" jedním ze stanovených způsobů uvedených v úvodu vyúčtování projektu.

Obdobně budou formuláře vyplňovat školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí nejpozději do do 28. 2. 2023, avšak jejich zpřístupnění bude po automatickém zaevidování těchto škol do systému IS-NPO v průběhu ledna 2023. Odkaz obdrží školy prostřednictvím sberdat.uiv.cz. Vyplněním formuláře školy poskytnou MŠMT informace o způsobu využití finančních prostředků. Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru.


Metodika k závěrečnému vyúčtování a splnění účelu

Pro všechny školy je již nyní zveřejněna Metodická podpora k závěrečnému vyúčtování a splnění účelu, podmínek a kritérií Komp. 3.1 NPO 2022.

Tato metodická podpora slouží k vyplnění závěrečné zprávy o vyúčtování (platí pro školy
soukromé a církevní) a zároveň pro povinný sběr dat (platí pro školy zřizované krajem, obcí
nebo dobrovolným svazkem obcí), které jsou školy povinny vyplnit nejpozději v únoru 2023 a
mají poskytnout MŠMT informace o tom, jak byly finanční prostředky z NPO - komponenty 3.1
využity v roce 2022. Podrobně jsou cíle zjišťování dat popsány v kapitole 7 a příklady zjišťování
dat jsou uvedeny v tabulkách 1 - 9 v příloze tohoto dokumentu, v kapitole 10 jsou uvedeny
informace k případným vratkám finančních prostředků, ostatní kapitoly se věnují metodické
podpoře ke splnění účelu, kritérií a podmínek
, které byly stanoveny ve Věstníku (školy
zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí) nebo ve Výzvě (pro školy soukromé
a církevní) na základě nejčastěji kladených otázek na digitalizujeme@msmt.cz.
Text metodické podpory je členěn v pořadí podle kapitol zveřejněných ve Věstníku a souhlasí s články vyhlášených výzev pro školy soukromé a církevní k oběma účelům finančních prostředků z NPO, které školy obdržely na prevenci digitální propasti a na pokročilé digitální učební pomůcky. V každé kapitole
jsou uvedena Doporučení s metodickou podporou ke splnění účelu, kritérií a podmínek
čerpání finančních prostředků z NPO.
Případné nejasnosti v interpretaci této metodické podpory lze konzultovat na
digitalizujeme@msmt.cz, avšak rozhodující pro splnění účelu, kritérií a podmínek je text
zveřejněný ve Věstníku /ve Výzvě (resp. v rozhodnutí o přidělení dotace).

Ke stažení je k dispozici také na edu.cz/digitalizujeme/metodicka-podpora.


Další informace, dotazy a zpětná vazba

V případě nejasností s vyplněním formulářů závěrečných zpráv na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky nás kontaktujte na: https://is-npo.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/. Připomínky a zasílání zpětné vazby k formuláři a metodice, které by pomohly vylepšit a opravit znění instrukcí, nám zasílejte na digitalizujeme@msmt.cz.Anna Stočesová Martinková (anna.stocesova@msmt.cz)
vedoucí oddělení podpory digitální vzdělávání, odbor vzdělávací politiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spustilo v termínu 15. 12. 2022 - 15. 1. 2023 veřejnou konzultaci k pracovní verzi připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023-2027 (dále jen DZ ČR 2023-2027). Jde o on-line konzultaci, do které se může zapojit kdokoliv z veřejnosti prostřednictvím online formuláře. Vážíme si Vaší konstruktivní zpětné vazby, a proto Vás prosíme o zaslání Vaši návrhů (ne komentářů), pomocí kterých budeme moci vylepšit podobu DZ ČR 2023-2027. Pracovní verze jednotlivých kapitol DZ ČR 2023-2027 si můžete stáhnout na konci této aktuality.


Odkaz na formulář pro zpětnou vazbu

online formulář -> KONZULTACE BYLA UKONČENA 16. 1. 2023 na začátku dne!

Abychom s Vašimi připomínkami mohli pracovat, žádáme Vás o vyplnění všech povinných polí, tedy Vašich kontaktních údajů a zejména Vámi navrhovaného nového znění opatření či klíčové aktivity, a to včetně odůvodnění Vámi navrhované změny. Zaslané vstupy bez těchto informací budou vypořádány jako "bez připomínek".

Z technických důvodů je možno připomínky zasílat pouze prostřednictvím tohoto formuláře, přičemž v každém formuláři je prostor pouze pro jednu připomínku. Je však možné jej vyplnit a odeslat vícekrát. Pro vyplnění formuláře není nutné se přihlašovat do Google účtu.

Připomínky je možné zasílat od 15.12.2022 do 15.01.2023

Odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že jste byl/a náležitě poučen/poučena a informován/informována o zpracování svých osobních údajů, které zde uvádíte, a to v souladu se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webu MŠMT ČR, a to pod tímto odkazem.


Pracovní verze jednotlivých kapitol DZ ČR 2023-2027

Níže v této aktualitě byly publikovány pracovní verze jednotlivých kapitol Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2023–2027, kterou tímto MŠMT zpřístupňujeme široké veřejnosti k připomínkám.


Jednotlivé kapitoly a všechny v zip ke stažení


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ("MŠMT") vyhlásilo výzvu: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (leden - červen 2023). Výzva na Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Výzva je otevřena pro podávání v systému ISPROM od 19. 12. 2022 v 10:00. Žádost musí být podána nejpozději do 30. 04. 2023.


Účel poskytnutné dotace

TEST

 • podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí,
 • podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce,
 • připravit děti na nástup do českých škol,
 • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

Systém pro vkládání žádostí


Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz
od 19. 12. 2022 ve 10:00 do 30. 4. 2024.


Systém pro vkládání žádostí


Od kdy podávat žádosti

ISPROM bude otevřen
pro vkládání žádostí od 19. 12. 2022 v 10:00.

Do kdy podávat žádosti

Žádost musí být
doručena ministerstvu nejpozději
do 30. 04. 2023.

Kontaktní osoba k žádosti

Mgr. Tomáš Masár vyzvy.ukrajina@msmt.cz
234 811 246
(jedná se o centrální linku, která slouží k metodické podpoře dotazů spojených s Ukrajinou)


Kompletní výzva "Adaptační skupiny" v PDFZdroj: MŠMT (2022). Dostupné na webu: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-adaptacni-skupiny-pro-deti-cizince-migrujici-z.

MŠMT pokračujeme v digitalizaci škol a v roce 2023 budou stanoveny další finanční prostředky pro základní školy, střední školy a konzervatoře, které navazují na rok 2022. Školy si budou pomoci pořídit pro své žáky pokročilé digitální učební pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí, pokud nebyly podpořeny v roce 2022. Zároveň v rámci prevence digitální propasti budou moci do již vytvořeného mobiliáře doplnit další mobilní digitální zařízení, která jsou určená k zápůjčce žákům tak, aby nebyli znevýhodněni tím, že nevlastní nebo nemají k dispozici vlastní zařízení. Žáci se díky této finanční intervence mohou kdykoliv zapojovat do vzdělávání se zapůjčeným digitálním zařízením (notebook, chromebookem, tabletem, chytrým telefonem) ve škole, doma nebo v zájmových kroužcích apod.


Úvod

Dne 20. 12. 2022 byl školám rozeslán dopis s Avízem k těmto stanoveným finančním prostředkům určených na digitalizaci škol, respektive žáků pro jejich rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí v souvislosti s revidovanými Rámcovými vzdělávací programy a s tím souvisejícími inovacemi ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má na starosti v rámci pilíře Vzdělávání a trh práce komponentu 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.


Účel využití finančních prostředků

V roce 2023 obdrží školy finanční prostředky na dva účely:

 • a) na pokročilé digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí
 • b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Kontakty a podpora

Metodická podpora, která Vám může pomoci s procesem digitalizace Vaší školy, je k dispozici na webových stránkách https://www.edu.cz/digitalizujeme. V případě nejasností je možné vkládat dotazy na e-mail digitalizujeme@msmt.cz.


Anna Stočesová Martinková (anna.stocesova@msmt.cz)
vedoucí oddělení podpory digitální vzdělávání, odbor vzdělávací politiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Aktualizováno 14. 12. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo tři metodiky k hodnocení žáků a studentů, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina. Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizince i když jde o ukrajinské občany.

Cílem metodik je podpořit zaměstnance, žáky a studenty základních a středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v procesu hodnocení.

Více viz následující texty: "Tři metodiky" a "Kontext". Metodiky pro základní školy a střední školy byly pro školní rok 2022-2023 aktualizovány ke 14. 12. 2022.


Tři metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina


Základní školy
(ZŠ)

Nová metodika aktuální
ke 14. 12. 2022
(na školní rok 2022-2023):
Metodika k hodnocení žáků v ZŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023

Původní metodika ze 16. 5. 2022:
Metodika k hodnocení žáků v ZŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Střední školy (SŠ)
a konzervatoře

Nová metodika aktuální
ke 13. 12. 2022
(na školní rok 2022-2023):
Metodika k hodnocení žáků ve SŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023

Původní metodika ze 16. 5. 2022:
Metodika k hodnocení žáků ve SŠ a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Vyšší odborné školy
(VOŠ)

Původní metodika ze 16. 5. 2022:
Metodika k hodnocení studentů ve VOŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022


Kontext

Všechny typy škol postupně přijímají ukrajinské žáky a studenty ke studiu a jejich integraci na český vzdělávací systém v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „Lex Ukrajina“. Ke studiu jsou přijímáni až v průběhu 2. pololetí školního roku 2021/2022, což vzhledem k možnosti úpravy vzdělávacího obsahu za účelem adaptace na český vzdělávací systém nemusí poskytnout dostatečný prostor pro získání podkladů k jejich hodnocení na konci školního roku.

V této souvislosti MŠMT připravilo metodiky k hodnocení žáků základních škol, žáků středních škol a konzervatoří, a dále studentů vyšších odborných škol ve školním roce 2021/2022. Tato metodická doporučení jsou určena pro hodnocení osob, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana, nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Vás zve na pátý kulatý stůl k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR na období 2023-2027. Jde o on-line setkání, které se uskuteční v pondělí 19. 12. 2022 odpoledne mezi 14:00-15:30, kde budou představeny a spolu s odborníky diskutovány návrhy opatření pro téma: strategie dalšího rozvoje škol a školských zařízení: rejstřík, a to včetně návaznosti na postup a plnění cílů Strategie 2030+.


Odkaz k připojení na online stream

Připojte se v pondělí 19. 12. 2022 odpoledne mezi 14:00-15:30 na: https://www.youtube.com/watch?v=A7oDFx6Q2Zg

Kulaté stoly MŠMT k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR 2023-2027 proběhnou ON-LINE na YouTube kanále MŠMT.


Program 5. kulatého stolu

 • 19. 12. 2022
  • 14:00-15:30 Strategie dalšího rozvoje škol a školských zařízení: Rejstřík

Střední článek podpory připravil pro zřizovatele škol cyklus vzdělávacích besed. Od ledna 2023 bude organizovat jednou měsíčně čtyři on-line setkání, která jsou určena jak pro nové zastupitele, tak pro ty, kteří již mají ve zřizovatelské roli zkušenosti. Budeme se na nich věnovat stěžejním zřizovatelským tématům, probereme konkrétní situace a odpovíme na dotazy účastníků.

Základní informace

S cyklem školy, od jejího základního kamene přes provoz až po výběr ředitele, je hodně práce a často se jedná o oblasti, ve kterých by odborná pomoc či rada přišla vhod. To je také záměr pořádaných besed, prostřednictvím kterým bychom chtěli podat pomocnou ruku zřizovatelům, kterým není osud jejich školy nebo škol lhostejný a rádi by ovlivnili kvalitu vzdělávání ve své obci.

Přihlásit se můžete na celý cyklus, nebo samostatně na jednotlivá témata.


Termíny a témata jsou následující


19. 1. 2023         Zřizovatelská role

Jaká je role zřizovatele školy dle platné legislativy? Jaké jsou kompetence zřizovatele, co může a nemůže ve vztahu ke své škole? Jak může zřizovatel ovlivnit kvalitu vzdělávání ve své obci?

Záznam webináře

Formulář pro zpětnou vazbu


23. 2. 2023         Jak je financována Vaše škola?

Se znalostí systému financování školství zápasí nejeden ředitel i zřizovatel. Přehledně Vám ukážeme, jak je tvořen rozpočet školy, s jakými zdroji hospodaří a jakou roli ve financování škol hraje zřizovatel.


22. 3. 2023         Odměňování ředitelů škol

Hodnocení a odměňování práce ředitele školy je plně ve Vašich rukách. Jak na to? Představíme Vám metodiku MŠMT a přidáme praktické tipy, jak objektivně a efektivně ředitele škol hodnotit.


20. 4. 2023         Spolupráce obcí

Dle školského zákona je odpovědnost za dostupnost vzdělávání na každé jednotlivé obci. Ale zkušenost malých i velkých samospráv je jasná. Bez spolupráce s okolními obcemi se mnohé prostě neobejdou. A to nejenom při koordinaci kapacit škol, ale také při řešení dalších problémů. Představíme Vám různé formy spolupráce obcí a výhody, z kterých obce i samotné školy mohou těžit.Registrace

Setkání se uskuteční on-line vždy v čase od 15 do 16.30 hodin. V případě Vašeho zájmu se prosím zaregistrujte na formuláři zde. Organizační informace včetně odkazu na besedu pošleme přihlášeným účastníkům na zadaný e-mail před konáním akce.

Těšíme se na Vás.


Leták k cyklu webinářů pro zřizovatele škol


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Vás zve na čtvrtý kulatý stůl k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR na období 2023-2027. Jde o on-line setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2022 odpoledne mezi 14:00-17:30, kde budou představeny a spolu s odborníky diskutovány návrhy opatření pro tato dvě témata: rovný přístup a efektivní podpora pro všechny a prevence a ústavní péče, a to včetně návaznosti na postup a plnění cílů Strategie 2030+.


Odkaz k připojení na online stream

Připojte se ve čtvrtek 15. 12. 2022 odpoledne mezi 14:00-17:30 na: https://www.youtube.com/watch?v=4zLpe7joy-4

Kulaté stoly MŠMT k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR 2023-2027 proběhnou ON-LINE na YouTube kanále MŠMT.


Program 4. kulatého stolu

 • 15. 12. 2022
  • 14:00-15:30 Rovný přístup a efektivní podpora pro všechny
  • 16:00 – 17:30 Prevence a ústavní péče

Každá škola si musí poradit s jistým množstvím administrativy, osobní dokumentací dětí i zaměstnanců a zároveň komunikací s rodiči. V tom jim mohou pomoci školní informační systémy (ŠIS), které představují moderní a efektivní způsob zpracování informací a rychlý komunikační nástroj jak uvnitř školy, tak mezi školou a rodiči.


Přínos ŠIS

Přínos ŠIS spočívá především ve vedení školní matriky, evidenci třídních knih, sledování docházky, komunikaci s rodiči, automatickém generování dokumentů, ale třeba také v plánování akcí, objednávání jídel či evidenci plateb. Smyslem je, aby všechny potřebné funkcionality měli učitelé, ředitelé i rodiče na jednom místě.


Nově budou předávat individuální údaje také mateřské školy

Zatímco pro základní a střední školy je předávání individuálních údajů o žácích do databáze MŠMT již dlouho povinné, mateřské školy zatím předávaly pouze standardní statistické výkazy. Novela vyhlášky č. 364/2005 o dokumentaci škol a školských zařízení zavádí povinnost předávat individuální údaje o dětech i pro mateřské školy, a to až od školního roku 2025/2026. Na jaře 2023 si školky budou moci poprvé vyzkoušet předávání dat z matrik a funkčnost systému. Ověřování s možností dobrovolného zapojení proběhne do roku 2025 několikrát. První ostrý povinný sběr dat se uskuteční ve školním roce 2025/2026.


Jaké informační systémy jsou na trhu pro školy

Abychom zmapovali, jaké informační systémy jsou na trhu školkám k dispozici, jaké funkcionality nabízí, a abychom společně jednali o budoucí spolupráci, uspořádali jsme na MŠMT dne 21. 11. 2022 setkání se sedmi dodavateli ŠIS pro mateřské školy: Edookit, Relax-KEŠ, Správa MŠ, Digiškolka, Edupage, Auksys, Twigsee. Z pestré škály školních informačních systémů si může každá mateřská škola zvolit ten, který jí vyhovuje nejvíce.

Věříme, že ŠIS může ušetřit mateřským školám hodně času a usnadnit jim i rodičům sledování dění ve škole.

Přehled webů školních informačních systémů


Prezentace školních informačních systémů


Na následující stránce naleznete přehled informací k mimořádným proběhlých a probíhajících šetřením MŠMT od roku 2022.

S účinností od 1. ledna 2023 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy novelizovalo vyhlášku č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem novelizace vyhlášky je zajištění nezbytných validních informací pro potřeby financování a dále pro potřeby statistiky a průběžného monitorování implementace a vývoje navrhovaných změn v oblasti vzdělávání. Následující informace jsou určeny všem školám.


Důvod novelizace vyhlášky

Zásadním důvodem pro novelizaci byla úprava jednotlivých statistických výkazů, kdy došlo jednak k redukci již nepotřebných položek a současně bylo třeba zajistit sledování některých dalších údajů (především v souvislosti se zajištěním financování regionálního školství). Změny se dotkly jak údajů o dětech, žácích a studentech (výkazy řady M, S, Z a R), tak i údajů o zaměstnancích a mzdových prostředcích (výkazy řady P).

Nově zpracovávané údaje

Zásadní novinkou je rozšíření o zpracování individuálních údajů o dětech v mateřských školách, přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální. Tím dochází ke sjednocení ve způsobu předávání a zpracování údajů, které tak bude probíhat na stejném principu jako u žáků základních škol, středních škol a konzervatoří a studentů vyšších odborných škol. Individuální data budou předávána vždy k rozhodnému datu 30. 9. (výkazy M 1 a M 4c, obdoba výkazů S 1-01 a S 4c-01) a k 31. 3. (výkazy M 1a a M 4ca). Zpracování těchto údajů je nezbytné nejen pro strategické, koncepční a statistické účely, ale především pro již výše zmíněné efektivní financování regionálního školství.

Termíny

První pilotní sběr individuálních dat o dětech v mateřských školách a o dětech v přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální by měl proběhnout k rozhodnému datu 31. 3. 2023. Z takto předaných dat bude vygenerován souhrnný výkaz M 1a (resp. v rámci podzimního sběru výkaz M 1) a výkaz M 4ca (resp. v rámci podzimního sběru výkaz M 4c).

Pilotní provoz, v rámci něhož si budou moci dotčené školy ověřovat předávání individuálních dat, bude probíhat ještě ve školních letech 2023/24 a 2024/25.

Od školního roku 2025/26 (tj. k rozhodnému datu 30. 9. 2025) budou již všechny mateřské školy a v případě přípravných tříd a přípravných stupňů i základní školy předávat pouze individuální data o těchto dětech. Systémem generované výkazy M 1 a M 4c tak definitivně nahradí výkazy S 1-01 a S 4c-1, které zaniknou.

Další informace

Definici struktury předávaných individuálních údajů zveřejní ministerstvo nejpozději do konce tohoto roku na webu MŠMT. Metodické informace budou také zaslány autorům evidenčních systémů.

V období pilotních sběrů budou pro statistické i finanční účely nadále směrodatné předávané agregované výkazy S 1-01 a S 4c-01 k rozhodnému datu 30. 9.

Ve dnech 11. listopadu až 5. prosince 2022 včetně probíhá v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login) dobrovolné mimořádné šetření pro získání informací o reálných potřebách škol a vybraných školských zařízení k budoucímu směřování implementace strategických dokumentů ke vzdělávání (Strategie vzdělávací politiky 2030+ a Dlouhodobých záměrů vzdělávání ČR a krajů). Data budou vyplňovat jednotlivé mateřské, základní a střední školy, konzervatoře, VOŠ, ZUŠ, SVČ a ŠPZ bez ohledu na zřizovatele. Data budou náslendě v agregované a anonymizované formě zveřejněna na webu Edu.cz.


Co je cílem šetření?

Toto šetření považujeme za zásadní pro strategické plánování na základě identifikace potřeb škol a školských zařízení, zapojením se do tohoto šetření získáte možnost ovlivnit budoucí nasměrování programů, podpory, financování či vzdělávací politiky státu, Vašeho kraje a zřizovatele.


Metodická podpora a další informace ke sběru dat


Odkaz na dotazník: https://sberdat.uiv.cz/login


ŠPZ

Harmonogram

 • od 11. 11. 2022
 • od 30. 11. 2022

Pokyny k šetření

ZUŠ a SVČ

Harmonogram

 • od 11. 11. 2022
 • do 30. 11. 2022

Pokyny k šetření

Školy

Harmonogram

 • od 24. 11. 2022
 • od 5. 12. 2022

Pokyny k šetření


Kontakty pro případ technických problémů

V případě nejasností či problémech technického charakteru se můžete obracet přímo na řešitele projektu:


Blíží se spuštění DigiPořadu 12. 12. 2022 zaměřeného na smysluplné využívání digitálních technologií ve výuce, které připravil Národní pedagogický institut ČR a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy natočil inspirativní videa ze škol, které velmi efektivně využívají digitálních učební pomůcky ve vzdělávání. A právě na některé části pořadu se můžete již nyní podívat prostřednictvím krátkých videí, pokud vás zajímá, jaké pokročilé digitální učební pomůcky používají žáci na školách pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Pokud jste učitelé, ITC koordinátoři a ředitelé škol, pojďte se s námi inspirovat!


Úvod

Oddělení podpory digitálního vzdělávání MŠMT vás zve k inspirativním videím s příklady dobré praxe na školách, kde děti a žáci zdařile využívají pokročilé digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Tato krátká videa vznikla pod vedením Anny Stočesové Martinkové, vedoucí Oddělení podpory digitálního vzdělávání MŠMT, ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR a jsou součástí DigiPořadu, který bude spuštěn dne 12. 12. 2022 v kanálu NPI na YouTube. Avšak již nyní se můžete podívat na dílčí inspirativní videa.  

Proměna obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace souvisí s revizí Rámcového vzdělávacího programu, který zavedl nový obsah vzdělávání informatiky a především zavedl novou klíčovou digitální kompetenci a ta se promítá do všech vzdělávacích oblastí. Využívání pokročilých digitálních učebních pomůcek samotnými dětmi a žáky ve vzdělávání je nezbytností.

Inspirativní videa ze škol mateřských, základních a středních vznikla poté, co školy získaly finanční prostředky z Národního plánu obnovy, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidělilo školám na dva účely, jedním z nich jsou finanční prostředky na vybavení dětí a žáků digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Přednostně tyto finanční prostředky získaly školy, které v roce 2022 deklarovaly výuku podle nového revidovaného vzdělávacího programu, více informací naleznete na edu.cz/digitalizujeme.


Videa z Digipořadu

Pokud jste učitelé, ITC koordinátoři a ředitelé škol, pojďte se s námi inspirovat, jaké pokročilé digitální učební pomůcky využívají děti a žáci na inspirativních mateřských, základních a středních školách pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.


Obsah dílčích inspirativních videí (v DigiPořadu):

V prvním videu nahlédneme na práci s digitálními pomůckami v mateřských školách a jak na ně navazují na 1. stupni základních škol tak, aby rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí a žáků škol byl co nejúčinnější. Přitom v mateřských školách jsou využívány nejen robotické hračky, ale především unplugged aktivity, které rozvíjejí informatické myšlení a digitální kompetence dětí i bez digitálních pomůcek a připravují je na digitální svět postupně.

Ve druhém videu se zaměříme na využívání pokročilých digitálních učebních pomůcek, které jsou inspirativní pro základní a střední školy ve všech vzdělávacích oblastech, a nejen v hodinách informatiky. Robotické a programovatelné učební pomůcky lze velmi dobře využívat napříč vzdělávacími oblastmi v libovolných předmětem a rozvíjet tak novou klíčovou digitální kompetenci. 

Ve třetím videu se podíváme na další pokročilé digitální učební pomůcky, které jsou vhodné pro základní a střední školy a jsou v něm příklady digitálních technologií zaměřených na badatelské aktivity, tzv. „Internet věcí“, čidla, senzory, mikroskopy, termokamery apod. a to v různých vzdělávacích oblastech. Inspirativní jsou i digitální technologie, se kterými se žáci mohou setkat v běžném životě, ale ve škole je lze využívat pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Podrobněji k videím v článku na edu.cz: edu.cz/inspirace-k-nakupu-digitalnich-pomucek


Další užitečné odkazy

Publikovali jsme také na stránkách MŠMT ČR: Jak na pokročilé digitální učební pomůcky? (msmt.cz)

a na sociálních sítích MŠMT: Jaké digitální učební pomůcky pořídit z Národního plánu obnovy?

a Středního článku MŠMT:

Rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí nejmenších dětí - pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Pokročilé digitální učební pomůcky? Hledáte inspiraci? - inspirace pro ZŠ a SŠ.

Internet věcí! Znáte? Další příklady pokročilých digitálních učebních pomůcek pro žáky ZŠ a SŠ


Ve dvou nových podcastech Zapojme všechny s pracovnicemi obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni Michaelou Kučerovou a Terezou Dejmalovou si moderátorka povídá o podpoře dětí, resp. rodin se sociálním znevýhodněním. Co přesně tento pojem znamená? Jaké obtíže tyto děti, rodiny řeší? Co mají za práci dobrovolníci a na jaké překážky nejčastěji při práci s dětmi v těchto rodinách narážejí? Jakým způsobem s rodinami komunikují a jak tuto komunikaci zlepšit? A jak posilovat školní motivaci u těchto dětí? Čtěte dál, nebo si rovnou oba podcasty k tématu poslechněte :-).Rodina se sociálním znevýhodněním – o koho jde?

Pojem rodina se sociálním znevýhodněním je poměrně široký, jak se v prvním díle podcastu dozvíte. Zahrnuje rodiny ohrožené nízkým příjmem, nezaměstnaností, nejistotou zaměstnání, rodiny, které mají problémy s bydlením (často se stěhují nebo na malém prostoru bydlí mnoho lidí najednou), ale i rodiny samoživitelek/samoživitelů s jedním příjmem. Zároveň společným rysem těchto rodin bývá nízké vzdělání rodičů (buď základní nebo nedokončené střední), kteří ve vzdělávání nevidí větší smysl, případně nejsou schopni dětem z různých důvodů poskytnout systematickou podporu.

Dětem z rodin se sociálním znevýhodněním často hrozí obtíže se zvládáním školních nároků, selhávání ve výuce, nízká motivace k učení, nízká sebedůvěra (dítěti schází kladný postoj k sobě samému, ke svým možnostem a výkonnosti), nechuť chodit do školy, nechuť zabývat se úvahami o dalším studiu a profesi, což v mnoha případech ústí ve vyhýbání se školní docházce (s vědomím rodičů i bez). Proto obecně prospěšná společnost Člověk v tísni nabízí vzdělávací služby, hlavně dlouhodobé individuální doučování v domácím prostředí, které zajišťují dobrovolníci. Dále také nabízí návaznou komunikaci a spolupráci se školou a zejména pak s třídním učitelem dítěte. Tuto službu zajišťují pracovníci podpory vzdělávání. Pro úspěšnou spolupráci je vždy důležité, aby to byli sami rodiče, kteří požádají o podporu – je třeba, aby samostatně projevili zájem. Ti se o této možnosti nejčastěji dozví od učitelů svých dětí. Bohužel se často stává, že časem spolupráce opadá a z pravidelné práce s dítětem se stává nepravidelná, která posléze skončí.


Podmínky pro učení

Aby pomoc přinášela ovoce, je třeba zajistit dítěti vhodné podmínky pro učení, ať už doma nebo jinde. Dobrovolníci docházejí obvykle za dítětem domů, a to 1x týdně na dvě hodiny, nejčastěji se soustředí na český jazyk a matematiku. Důležité je zapojit i rodiče, což není úplně jednoduché.

Služba podpory vzdělávání Člověka v tísni není primárně určená k tomu, aby těmto rodinám pomáhala s finanční situací či dalšími problémy, proškolený pracovník jim však může (a často tak činí) poradit, na koho se obrátit a jak svou situaci řešit. Jako třeba možnost kontaktovat nejbližší úřad práce či nejrůznější nadace ohledně materiální pomoci. Stejně tak se může pracovník podpory vzdělávání podílet na řešení konkrétních případů se školou – ta pak může rodičům pomoci například s obědy pro dítě zdarma nebo poskytnout finanční úlevy u mimoškolních aktivit.


Negativní faktory: časté prožívání stresu

Dospělí, kteří se potýkají s problémem sociálního znevýhodnění, mohou často a z různých důvodů prožívat vysokou míru stresu. Ten pak mohou přenášet i na děti, které navíc mohly prožít psychické trauma – odebrání dítěte z rodiny, přechod do pěstounské péče, zkušenost s násilím, zneužíváním, duševními poruchami nebo závislostmi v rodině. S čímž zase souvisí náročná komunikace v rodině. Navíc se děti často bojí do školy, kde zažívají neúspěch. Odráží se to na jejich sebevědomí a sebehodnocení. Pokud do školy docházejí, často odmítají s dospělými komunikovat nebo se na sebe naopak snaží přilákat pozornost za každou cenu, většinou nevhodným způsobem. A tak nastává zacyklený kruh, protože někteří učitelé tento strach často (nevědomky) posilují tím, že dítěti v dostatečné míře neposkytují pozitivní zpětnou vazbu a nedávají mu najevo dostatečný zájem. Přitom pro tyto děti je zcela zásadní pozitivní zpětná vazba a oceňují ze strany učitelů empatii, vstřícnost, zájem o svoji osobu. Cítí se pak kompetentnější a hlavně chtěné.


Počítačová gramotnost

Nízkou počítačovou gramotnost u rodin se sociálním znevýhodněním odhalily uplynulé školní roky spojené s epidemií covidu. Ukázalo se, že velké množství rodičů vůbec netušilo, jak funguje internet, neumí si hledat informace, nemá patřičné vybavení. Ve spojení s online výukou to byl skutečně velký problém, obzvlášť pokud většina komunikace mezi školou a rodinou probíhá například pomocí online školního systému Bakaláři, nástroje Google Classroom nebo jiných. I v tomto mohou pomoci dobrovolníci: ukázat rodičům, jak dané aplikace fungují, poradit s nainstalováním, přístupem, případně domluvit i jiný komunikační kanál. Také v případě, že dítě vychovávají prarodiče, pro které tento způsob komunikace se školou není proveditelný, je vhodné se domluvit například na pravidelných telefonátech učitele a zákonného zástupce. Vždy záleží na domluvě.

Ve druhé části dvojdílného podcastu se můžete dozvědět, jak efektivně komunikovat s žáky z rodin se sociálním znevýhodněním a jak je pozitivně motivovat. Pomoc dětem z rodin se sociálním znevýhodněním je vždy dlouhodobá záležitost. Základem je fungující komunikace, a to především mezi rodinou a školou. Jakým způsobem komunikaci a spolupráci s rodinou zlepšit? A jak posilovat školní motivaci u těchto dětí?


Oba díly podcastu k poslechu


Zdroj: Zapojme všechny (web NPI ČR) 2022. Viz odkaz: http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-pedagog/2247-podpora-deti-z-rodin-se-socialnim-znevyhodnenim-poslechnete-si-nove-podcasty-zapojme-vsechnyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Vás zve na třetí kulatý stůl k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR na období 2023-2027. Jde o on-line setkání, které se uskuteční v úterý 13. 12. 2022 odpoledne mezi 14:00-17:30, kde budou představeny a spolu s odborníky diskutovány návrhy opatření pro tato dvě témata: podpora a rozvoj kapacit pedagogů a leadrů škol a vzdělávání v celoživotní perspektivě, a to včetně návaznosti na postup a plnění cílů Strategie 2030+.


Odkaz k připojení na online stream

Připojte se v úterý 13. 12. 2022 odpoledne mezi 14:00-17:30 na: https://www.youtube.com/watch?v=Ma24jeMKeQ4

Kulaté stoly MŠMT k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR 2023-2027 proběhnou ON-LINE na YouTube kanále MŠMT.


Program 3. kulatého stolu

 • 13. 12. 2022
  • 14:00-15:30 Podpora a rozvoj kapacit pedagogů a leaderů škol
  • 16:00 – 17:30 Vzdělávání v celoživotní perspektivě

Česky

Dne 22. listopadu 2022 zavítal na návštěvu České republiky ukrajinský ministr školství a vědy Ukrajiny, pan Serhiy Shkarlet, který jednal s českým ministrem školství Vladimírem Balašem. Předmětem jednání byla situace ukrajinských studentů vysokých škol v České republice, zejména s ohledem na zákaz vycestovat přes hranice, který na Ukrajině platí pro muže mezi 18 a 60 rokem.

Dalším tématem bylo uznávání vzdělání ukrajinských žáků po jejich návratu na Ukrajinu a v neposlední řadě také téma tzv. dvojí výuky. Oba ministři se dohodli na vzájemném uznávání kurikula, což povede k omezení online výuky z Ukrajiny pouze na některé předměty, například ukrajinský jazyk a ukrajinské reálie, jako je například dějepis. Ukrajinský ministr deklaroval, že Ukrajina respektuje zákony České republiky, které vyžadují, účast ukrajinských žáků na vzdělávání ve škole v České republice.

Українська

22 листопада 2022 року Чеську Республіку відвідав Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, який провів переговори з Міністром освіти Чехії Володимиром Балашем. Темою зустрічі була ситуація українських студентів у Чехії, особливо щодо заборони на виїзд через кордон, яка в Україні поширюється на чоловіків віком від 18 до 60 років.

Ще однією темою було визнання освіти українських школярів після їхнього повернення в Україну і, що не менш важливо, тема так званої дуальної освіти. Обидва міністри домовилися про взаємне визнання навчальних програм, що призведе до обмеження онлайн-викладання з України лише деякими предметами, як-от українська мова та історія України. Український міністр заявив, що Україна поважає закони Чеської Республіки, які вимагають участі українських учнів у навчальному процесі в Чехії.


Praktické výsledky dohody o spolupráci mezi ČR a Ukrajinou / Практичні результати угоди про співпрацю між Чеською Республікою та Україною

Dohoda o spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou nabyla na významu po ruské agresi. „Covidová situace a následně také zahájení ruské agrese přípravy tohoto dokumentu ztížily. Po ruské invazi na Ukrajinu se musel text upravit tak, aby zohlednil současnou situaci a podmínky, a to například i co se týče ukrajinských studentů na českých vysokých školách,“ řekl ministr školství Vladimír Balaš. Před invazí studovalo na českých vysokých školách v řádném studiu více než 4000 ukrajinských občanů. Ač je počet zapsaných studentů pro rok 2022/2023 vyšší, lze očekávat, že počet reálně přítomných studentů bude výrazně nižší, neboť Ukrajina nyní nedovoluje překročit hranice mužům od 18 do 60 let. Pro české vysoké školy se tak jedná o komplikovanou situaci z důvodu plánování kapacit studijních programů a ročníků. Ukrajinský ministr školství uvedl, že tyto komplikace chápe, ale že obrana země musí být prioritou jejích občanů. „Pro Ukrajinu se jedná o velmi důležitou spolupráci, nejen v oblasti vysokých škol, ale ve školství obecně. Moc děkujeme českému národu za veškerou podporu,“ řekl ukrajinský ministr školství Serhiy Shkarlet.

Угода про співпрацю між Чехією та Україною набула значення після російської агресії.

Ситуація з Covid19, а згодом і початок російської агресії ускладнили підготовку цього документу. Після російського вторгнення в Україну текст довелося змінити, щоб врахувати поточну ситуацію та умови, в тому числі, і  українських студентів у чеських університетах , - заявив міністр освіти Володимир Балаш. До вторгнення в університетах Чехії навчалося понад 4 тисячі громадян України. Хоча кількість зарахованих студентів у 2022/2023 н.р. є більшою, можна очікувати, що кількість фактично присутніх студентів буде значно меншою, оскільки зараз Україна не дозволяє перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Для чеських університетів це складна ситуація через планування можливостей навчальних програм для різних курсів. Міністр освіти України заявив, що розуміє ці складнощі, але оборона країни має бути пріоритетом для її громадян. «Це дуже важлива співпраця для України, не лише у сфері університетів, а й у сфері освіти загалом. Ми дякуємо чеській нації за всю підтримку", -сказав міністр освіти України Сергій Шкарлет.


Řešení situace ukrajinských azylantů v českých školách / Вирішення ситуації українських шукачів притулку в чеських школах

Dalším tématem jednání byla situace ukrajinských dětí – azylantů v českých mateřských, základních a středních školách, jejichž podíl podle posledních dat tvoří necelá 3 procenta ze všech dětí. Ministr školství ukrajinského kolegu informoval, že Česká republika v součtu disponuje dostatkem míst ve školách, nicméně ve velkých aglomeracích je kapacita již vyčerpána, a proto ministerstvo pravidelně kontaktuje ukrajinskou ambasádu v Praze, aby Ukrajincům předávala informace o pracovních příležitostech i kapacitách škol mimo krajská města. „Ukrajinská strana by měla motivovat své občany, aby souhlasili s přesunem do míst, kde je kapacit ve školách dostatek a zároveň menší náklady na základní životní potřeby. Nejde zdaleka jen o kapacity škol, ale také o možnosti bydlení, zaměstnání či lékařských služeb,“ řekl ministr Vladimír Balaš.

Ще однією темою обговорення стало становище українських дітей, які отримали тимчасовий прихисток, у чеських дитсадках, початкових і середніх школах, частка яких, за останніми даними,становить менше 3 відсотків усіх дітей. Міністр освіти Чехії поінформував українського колегу, що в Чехії загалом достатньо місць у школах, однак у великих агломераціях можливості вже вичерпані, тому Міністерство регулярно звертається до Посольства України у Празі, щоб надати українцям інформацію про можливості працевлаштування та можливості шкіл за межами обласних міст. «Українська сторона має мотивувати своїх громадян погодитися на переїзд туди, де є достатньо можливостей у школах і водночас менші витрати на базові життєві потреби. Йдеться не лише про спроможність шкіл, а й про житло, працевлаштування чи медичні послуги», – зазначив міністр Володимир Балаш.


Ministři podepisují česko-ukrajinskou dohodu o spolupráci v oblasti školství a vědy
/ Міністри підписали чесько-українську угоду про співпрацю в галузі освіти і науки

Podpora vyšší účasti ukrajinských anazylantů v českých školách / Підтримка більшої участі українських аналістів у чеських школах

Ukrajinští žáci podle Balašových slov získají na konci školního roku vysvědčení, které umožní uznání jejich vzdělávání v době pobytu v České republice. U středního a vyššího odborného vzdělávání bude pak možné posoudit získané kompetence prostřednictvím dokumentu Europass. „Pro české ministerstvo školství je klíčové umožnit žákům středních a vyšších odborných škol pokračovat ve studiu tak, aby na něj mohli po návratu na Ukrajinu navázat, nebo dokončit studium na území ČR a následně na Ukrajině již vykonávat příslušnou profesi. V tomto je nutná součinnost ukrajinského ministerstva,“ řekl ministr Vladimír Balaš. Ten ocenil také ukrajinskou iniciativu vytvořit z tzv. nárazníkových zemí pracovní skupinu, jejichž kurikula by se detailně porovnala právě pro usnadnění uznávání dosaženého vzdělání.

За словами Балаша, українські школярі наприкінці навчального року отримають сертифікат, який дозволить визнавати їхню освіту здобуту під час перебування в Чехії. Для середньої та вищої професійної освіти набутий рівень знань буде можливо оцінити за допомогою документа Europass.  «Для Міністерства освіти Чехії дуже важливо дати можливість навчатися учням середніх і вищих навчальних закладів так, щоб вони змогли продовжити навчання і після повернення в Україну. Або завершити навчання в Чехії та мати змогу використовувати здобуту професію в Україні. В цьому і  полягає необхідність співпраці  українського міністерства", - заявив міністр Володимир Балаш. Він також позитивно оцінив українську ініціативу створити робочу групу з так званих буферних країн, навчальні програми яких детально порівнюватимуться саме для того, щоб полегшити визнання отриманої освіти.

Poděkování ukrajinského ministra Shkarleta za pomoc ČR / Подякував українському міністру Шкарлету за допомогу Чеської Республіки

Ukrajinský ministr Shkarlet na jednání otevřel také téma tzv. dvojí výuky. Velké množství ukrajinských dětí totiž nenavštěvuje české školy a učí se online podle ukrajinského kurikula. „Vážíme si, že Česká republika naše žáky přijala, a samozřejmě pokud český zákon něco vyžaduje, je potřeba to respektovat,“ uvedl ministr Shkarlet. Oba ministři se proto dohodli na vzájemném uznávání kurikula, což povede k omezení online výuky z Ukrajiny pouze na některé předměty, například ukrajinský jazyk a ukrajinské reálie, jako je například dějepis. „Díky takové redukci předmětů, které se vyučují online tak dojde k odbřemenění ukrajinských žáků od dvojí výuky a budou tak mít více času na socializaci,“ řekl ministr Balaš.

Український міністр Шкарлет також розкрив на зустрічі тему так званого дуального навчання. Велика кількість українських дітей не відвідує чеські школи і навчається онлайн за українською навчальною програмою. "Ми цінуємо, що Чехія прийняла наших учнів, і, звісно, якщо чеське законодавство чогось вимагає, його потрібно поважати", - сказав міністр Шкарлет. Тому обидва міністри домовилися про взаємне визнання навчальних програм, що дозволить обмежити онлайн-викладання з України лише деякими предметами, наприклад, українською мовою та літературою, історією України. "Завдяки такому скороченню предметів, які викладаються онлайн, українські школярі звільняться від подвійного навчання і матимуть більше часу для соціалізації", - сказав Балаш.

Kontinuální pomoc i na úrovni EU / Постійна допомога також на рівні ЄС

Na závěr ministr školství Balaš sdělil, že by rád předal agendu týkající se Ukrajiny, která se řeší v rámci českého předsednictví Radě EU rád předal nástupnické zemi. „K tomu proto plánujeme setkání se švédským ministrem školství, na kterém bych mu tuto agendu osobně představil a předal,“ řekl Vladimír Balaš.

На завершення міністр освіти Балаш сказав, що хотів би передати країні-наступниці порядок денний щодо України, який вирішується в рамках чеського президенства в Раді ЄС. "Саме тому ми плануємо зустріч з міністром освіти Швеції, на якій я б особисто представив і передав йому цей порядок денний", - сказав Володимир Балаш.


Tisková zpráva ukrajinsky / Український прес-реліз


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Vás zve na druhý kulatý stůl k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR na období 2023-2027. Jde o on-line setkání, které se uskuteční v úterý 29. 11. 2022 odpoledne mezi 14:00-17:30, kde budou představeny a spolu s odborníky diskutovány návrhy opatření pro tato dvě témata: systémová podpora a řízení škol a odborné vzdělávání pro uplatnitelnost na trhu práce, a to včetně návaznosti na postup a plnění cílů Strategie 2030+.


Odkaz k připojení na online stream

Připojte se v úterý 29. 11. 2022 odpoledne mezi 14:00-17:30 na: https://www.youtube.com/watch?v=ciidgMgBsZA

Kulaté stoly MŠMT k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR 2023-2027 proběhnou ON-LINE na YouTube kanále MŠMT.


Program 2. kulatého stolu

 • 29. 11. 2022
  • 14:00-15:30 Systémová podpora a řízení škol
  • 16:00 – 17:30 Odborné vzdělávání pro uplatnitelnost na trhu práce

Z analyzovaných klíčových údajů z pravidelného podzimního sběru dat MŠMT vyplývá, že v českých mateřských, základních a středních školách bylo k 30. září 2022 celkem 50 282 dětí a žáků ukrajinských uprchlíků a tvořili tak podíl 2,7 % všech dětí a žáků. Více informací naleznete níže v textu a v přiložených dokumentech.


Ukrajinci jsou nejpočetnější skupinou cizinců ve školách regionálního školství v ČR

Celkový počet dětí a žáků v mateřských, základních a středních školách a konzervatořích činí ve školním roce 1 850 696. V případě základních škol počet dětí a žáků poprvé v historii České republiky překonal jeden milion, čemuž zde významně napomohlo právě i více než 39 478 ukrajinských uprchlíků. Cizinci s ukrajinským státním občanstvím se rovněž stali nejpočetnější skupinou cizinců v českých školách regionálního školství. Počty dětí a žáků, jakož i ukrajinských uprchlíků v jednotlivých druzích škol prezentuje níže uvedená tabulka.


Hlavní rychlá čísla z údajů k ukrajinským dětem a žákům


Přílohy


Zdroj: MŠMT.cz (2022). Odkaz: https://www.msmt.cz/deti-ukrajinskych-uprchliku-je-ve-skolach-vice-nez-50-tisic.

Poslední šance pro všechny střední a vyšší odborné školy! S blížícím se termínem ukončení výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I voláme ještě jednou na všechny střední a vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty, aby nepropásly možnost získat štědrou podporu od Jana Amose Komenského! Šablony jsou navrženy inovativním a administrativně jednodušším způsobem šitým na míru potřebám škol. Každá škola díky nim může být ještě kvalitnější! Využijte i Vy tuto příležitost a staňte se členy fanklubu OP JAK! Inspirovat se můžete například v rozhovoru s jedním z řady úspěšných žadatelů. Žádat můžete do 30. listopadu 2022 do 14:00! Reparát bude možný až za dva roky!

Zdroj: OP JAK (2022). Odkaz: https://opjak.cz/aktuality/sablony-na-mikulase-uz-jen-do-30-11-2022/.

Jak na ICT revize u vás ve škole? Přijďte si poslechnout příběhy škol, podělit se o své zkušenosti a názory. To vše ve vašem kraji. Akce je zdarma pro všechny školy a zájemce z řad veřejnosti o informace o zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí do škol.


Změna je život. Nejste v tom sami.

Digiroadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí.

Setkání proběhnou současně ve všech krajích. V úvodu a na konci bude příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí napříč republikou.

Akce se koná 6. prosince a je zdarma.

Na akci ve vašem kraji se přihlašte na https://revize.edu.cz/digiroadshow


Proč je setkání vhodné právě pro vás?

 • Připravujete se na změnu a ještě přesně nevíte, co vás čeká.
 • Chcete si o změnách a svých zkušenostech popovídat s kolegy.
 • Už jste začali vyučovat a chcete se nechat inspirovat.
 • Potřebujete se vyznat v nabídce podpory a pomoci při zavádění změn.

Harmonogram (6. 12.)

14:00–14:20 Zahájení
14:20–14:35 Prezentace: Co jsme se dozvěděli z dotazníků…
14:35–14:55 Co se u vás bude řešit, spojení krajů
15:00–17:00 Společný program – prezentace, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti NPI)
17:00–17:45 Společný závěr


Chtěli byste se zapojit do mezinárodních projektů programu Erasmus+, ale nemáte dost informací a nevíte, jak udělat první krok?  
 
Dům zahraniční spolupráce Vás zve na webinář určený pro zástupce organizací, které působí v počátečním i dalším odborném vzdělávání (tedy zejména střední odborné školy a učiliště) a rády by se nově zapojily do programu Erasmus+.


Kdy a kde?

22. listopadu 2022: od 14:00 do 15:30


Registrace

Registrujte se na tomto odkaze: zde

Registrovaným účastníkům bude zaslán odkaz k připojení na schůzku v MS Teams nejpozději den před konáním webináře.


Obsah webináře

Na webináři se dozvíte:

 • jaké jsou možnosti mezinárodního vzdělávání a spolupráce v rámci programu Erasmus+
 • jaké mezinárodní aktivity můžete realizovat
 • kdo a kam může vyjet za mezinárodní zkušeností
 • kde hledat partnery
 • jak funguje financování
 • příklady dobré praxe

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Vás zve na první kulatý stůl k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR na období 2023-2027. Jde o on-line setkání, které se uskuteční v úterý 22. 11. 2022 odpoledne mezi 14:00-17:30, kde budou představeny a spolu s odborníky diskutovány návrhy opatření pro první dvě témata: předškolní vzdělávání a základní vzdělávání, a to včetně návaznosti na postup a plnění cílů Strategie 2030+.


Odkaz k připojení na online stream

Připojte se v úterý 22. 11. 2022 odpoledne mezi 14:00-17:30 na: https://www.youtube.com/watch?v=K7QmDY8ZC_o

Kulaté stoly MŠMT k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR 2023-2027 proběhnou ON-LINE na YouTube kanále MŠMT.


Program 1. kulatého stolu

 • 22. 11. 2022
  • 14:00 - 15:30 Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání
  • 16:00 – 17:30 Moderní základní vzdělávání pro 21.století

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy díky Národnímu plánu obnovy přiděluje školám finanční prostředky na 2 účely: na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky (dále také DUP) pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí mateřských škol a žáků základních a středních škol. Přednostně tyto finanční prostředky získaly mateřské školy a zároveň základní školy a gymnázia, které v roce 2022 deklarovaly výuku podle nových revidovaných Rámcových vzdělávacích programů. "Pokud jste ředitelé škol, ICT koordinátoři nebo učitelé, kteří se teprve rozhodujete, právě pro vás jsme připravili inspirativní videa", říká Anna Stočesová Martinková - MŠMT, která se na příklady dobré praxe škol byla podívat. Ty nejlepší příklady využití digitálních pomůcek ve výuce můžete shlédnout v nových třech videích, které s vámi sdílíme.

Odkazy k videím: pro MŠ a první stupeň ZŠ, pokročilé DUP a další pokročilé DUP pro žáky ZŠ a SŠ.


Podrobné informace naleznete na edu.cz/digitalizujeme/.

Toto inovativní velmi zajímavé téma proměny obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace, které souvisí s novými revidovanými Rámcovými vzdělávacími programy (dále RVP), se snaží MŠMT přiblížit představením příkladů dobré praxe přímo ze škol, které již zahájily výuky podle nových RVP a získaly tak finanční prostředky na pořízení digitálních učebních pomůcek pro své žáky. Tyto školy nákupy již zrealizovaly a pomůcky ve výuce zdařile využívají.

Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR jsme se byli podívat nejprve do základní školy, která již dříve digitální učební pomůcky využívala a přechod na pokročilé digitální učební pomůcky byl samozřejmostí. Mohli jsme vidět robotické pomůcky, roboty ovládané hlasem, elektronické stavebnice, 3D tiskárny či mikrobity apod.. Poté jsme s natáčecím týmem navštívili mateřskou školu a podívali jsme se, jak s rozvojem informatického myšlení a digitálních kompetencí začínají nejmenší děti v mateřských školách a jak na tyto nově nabyté dovednosti navazují na 1. stupeň základní školy. Natáčení probíhalo ve třech dnech a v tom posledním jsme se zaměřili na gymnázium, které úspěšně využívá celou řadu dalších pokročilých digitálních učebních pomůcek zejména těch badatelských či umělecky rozvíjejících se a to v různých vzdělávacích oblastech.


Digitální učební pomůcky pro mateřské školy a jejich návaznost na 1. stupeň základních škol 

Ve videu zaměřeném na nejmenší děti a žáky nahlédneme na práci s digitálními pomůckami, které slouží k rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí, přitom však nemusí jít pouze o digitální technologie. Do mateřských škol můžeme pořídit např. robotické digitální hračky, digitální mikroskopy, programovatelné kartičky ve spojení s tabletem, ale také řadu unplluged aktivit, které pomohou nastartovat rozvoj informatického myšlení a digitální kompetencí dětí mateřských škol. Ty nejmenší děti nepotřebují hned začínat s počítači nebo tablety, ale mohou si hrát a řešit různé logické hry na čtvercové pochozí síti, rozvíjet si matematické představy, řešit logické úlohy a rozvíjet informatické myšlení a svou kreativitu prostřednictvím aktivit, které nejsou "digitální". Poté postupně přecházet na na robotické pomůcky a až později na digitální technologie

Na 1. stupni základních škol pak lze snáze navázat na zkušenosti z mateřské školy a nabyté dovednosti postupně rozšiřovat, o tom je právě toto inspirativní video.  

TIP: Elektronická tužka, robotická myš, robotická liška, roboty, programovatelné kartičky s tabletem, robotická stavebnice.


Pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky základních a středních škol 

Revidované Rámcové vzdělávací programy přinášejí změny v souvislosti s využíváním digitálních technologií ve vzdělávání žáků a to nejen díky novému obsahu vzdělávání v Informatice, ale zejména pro novou klíčovou digitální kompetenci, která se dotýká všech vzdělávacích oblastí. Pokročilé digitální učební pomůcky se dají používat napříč všemi vyučovacími předměty. Učitelé se mohou domluvit, které digitální učební pomůcky jsou nejvhodnější a dávají smysl pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků a své zkušenosti sdílet s kolegy nebo pomocí různých internetových skupin, návštěvou školení apod. Velmi oblíbenými pokročilými digitálními učebními pomůckami jsou robotické stavebnice, roboti ovládaní hlasem, 3D tiskárny, elektronické stavebnice, mikropočítače apod. Jejich využití je pestré v libovolném vyučovacím předmětu.

Inspirativní video zaměřené na pokročilé digitální učební pomůcky je skvělou inspirací pro základní a střední školy. Využití digitálních pomůcek uvidíte nejen ve výuce nové Informatiky, ale v ostatních vyučovacích předmětech.

https://www.youtube.com/watch?v=__fUX5Z2JVU

TIP: Robotická stavebnice , robotická programovatelná učební pomůcka ovládaná hlasem, 3D tiskárna, elektronické stavebnice, mikropočítače, microbit, robot.


Další pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky základních a středních škol

Je celá řada pokročilých pokročilých digitálních učebních pomůcek, které lze využívat pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáků. Jejich inspiromat naleznete na edu.cz/digitalizujeme. Velmi zajímavé místo zaujímají pomůcky spadající do kategorie "Internet věcí" a badatelská technika včetně čidel a mikroskopů, různá snímací zařízení, termokamery, skenery apod.

Další pokročilé digitální učební pomůcky jsou hlavním tématem videa natočeného na gymnáziu.

TIP: Digitální teploměr, čidlo pro měření kyslíku, čidlo na měření pH, pohybové čidlo, termočlánkový teploměr, elektromagnetická míchačka, digitální vyšívací stroj, digitální řezací plotr, digitální mikroskop 


Finanční prostředky z Národního plánu obnovy je nezbytné čerpat v souladu s podmínkami, účelem a kritérii, které jsou zveřejněné ve Věstníku 01/2022 nebo ve Výzvě

Výčet příkladů digitálních učebních pomůcek naleznete na s. 120 - 125 ve Věstníku 01/2022 a příklady jsou zveřejněny také v inspiromatu na edu.cz/digitalizujeme/digitalni-ucebni-pomucky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pracuje na dokumentu, který jednoznačně stanoví úkoly a cíle, kam se české školství vydá v letech 2023 až 2027. Tímto dokumentem je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023-2027. Bude předložen vládě ČR ke schválení na podzim roku 2023, ovlivní tvorbu dlouhodobých koncepcí napříč kraji a bude implementačním dokumentem Strategie 2030+ na druhé realizační období.


Kulaté stoly a konzultace se širokou veřejností

V listopadu a prosinci 2022 proběhne řada kulatých stolů a konzultací s odbornými skupinami i širokou odbornou veřejností k prioritním oblastem. Zveme vás tak na on-line setkání, kde budou prioritní oblasti a návrhy opatření, včetně návaznosti na postup a plnění cílů Strategie 2030+, poprvé veřejně prezentovány. Následovat bude pak i veřejné připomínkování.

Kulaté stoly MŠMT k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR 2023-2027 proběhnou ON-LINE na YouTube kanále MŠMT. Jednotlivé odkazy budou součástí každé jednotlivé události (na edu.cz, msmt.cz a FB profilech).

Termíny kulatých stolů

 • 22. 11. 2022
  • 14:00-15:30 Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání
  • 16:00 – 17:30 Moderní základní vzdělávání pro 21.století
 • 29. 11. 2022
  • 14:00-15:30 Systémová podpora a řízení škol
  • 16:00 – 17:30 Odborné vzdělávání pro uplatnitelnost na trhu
 • 13. 12. 2022
  • 14:00-15:30 Podpora a rozvoj kapacit pedagogů a leaderů škol
  • 16:00 – 17:30 Vzdělávání v celoživotní perspektivě
 • 15. 12. 2022
  • 14:00-15:30 Rovný přístup a efektivní podpora pro všechny
  • 16:00 – 17:30 Prevence a ústavní péče
 • 19. 12. 2022
  • 14:00-15:30 Strategie dalšího rozvoje škol a školských zařízení: Rejstřík

Co je Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR

Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR je implementačním dokumentem Strategie 2030+, aktuálně na druhé realizační období (2023-2027). Uvádí základní tendence a cíle vzdělávací politiky​ na dané období, stanovuje opatření na úrovni státu​ a vymezuje prostor pro konkrétní řešení na úrovni krajů. 

Je zpracováván na základě § 9 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb. a novelizované vyhlášky č. 15/2022 Sb. (platná od 1. 7. 2022).

Kromě Strategie 2030+ jsou prioritní témata stanovena dle vyhodnocení předchozího záměru a na základě dat: analýz, šetření  a výzkumů. Svou podstatou tak reaguje na změny, které hýbou současnou společností, ať už se jedná o změny společenské, kulturní, ekonomické či technologické.

Záměrem dokumentu je stanovit cíle vzdělávací politiky a dále pak na úrovni státu předložit opatření, která kraje aplikují již v konkrétní podobě skrze své vlastní dlouhodobé záměry vzdělávání. Dokument mj. stanoví pravidla pro zapisování nových škol a kapacit do školského rejstříku.


Příprava Dlouhodobého změru vzdělávání ČR

Přípravu ​strategického dokumentu ​řídí a koordinuje v rámci MŠMT Odbor vzdělávací politiky prostřednictvím Oddělení strategie a analýz.

 • Na přelomu května a června 2022 došlo ke schválení prioritních oblastí českého školství, které budou také v Dlouhodobém záměru vzdělávání ČR zpracovány.
 • V červenci 2022 pak byla ustanovena expertní pracovní skupina, jejímž úkolem je základní teze dokumentu připravit. Skupina se skládá z řad odborníků MŠMT, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu, CERMATu a Domu zahraniční spolupráce.

Dokument je připravován v souladu metodikou přípravy veřejných strategií, transparentně a objektivně. Do přípravy tak v konkrétních fázích je a nadále bude zahrnut široký okruh všech zainteresovaných aktérů ve vzdělávání.

 • Po fázi expertní přípravy tak v listopadu a prosinci následují veřejné kulaté stoly, do poloviny ledna 2023 pak bude moci připravená prioritní témata veřejně připomínkovat (zveřejnění proběhne v polovině prosince 2022).
 • Do 15. května 2023 bude již připravený dokument předložen k vyjádření krajům.
 • Během letních měsíců r. 2023 pak proběhne mezirezortní a veřejné připomínkování. O realizaci veřejného připomínkování bude MŠMT informovat na stránkách www.edu.cz.
 • V říjnu 2023 bude Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR předložen ke schválení vládě.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informace k:
=> financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí ze státního rozpočtu v závěru roku 2022,
=> financování ukrajinského asistenta pedagoga ve školách zřizovaných kraji, obcemi v období září až prosinec 2022.
Více viz následující informace v textu níže či přímo v PDF souboru.


I. Financování činnosti škol a školských zařízení v období listopad až prosinec 2022

Prezident republiky Miloš Zeman využil ve středu dne 2. listopadu 2022 své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 (dále jen „zákon”). Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vrácený zákon znovu projedná 15. listopadu 2022.

Součástí tohoto zákona je také zvýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast regionálního školství, konkrétně pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí. Toto zvýšení zahrnuje prostředky na zvýšení platových tarifů nepedagogických zaměstnanců od 1. 9. 2022, na „nové výkony“ zejména v pedagogické práci ve školách a na výdaje související se vzděláváním ukrajinských dětí, žáků a studentů.

Z výše uvedeného důvodu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době nemá dostatek finančních prostředků na období měsíců listopad a prosinec 2022, a tedy není možné odeslat krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy potřebné prostředky v jedné platbě na celé toto období pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proces schvalování zákona nemůže nijak ovlivnit, ale je připraveno vzhledem k avizovanému termínu projednání vráceného zákona Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR učinit mimořádné kroky pro minimalizaci negativních dopadů na školy a školská zařízení z tohoto kroku vyplývající.

Z důvodu časové tísně se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tedy rozhodlo rozdělit finanční prostředky na listopad a prosinec 2022 na dvě části tak, aby měly školy a školská zařízení včas k dispozici dostatek finančních prostředků primárně na výplaty za měsíc listopad.

V následujících dnech tak bude krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy na zvláštní účet kraje/hl. m. Prahy odeslána část finančních prostředků dle aktuálních rozpočtových možností a zbývající menší část finančních prostředků bude odeslána krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy co nejdříve po publikaci výše uvedeného zákona ve Sbírce zákonů.

O těchto krocích již MŠMT informovalo zástupce krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy a dohodlo s nimi procesní kroky nezbytné k tomu, aby financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí ze státního rozpočtu bylo v závěru roku 2022 zajištěno.


II. Financování ukrajinského asistenta pedagoga v období září až prosinec 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu usnesením Vlády ČR ze dne 22. června 2022 č. 560 stanovilo materiálem čj. MSMT-21684/2022-2, který je zveřejněný ve Věstníku MŠMT 04/2022 (https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-04-2022), podmínky, kritéria a účel k poskytnutí dalších finančních prostředků pro školy na financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga.

Na základě mimořádného sběru dat, který proběhl ve dnech 15. – 20. 9. 2022, a na základě stanovených kritérií byla stanovena výše dalších finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, střední školy nebo konzervatoře, které splnily podmínky pro jejich stanovení.

Celkem 583 právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřské školy, základní školy, střední školy nebo konzervatoře ze všech krajů bude na pozici ukrajinského asistenta pedagoga rozdělen objem finančních prostředků v celkové výši 113 930 976 Kč. Tyto finanční prostředky byly dne 10. listopadu 2022 odeslány na zvláštní účty krajů.

Krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy poskytnou finanční prostředky jednorázově ve výši stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 30. listopadu 2022. Tyto prostředky jsou určeny pouze na financování ukrajinského asistenta pedagoga za období září až prosinec 2022.


Rozdělení finančních prostředků

Na základě výsledků mimořádného šetření zveřejňujeme výši finančních prostředků pro jednotlivé školy na pozice ukrajinského asistenta pedagoga na období září - prosinec 2022.

Finanční prostředky obdrží příslušné školy nejpozději do 30. listopadu 2022 prostřednictvím krajských úřadů.

Rozdělení finančních prostředků na ukrajinského asistenta pedagoga v MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatořích září - prosinec 2022
Na následující stránce naleznete přehled informací ke sběrům dat MŠMT.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizuje sběr dat (šetření) mezi školami (MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatoře), který má za cíl umožnit získat další finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga pro školy, které přijaly ke vzdělávání alespoň minimálně stanovený počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou, a splní všechny podmínky pro jejich poskytnutí. V této souvislosti bude probíhat ve školách od 15. září 2022 do 20. září 2022 mimořádné šetření. Odkaz na šetření https://sberdat.uiv.cz/login. Více informací viz text níže Důležité termíny, Obsah a důvody šetření, Důležité odkazy a Dopis náměstka. Dne 10. 11. 2022 přidána tabulka rozdělení finančních prostředků pro MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatoře (září až prosinec 2022).


Důležité termíny

Jak MŠMT již dříve avizovalo, je možné získat další finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga pro školy, které přijaly ke vzdělávání alespoň minimálně stanovený počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou, a splní všechny podmínky pro jejich poskytnutí.

V této souvislosti bude probíhat ve školách od 15. září 2022 do 20. září 2022 mimořádné šetření.

Mimořádné šetření bude probíhat standardně v Informačním systému školské statistiky (https://sberdat.uiv.cz/login), kde školy po přihlášení naleznou dotazník pod tlačítkem „UA asistent“.

Další finanční prostředky obdrží příslušné školy nejpozději do 30. listopadu 2022, do konce února 2023 pak budou mít povinnost informovat o využití těchto dalších finančních prostředků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Obsah a důvody šetření

V tomto šetření se zjišťuje celkový počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou zařazených ve třídách (v případě konzervatoře odděleních) dané školy, ve kterých je k okamžiku odeslání šetření nejvýše 50 % těchto cizinců.

Účastí v tomto šetření škola (mateřská škola, základní škola, střední škola anebo konzervatoř) závazně oznamuje zájem o tyto další finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga (pokud o tyto finanční prostředky nemá škola/konzervatoř zájem, není její účast v šetření nutná).

Další finanční prostředky se stanoví na zajištění této pozice od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, a to formou pracovního poměru.


Rozdělení finančních prostředků

Na základě výsledků mimořádného šetření zveřejňujeme výši finančních prostředků pro jednotlivé školy na pozice ukrajinského asistenta pedagoga na období září - prosinec 2022.

Finanční prostředky obdrží příslušné školy nejpozději do 30. listopadu 2022 prostřednictvím krajských úřadů.

Rozdělení finančních prostředků na ukrajinského asistenta pedagoga v MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatořích září - prosinec 2022


Důležité odkazy

 • Podmínky, kritéria a účel pro poskytnutí dalších finančních prostředků jsou uvedeny ve Věstníku MŠMT 04/2022.

Dopis náměstka pro školy v PDF


Uvažujete nad tím, jaké technologie zvolit do výuky, aby maximálně přispěly k rozvoji digitálních kompetencí žáků napříč všemi předměty? Jaké parametry zohlednit, když chcete, aby učitelé i žáci zakoupenou technologii efektivně využívali? Víte, jaká je funkce IT guru a v čem vám může podat pomocnou ruku?

Na tyto otázky a mnoho dalších dostanete odpověď v živě streamované debatě, která se koná již 10. 11. 2022 od 15 hodin.

O své zkušenosti se s vámi podělí:

 • Jaroslav Lachout, učitel a koordinátor ICT z Masarykovy ZŠ Klánovice,
 • Milada Boháčková, zástupkyně ředitele ZŠ Úvaly,
 • Petr Polívka – IT guru pro Středočeský kraj,
 • Petr Naske z Národního pedagogického institut ČR, který poskytuje školám podporu při přípravách na výuku nové informatiky a zařazení digitálních kompetencí do školního kurikula.

Moderátorem setkání je již tradičně Josef Dašek, tajemník DigiKoalice.

Diváci mohou pokládat otázky prostřednictvím chatu. Sledujte živě ZDE

Jste asistent pedagoga či výchovný poradce nebo školní speciální pedagog a chcete, aby se nově příchozí děti (nejen) z Ukrajiny u vás ve škole cítily dobře? V tomto textu najdete informace o nové příručce Stručný průvodce pro asistenty podporující děti a žáky z Ukrajiny. Příručka Vás provede krok za krokem procesem adaptace, integrace a výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků z Ukrajiny. Samotnou příručku pak najdete ke stažení pod textem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce informovat vedení a zaměstnance škol odeslalo do vnějšího připomínkového řízení novelu školského zákona. V ní je navržena úprava právního postavení asistentů pedagoga v základních školách (včetně školní družiny) nebo také návrh nového způsobu financování asistentů pedagoga stanovením maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti hrazených ze státního rozpočtu. 


Současné nastavení

V současnosti je zajištění podpory vzdělávání žáků asistentem pedagoga v základních školách a školních družinách řešeno prostřednictvím podpůrných opatření doporučených školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ) konkrétnímu žákovi. Tento systém ale nedává školám, samotným asistentům a v konečném důsledku ani žákům jistotu a perspektivu stability. Je totiž nutné si uvědomit, že tato pracovní pozice není pozicí osobního asistenta žáka, ale pozicí asistenta pedagoga, kterému tento asistent poskytuje podporu pro práci s celou třídou. Zároveň se školy a školská zařízení i zákonní zástupci v souvislosti se současným nastavením způsobu podpory potýkají s vysokou administrativní zátěží, která je spojena s doporučováním, poskytováním a vykazováním činnosti asistenta pedagoga.

Nový navrhovaný model

Proto MŠMT přichází s novinkou a předkládá model financování asistentů pedagoga na základě maximální týdenní míry hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované asistentem pedagoga, tzv. PHAmax. Model bude nastaven na základě počtu běžných tříd v základní škole a jejich průměrné naplněnosti. Dále bude zohledňovat počet tříd 1. – 3. ročníků, podíl žáků se třetím stupněm podpůrných opatření a počet tříd, v nichž se vzdělávají žáci se čtvrtým či pátým stupněm podpůrných opatření. Pro školní družiny bude PHAmax stanoveno na základě počtu účastníků školní družiny se speciálními vzdělávacími potřebami 3. – 5. stupně podpůrných opatření. PHAmax bude nastaven tak, aby co nejvíce zohlednil současný stav asistentů pedagoga ve školách a školních družinách a zároveň zohlednil i vyšší potřebu asistenta pedagoga ve třídách, kde se vzdělávají žáci s vyšším stupněm podpory (4. a 5. stupeň).

Soukromým a církevním základním školám a školním družinám budou finanční prostředky na asistenta pedagoga poskytovány na základě příplatku.

Role školských poradenských zařízení zůstane primárně zachována pro odbornou diagnostiku žáků, nastavení stupně podpůrných opatření a vyjádření potřeby personální podpory, přičemž k financování personální podpory asistenta pedagoga využije ředitel školy počet hodin pedagogické práce/přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu.


MŠMT 3. 11. 2022 - Zdroj: msmt.cz

Pojmy SPAM a phishing si mnoho laiků, učitele nevyjímaje, plete, nebo mezi nimi nevidí rozdíl.  Patrně  i proto, že oba typy e-mailů často končí ve složce „Nevyžádaná pošta“.  S ohledem na riziko, které představují pro školu, je rozdíl mezi nimi dosti podstatný. Jak je odlišit a jak se v kterém případě zachovat, téma důležité pro pedagogy i jejich žáky.


Phishing

Tento typ podvodu cílí převážně na získání přihlašovacích údajů oběti, jako je jméno a heslo. Phishing je jednou z metod sociálního inženýrství a využívá jeho techniky pro manipulaci oběti. Obvykle cílí na pocity, jako je zvědavost (Kdo mě to označil na Facebooku?), či strach (Když tu fakturu do dvou dnů nezaplatím, přijde mi domů exekutor!), nebo na určité osobnostní rysy, které jsou v určité míře lidem vlastní, například touha něco získat, vlastnit. Jé, vyhrál jsem iPhone 13 Pro!),

Dávno jsou pryč doby, kdy byl phishing znám špatnou češtinou, aktuálně se díky zkvalitnění automatických překladačů jako je DeepL dá i poměrně složitý text přeložit správně, navíc při cílených kampaních útočníci neváhají použít oficiální překlad od agentury či rodilého mluvčího. 

Z podvodného e-mailu je pak obvykle nutné buď přejít na podvodnou stránku, kde je potřeba se přihlásit či provést jinou akci, nebo otevřít přílohu, která s sebou nese nějakou „přidanou hodnotu“ – rozumějte malware. 

Zdroj: Osobní archiv Pavla Matějíčka 

Tím dochází ke zcizení přihlašovacích údajů, nebo kompromitaci malwarem – a je jedno, jestli se jedná o keylogger, který zaznamenává vše, co píšete (včetně hesel), nebo ransomware, který školu zašifruje a bude požadovat výkupné za rozšifrování dat. Phishing by svůj účel splnil – je ostatně úspěšný cca v 65 % případů. 


SPAM

Je nevyžádaná zpráva, obvykle e-mail, ale v dnešní době se může jednat klidně o zprávu přes sociální síť, či SMS nebo jiný kanál. Všichni si určitě vybavíme zprávy s nabídkou levné a kvalitní viagry, případně hadice, která se nikdy nezamotá. Občas ale můžete narazit na nějaký klenot, například SPAM šířený přímo do vašeho kalendáře. O tom je článek například zde: https://spajk.cz/spamove-kalendare/ 

Trochu perličkou je vznik tohoto názvu – v USA se kdysi masově rozdávaly letákové reklamy na šunku s názvem SPAM a následně se tento název dostal i do popkulturního prostředí díky Monty Pythonům a jejich krátké scénce s chytlavým songem. Není tak divu, že se pojem přenesl i do IT prostředí. 

Nejlepší cesta, jak SPAM zastavit, je učit antispamové filtry tím, že zprávy budete označovat jako SPAM. 

Zdroj: Osobní archiv Pavla Matějíčka

Ve SPAMu občas skončí podvodné e-maily, ale také e-maily regulérní, takže je dobré se do složky se SPAMem občas podívat. Otevřením e-mailu ještě nic neriskujete, maximálně dáte spammerům a útočníkům (případně marketérům) vědět, že jste e-mail otevřeli a Vaše schránka žije. 


Jak hlásit Phishing

Ideálně pomocí tlačítka přímo v e-mailovém klientovi. Protože nyní už známe rozdíl mezi SPAMem a phishingem a i rozdíl v dopadu na bezpečnost celé organizace, je zřejmé, že včasné nahlášení podvodného e-mailu může zachránit školu před úspěšným útokem. Pokud tedy phishing poznáte, neváhejte a oznamte jej, protože ostatní kolegové jej prokouknout nemusí. 

V závislosti na tom, jak správce IT nastavil chování tlačítka, odejde zpráva buďto do Microsoftu, kde je pak v případě pozitivního nálezu blokována globálně, případně je možné ji zaslat do interní schránky, která slouží k analýze podezřelých zpráv, či zvolit kombinaci obou možností. 

Detaily pro správce: Nastavení e-mailu nahlášené uživatelem pro spam, phish a jako škodlivou poštu - Office 365 | Microsoft Learn.


Jak hlásit Phising v Outlook

Outlook web ve webovém rozhraní MS Outlook je tato možnost k dispozici automatiky, stačí kliknout na tlačítko Nahlásit phishing.

Outlook desktop tuto možnost ve výchozím stavu obvykle nemá (pokud správce tuto funkci nepřidal), je potřeba tedy přidat doplněk, který funkci doplní.

Přidání doplňku provedete vyhledáním "report phishing".

Viz samotný doplněk na následujícím obrázku.

A jeho zprovoznění.


Alternativní řešení phishingu mimo Outlook

Ne všichni ale mají tyto možnosti k dispozici, takže Vám poradíme i alternativní postupy: 

 • Informujte kolegy ústně - “Taky ti přišel ten divný e-mail?” Nejedna kampaň byla odhalena při rozhovoru ve sborovně. 
 • Pošlete hromadnou zprávu kolegům - “Pozor, podvodný e-mail, neklikat!". Ideálně i s nějakým důkazem proč si to myslíte - screenshot s podtrženou podvodnou adresou odesílatele zpravidla funguje jako dostatečný důkaz toho, že máte pravdu. 
 • Pokud máte ve škole vlastního IT administrátora, je dobré, když máte možnost poslat mu zprávu k prověření na nějaký předem definovaný e-mail, např.: phishing@zskvikalkov.cz 
 • Ověřte doménu, nebo cíl odkazu. Na odkazy neklikejte levým, ale pravým tlačítkem myši. Zkopírujte si cíl odkazu a přejděte na web https://www.virustotal.com/gui/home/url kde jej vložte (CTRL+V) a zkontrolujte – odkaz je proskenován cca 90 antivirovými programy a pokud svítí byť jeden červeně, je to podezřelé. 

Autor: Pavel Matějíček, Lektor a konzultant kybernetické bezpečnosti  

Děti a žáci se sociálním znevýhodněním představují v našich školách početně velmi významnou žákovskou skupinu. Aktuálně sice nikdo neví přesně, kolik takových žáků v systému je, kvalifikované odhady ale uvádí počty vysoké – studie zpracovaná odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci a z organizace Člověk v tísni v roce 2015 uváděla, že takových žáků u nás může být až 140 tisíc. A se zdražováním energií a souvisejícími propady rodin do chudoby se dá předpokládat, že počty žáků se sociálním znevýhodněním budou ve školách dále růst. Následující článek je vhodný pro pedagogy, vedení škol i širší veřejnost – pomůže pochopení identifikace sociálně znevýhodněných žáků a jejich podporu ze strany vzdělávacího systému.


Potřeba podpory

Ve  skupině žáků se sociálním znevýhodněním může jít například o dítě ze sociálně vyloučené lokality (jehož rodiče mají sami jen nízkou úroveň formálního vzdělání a nemůžou mu s přípravou do školy pomoci), dítě žijící s matkou samoživitelkou v sociálním bytě (jehož maminka zvládá zabezpečit základní životní potřeby, ale na přípravu do školy už jí nezbývá čas), dítě s nezaměstnanými rodiči žijící na ubytovně (kterému chybí motivace a studijní vzory) nebo dítě s jazykovou bariérou (které z různých důvodu nemluví dobře česky) – společným pojítkem všech těchto a mnoha dalších dětí je, že pro jejich úspěch ve vzdělávání nestačí jen standardní výuka. Ze zkušenosti mnoha pedagogů a škol je zřejmé, že žáci se sociálním znevýhodněním potřebují ve škole nadstandardní podporu, leckdy v míře srovnatelné s podporou žáků s některými lehčími formami zdravotních postižení.


Nedostatky v systému

Na rozdíl od žáků se zdravotním postižením získávají ale žáci se sociálním znevýhodněním nadstandardní podporu ve vzdělávání jen málokdy. Stávající systém je nastaven tak, že jakákoli výraznější podpora, například pomoc asistenta pedagoga nebo bezplatné zajištění pomůcek, je podmíněna doporučením od školského poradenského zařízení. Data ministerstva školství ovšem ukazují, že jen menší počet žáků se sociálním znevýhodněním projde vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně tak, aby jim na základě jejich znevýhodnění byla nějaká významnější podpůrná opatření doporučena. Ze zkušeností víme, že řadu těchto žáků jejich zákonní zástupci na vyšetření v poradně vůbec neobjednají anebo je objednají, ale v daném termínu na vyšetření nedorazí. Důvodů je mnoho, například větší dojezdová vzdálenost a horší dopravní dostupnost do poradny, menší kompetence rodičů pro jednání s úřady ad. Navíc studie, kterou jsme realizovali na Pedagogické fakultě UK v roce 2021, ukázala, že i když žák se sociálním znevýhodněním do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření dorazí, poradna nemá v podstatě  žádné nástroje, na základě kterých by mohla žákovo sociální znevýhodnění identifikovat.


Projekt Podpora rovných příležitostí

Na uvedený stav, ve kterém se žákům se sociálním znevýhodněním ve školách potřebné podpory nedostávalo (anebo dostávalo, ale jen v rámci dobrovolné aktivity některých pedagogů a bez jakékoli systémové finanční podpory), aktuálně reaguje Národní plán obnovy. Ve výzvě ministerstva školství, doprovázené projektem Podpora rovných příležitostí realizovaným Národním pedagogickým institutem, má možnost čerpat finanční prostředky na podporu vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním více než čtyři sta škol. Cílem projektu ovšem není pouze zajistit školám na příští tři roky dočasnou finanční podporu, ale také připravit navazující systém, ve kterém by školám vzdělávajícím žáky se sociálním znevýhodněním zajišťoval podporu stát. Základem takového systému státní podpory pak nutně musí být identifikace žáků se sociálním znevýhodněním – je potřeba vědět, o jaké žáky jde a v jakých počtech se ve školách vyskytují, a na základě toho pak poskytovat školám finanční, personální i metodickou podporu pro vzdělávání těchto žáků.


Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním

V rámci zmiňovaného projektu dojde během školního roku 2022/2023 k pilotnímu ověřování identifikace žáků se sociálním znevýhodněním ve školách, a to ve spolupráci pracovníků školních poradenských pracovišť a učitelů. Záměrem pilotního ověřování je vytvořit systém identifikace žáků se sociálním znevýhodněním přímo ve škole – tak, aby tito žáci nemuseli vyhledávat a absolvovat vyšetření ve školských poradenských zařízeních, a zároveň tak, aby identifikace přinášela co nejpřesnější data, na kterých bude moct být v budoucnu založen systém státní finanční podpory. Při procesu identifikace chceme v maximální možné míře předcházet riziku stigmatizace jednotlivých žáků, výsledky tedy mají být interpretovány souhrnně za jednotlivé třídy a jednotlivé školy.


Posuzovací schéma

Pro identifikaci žáků se sociálním znevýhodněním bude ve školách využitý materiál vytvořený v návaznosti na výzkumný projekt Pedagogické fakulty UK - „Posuzovací schéma pro identifikaci žáků se sociálním znevýhodněním“. Schéma je záměrně koncipováno jednoduše – celý dokument má čtyři strany, z toho jen jedna je vlastní posuzovací schéma. Vyplňováním je primárně pověřený vybraný poradenský pracovník školy (sociální nebo speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce), který společně s třídním učitelem posuzuje u vybraných žáků následující charakteristiky:

A. Žák nemá přiměřenou podporu vzdělávání v domácím prostředí.

B. Žák nemá v dostatečné míře osvojený vyučovací jazyk.

C. U žáka se objevuje náročné chování vznikající z ne-zdravotních důvodů.

D. Žák má nízkou motivaci ke vzdělávání a zvýšené absence.

E. Psychické potřeby žáka nejsou naplněny v dostatečné míře.

F. Fyzické a materiální potřeby žáka nejsou naplněny v dostatečné míře.

G. Zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou.

Na základě posouzení jednotlivých oblastí pak poradenský pracovník společně s učitelem stanoví míru sociálního znevýhodnění žáka. Výsledný počet žáků se sociálním znevýhodněním za třídu a za školu pak má do budoucna indikovat, jak velkou míru nadstandardní (finanční, personální a metodické) podpory daná škola a třída potřebují.

Už v červnu tohoto roku byla funkčnost posuzovacího schématu konzultována v ohniskových skupinách se šestnácti poradenskými pracovníky ze škol s vyšším počtem žáků se sociálním znevýhodněním a dosavadní reakce byly pozitivní. V aktuální fázi pilotního ověřování je nezbytné, aby se poradenští pracovníci, kteří mají se schématem ve škole pracovat, nejprve přihlásili na krátký webinář, který pořádá Národní pedagogický institut a který zájemce provede teoretickým zázemím i praktickým uplatněním schématu – webinář dosud absolvovalo přibližně osmdesát vedoucích a poradenských pracovníků škol. 


Změna systému podpory škol

Uvědomujeme si, že s ambicí přesněji identifikovat žáky se sociálním znevýhodněním přicházíme do škol ve složité době, ve které mají poradenští pracovníci i učitelé už více než dost jiných povinností. O to více jsme se snažili a snažíme, aby proces identifikace žáků mohl probíhat co nejjednodušším a časově nejúspornějším způsobem. Čas a úsilí, které poradenští pracovníci a učitelé identifikaci žáků věnují, nás také zavazují, abychom udělali maximum pro to, že bude identifikace dále využita ke  změně a vybudování systému spolehlivé a přiměřeně rozsáhlé státní podpory, která bude korespondovat s potřebami žáků se sociálním znevýhodněním i s potřebami škol, které tyto žáky vzdělávají.


Použité zdroje

KOLEKTIV AUTORŮ (2015). Očekávané rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření. Výstup projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

MŠMT (online, cit. 2021-05-23) tab. „C1.31.1 Základní vzdělávání – žáci se SVP, nadaní a žáci s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle území“ In: Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele školního roku 2020/2021. Praha: MŠMT ČR. Dostupné z: https://statis.msmt.cz/rocenka/rocenka.asp

NĚMEC, Zbyněk, PHILIPPOVÁ, Tereza (2021) Diagnostika sociálního znevýhodnění žáků v praxi pedagogicko-psychologických poraden. In TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana, ZIKL, Pavel, DAŇKOVÁ, Gabriela (eds.) Aktuální otázky a možnosti v oblasti intervence u osob se speciálními potřebami.  Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové. ISBN 978-80-7435-828-9.

NĚMEC, Zbyněk (2022) Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním – posuzovací schéma. Praha: Pedagogická fakulta UK. 


Autor: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., katedra Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; expert pro přípravu reformy, Národní pedagogický institut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním pedagogickým institutem ČR a Českou školní inspekcí připravuje tři systémové projekty, které bude podávat do výzvy OP JAK č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání z Operačního programu Jan Amos Komenský. Tato informace je pro laickou i odbornou veřejnost. Níže jsou přiloženy materiály platné k 18. 10. 2022 (resp. k 3. 10. 2022 v případě charty IPs Datově-analytická podpora pro hodnocení. Více viz následující text a přílohy Charty připravovaných projektů.


Hlavní informace

 • Vstupními dokumenty pro přípravu projektů jsou tzv. Charty. Charty projektů projednal a schválil na svém druhém zasedání Monitorovací výbor Operačního programu Jan Amos Komenský dne 3. října 2022 s žádostí o doplnění charet a dne 18. října 2022 porada vedení MŠMT vzala upravené charty na vědomí. Na základě Chart systémových projektů budou zpracovány projektové žádosti, které budou podány prostřednictvím ISKP21+ řídicímu orgánu OP JAK a následně vystaveny procesu schvalování. O výsledku schvalování budeme informovat.

Charty připravovaných projektů


Ačkoli by čtení e-mailů mělo být soukromou aktivitou, více než 85 % e-mailů obsahuje sledovací mechanismus, který dokáží zjistit, kdy jste zprávu otevřeli, kde jste byli, když jste ji otevřeli, a jaké zařízení jste používali – ať už jde o vaši soukromou adresu, nebo o služební e-mail a školní zařízení. Poradíme vám, jak můžete chránit proti spamu i případným útokům nejen školní e-mail, ale i soukromé adresy, které používáte vy a vaši žáci. Následující článek je vhodný pro pedagogy, vedení školy i správce školních sítí – můžete si například nastavit společná pravidla při testování různých online aplikací pro výuku.


Úvod

Už se vám někdy stalo, že jste otevřeli e-mail a brzy poté se vám zobrazila související reklama? Může za to sledování e-mailů. Z těchto údajů jsou vytvářeny individuální profily k ovlivnění obsahu, který vidíte online, včetně cílení reklamy. Tyto údaje o vás jsou také obvykle odesílány přímo třetím stranám, nejspíš bez vašeho souhlasu. Jak je to možné? 

Velké technologické firmy a marketingová oddělení v nejrůznějších sektorech potřebují přesné údaje o zákaznících, aby mohly správně cílit reklamu a nabídky na svoji cílovou skupinu.  K tomu potřebují velké množství dat, na jejichž základě mohou chování zákazníků vyhodnocovat, nebo dokonce predikovat. Velké technologické firmy, například Google, jim v tomto směru rozhodně mají co nabídnout. Příjmy společnosti Alphabet, pod kterou výše jmenovaný vyhledávač patří, tvoří z více než 80 % příjmy z reklamy. (zdroj: https://www.cnbc.com/2021/05/18/how-does-google-make-money-advertising-business-breakdown-.html ) Jedná se tedy o regulérní business s vašimi daty a vaším soukromím. 

Společnosti, které provozují systémy pro hromadnou rozesílku e-mailů (Mailchimp, Smartemailing, Sendgrid...) skrývají v e-mailech sledovací kódy. Pojďme se společně na tuto problematiku podívat. Nejde totiž jen o ryze soukromý problém: řada pracovníků (školství nevyjímaje) používá firemní e-mailové adresy například pro registrace do e-shopů a dalších služeb, tato problematika se však týká i e-mailových adres žáků A těm je vhodné tento problém přednést v rámci prevence a ochrany jejich soukromí. 


Jak to funguje?

Představte si, že pracujete v oddělení marketingu určité společnosti a dostanete za úkol rozesílku e-mailové kampaně na nový produkt. Podle její úspěšnosti pak budete odměněni. Je tedy potřeba změřit, jestli je e-mailová kampaň na odběratele úspěšná, tj. zjistit, kolik lidí e-maily otevřelo (takzvaný openrate) a kolik (a zda) na námi naservírované odkazy kliklo a konkrétně na jaké (tzv. clickrate). Čím vyšší čísla, tím vyšší bude odměna. Jak to všechno změříte? Nástroj pro rozesílání hromadných e-mailů touto funkcí disponuje. K měření se  používají měřící kódy, které generuje rozesílací mailingový systém. A ty jsou pro každého odběratele unikátní.  Tyto kódy, jež systémy marketingových oddělení využívají,  se obvykle schovají do průhledného obrázku, který má velikost 1×1 pixel. Právě proto, že má za úkol vás sledovat, se mu říká tracking pixel.

V momentě, kdy vám takový e-mail dorazí a vy jej otevřete, načte se obvykle grafika e-mailu. V tu chvíli se stáhne tracking pixel a tato skutečnost je předána do mailingového systému –marketér  z výše uvedeného příkladu tak ví, že jste e-mail otevřeli. V e-mailu vás pak něco zaujme, kliknete na obrázek či tlačítko – tracking pixel opět zaznamená, že jste kliknuli na odkaz – i odkaz má stále pro vás unikátní kód, díky němuž si vás systémy spojí s vaší identitou.


Jak se proti tomu bránit?

Způsobů je několik:

 • ten nejjednodušší, ale také nejméně praktický, je zakázat načítání obrázků v e-mailových klientech. Pak se sami můžete rozhodnout, kdy grafiku a trackovací pixely načíst, a kdy ne.
 • Nicméně e-maily bez grafiky jsou dnes téměř nečitelné, takže existují i elegantnější řešení, a tím je maskování vašeho primárního e-mailu. Díky službám uvedeným níže se minimalizuje množství nevyžádaných zpráv do vašeho hlavního e-mailu, čímž budete mnohem méně sledovatelní – firma si anonymní e-mailovou schránku nespojí s vámi.
 • Jiné nástroje pak umožňují ze zpráv trackovací pixely a odkazy odebírat.

Pojďme se na to společně podívat, ať jste vy i žáci před „velkými bratry“ v bezpečí


Jednotlivé možnosti ochrany


Relay – tak nazýváme služby, které vám vygenerují “náhodnou„ e-mailovou adresu, která s vámi nemá nic společného, a pak přeposílají e-mail na vaši pravou adresu. Je to vhodný způsob pro použití ve škole k registracím na portály, kde si žáci budou něco v rámci výuky zkoušet. 

Firefox

https://relay.firefox.com/

Až 5 adres zdarma, rozšíření do prohlížeče – e-mailové masky jsou maskované nebo soukromé e-mailové adresy, které předávají zprávy do vaší skutečné e-mailové schránky. Tyto masky vám umožňují sdílet adresu s třetími stranami, a tím zakryjete vaši skutečnou e-mailovou adresu, na kterou zprávy přepošle. 


DuckDuckGo 

https://spreadprivacy.com/introducing-email-protection-beta/

Aplikace DuckDuckGo v mobilu i rozšíření prohlížeče automaticky detekují e-mailová pole a usnadňují vyplňování formulářů vaší osobní adresou @duck.com, kterou jste si vytvořili, nebo náhodně vygenerovanou soukromou adresou, například da1z2j3h4d6@duck.com. Jedné se o velmi snadné a pohodlné řešení. 

Obrázek: https://spreadprivacy.com/content/images/2021/06/3---Autofill.v5.gif 


Apple

Vytváření jedinečných, náhodných e‑mailových adres pomocí funkce Skrýt můj e‑mail a iCloud+ - Podpora Apple (CZ) 

Když si předplatíte iCloud+, můžete pomocí funkce Skrýt můj e‑mail začít vytvářet jedinečné, náhodné e‑mailové adresy, abyste při vyplňování webových formulářů nebo přihlašování k odběru zpravodajů nemuseli sdílet svoji skutečnou e‑mailovou adresu. 

Pošta zaslaná na vaše náhodné adresy se přeposílá na váš osobní e‑mailový účet: na vaši adresu iCloud Mailu nebo na jinou adresu přidruženou k vašemu Apple ID. Když na takovou zprávu odpovíte, vaše osobní e‑mailová adresa zůstane skrytá. Zpráva se dotyčnému zobrazí jako odeslaná z e‑mailové adresy funkce Skrýt můj e‑mail. 


SimpleLogin/Protonmail 

SimpleLogin | Open source anonymous email service 

SimpleLogin se spojil  s ProtonMailem a jde nastavit jako generátor adres ve správci hesel Bitwarden. Má také doplněk do webového prohlížeče, naleznete jej zde: SimpleLogin:Receive & Send emails anonymously - Internetový obchod Chrome (google.com) 

Na jedno kliknutí umí generovat unikátné e-mailové adresy, ze kterých pak dojde k přeposlání e-mailů na Vaši pravou adresu. A při směru zpět to funguje stejně, vaše adresa je tak stále v bezpečí. 

Princip fungování:


Doménový koš 

Záchytná e-mailová adresa poskytuje uživatelům vlastní domény možnost přijímat veškerou poštu odeslanou na jejich doménu, i když je odeslána na e-mailovou adresu, která na dané doméně neexistuje. 

Pokud nemáte povolenou catch-all adresu, jak se jinak doménovému koši říká, a odesílatel se pokusí odeslat zprávu na nesprávnou adresu, obdrží zprávu o odmítnutí, která ho informuje, že adresa, na kterou se pokusil odeslat, ve vaší doméně neexistuje: 

Vaše zpráva nebyla doručena na adresu wrongaddress@yourdomain.com, protože adresu se nepodařilo najít. Zkontrolujte, zda v adrese nejsou překlepy nebo zbytečné mezery, a zkuste to znovu. 

Pokud však doménový koš zapnutý máte, přijde jakákoliv zpráva do určené schránky. Této funkce jde využít i pro zachování anonymity – odesílatel zná sice doménu, ale ne konkrétního uživatele. Nezabráníte tak ale SPAMu, takže pro naše účely ve školním prostředí nedoporučujeme tuto funkci využívat. 


Desetiminutový e-mail

Používá se často ve škole pro jednorázové registrace ke službám, například v hodinách informatiky. 

Oblíbené služby:

Nevýhodou je, že tyto služby jsou plné reklamy, k e-mailu už se po zavření stránky či smazání cookies nikdy nedostanete. 

O této problematice se baví Václav Maněna a Pavel Matějíček v podcastu KYBcast: https://share.transistor.fm/s/c7cb943d 


Autor: Pavel Matějíček, Lektor a konzultant kybernetické bezpečnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1.9. 2022 do 31. 12. 2022. Jedná se o implementaci "Reformy 3.2.3 Doučování" prostřednictvím Národního plánu obnovy.    Informace o výzvě

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.


Účel dotace

Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních škol, středních škol a konzervatoří. Dotaci je škola oprávněna použít pouze na úhradu ostatních osobních nákladů (odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů).


Způsob a termíny podání žádostí

Žádosti pro období září-prosinec roku 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz. 

Žádost musí být podána nejpozději do 14. listopadu 2022. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „VÝZVA DOUČOVÁNÍ ŠKOLY – žádost o dotaci 2022-2“.

Podrobně je proces od registrace až po podaní žádosti (včetně dalších informací) v systému IS-NPO popsán v Manuálu pro podávání žádostí v systému IS-NPO (Manuál ke stažení).


Přílohy výzvy


Upozornění pro žadatele

Dle platného znění rozpočtových pravidel stanovuje v § 14 odst. 3 písm. e) žadatel o dotaci musí nově dokládat přílohu ve formě úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis si žadatel obstarává sám a na své náklady. Bližší informace včetně seznamu příslušných soudů a jejich kontaktů jsou uvedeny na internetových stránkách justice: https://esm.justice.cz.

Výpis lze získat bezplatně a okamžitě pro majitele datových schránek přímo z uvedené webové stránky.

Žadatelům, kteří nedisponují datovými schránkami vydá výpis krajský soud příslušný podle sídla žadatele. Tento způsob je zpoplatněný a časově náročnější, doporučujeme proto o tuto přílohu zažádat v dostatečném časovém předstihu.


Dotazy a kontakty

V případě nejasností je možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu martina.cisarova@msmt.cz  nebo využít webového formuláře nebo telefonické infolinky na stránkách https://doucovani.edu.cz/faq.

Další informace k doučování, včetně metodické podpory, vzorů k vykazování, materiálů k puovinné publicitě apod. naleznete na stránkách https://doucovani.edu.cz/.Zahájení jubilejního desátého ročníku Evropského týdne programování proběhlo 6. října 2022. Letošní Evropský týden programování (CodeWeek) se bude konat od 8. do 23. října 2022 a nabídne širokou škálu aktivit, jejichž cílem je přenést programování do výuky.

O Evropském týdnu programování

Evropský týden programování 2022 bude stavět na úspěších předchozích ročníků. V roce 2021 se do iniciativy zapojily 4 miliony lidí ve více než 80 zemích světa. V roce 2021 byl průměrný věk účastníka Týdne programování 11 let a téměř polovinu (49 %) účastníků tvořily ženy nebo dívky. Počet aktivit v rámci Týdne programování se každoročně zvyšuje, z 300 v roce 2013 na 78 000 v roce 2021, přičemž cíl pro rok 2022 je 100 000. Ze 78 000 akcí v roce 2021 se 88 % akcí Evropského týdne programování uskutečnilo ve školách, což dokazuje, jak dobře lze programování přenést do výuky.

Roberto Viola, generální ředitel pro komunikační sítě, obsah a technologie Evropské komise, řekl: „Desetileté výročí je příležitostí k zamyšlení nad dosaženým pokrokem. V průběhu let jsme byli svědky toho, jak Evropský týden programování nabírá na síle. Počet účastníků každoročně výrazně roste a skutečnost, že většina akcí se nyní koná ve školách, ukazuje, že naše snaha umožnit učitelům zavádět programování do výuky skutečně přináší ovoce.

Svůj komentář přidal i Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci ČR a ministr pro místní rozvoj: „Digitální dovednosti jsou nedílnou součástí naší budoucnosti i současnosti. Už nyní více než 90 % pracovních pozic vyžaduje alespoň základní digitální dovednosti a poptávka po pokročilých digitálních dovednostech stále roste. Hledání informací, bezpečný pohyb na internetu, práce s daty, kritické myšlení či ovládání programovacího jazyka patří mezi tyto nezbytné kompetence, které je třeba u dětí a mládeže rozvíjet. Role všech učitelů je zde nenahraditelná a já jim držím palce, aby se nezalekli nových výzev, ale aby se jimi nechali inspirovat, stejně jako mladou generací. Jsem velmi rád za iniciativu Evropský týden programování, který nabízí řadu možností pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení. Přeji letošnímu jubilejnímu ročníku mnoho úspěchů!“

Aktivity v rámci desátého ročníku Týdne programování

Pro letošní ročník je připravena široká škála aktivit. Jde o nejrůznější aktivity, jako jsou:

Stát se organizátorem aktivit a využít řadu zdrojů, které pomohou začlenit kódování a programování do výuky, může úplně každý. Tyto materiály jsou k dispozici ve 29 jazycích a jsou poskytovány zdarma.  

Kromě toho se od 10. října do 16. listopadu 2022 koná otevřený online kurz EU Code Week Bootcamp. Ten je určen učitelům od mateřských až po střední školy v Evropě i mimo ni a je příležitostí pro učitele všech předmětů, aby si osvojili dovednosti, které potřebují k prvním krokům v roli digitálních tvůrců. 

Evropský týden programování rozhodně nezklame ani ty, kteří se těší na nějakou výzvu! Výzva Code Week 4 All vybízí účastníky, aby své aktivity propojili s dalšími akcemi pořádanými přáteli, kolegy nebo známými. Účastníci, kteří propojí aktivity od deseti různých organizátorů nebo ze tří různých zemí, získají certifikát Code Week Certificate of Excellence.

CODE WEEK v České republice

V České republice se na propagaci Evropského týdne programování podílí několik institucí a organizací – platforma DigiKoalice (NPI ČR/MŠMT), Úřad vlády ČR, Dům zahraniční spolupráce, Sdružení Via, Czechitas a další. “Jako DigiKoalice jsme rádi, že se do CodeWeeku můžeme zapojit. Představuje to jedinečnou příležitost, jak učitelům, studentům, ale i nadšencům přiblížit svět programování, a ještě je navíc smysluplně podpořit v jejich práci,” říká tajemník DigiKoalice Josef Dašek. Tato podpora je o to důležitější ve světle probíhajících změn rámcových vzdělávacích programů na školách, které mění předmět Informatika a zavádí novou klíčovou kompetenci – digitální.  “Jsem ráda, že se mohu ve spolupráci s DigiKoalicí podílet na podpoře učitelů a studentů v České republice v oblasti informatiky. K letošnímu jubilejnímu výročí CodeWeeku jsme připravili deset pracovních listů, které mohou učitelé využít v hodinách informatiky, slovník IT pojmů pro žáky základních škol nebo rozhovory s inspirativními ženami v oblasti digitálních technologií,“ vysvětlila česká ambasadorka CodeWeeku Martina Teichmannová, proč se do týdne programování zapojuje.

A kde všechny tyto materiály najdete? Stačí zavítat na webové stránky DigiKoalice, kde jsou materiály zdarma a volně ke stažení či sledovat facebookové stránky českého CodeWeeku.

O Evropském týdnu programování

Evropský týden programování je občanská iniciativa podporovaná Evropskou komisí, jejímž cílem je
přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku, a to zábavnou a poutavou formou
prostřednictvím aktivit organizovaných po celém světě učiteli a nadšenci do programování. Letos
proběhne již desátý ročník. Přispívá tak k evropským cílům pro digitální dekádu, podle nichž by do
roku 2030 mělo mít digitální dovednosti 80 % evropské populace.

Důležité odkazy

Kontakty

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na adrese codeweek@npi.cz nebo info@codeweek.eu.

Na základě dotazníkového šetření mezi českými učiteli z konce loňského školního roku přichystal portál Čestké televize ČT edu přes léto bohatou sérii prakticky využitelných materiálů pro pomoc s výukou žáků z Ukrajiny. Nyní je přehledně najdete na nové stránce www.ctedu.cz/ukrajina. Seriál Čeština s Mínou a Týnou vznikl ve spolupráci ČT s Národním pedagogickým institutem.


Portál ČT edu se zaměřil na tři oblasti vytipované samotnými učiteli: bilingvní pracovní listy pro jednotlivé předměty, výuku češtiny jako druhého jazyka a reálie české geografie, historie a kultury. V nové sekci www.ctedu.cz/ukrajina si uživatelé mohou obsah vybírat podle stupňů, předmětů nebo témat tak, aby pro ně byla selekce co nejsnazší a nejužitečnější.

Všechny materiály byly připraveny zkušenými učiteli, didaktiky a odborníky.

Součástí nabídky ČT edu jsou například aktuální adaptační aktivity, základní slovníčky, ale třeba i série videí a pracovních listů s tematikou českých historických osobností a událostí.

Důležitou novinkou je také jazykový seriál Čeština s Mínou a Týnou, který doprovázejí metodiky a listy připravené zkušenými didaktiky NPI. Materiály by měly pomoci učitelům mladších žáků-cizinců.

Je skvělé, že Česká televize takto operativně zareagovala a připravila tento vzdělávací pořad. Výuková videa jsou výborným doplněním k výuce češtiny jako druhého jazyka, kterou děti ve školách od září budou mít a nutně potřebují. Je také fajn, že videa nepoužívají zprostředkovací jazyk (v tomto případě ukrajinštinu), ale přímou metodu výuky. Tím budou přístupná všem dětem, které se budou učit česky,“ říká programová ředitelka META Kristýna Titěrová.


Využitelné odkazy


Лінія (+420) 234 812 345 призначена для загальних питаннь, які пов’язані зі шкільною освітою українських дітей в Чеських школах. Робочі години кожного робочого дня від 8:00-16:00 год. На ваші запитання відповідатимуть досвідчені фахівці, які розмовляють як українською так і чеською мовою. Також ви можете всі свої питання надсилати на електронну адресу ukrajina@msmt.cz. Якщо у вас є ще запитання про військовий конфлікт в Україні в школах? Свої відповіді ви можете знайти на сторінці для українців.

Листівка інформаційної лінії українською мовою

Linka (+420) 234 812 345 slouží pro dotazy veřejnosti, které souvisejí se vzděláváním ukrajinských dětí na českých školách. V provozu je každý všední den od 8 do 16 hodin. Na dotazy odpovídají proškolené operátorky, které hovoří jak českým tak i ukrajinským jazykem. Spolu s linkou funguje také e-mailová adresa ukrajina@msmt.cz

Letáky infolinky v češtině a ukrajinštině

Více informací k tématu

Další informace k tomuto tématu jsou k dispozici na: FAQ v době válečného konfliktu na Ukrajině (web edu.cz).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo pro pro školy (MŠ, ZŠ a SŠ) přehledovou tabulku, která má za cíl usnadnit využití podpůrných personálních pozic v MŠ, ZŠ a SŠ při podpoře začleňování ukrajinských dětí a žáků do vzdělávání.

Přehledová tabulka ke stažení
Střední článek podpory připravil pro potenciální zájemce o práci v týmu středního článku sérii pěti informačních setkání. Pokud vás zaujal koncept středního článku a zároveň uvažujete o profesní změně, díky těmto setkáním budete mít možnost poznat z blízka metodiky středního článku a jejich práci. V současné době střední článek působí v pilotních okresech Semily a Svitavy, ale od června 2023 plánujeme jeho postupné rozšiřování do celé ČR.

Níže naleznete:
Úvodní informace,
Přehled obsahu a termínů setkání,
Registraci,
Leták k setkáním.

Úvod

Besedy budou probíhat vždy jednou měsíčně v Praze od 9 do 13 hodin. Seznámíme Vás nejen s tím, jak to u nás funguje a co máme v plánu, ale zároveň Vám nabídneme vhled do oblastí, které se školami nejčastěji řešíme. Budete mít také možnost osobně promluvit se členy týmu a zeptat se jich na to, co Vás zajímá.

První setkání proběhne 26. září a jeho obsahem bude pouze střední článek. Následující akce zaměříme na důležité oblasti pro fungování škol a zároveň vždy shrneme aktuality ke střednímu článku a přípravy na celostátní působení.


Přehled termínů a obsahu setkání


1. Pilotáž středního článku aneb jaký je život metodika (26. 9. 2022)

Podrobné informace o tom, jak probíhá pilotáž v okresech Semily a Svitavy, co dělá centrální tým, jak vypadá každodenní práce v terénu, jaké problémy střední článek nejčastěji řeší, co se osvědčilo a co naopak ne. 


2. Dobře učit je jedna věc, řídit školu v souladu s právními předpisy druhá (24. 10. 2022)

Byť je školská legislativa poměrně obsáhlá, právnička Majka Picková Vám poskytne přehled školské legislativy v kostce: školská legislativa v právním řádu, zřizovatelé, právní formy, veřejné vs. soukromé a církevní školy, školní a vnitřní řád, jednání se zákonnými zástupci atd.


3. Jak a kým jsou školy financovány (22. 11. 2022)

V prvním roce pilotáže jsme si potvrdili, že znalost systému financování školství je slabinou nejednoho ředitele i zřizovatele. Přehledně ukážeme, s jakými penězi škola i zřizovatel hospodaří, co z jakého "balíku" je možné hradit.


4. Státní správa a samospráva aneb kdo za co odpovídá (8. 12. 2022)

Každý má v systému svou roli - ředitel, zřizovatel, školská rada, ORP, kraje a krajské úřady, ale také MŠMT, ČŠI, NPI... A ne vždy je jednoduché přesně rozlišit, kdo za co odpovídá. Debatovat budeme o tom, jaké jsou kompetence jednotlivých aktérů a kdo za co odpovídá.


5. Zřizovatel - ředitel. Jako pes a kočka? Nebo se to ve dvou lépe táhne? (11. 1. 2023)

Vztah mezi ředitelem a zřizovatelem zásadně určuje kvalitu školy, komunikace i atmosféry v obci. Proto se  tomuto tématu ve středním článku intenzivně věnujeme a chceme se s Vámi společně s panem Jiřím Holým, ředitelem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, podělit o zkušenosti z pilotáže i dlouholeté praxe vynikajícího odborníka.


Registrace

Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line formuláře do 20. září 2022. Doporučujeme účast na celém cyklu, aby Vám nic důležitého neuniklo.


Leták k setkáním

V 21. století je digitální infrastruktura již nedílnou součástí školy, a proto by měla být nejen plně funkční, ale zároveň také bezpečná. Cílem MŠMT je na školách podporovat dlouhodobě bezpečné digitální prostředí a zároveň školy edukovat ohledně hrozeb z vnějšího online světa, kterému mohou čelit. MŠMT ve spolupráci s partnery zpracovalo Standard konektivity škol, který je určen zejména pro vedení a zřizovatele základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří za účelem pomoci zorientovat se v dané problematice a zhodnotit si vlastní školu ve srovnání s tímto standardem.Úvod

Dnešní svět poskytuje nepřeberné množství možností, jak zapojit moderní digitální technologie do výuky, což zvyšuje nároky nejen na pedagogy, ale také na jejich žáky. Pedagogové by měli být motivováni ve své výuce využívat digitální technologie tak, aby mohli plně rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení svých žáků. Proto je zapotřebí vybudovat kvalitní digitální infrastrukturu školy, bez které hrozí, že ne všechny digitální pomůcky budou kompatibilní, plně funkční a bude je možné efektivně užívat. Školní síť také nemusí nápor připojení uživatelů zvládat, což může následně vést ke zdržování výuky a případně také k demotivaci pedagogů využívat digitální učební pomůcky ve vyučovacích hodinách. Rovněž bezpečnost, ochrana dat a odolnost školních sítí vůči případným online útokům z vnějšku je důležitá, zároveň je nutné vzít v potaz také rizikové chování uživatelů v rámci sítě školy.


Obecně ke standardu konektivity škol

MŠMT ve spolupráci s partnery zpracovalo Standard konektivity škol a jeho schválenou verzi zveřejnilo na stránkách: https://www.edu.cz/digitalizujeme/standard-konektivity-skol/. Je určen zejména pro vedení a zřizovatele základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří, aby se nejen snáze zorientovali v dané problematice a porovnali a zhodnotili stávající stav, ale zejména aby dokázali lépe určit směr rozvoje školy v této oblasti a zpřístupnili žákům a učitelům a dalším zúčastněným stranám využívání digitálních technologií postavených na pevné a bezpečné školní digitální infrastruktuře. Základní technická kritéria, která jsou obsahem Standardu konektivity škol, by měla být běžným standardem pro školy ve 21. století.

Nově vytvořený standard definuje základní technická kritéria cílového stavu síťové infrastruktury a pomáhá školám budovat bezpečnou a odpovídající školní infrastrukturu, bez které není možné efektivně realizovat změny v rámci proměny obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace.


Rozvoj vnitřní a vnější konektivity

S výše zmíněným souvisí především zajištění vnitřní a vnější konektivity, čemuž se tento standard věnuje v jednotlivých kapitolách. Zajištění vnitřní konektivity financoval Integrovaný regionální operační program (IROP) v letech 2014 – 2020 a bude dále financovat také IROP 2021 - 2027. Na Standard konektivity škol se budou odkazovat Specifická pravidla výzvy IROP pro základní školy a střední školy (SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoře). Projekty ZŠ a SŠ, řešící konektivitu, budou hodnoceny v souladu se Standardem konektivity škol. Informace k podpoře vzdělávací infrastruktury z IROP a vyhlášené výzvy naleznete zde: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/vzdelavaci-infrastruktura. Výzva pro základní školy je plánována na září a výzva pro střední školy na říjen. Přehled všech plánovaných výzev IROP naleznete zde: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/planovane-vyzvy-irop-2021-2027

Kontakt na MŠMT

V případě dotazů či potřeby metodické podpory se můžete obrátit na digitalizujeme@msmt.cz 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně vydávají toto metodické doporučení pro školy s cílem připomenout základní smysl účel úprav vzdělávacího obsahu a také smysl cíle hodnocení ukrajinských žáků pobývajících na území České republiky v důsledku válečného konfliktu. Většina doporučení má samozřejmě smysl nejen pro ukrajinské žáky, ale pro všechny žáky, kteří jsou ve škole vzděláváni. Speciální úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná legislativa (Lex Ukrajina). Více naleznete v jednotlivých doporučeních (níže) či celý doporučení viz text v PDF.

Jednotlivá doporučení


Začlenění žáka do vzdělávání je hlavním cílem

 • Je vhodné vnímat, že vzdělávací cíle, metody výuky i způsoby hodnocení mohou být výrazně odlišné od běžné výuky, pokud slouží k začlenění žáka do vzdělávání. A o to jde v případě ukrajinských žáků především.

Nebojte se upravit vzdělávací obsah, cílem je adaptace

 • Vzdělávací obsah, metody výuky a hodnocení průběhu a výsledků učení jsou spolu nerozlučně svázány.
 • U každého jednotlivého žáka je v první řadě vhodné brát v úvahu jeho konkrétní situaci a přemýšlet, co se tento žák potřebuje naučit, aby se co nejrychleji adaptoval v novém prostředí a mohl se co nejrychleji plnohodnotně zapojit do vzdělávání.
 • Není třeba se omezovat stereotypy a formálními pravidly či zvyklostmi, je možné být kreativní.
 • Úpravy vzdělávacího obsahu je třeba vhodnou cestou evidovat, ovšem bez nutnosti formálně upravovat ŠVP. Jde zejména o to, aby vedení školy a učitelé měli o změnách ve vzdělávacím obsahu přehled a mohli je případně smysluplně modifikovat.

Smyslem úprav vzdělávacího obsahu je efektivní zapojení žáka do vzdělávání

 • Vzdělávací obsah lze upravit tak, aby sloužil hlavnímu cíli dočasného pobytu ukrajinských žáků u nás, a tím je jejich rychlá a kvalitní adaptace a plnohodnotné zapojení do vzdělávání a do celkového života školní komunity.

Efektivním přístupem je individualizace

 • V rámci možností je vhodné výuku maximálně individualizovat, soustředit se na pokrok jednotlivých žáků, být podporující, mít trpělivost, vyjadřovat důvěru ve schopnosti a možnosti ukrajinských žáků a samozřejmě tam, kde to dává smysl a kde je to v jejich prospěch, je možné uplatňovat vyšší nároky.

Vysoká očekávání i od žáků

 • Není třeba se za každou cenu nutit k nějakým úlevám. Ukrajinští žáci nepotřebují ulevovat v nárocích na učení. Potřebují cítit zájem, podporu, povzbuzení a ocenění snahy a dílčích úspěchů. I k tomu je vhodné vztahovat jejich hodnocení.

Smysluplná nabídka vzdělávacích aktivit

 • Je potřeba porozumět situaci konkrétního žáka a pochopit jeho potřeby. Užitečnější než rozpaky či lítost bude nabídka smysluplných vzdělávacích aktivit směřujících k rychlému začlenění žáka do školního i společenského života a také důraz na bezpečné a vstřícné prostředí.
 • U ukrajinských žáků je vhodné v maximální možné míře podporovat také jejich zapojení do volnočasových činností, jejichž nedílnou součástí by měly být pohybové aktivity

Hodnocení je podporou učení

 • Školní hodnocení by mělo podporovat proces učení. To samozřejmě platí obecně, ale u ukrajinských žáků to v současné situaci platí dvojnásob. Uvažujete-li o hodnocení, je dobré se ptát, jak může toto hodnocení přispět k učení každého konkrétního žáka.
 • Hodnocení je dobré vnímat jako podporující zpětnou vazbu, nikoli primárně jako nástroj pro sběr podkladů ke klasifikaci. Pro průběžné i závěrečné hodnocení zvažte využití slovního popisu, které v současné situaci odpovídá cílům hodnocení ukrajinských žáků lépe než klasifikace.
 • Pokud slovní hodnocení zatím nevyužíváte a chcete jej využít, je třeba upravit pravidla hodnocení ve školním řádu.

Hodnocení má vliv na sebehodnocení a začlenění žáků

 • Každý žák z různých hledisek zcela přirozeně vyhodnocuje, jak je přijímán okolím.
 • Podoba a kvalita hodnocení a poskytované zpětné vazby má velký vliv na to, jestli se žák bude cítit společenstvím ostatních žáků a učitelů školy, jehož součástí se neplánovaně stal, skutečně přijímán, nebo spíše trpěn.

Vhodná je nehodnotící zpětná vazba

 • Doporučuje se využívat především metod formativního hodnocení a poskytovat ukrajinským žákům spíše nehodnotící a popisnou zpětnou vazbu k tomu, jak se jim daří postupně se začleňovat do výuky a do života třídy a školy.

Celý text v PDF
Na začátku nového školního roku jsme pro školy připravili  "Soubor pedagogicko-organizačních informací 2022/2023" (SPOI). Dokument je určen pro mateřské, základní, základní umělecké, střední a vyšší odborné školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení. V textu naleznete potřebné informace k organizaci školního roku, aktuální změny školské legislativy, důležité novinky pro jednotlivé druhy škol a školských zařízení, i aktuality k začleňování ukrajinských dětí do českých škol. Soubor obsahuje mimo další tématy i přehled kontaktů na pracovníky MŠMT, na které se můžete v případě dotazů obracet. Věříme, že pro Vás bude "SPOI" praktickou pomůckou.


Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako podpora MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoří k možnosti zajištění ukrajinského asistenta pedagoga. Finanční prostředky na zajištění této pozice lze čerpat od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, a to pouze formou pracovního poměru. Níže naleznete hlavní body k dané problematice, celý text z věstníku MŠMT v PDF a wordu.V úterý 23. srpna proběhl bezmála dvouhodinový webinář pro ředitele, který se před začátkem roku věnoval speciálně problematice přijímaní a integraci ukrajinských dětí do českých škol. Webinář je možné kdykoli shlédnout ze záznamu. Na mnoho otázek bylo zodpovězeno v přímém přenosu, ale nedostalo se na všechny. Níže proto naleznete kromě odkazu na záznam také otázky a odpovědi, které od diváků padly, seřazené do tematických oblastí, včetně části odkazy na důležité metodiky a materiály.Webinář pro ředitele - videozáznam na YouTube


Otázky a odpovědi k webináři


Kapacity, rejstřík, počty ve třídách

Problematika kapacit je řešena v § 2 a § 7 zákona LEX UKRAJINA 2. Nejvyšší počty dětí ve třídách se zákonem Lex Ukrajina nijak nemění, platí standardní pravidla a možnost pro zřizovatele navýšit max. o 4 děti/žáky.

Pokud zřizovatel nemá volnou kapacitu a školu určí krajský úřad, jedná v této věci KÚ se zákonným zástupcem nebo se zřizovatelem škol v místě pobytu dítěte? Kdo informuje zákonného zástupce?

Spádová škola, která z kapacitních důvodů nemůže žáka cizince přijmout, informuje bezodkladně zřizovatele. Zákonnému zástupci je školou doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Doporučujeme rovněž zaslat informaci o nepřijetí na dvojjazyčném formuláři: https://www.edu.cz/dvojjazycne-vzory-pri-prijimani-do-ms-a-zs/ Zřizovatel v souladu s § 2 Lex Ukrajina určí jinou školu, nemůže-li být škola určena, informuje místně příslušný krajský úřad. Je vhodné, aby zřizovatel současně informoval zákonného zástupce nepřijatého dítěte o dalším postupu. Krajský úřad, který určí jinou školu, by měl informovat i zákonného zástupce, ač právní předpis tuto problematiku výslovně neřeší.

Škola určená KÚ pro vzdělávání žáka je ve velké vzdálenosti se špatnou dopravní obslužností. Jak se toto bude řešit?

Krajský úřad je v souladu se školským zákonem povinen zajistit v rámci dopravní obslužnosti území kraje dopravu do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km (§ 178 odst. 5 školského zákona). Rovněž se lze ze strany obcí a kraje domluvit na svážení žáků, tzv. bussing. Primárně by však mělo dojít k pokusu o navýšení kapacit v dopravně dostupné škole. 

Co se žáky, kteří jsou přijati v mimořádné dočasné kapacitě, po skočení její platnosti? Nevejdou se nám do školy do normální kapacity. Budou přesunuti někam jinam?

V tuto chvíli není možné předjímat příští legislativní kroky. Pro tuto chvíli platí výjimky stanovené Lex Ukrajina II (prozatím do konce školního roku 2022/2023). 

Ukrajinští žáci k nám budou dojíždět a musí ráno i odpoledne dlouho čekat na spoj. Kapacita školní družiny je ale naplněna přednostně žáky 1. ročníku. Co s tím?

Doporučujeme požádat o navýšení kapacity ŠD v souvislosti se vzděláváním ukrajinských žáků. Dle Lex Ukrajina lze požádat ve zjednodušeném režimu - https://www.edu.cz/methodology/zadost-o-zapis-zmeny-v-udajich-vedenych-v-rejstriku-skol-a-skolskych-zarizeni-v-souvislosti-se-vzdelavanim-deti-zaku-z-ukrajiny/.

Jak správně postupovat při navýšení kapacity v souvislosti s podmínkami stanovenými výzvou operačního programu s ohledem na využívání odborných učeben? Kde najdeme pokyn, že můžeme porušit udržitelnost?

Školy budou moci dočasně, po dobu potřebnosti, využít odborné učebny financované z IROPu jako kmenové třídy. Na základě požadavku MŠMT o tuto změnu podalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které IROP spravuje, žádost, kterou Evropská komise schválila. Výjimka je uplatnitelná na všechny projekty podpořené z IROP (nikoliv pouze v oblasti odborných učeben), pokud budou využívány k řešení situace uprchlíků z Ukrajiny. https://www.edu.cz/vyjimka-pro-vyuzivani-odbornych-uceben/ 

Jak se budou děti přerozdělovat do jiných škol?

O přerozdělování uprchlíků na centrální úrovni rozhodnuto nebylo. V případě nedostatečné kapacity spádové školy je řešení posunuto na zřizovatele školy, resp. na krajský úřad/MŠMT. Tito řeší individuálně každé dítě či žáka, mimo jiné s ohledem na místo jeho pobytu. 

Praha 3 má všechny školy (10 škol) nad 5 % cizinců. Tři školy se již dostávají ke 40 %. Nebylo by dobré zajistit nějakou cestu přesouvání uprchlíků mezi kraji?

Přesouvání uprchlíků mezi kraji není v gesci ministerstva školství. 

Je stanoven maximální počet cizinců ve třídě?

Není. Lze pouze doporučit, aby koncentrace žáků cizinců nebyla příliš vysoká, ale jsme si vědomi toho, že někde to s ohledem na spádovost žáků možné není. 

Musím naplnit třídu do plné kapacity 34, i když tam mám žáky s podpůrným opatřením 3. a 4. stupně?

S ohledem na maximální počty žáků ve třídě platí stále vyhláška o základním vzdělávání a školský zákon. Tedy maximální povolený počet žáků ve třídě je 30. Výjimku (+ nejvýše 4 žáci) v tomto případě povoluje zřizovatel. Snížení nejvyššího počtu žáků ve skupině při zařazení žáků s PO se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona (§ 5 odst. 6 vyhl. č. 48/2005 Sb.). Tzn. přijetí spádového žáka má přednost před snížením.

K navýšení počtu žáků ve třídě na 34 je nutné, aby byli 4 z Ukrajiny, nebo stačí jen jeden?

Navýšení maximálního počtu žáků ve třídě z 30 na 34 patří mezi standardní kompetence zřizovatele, bez ohledu na aktuální ukrajinskou problematiku a s počtem ukrajinských žáků tedy nijak nesouvisí. Více viz § 23 odst. 5 školského zákona. 


Přijímání ukrajinských dětí do škol, plnění povinné školní docházky (PŠD)

Problematika kapacit je řešena v § 2 a § 7 zákona LEX UKRAJINA 2. Pro správní řízení a zařazování do tříd platí standardní pravidla.

Žák se nedostavil k zápisu v řádném termínu, přišel až nyní. Jak ho zapsat?

I při nedodržení termínu bude dítě přijato ke vzdělávání. Prioritou je zajištění povinné školní docházky, dítěti nemůže být bráněno v plnění PŠD z důvodu nedodržení termínu, byť stanoveného školským zákonem či Lex Ukrajina. 

Ukrajinské dítě jsme nepřijali k povinnému předškolnímu vzdělávání z důvodu nedostatečné kapacity. Do náhradní školy rodiče nechtějí dávat z důvodu dopravní obslužnosti. Rodič se ptá, zda mu hrozí postih?

Ano, hrozí. Dopravní obslužnost je třeba zajistit (na úrovni zřizovatele či kraje), nemůže být důvodem neposílání dítěte do školy, a tedy neplnění povinné předškolní docházky. U povinně předškolního dítěte je však variantou povolení individuálního vzdělávání. 

Jaký je postup pro přijímání žáků s dočasnou ochranou do vyšších ročníků ZŠ? Metodika chybí...

V případě žáka, který přichází do ČR přímo ze zahraničí, se jedná o přijetí, v případě příchodu z jiné školy v ČR se jedná o přestup. Matriky již obsahují speciální kód „U” pro přijímání ukrajinských uprchlíků. Nárok se posuzuje dle pobytu dítěte. Postup stejný jako při přijímání (povolování přestupu) českých dětí.

Je možné přijmout žáka do ZŠ, který byl žákem 9. ročníku na Ukrajině ve školním roce 2021/2022, ale nedokončil ročník?

Možnost přijetí se řídí věkem žáka. Pokud žák z pohledu školského zákona již splnil povinnou školní docházku, může ředitel školy rozhodnout o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona. Pokud žák z pohledu školského zákona již splnil povinnou školní docházku, pokud ředitel školy současně rozhodne o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona. Žák však může zvážit žádost o přijetí rovnou na střední školu. Pokud splnil povinnou školní docházku, k přijetí není nutné, aby měl dokončené české základní vzdělání. Zároveň bude mít žák na střední škole nárok na jazykovou přípravu.

Žák chodil v minulém školním roce do jiné české školy, nyní žádá o přijetí k nám. Jak mám postupovat?

Jedná se standardně o přestup. Zákonný zástupce požádá o přestup ředitele nové školy, který v případě volné kapacity rozhodne o povolení přestupu. Ve věci je vedeno správní řízení a vydáno rozhodnutí.  Doprovodnou informaci je zákonným zástupcům vhodné poskytnout také v ukrajinštině (nikoliv rozhodnutí samotné, to bude v českém jazyce). Ředitel školy, kam žák přestoupil, informuje o povolení přestupu školu původní.

Žák chodil v květnu a červnu do jiné školy v ČR, nedostal žádné vysvědčení. Ted žádá o studium na naší škole. Bude to přestup nebo přijetí?

V případě, že žák navštěvoval již školu v ČR, jedná se o přestup. Nicméně není možné, aby žák nedostal v původní škole vysvědčení. Škola má povinnost žákovi, který byl žákem školy do konce školního vyučování v daném školním roce, vydat vysvědčení. Je možné, že žák chodil do adaptační skupiny, v takovém případě nebyl žákem žádné školy, a pak půjde o přijetí.

Jsme vesnická škola a žádná další obec nemá s naší obcí smlouvu o poskytování vzdělávání. Přijali jsme ukrajinské děti z okolí. Komu mám dát vědět, že děti chodí k nám?

Dle školského zákona informaci o přijetí nespádového žáka zasílá ředitel spádové škole. Pokud si nejste jistí, která škola je pro daného žáka spádová, doporučujeme kontaktovat obecní úřad v místě hlášeného pobytu.

Škola nedostala informaci o spádových dětech s dočasnou ochranou od obce. Na koho se má obrátit? Získaná data nebyla dostatečná. Zahrnuje seznam i děti v předškolním vzdělávání?

Je školským zákonem stanovenou povinností obce své zřizované škole seznam spádových dětí poskytnout, tato povinnost se týká všech dětí s trvalým pobytem nebo v případě cizinců pobytem, na území obce. Obce mají možnost se do registru přihlásit a požadované informace získat. Postup uveřejňuje ministerstvo vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/manual-pro-obce.aspx . V seznamu lze filtrovat např. dle věku či typu pobytu.

Dostanou obce informaci, jak postupovat při dohledávání ukrajinských dětí, které neplní povinné předškolní a školní vzdělávání? Kdo bude tyto děti dohledávat?

Postup se neliší od situace, kdy jsou ze stejných důvodů dohledávány děti s trvalým pobytem. Cílem je zejména upozornit na povinnost plnění povinné školní a předškolní docházky. Informaci zřizovatelé i ředitelé obdrželi do datových schránek v červenci 2022.

V případě zařazení dítěte do nižšího ročníku, než věkově odpovídá, vzhledem k nízké znalosti českého jazyka a ostatních předmětů a rozhodnutí ředitele...je možné toto dítě přesunout později výš a za jakých podmínek?

Není. Pokud již dítě bylo do příslušného ročníku zařazeno a po nějakou dobu se již v daném ročníku vzdělávalo, přeřazení do vyššího ročníku je možné jen za dodržení standardních podmínek školského zákona (nadané dítě, žádost rodiče, vyjádření ŠPZ a lékaře) - vykonání zkoušek ze všech předmětů podle § 17 odst. 3 školského zákona.

Musí být zařazení žáka do ročníku o jeden níž, než patří věkem, podloženo testem znalostí, nebo je to jen na dohodě se zákonným zástupcem?

O zařazení do ročníku rozhoduje ředitel školy, nemusí být podloženo testem znalostí. Domluva se zákonným zástupcem je vhodná, o zařazení do ročníku však rozhoduje výhradně ředitel, po zjištění úrovně dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku. Toto ovšem platí při prvotním přijetí do první české školy, kterou bude žák cizinec navštěvovat.

Potřebujeme přijmout žáka do 2. ročníku, ale on již na Ukrajině 2. ročník absolvoval. Vzhledem k jeho zdravotnímu omezení je opakování velmi vhodné. Stačí podat žádost o opakování od rodičů?

Pokud je žák přijímán ke vzdělávání v první české škole, o zařazení do ročníku rozhoduje ředitel školy, mimo jiné po posouzení předchozích výsledků vzdělávání a situace žáka, s ohledem na věk. Jelikož se nejedná o přestup (ze zahraniční školy přestup není možný), zákonný zástupce o opakování ročníku nežádá. Zařazení do ročníku posuzuje ředitel školy. Zařazení o jeden ročník níž je možné. Žáka zařazujeme do ročníku dle věku, nikoliv dle ročníku, do kterého chodil v zahraničí, jelikož naše systémy nejsou totožné. 

V případě zařazení o rok níže u žáků cizinců se jim počítá docházka podle školského zákona? Základního vzdělávání dosáhnou až po 10. roce docházky?

Ano, školní docházka se počítá podle školského zákona. To prakticky znamená, že ke splnění PŠD takového žáka dojde v osmé třídě (pokud neopakuje ročník) a k získání stupně vzdělání až v deváté, která je ovšem pro žáka desátým rokem základního vzdělávání a zákonný zástupce musí žádat o povolení v pokračování v základním vzdělávání. 

Děti prý budou mít po návratu na Ukrajinu problém se zařazením do svého původního ročníku, pokud budou u nás chodit do nižšího ročníku. Co s tím?

MŠMT ve spolupráci s Ukrajinským velvyslanectvím a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny projednalo vzájemné uznání vzdělávání, kterého se účastní ukrajinští žáci v českých školách, při jejich návratu zpět na Ukrajinu. Při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu bude školou vydáno "potvrzení o studiu". Ukrajinské školy následně po předložení "potvrzení o studiu" budou uznávat žákům studium absolvované na území České republiky podle českého vzdělávacího systému. Jak budou zařazení do ročníku řešit konkrétní ukrajinské školy, nemůžeme nyní předpovídat, avšak ředitel české školy se vždy řídí českou legislativou.

Žák splnil 9 let školní docházky na Ukrajině, ale z důvodu neznalosti nebyl přijat na SŠ. Může být přijat do ZŠ?

Ano, pokud ředitel školy současně rozhodne o povolení pokračování v základním vzdělání podle § 55 odst. 1 školského zákona.

Dítě narozené v dubnu 2015 žádá o odklad PŠD. Na Ukrajině zatím nechodilo do školy a ani nemělo odklad. Za jakých podmínek lze udělit odklad?

Pravidla pro udělení odkladu se pro ukrajinské děti neliší. K povolení odkladu PŠD je nutná žádost zákonného zástupce podložená doporučením ŠPZ a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dané dítě však již s ohledem na věk o odklad žádat nemůže.

Jaký doklad umožní řediteli přijmout do MŠ (i dodatečně během školního roku) dítě ve věku 7 let bez odkladu PŠD, které na UA navštěvovalo MŠ, ale v ČR patří věkově do ZŠ?

Žádný takový doklad neexistuje a přijetí sedmiletého dítěte do mateřské školy, které nemá povolený odklad PŠD, možné není. Toto dítě se má přihlásit k základnímu vzdělávání a plnit povinnou školní docházku.

Pokud se žák odhlásí, nebo pokud přestane do školy chodit, my vyčkáme oněch cca 45 dní a vyřadíme žáka ze vzdělávání ve škole. Musí škola zjišťovat, zda žák opravdu odjel ze země?

Žák se může odhlásit pouze z důvodu odstěhování ze země, jinak to možné není, jinak vždy (při stěhování v rámci ČR) přestupuje do jiné školy. Pokud žák odjezd nahlásí, škola může žáka odhlásit k následujícímu dni, a vydá žákovi potvrzení o studiu pro ukrajinskou školu. Pokud se žák bez omluvy neúčastní vyučování, postupuje se v souladu s Lex Ukrajina. Tedy: pokud se cizinec plnící povinnou školní docházku neúčastní vyučování v základní škole nebo střední škole, vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole nepřetržitě po dobu nejméně 15 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty dítětem vzdělávajícím se v mateřské škole nebo v přípravné třídě nebo žákem školy. Žádné další podrobnosti škola nezjišťuje. V matrice se použije kód „G“. Škola nezjišťuje, zda žák opravdu odjel. V případě podezření na zanedbávání povinné školní docházky škola učiní oznámení pro podezření ze spáchání přestupku přestupkovému orgánu.

Rodiče přihlásili do školy ukrajinského žáka s nástupem od 1. 9. 2022. Pokud žák nenastoupí, evidujeme ho, po 15 dnech pošleme dopis a čekáme na vyjádření? Nebo ho od začátku vůbec neevidujeme?

Pokud byl žák přijat ve správním řízení, přestože se 1. 9. do školy nedostaví, dále jej evidujete, zapisujete absenci a po 15 vyučovacích dnech, kdy byl nepřítomen, vyzvete zákonného zástupce, jak píšete – postup dle § 2c lex Ukrajina II.

Žák, který do školy chodil na jaře, nenastoupí 1. září, 15 dní nebude chodit, zákonným zástupcům pošlu dopis, neozvou se, ale časově už to vychází na začátek října. Jak to bude s výkazem k 30. 9.?

Pokud žák nepřestoupil do jiné české školy (ředitel je informován), je žákem školy, dokud nemůže být z evidence školy vyřazen v souladu s Lex Ukrajina. Ve výkazech k 30. 9. bude v takovém případě zahrnut.

Děti, které jsou zde více než 90 dní a nevejdou se do školy, můžou tedy chodit do adaptační skupiny?

Docházka do adaptační skupiny je možná pouze po nezbytně nutnou dobu, než bude škola pro dané dítě nalezena (pokud se jedná o dítě nebo žáka, který má plnit povinnou předškolní nebo školní docházku). Adaptační skupiny v žádném případě nenahrazují povinnou školní docházku, kterou dítě musí plnit.

Může nastoupit ukrajinský žák, který je v ČR asi dva měsíce, hned 1. září do střední školy s maturitou, aniž by vykonal přijímací zkoušky (formou přestupu)? Žák neumí česky.

Délka pobytu na území ČR není rozhodující. Ředitel školy mohl do zahájení školního roku vyhlásit další kolo přijímacího řízení dle § 60f školského zákona, zde si stanoví podmínky přijetí. Ředitel školy formou rozhovoru ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Žák s dočasnou ochranou může být přijat do 1. ročníku SŠ po posouzení dokladů z jeho předchozího vzdělávání, které může být nahrazeno čestným prohlášením. Přijetí tedy možné je, a to nejenom od 1. září, ale i v průběhu 1. ročníku. nejedná se však o přestup.

Stále nám posílají chlapce, 14 let, do ZŠ – střední mentální retardace – úroveň 2,5 roku. Co s tím?

Pro zařazení do speciální školy je nutné vyšetření a následné doporučení ŠPZ dle stejných pravidel jako u ostatních žáků. Jinak žák plní povinnou školní docházku ve spádové škole. Pravidla jsou v tomto ohledu stejná jako u českých žáků.


Organizace a obsah vzdělávání

Problematika organizace a obsahu vzdělávání je řešena v § 3 zákona LEX UKRAJINA 2.

Bude od nového školního roku povinností škol upravit obsah vzdělávání i pro ukrajinské žáky rámcově ve ŠVP?

Stále platí Lex Ukrajina II. Žákům s dočasnou ochranou je možné měnit vzdělávací obsah, který nemusí být v souladu s RVP, a není třeba z tohoto důvodu měnit ŠVP. Viz komentář k Lex Ukrajina II, § 3.

Může žák chodit na hodiny ČJ do nižšího ročníku?

Ano, může. Věc je umožněna Lex Ukrajina II – úprava vzdělávacího obsahu v § 3 Lex Ukrajina II. 

Mohu nahradit na střední škole druhý cizí jazyk českým jazykem ve stejné hod. dotaci jako má mít druhý cizí jazyk?

Ano, dle lex Ukrajina II – úprava vzdělávacího obsahu v § 3 Lex Ukrajina II.

Neznalost českého jazyka u některý dětí z Ukrajiny je velmi výrazná. V naukových předmětech (zeměpis, dějepis...) nerozumí. Musí tyto předměty navštěvovat?

V souladu s Lex Ukrajina II je možné těmto žákům vzdělávací obsah upravovat, lze jak upravit obsah předmětu, tak nahradit určitý předmět jiným, např. posílit výuku českého jazyka. Celkový týdenní počet vyučovacích hodin však musí zůstat zachován.

Jak řešit žáky na prvním stupni, kteří neumí česky? Adaptační skupinu není možno zřídit pro malý počet žáků a určená škola je daleko.

Po novelizaci vyhlášky o základním vzdělávání je od září 2022 možno stát se určenou školou již v případě, že škola vzdělává alespoň 5 cizinců. Jiné řešení podpory výuky češtiny je využití možnosti dle Lex Ukrajina II stanovit ukrajinským dětem individuální vzdělávací obsah a místo některých předmětů mohou docházet na hodiny češtiny i např. do skupiny vytvořené napříč ročníky. jazyková příprava může probíhat i distančně.

Žák navštěvuje českou základní školu a účastní se on-line vyučování. Jak řešit docházku v české škole? Zákonný zástupce nechce nadále posílat dítě do české školy a chce, aby se vzdělávalo on-line na Ukrajině. Jak postupovat?

Zákonný zástupce chce žáka pouze zapsat do české školy, ale vzdělávat se bude on-line z Ukrajiny, je to možné?

Děti ve věku povinné školní docházky musí povinně nastoupit k plnění povinné školní docházky v souladu se školským zákonem. Zákonný zástupce nemá možnost si zvolit, že chce, aby se žák vzdělával on-line v ukrajinské škole a do školy na území ČR nedocházel. Tato možnost platí pouze prvních 90 dní po příchodu do České republiky, případně pro žáky, kteří již povinnou školní docházku neplní. Žák již přijatý ke vzdělávání plní vzdělávací obsah stanovený školou v hodinovém rozsahu jako ostatní žáci v daném ročníku a dodržuje podmínky stanovené školským zákonem a školním řádem. Pouze formální zapsání do české školy, či nezapsání se vůbec, možné není.

Žáci mají nárok na zapůjčení učebnic. Pokud nenahlásí odchod ze školy, odejdou a učebnice nevrátí, škola přichází o majetek. Co s tím?

Tuto situaci nemůže škola bohužel nijak ex post řešit. Jediná možnost je upozornit vždy žáky při přijímání, že jsou učebnice pouze zapůjčeny a je třeba je vracet.


Výuka českého jazyka (ČJ) pro děti cizince

Výuka českého jazyka (= jazyková příprava) pro cizince ve školách je řešena následujícími vyhláškami:

 • Střední školy – nově vyjde ve sbírce zákonů do začátku školního roku – nyní zatím dostupné pouze v eKlep pro veřejnost

Může KÚ požádat o zařazení mezi určené školy i škola soukromá nebo církevní?

Soukromé a církevní školy nemohou být školami určenými pro bezplatnou jazykovou přípravu. Jejich žáci se však kurzů v určených školách účastnit mohou.

Kdy se žádá kraj o finanční podporu jako určená škola na výuku žáků?

Bezplatná jazyková příprava je hrazena z rezervy krajských úřadů, pro konkrétní postupy s ohledem na financování skupin, kontaktujte přímo příslušný krajský úřad, jakmile se stanete školou určenou a vznikne u vás skupina pro jazykovou přípravu.

Kolik peněz žádat od KÚ na bezplatnou jazykovou přípravu jako škola určená? Co vše je hrazeno (odvody, nárok na dovolenou)?

Jazyková příprava je hrazena z rezervy kraje, prosím pro konkrétní informace se obraťte na příslušný kraj.

Při jakých počtech žáků cizinců je možné požádat kraj o zařazení do seznamu určených škol?

Na seznam určených škol musí krajský úřad vždy zařadit alespoň jednu střední školu v kraji a jednu základní školu v každém správním obvodu obce s rozšířenou působností v kraji, přičemž na seznam zařadí zpravidla školu, pokud je podíl žáků cizinců z celkového počtu žáků školy k 31. březnu bezprostředně předcházejícího školního roku alespoň 5 %, nebo pokud je žákem školy alespoň 5 žáků s dočasnou ochranou. O zařazení rozhoduje krajský úřad.

V MŠ máme ukrajinské děti různého věku. Jazyková příprava se vztahuje na všechny nebo jen pro předškoláky? Vykonávat máme v dopolední vzdělávací činnosti ve své přímé práci, nebo odpoledne? Jak dlouhá je vyučovací hodina: 45 nebo 60 minut?

Skupina pro jazykovou přípravu v MŠ se povinně zřizuje pro 4 a více děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Do skupiny pak lze zařadit i děti mladší nebo bez nároku, pokud je u nich taková potřeba, ale skupinu nelze pro tyto další děti zřídit. Příprava probíhá v rámci běžné přítomnosti dítěte ve vzdělávání, dopolední hodiny jsou doporučené. Hodina trvá 60 minut a rámci týdne ji lze dělit do více bloků.

Co když KÚ poskytne dotaci a v průběhu školního roku klesne počet žáků v kurzu pod limit?

Jazyková příprava v případě poklesu pod dva žáky účastnící se kurzu, v dané škole končí, žák dokončí jazykovou přípravu v jiné určené škole. Případné vracení finančních prostředků je nutné projednat s krajským úřadem.

Kdy kraje oznámí seznamy nových určených škol? Naše škola již kapacitně nezvládá jazykové kurzy poskytovat.

Vzhledem k aktuální situaci a novelizaci vyhlášky není termín striktně stanoven. Obraťte se na příslušný krajský úřad a záležitost komunikujte přímo s určenými pracovníky.

Lze v rámci PHmax platit učiteli výuku ČJ pro žáky s OMJ tím, že hodiny má v úvazku?

Pokud jde o jazykovou přípravu podle § 20 školského zákona, z PHmax nelze financovat, pouze z rezervy KÚ. Pokud by byla výuka ČJ zařazena do standardního učebního plánu (např. na základě úpravy obsahu vzdělávání podle Lex Ukrajina), pak je to možné.

Pokud žák nechce chodit na výuku ČJ do určené školy, má s tím ředitel něco dělat?

Jazyková příprava není pro žáka cizince povinná. Ředitel kmenové školy má povinnost pouze vyrozumět zákonného zástupce žáka, který má nárok na jazykovou přípravu, do 1 týdne po přijetí žáka do školy o možnosti jazykové přípravy a o organizaci tohoto vzdělávání.

Od března 2022 jsme měli 4 skupiny žáků zařazené do jazykové přípravy podle poslední novely vyhlášky o základním vzdělávání. Mohou žáci pokračovat od 1. září, pokud nevyčerpali 200 h do června?

Pokud žák nepřekročil deset měsíců jazykové přípravy a nevyčerpal 200 hodin, kurz pokračuje.

Školou určenou k poskytování výuky ČJ jsme se stali od dubna a začali jsme vzdělávání češtiny. To je ale na deset měsíců. Znamená to tedy, že v březnu 2023 musím skončit?

Délka kurzu se stanovuje pro každého žáka. Kurz individuálně pro žáka končí nejdéle po deseti měsících. Pokud přijdou noví žáci kdykoliv později, otvírá se jim nový kurz, mají opět nárok na jazykovou přípravu 100 až 200 hod. pod dobu max. 10 měsíců. 


Pracovně právní záležitosti, ukrajinský asistent pedagoga

Problematika zaměstnávání ukrajinských pedagogů je řešena v § 6 zákona LEX UKRAJINA 2.

 • Informace k financování ukrajinských asistentů pedagoga jsou zveřejněny ve Věstníku MŠMT.

Jak zaměstnat ukrajinského asistenta pedagoga? Potřebuji ho od 1. 9. Koho žádat, kdo to bude financovat?

Ukrajinského asistenta pedagoga lze od 1. 9. zaměstnat. O tuto pozici se nežádá, bude financována dle mimořádného šetření ze září na celé období září až prosinec 2022. Finanční prostředky budou zaslány prostřednictvím krajského úřadu do konce kalendářního roku. Ukrajinský asistent pedagoga se platově zařazuje do stejné třídy jako běžný asistent pedagoga a musí splňovat stejné kvalifikační požadavky, s výjimkou znalosti českého jazyka. Ukrajinský AP musí ovládat ukrajinštinu na úrovni rodilého mluvčího: Znalost českého jazyka postačuje na základní úrovni a posuzuje pouze ředitel školy. Počet úvazků, na který je nárok na poskytnutí finančních prostředků, se odvíjí od počtu dětí a žáků s udělenou dočasnou ochranou ve škole, viz podrobná tabulka ve Věstníku MŠMT na https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-04-2022.

Lze přijmout ukrajinskou asistentku pedagoga k ukrajinskému žákovi, který má AP doporučeného PPP, jedná se o žáka s LMP? Žák je integrován do běžné třídy.

Pozici asistenta pedagoga jako podpůrné opatření v heterogenní může vykonávat osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady pro tzv. ukrajinského asistenta pedagoga, tzn. nesplňuje podmínku prokazatelné znalosti českého jazyka, kterou pro pedagogické pracovníky jinak stanovuje zákon o pedagogických pracovnících. Tato výjimka je umožněna § 6 odst. 2 Lex Ukrajina. Je tedy nutné, aby ve třídě působil pedagog, který podmínku znalosti českého jazyka plní. V homogenní ukrajinské třídě lze pro tento účel využít výjimky dle § 6 odst. 1 Lex Ukrajina.

Mohu zaměstnat učitele ČJ na DPP pro ukrajinské děti? Odpoledne chodí žáci na výuku ČJ. Nejsme školou určenou.

Ano, zaměstnance na DPP je možné financovat z položky OON (ostatní osobní náklady), pokud v ní ve vašem rozpočtu máte volné finance.

V současné době máme zapsáno 23 dětí, můžeme tedy zaměstnat AP na celý úvazek. Co se stane, pokud např. 5 žáků v říjnu odjede zpět na Ukrajinu? Budeme zkracovat úvazek na 0,5?

Nebudete, vykázané hodnoty ze září budou platné pro celé období září až prosinec. K vracení finančních prostředků by došlo pouze za situace, že by pozice ukrajinského AP nebyla vůbec zřízena nebo byla předčasně ukončena.

Jak financovat úvazek ukrajinského učitele všeobecně vzdělávacích předmětů?

Učitel, který je zapojen do standardní výuky, bude financován jako ostatní ze státního rozpočtu v rámci PH školy. Pokud Vám od září významně narostou “výkony” (více tříd, vyšší průměrný počet žáků ve třídách), prostřednictvím ORP kontaktujte krajský úřad a v dohodovacím řízení požádejte o dofinancování z krajské rezervy.

Nemůžeme tedy zaměstnat ukrajinské asistentky na celý školní rok? Jenom na 4 měsíce? Je to vůbec možné dle zákona o pedagogických pracovnících?

Vzhledem k tomu, že financování je prozatím garantováno do prosince 2022, i když MŠMT předpokládá pokračování financování i pro období leden–červen 2023, je délka smlouvy na zvážení ředitele. Lex Ukrajina II dává možnost u pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na vzdělávání ukrajinských uprchlíků, nedodržet podmínku min. 12 měsíců u smluv na dobu určitou, kterou jinak stanovuje zákon o pedagogických pracovnících. 

A jak to bude u škol zřízených podle par. 16 odst. 9? Když nesplníme počet žáků, bude výjimka pro AP?

Pro školy 16/9 nejsou výjimky pro zřízení pozice ukrajinského asistenta pedagoga, platí počty žáků jako pro běžné školy.

Může být ukrajinským asistentem pedagoga i český asistent pedagoga, který neumí ukrajinsky?

Ukrajinský asistent pedagoga musí ovládat ukrajinský jazyk na úrovni rodilého mluvčího.

Týká se zřízení pozice ukrajinského AP i MŠ? Máme zapsaných 10 UA dětí. Jak a kde o tuto pozici žádat?

Ano, nárok se týká i mateřských škol. O pozici se nežádá, budete pouze vykazovat požadavek zaškrtávat v zářijovém mimořádném šetření.

Jsme spojená ZŠ a MŠ. V MŠ je 7 ukrajinských dětí, v ZŠ 24 dětí. Máme nárok na ukrajinského asistenta na 1,5 úvazku? Přestože jsme 1 subjekt, statistika pro ZŠ a MŠ se odesílá zvlášť.

Nárok se bude počítat souhrnně za celou sloučenou organizaci, tedy ano, při počtu 31 dětí a žáků s udělenou dočasnou ochranou vzniká nárok na 1,5 úvazku ukrajinského asistenta pedagoga.


Financování

Budou ukrajinské děti započítávány, vzhledem k financování, do výkazů k 30. 9.?

Děti/žáci cizinci přijatí ke vzdělávání se zahrnují do výkazů stejně jako ostatní děti/žáci. 

Je možné využít finanční prostředky z národního plánu obnovy na doučování na doučování ukrajinských žáků?

Ano, tato možnost opět je, pokud se jedná o žáky školy.

Nárůst ukrajinských žáků od září je u nás 28. Kde mám vzít peníze na učebnice pro tyto žáky, když jsem se dozvěděl od kraje, že ONIV se nezvedne?

Při významně navýšených výkonech je možné prostřednictvím ORP žádat kraj o úpravu rozpočtu v rámci dohodovacího řízení. Případně je po dohodě se zřizovatelem možné financovat z provozního rozpočtu.

Jak bude MŠMT pomáhat školám s čistě ukrajinskými třídami? Proč není nárok na ukrajinské AP?

Pokud ze závažných důvodů není možné začlenit ukrajinské žáky do běžných tříd a škola pro ně vytvoří samostatné třídy, obdrží škola na navýšené “výkony” pro rok 2023 finanční prostředky na základě vykázaných údajů k 30.9. Pro období září–leden 2023 mohou školy žádat o navýšení prostředků v rámci dohodovacího řízení příslušný krajský úřad. Ukrajinský asistent pedagoga primárně slouží k překonávání jazykových bariér při vzdělávání mezi učitelem a žákem v běžné třídě. V čistě ukrajinské třídě může být ukrajinský hovořící pedagog zaměstnán automaticky na základě výjimky Lex Ukrajina II.


Ostatní témata

Proč nemají nárok ukrajinští žáci na dotace SFIZ Ovoce/Mléko do škol jako čeští žáci?

Žáci školy všech národností nárok mají, v minulém školním roce však došlo k tomu, že vzhledem k příchodu těchto žáků v průběhu školního roku, nebyli tito žáci zahrnuti do původního propočtu. Důvodem tak rozhodně nebyla jejich národnost. Poskytovatelem dotace je ovšem SZIF, pro konkrétní podmínky dotace se obracejte na kontaktní osobu.

Dětem a žákům většinou vyprší víza v březnu 2023, co bude dál?

Teoreticky pokud dítě či žák pozbyde práva na přítomnost v České republice, bude muset opustit naše území. Lze odůvodněně předpokládat, že víza o dočasné ochraně budou uprchlíkům po dobu trvajícího válečného konfliktu prodlužována.

Musí se v případech diplomů, na které se vztahuje Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v ČSSR a SSSR, žádat o nostrifikaci?

Nemusí. Na ukrajinské diplomy vydané v období od 6. června 1972 do 27. února 2000 včetně se vztahuje „Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik“. Tyto diplomy jsou automaticky bez řízení o nostrifikaci rovnocenné s diplomy českými.


Odkazy na důležité materiály, nástroje a kontakty

Zdarma dostupné osvědčené on-line překladače

Kontakty na MŠMT

U-linka MŠMT: Po-Pá 8-16, tel. 234  811  246, ukrajina@msmt.czNevládní nezisková organizace META má dlouholeté zkušenosti, jak pracovat s vícejazyčnými dětmi (www.meta-ops.eu). V následujícím stručném průvodci pro vyučující přináší souhrn základních informací a odkazů, které ocení zejména učitelé, kteří ve svých třídách mají děti–cizince. Brožura představuje přehledně a stručně, co potřebujete vědět, najdete zde vše na jednom místě. Dočtete se o rozdílech v českém a ukrajinském vzdělávání, dovíte se jednoduché tipy pro začátek i pohled na češtinu očima cizince. Přejeme Vám příjemné čtení.


Více viz letákyNíže naleznete informační letáky v češtině i ukrajinštině vysvětlující povinnost účasti dětí na povinné školní docházce určené především pro rodiče dětí Ukrajinských uprchlíků z důvodu probíhajícího válečného konfliktu. Autorem letáků je organizace META.

Нижче ви знайдете інформаційні листівки чеською та українською мовами, які пояснюють обов’язок дітей відвідувати обов’язкову школу, призначені насамперед для батьків дітей українських біженців через воєнний конфлікт, що триває. Автор листівок – організація МЕТА.


Výběr zajímavých informací / Підбірка цікавої інформації

Podle platných českých zákonů, které se vztahují i na vás, musí všechny děti, jimž bylo šest a více let do 31. 8. 2022, zahájit povinnou školní docházku nejpozději po 90 dnech od získání povolení k pobytu (výjimka dle Lex Ukrajina). Pro pětileté děti pak platí povinný předškolní rok v mateřské škole.

Jak na to?

 • Najděte spádovou základní (6–15 let) či mateřskou školu (5 let) podle místa vašeho bydliště.
 • Podejte písemnou přihlášku ve spádové škole.
 • Pokud dítě nepřijali z kapacitních důvodů, budou vás úřady kontaktovat a musí najít pro vaše dítě místo jinde.

Згідно з чинним чеським законодавством, яке поширюється і на вас, всі діти, яким було шість і станом на 31. 8.2022 буде шість і більше років, повинні розпочати обов‘язкове відвідування школи не пізніше ніж через 90 днів після отримання посвідки на проживання (виняток за лекс Україна). Для 5-річних дітей діє обов‘язковий дошкільний рік у дитячому садку.

Як це зробити?

 • Знайдіть початкову (6-15 років) або дитячий садок (5 років) за місцем проживання.
 • Подати письмову заяву в набірній школі.
 • Якщо дитину не прийняли через обмеження, влада зв’яжеться з вами та має знайти місце для вашої дитини в іншому місці.

Více viz letáky / Більше дивіться у листівках


V projektu APIV A byly vytvořeny pro pedagogické pracovníky vzdělávající děti a žáky-cizince a
s odlišným mateřským jazykem
tyto materiály: Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí z češtiny jako druhého jazyka u žáků ZŠ s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a Metodické a výukové/pracovní materiály (MVM) pro MŠ a ZŠ.1. Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí z češtiny jako druhého jazyka u žáků ZŠ s odlišným mateřským jazykem (OMJ)


Jde o:

 • Jazykový test z češtiny,
 • Rozhovor učitele se žákem s OMJ
 • a Učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině.

Tyto dílčí nástroje mohou být použity komplexně k hlubší jazykové diagnostice žáka, nebo samostatně.


Jazykový test z češtiny

pomáhá učiteli zjistit, se kterými komunikačními dovednostmi v češtině jako druhém jazyce mají žáci s OMJ v různých komunikačních situacích v českém školním prostředí problémy. Je zpracován pro dvě kategorie žáků ZŠ: 3.-5. a 6.-9. ročník. Test je víceúrovňový, zjišťuje slabé a silné stránky žákovy jazykové způsobilosti v češtině v jednotlivých řečových dovednostech (čtení, poslech, mluvení a psaní) od úrovně A1 až po B2 dle SERRJ (CEFR). Pro jeho použití u nových žáků se předpokládá minimálně 3-6 měsíců pobytu v českém školním prostředí.


Rozhovor se žákem s odlišným mateřským jazykem a Učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině

jsou jednoduché nástroje, které mapují jazykové zázemí žáka s OMJ nebo jeho aktuální úroveň osvojení češtiny jako druhého jazyka a potřebu podpory ve výuce češtiny. Mohou být použity kdykoliv v průběhu školní docházky v případě potřeby optimalizace procesu výuky češtiny u daného žáka, popřípadě i při nástupu nového žáka do školy.2. Metodické a výukové/pracovní materiály (MVM) pro MŠ a ZŠ

MVM poskytují pedagogům metodická doporučení jak rozvíjet jednotlivé komunikační dovednosti dětí a žáků s OMJ v češtině v situacích české školy a jak je vést k dosažení vyšší jazykové úrovně podle SERRJ (CEFR). Součástí jsou i pracovní listy s různě náročnými texty, cvičeními, úkoly, obrázky, které lze použít přímo ve výuce.

Materiály jsou zpracovány podle věkových kategorií dětí a žáků pro:

 • poslední ročník MŠ,
 • 1-2. roč. ZŠ,
 • 3-9. roč. ZŠ. Materiály pro 3.-9. ročník ZŠ navazují koncepčně na jazykový test z češtiny a ukazují, jak pracovat s dosaženými výsledky testu a dále rozvíjet žákovy komunikační dovednosti v češtině.

Vybrané obrázky jsou nabídnuty pedagogům také v samostatné obrázkové bance.

Materiál Jak pracovat s volně dostupnými pexesy ukazuje na příkladech jak vybírat a využívat pro účely výuky češtiny jako druhého jazyka u dětí a žáků s OMJ volně dostupná pexesa vzhledem k věku a kognitivní vyspělosti dítěte/žáka i k úrovni jeho jazykových kompetencí v češtině (A0-A1).


Výstupy projektu APIV - podrobnější informace

Podrobnější informace o nástroji včetně informací jak používat jazykový test jsou dostupné na:
 • Veřejné vysoké školy mohou realizovat kurzy v období 1. 7. – 31. 10. 2022 na základě dotační výzvy MŠMT (text výzvy v českém jazyce naleznete na stránkách Edu.cz či MŠMT) financované z Fondů EHP a Norska.
 • Kurzy jsou určeny pro ukrajinské občany s tzv. vízem strpění nebo jimž byla v České republice udělena dočasná ochrana, kteří plánují studovat nebo již studují na českých vysokých školách, a na ukrajinské pedagogické pracovníky s tzv. vízem strpění nebo jimž byla v České republice udělena dočasná ochrana, kteří se zapojí do českého vzdělávacího systému.
 • Kurzy probíhají prezenčně ve skupině 5–15 účastníků a jejich rozsah je minimálně 100 vyučovacích hodin (resp. min. 100 x 45min). Kromě výuky českého jazyka se kurzy zaměřují i na výuku základních reálií České republiky a v případě kurzů pro pedagogy také dále na porozumění vzdělávacímu systému České republiky.
 • Konkrétní podobu kurzu (např. počet vyučovacích hodin týdně apod.) určuje konkrétní veřejná vysoká škola jakožto pořadatel kurzu.
 • V případě zájmu o tyto kurzy doporučujeme sledovat webové stránky veřejných vysokých škol (seznam webových stránek škol naleznete na stránkách MŠMT), případně přímo kontaktovat konkrétní veřejnou vysokou školu s dotazem na pořádání kurzů podpořených z výzvy MŠMT.
 • Державні університети можуть запроваджувати курси в період з 1 липня по 31 жовтня 2022 року на основі конкурсу субсидій від Міністерства освіти та культури (текст конкурсу чеською мовою можна знайти на веб-сайті Міністерства Освіта та культура), що фінансується з фондів ЄЕЗ та Норвегії.
 • Курси призначені для громадян України, які мають так звану толерантну візу або отримали тимчасовий захист у Чехії, які планують або вже навчаються в чеських університетах, а також для українських викладачів, які мають так звану толерантну візу або отримали тимчасовий захист у Чехії, які приєднаються до чеської системи освіти.
 • Курси проводяться віч-на-віч у групах по 5–15 учасників, їх обсяг становить не менше 100 навчальних годин (або мінімум 100 х 45 хв). Окрім викладання чеської мови, курси також зосереджені на викладанні основних реалій Чеської Республіки, а у випадку курсів для педагогів також на розумінні освітньої системи Чеської Республіки.
 • Конкретна форма курсу (наприклад, кількість навчальних годин на тиждень тощо) визначається конкретним державним університетом як організатором курсу.
 • Якщо ви зацікавлені в цих курсах, ми рекомендуємо стежити за веб-сайтами державних університетів (список веб-сайтів шкіл можна знайти на веб-сайті Міністерства освіти, культури, спорту, науки і технологій), або зв’язатися з конкретним державним університетом безпосередньо з питаннями щодо організації курсів, які підтримуються Міністерством освіти, науки і технологій.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ("MŠMT") informuje, že byla zřízena linka sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Linka je zřízena ve spolupráci MPSV, Modrou linkou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 a je funkční od čtvrtka 18. srpna. Hlavním cílem je poskytovat informace i podporu uprchlíkům z Ukrajiny. Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích.

Fungovat bude ve dvou částech:
- sociálního poradenství,
- krizové intervence.


Systém pro vkládání žádostí

Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dotační výzvu s názvem "Kurzy českého jazyka pro studenty a pedagogické pracovníky z Ukrajiny“ (č. j.: MSMT-17064/2022-2)." Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 1. 9. 2022 do 11. 11. 2022 včetně.

Co a koho výzva podporuje: rozvoj dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce u stávajících, budoucích či potenciálních studentů českých vysokých škol s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana a pedagogických pracovníků ukrajinského státního občanství s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana, za účelem usnadnění integrace těchto osob do české společnosti a na pracovní trh.O výzvě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Kurzy českého jazyka pro studenty a pedagogické pracovníky z Ukrajiny“ (č. j.: MSMT-17064/2022-2).

Výzva je určena na realizaci podpory rozvoje dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce u stávajících, budoucích či potenciálních studentů českých vysokých škol s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana a pedagogických pracovníků ukrajinského státního občanství s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana, za účelem usnadnění integrace těchto osob do české společnosti a na pracovní trh.

Oprávněným žadatelem pro realizaci aktivit v rámci této výzvy mohou být pouze veřejné vysoké školy, v případě kurzů pro pedagogické pracovníky pouze ty veřejné vysoké školy, které uskutečňují akreditovaný studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů.


Způsob a termíny podání žádostí

Žádosti se podávají v elektronické nebo listinné podobě na adresu ministerstva (do poznámky uvést „k rukám ředitele odboru mezinárodních vztahů").

Žádosti o dotaci je možné podávat v termínu od 1. 9. 2022 do 11. 11. 2022 včetně!


Dokumenty ke stažení:

Výzva

Přílohy výzvy

 • Příloha č. 2 - Hodnotící dotazník (PDF, DOCX)
 • Příloha č. 3 - Žádost (PDF, DOCX)

Kontakt:

Mgr. Jakub Dřevjaný (omv@msmt.cz)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, které dle MŠMT vykazují nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním, pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025. Jedná se o implementaci "Reformy 3.2.2 Podpora škol" prostřednictvím Národního plánu obnovy. O výzvě

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na podporu aktivit uvedených v odst. 4.2. a 4.3 Výzvy škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Finančním zdrojem pro realizaci podpory z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.


Způsob a termíny podání žádostí

Žádosti se vyplňují prostřednictvím elektronického informačního systému
IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz.

Žádost musí být podána nejpozději do 31. prosince 2022. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „VÝZVA PODPORA ŠKOL NPO – žádost o dotaci 2022“.
Podrobně je proces od registrace až po podaní žádosti (včetně dalších informací) v systému IS-NPO popsán v Manuálu pro podávání žádostí v systému IS-NPO.


Dokumenty ke stažení:

Výzva

Přílohy výzvy

Další dokumenty


Kontakt:

Kontaktní a metodický portál je v přípravě, prosíme o strpení.

V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Vašeho krajského konzultanta z Národního pedagogického institutu ČR, který Vám rovněž poskytne součinnost při přípravě žádosti o dotaci i při následné realizaci projektu.

Obecné dotazy k projektu můžete zasílat také na adresu prop@npi.czMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ("MŠMT") vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (září - prosinec 2022). Výzva na Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Výzva je otevřena pro podávání v systému ISPROM od 28. 07. 2022 v 12:00. Žádost musí být podána nejpozději do 15. 09. 2022. Dne 10. 8. 2022 došlo k aktulizaci, přidáno Metodické doporučení pro žadatele k výzvě.Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září - prosinec 2022


Účel poskytnutné dotace

 • podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí,
 • podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce,
 • připravit děti na nástup do českých škol,
 • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí

a to realizací aktivit uvedených v příloze č. 1 Výzvy:

 1. Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 18 let věku (12 – 24 dětí)
 2. Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 18 let věku (8 – 12 dětí)

Systém pro vkládání žádostí


Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz
od 28. 7. 2022 ve 12:00 do 15. 9. 2022.


Systém pro vkládání žádostí


Od kdy podávat žádosti

ISPROM bude otevřen
pro vkládání žádostí od 28. 07. 2022 v 12:00.

Do kdy podávat žádosti

Žádost musí být
doručena ministerstvu nejpozději
do 15. 09. 2022.

Kontaktní osoba k žádosti

Mgr. Tomáš Masár vyzvy.ukrajina@msmt.cz
234 811 246
(jedná se o centrální linku, která slouží k metodické podpoře dotazů spojených s Ukrajinou)


Kompletní výzva "Adaptační skupiny" v PDF


Metodické doporučení pro žadatele k výzvě "Adaptační skupiny" v PDF


Následující informace vycházející z dopisu náměstka sekce vzdělávání a mládeže MŠMT vyjadřují poděkování vedení škol a jejich zřizovatelům a upozorňují na 3 kroky navazující na tzv. zvláštní zápisy dětí a žáků cizinců, které právě proběhly. Jde především o: přehled o nepřihlášených cizincích k povinné školní docházce či povinnému předškolnímu vzdělávání, další kroky při nepřijetí cizince či vyřazení z evidence školy. Více informací viz následující text.Poděkování za spolupráci a úvod


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Vážená paní primátorko, vážený pane primátore,
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

úvodem nám dovolte, abychom poděkovali vedení škol za aktivní přístup k druhému mimořádnému šetření kapacit škol ve vazbě na dopady ukrajinské krize, které nám pomohlo opět zmapovat složitou situaci ohledně ukrajinských uprchlíků v České republice a získat základní informace nezbytné pro navazující strategické plánování a rozhodování v organizační, personální i finanční rovině. Vaší spolupráce si velmi vážíme.


Další navazující kroky k provedeným tzv. zvláštním zápisům

Na provedené šetření, resp. na provedené zvláštní zápisy ke vzdělávání v mateřských a základních školách, které proběhly v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb. v období od 1.6. 2022 do 15. 7. 2022, navazují další kroky, které vedou ke zdárnému průběhu školního roku 2022/2023.


1. Mít jako škola přehled o dětech a žácích, které se nepřihlásili k povinné školní docházce či povinnému předškolnímu vzdělávání

Nejprve je potřeba upřesnit, které dítě / žák není přihlášen k povinné školní docházce či povinnému předškolnímu vzdělávání, přestože má zákonnou povinnost tak učinit. 

Po ukončení zvláštního zápisu je na místě (obdobně jako v případě “českých“ dětí), aby vedení školy vytvořilo přehled o dětech, které se ke zvláštnímu zápisu nedostavily a u kterých zároveň nemá škola informaci, že byly přijaty ke vzdělávání do jiné školy. Tento přehled zašle vedení spádové školy obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností plnícího roli přestupkového orgánu a roli OSPODu. Nespádová mateřská škola nebo základní škola má samozřejmě i v tomto případě povinnost informovat spádovou školu, že u ní dítě bylo přijato k plnění povinného předškolního vzdělávání nebo k plnění povinné školní docházky.

Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské a základní školy, měl podle školského zákona poskytnout této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost dostavit se k zápisu k povinné školní docházce nebo k povinnému předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Předložení seznamu dětí se vztahovalo také na zápisy dětí s dočasnou ochranou. Pokud k poskytnutí seznamu z nějakého důvodu nedošlo, vyžádá si jej škola dodatečně.

Povinná školní docházka a povinné předškolní vzdělávání v České republice se kromě státních občanů České republiky vztahuje také na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Z toho vyplývá, že všichni cizinci daného věku, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana 4. června 2022 a dříve, mají povinnost zahájit plnění povinné školní docházky a povinného předškolního vzdělávání jedním ze způsobů upravených školským zákonem od 1. 9. 2022, pokud pobývají na území České republiky. Během září pak bude postupně vznikat tato povinnost cizincům, kterým byla udělena dočasná ochrana během měsíce června atd.

S ohledem na specifickou situaci by měl zmíněný seznam dětí zahrnovat nejenom děti mající zahájit povinnou školní docházku nástupem do 1. ročníku základního vzdělávání, ale také děti starší ve věku do ukončení povinné školní docházky. S ohledem na to, že žáci vyšších ročníků nemají zákonnou povinnost zapsat se ke vzdělávání v základní škole pouze v rámci zvláštního zápisu podle zákona č. 67/2022 Sb. a proces jejich přijímání ke vzdělávání v základní škole tak může stále ještě probíhat, je na místě, aby se proces “dohledávání” dětí, které dosud nejsou k plnění povinné školní docházky zapsány, realizovat postupně ve dvou etapách.

V první etapě (a to již v průběhu letních prázdnin) bychom se měli zaměřit na děti mající zahájit povinnou školní docházku nástupem do 1. ročníku základního vzdělávání a děti mající zahájit povinné předškolní vzdělávání.

Ve druhé etapě v průběhu měsíce září (na základě dat o žácích, kteří skutečně ke vzdělávání ve školním roce 2022/2023 nastoupí) počítá MŠMT s tím, že proběhne systematické zjišťování plnění povinné školní docházky i u dětí starších, které se neúčastní zápisu a přihlašují se na školy průběžně. O této druhé etapě budou školy a zřizovatelé ještě podrobně informováni.

Ředitel školy není povinen zjišťovat počet cizinců školního věku s pobytem ve spádovém obvodu školy ani zjišťovat, proč se tito cizinci k zápisu nedostavili, proč tito cizinci danou spádovou školu nenavštěvují, popřípadě aktivně zjišťovat, zda navštěvují školu jinou (která nesplnila povinnost toto nahlásit). Je však povinen poskytnout nezbytnou součinnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností spočívající v předání informace, které konkrétní děti a žáci ze seznamu dodaného obcí jeho školu nenavštěvují a nemá u nich informaci, že byli přijati jinam. Další postup je v pravomoci obcí.

V této věci MŠMT spolupracuje i s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Předpokládáme tedy, že navazující informace budou z MPSV směřovány také na obce s rozšířenou působností, které vykonávají činnosti OSPOD a budou mít za úkol po oznámení škol činit další kroky.


2. Kontrola více žádostí o přijetí dítěte či žáka a další případné kroky při nepřijetí cizince s dočasnou ochranou ve spádové škole

Druhou aktuální situací vyžadující pozornost či řešení na lokální úrovni jsou případy, kdy dítě/žák v lokalitách, ve kterých byl avizován nedostatek volné kapacity v mateřských a základních školách, podal pro jistotu více žádostí o přijetí do více spádových, popřípadě i nespádových mateřských či základních škol.

V těchto lokalitách mohou data vykázaná školami v rámci mimořádného šetření avizovat, že ne všichni děti/žáci, kteří se dostavili ke zvláštním zápisům podle zákona č. 67/2022 Sb., byli ke vzdělávání přijati a je tak zaručeno jejich právo na vzdělání, ačkoli ve skutečnosti byli přijati v jiné škole.

Tyto situace je nezbytné analyzovat na místní úrovni v úzké součinnost zřizovatele/zřizovatelů a ředitelů škol, identifikovat případné překryvy v podaných žádostech a zjistit, zda reálně nastal problém se zajištěním podmínek pro vzdělávání konkrétního dítěte/žáka či nikoliv.

Teprve následně lze případně postupovat podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb., který určuje postup při nepřijetí cizince s dočasnou ochranou ve spádové škole.


3. Výzva zákonných zástupců dětí či žáků cizinců a jejich případné vyřazení z evidence ze strany ředitele školy

Konečně upozorňujeme, že § 2c zákona č. 67/2022 Sb. s účinností od 30. června 2022 stanoví, že pokud se cizinec (v rámci povinného předškolního vzdělávání nebo povinné školní docházky) po dobu 15 vyučovacích dní neúčastní vzdělávání ani není omluven v souladu se školním řádem, zašle ředitel školy na poslední známou adresu zákonného zástupce písemnou výzvu, aby uvedl důvody nepřítomnosti a potvrdil, že žák bude nadále navštěvovat danou školu. Pokud zákonný zástupce odpoví záporně nebo neodpoví do 15 kalendářních dnů, ředitel školy vyřadí toto dítě nebo žáka z evidence. Tento postup je na místě aplikovat v případě dětí a žáků – uprchlíků z Ukrajiny, kteří v září 2022 bez omluvy nenastoupí ke vzdělávání ve škole, aby byly kapacity škol využity ke vzdělávání cizinců pobývajících skutečně na území České republiky.


Závěr a kontakty na MŠMT

Velmi děkujeme za Vaši spolupráci a nasazení v této nelehké době.

V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na informační linku MŠMT k otázkám vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny (234 811 246), která je v provozu do 21. 8. každé úterý a od 22. 8. ve všech pracovních dnech od 9 do 15 hodin.

Návod pro obce k získávání dat o cizincích na jejich území: https://www.mvcr.cz/clanek/manual-pro-obce.aspx


Oficiální dopis náměstka sekce vzdělávání a mládeže MŠMT pro ředitele škol k zápisům ukrajinských dětí a žáků (v PDF)


Článek je určený nejen vedení školy, ale všem, kteří pořizují a publikují fotografie mapující život a akce školy, na nichž jsou zachyceni žáci a pedagogové. Následující text Vás přehledně seznámí s legislativou (mimo jiných GDPR, občanský zákoník, Listina základních práv a svobod či Úmluva o prách dítěte) upravující zveřejňování fotografií ve vztahu k ochraně soukromí zobrazovaných osob. Zjistíte, jak je to s ochranou soukromí při instalaci kamerového systému ve škole, jestli zveřejnění fotografií z akcí usnadní zpravodajská licence, co všechno dělají technologické firmy s identifikovatelnými tvářemi dospělých i dětí zveřejněných na sociálních sítích. A protože i ředitelé a učitelé jsou rodiči, stručně vás seznámí s fenoménem sharentingu a jeho možnými důsledky.Vazba fotografování na českou legislativu

Abychom mohli někoho vyfotografovat, potřebujeme k tomu nejprve jeho souhlas. Kromě toho že je to slušnost, vyžadují splnění této podmínky i zákony. A to vůbec nejde jen o GDPR, jak se hodně lidí domnívá.  

Zákony, které toto vyžadují, platí v České republice už dlouho a jsou starší než GDPR a většina sociálních sítí, takže se vážně nejedná o žádnou novinku. GDPR řeší spíše organizace, jako jsou školy či zájmové skupiny a firmy, případně pak jednotlivci, kteří fotografie nějak systematicky ukládají a zpracovávají, jako například soukromí fotografové. 

V běžném životě se nás týká spíše zákon č. 89/2012 Sb. ("občanský zákoník") a Listina základních práv a svobod (odkaz na text). V té se můžeme zaměřit například na Článek 10, který říká toto: 

 • aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno, 
 • na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, 
 • na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

Občanský zákoník v § 81 zákona č. 89/2012 pak říká, že osobnost člověka požívá zvláštní ochrany a je mimo jiné chráněna také jeho vážnost, čest a soukromí (§ 81 odst.  2 OZ). 

§ 84 a § 85 OZ pak hovoří o fotografování lidí či zachycení podoby člověka. Už samotné zachycení podoby člověka, jak zákon říká „tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost”, je možné jen s jeho svolením. 

Dle § 85 OZ je souhlas potřebný také k rozšiřování podoby člověka. Pokud tedy například žák vyfotí při hodině učitele, tak už samotným pořízením tohoto snímku se dopouští neoprávněného narušení osobnostních práv učitele. Stejně je to samozřejmě při fotografování spolužáků či dalších osob. Především v souvislosti s kyberšikanou, která se pomocí fotografií či videí šíří, je dobré o těchto faktech informovat. 

Pokud je taková fotografie či video pořízené bez souhlasu šířené na sociálních sítích, stává se z toho ještě větší problém. Vzhledem k tomu, že toto data zůstávají uchovávána jak na serverech sociálních sítí, tak si kdokoliv může stáhnout či udělat screenshot a záznam obrazovky, a díky tomu je prakticky nemožné zamezit dalšímu šíření, i když jsme k němu byli vyzváni. 

Pokud se právě chytáte za hlavu a chcete smazat všechny fotografie sebe, svých žáků či přátel, nedělejte to. Je potřeba říci si něco o pojmu, který právo zná jako konkludentní souhlas. Tímto pojmem je myšlen fakt, že za určitých okolností nemusí být souhlas s fotografováním jasně daný

Jedná se o okolnosti, z nich je zřejmé, že souhlas dáváme svým chováním – např. při hromadné fotografii na svatbě. Zároveň zde platí také to, že automaticky dáváme k takové fotografii i souhlas k jejímu rozmnožování a šíření obvyklým způsobem. Při pořizování takovýchto fotografii tedy nemusíte mít výslovný souhlas zúčastněných. 

Zda sem patří i šíření na sociálních sítích, není dle právních výkladů zcela jasné, a tak nic určitě nezkazíte, pokud budete dotyčné o záměru zveřejnit fotografii na nějaké online platformě informovat. Samostatnou kategorií je potom takzvaná zpravodajská, vědecká či umělecká licence, díky které můžete fotografii se zobrazeným použít k vědeckým, uměleckým či zpravodajským účelům – např. pro tvorbu článku, a také je přiměřeným způsobem šířit. 

Pro využití zpravodajské licence nemusíte být zrovna novinářem, na její použití se může odvolat například i blogger či youtuber, ale musí dbát na to, aby nedošlo ke zveřejnění či šíření nepřiměřeným způsobem a v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.  


Školy a GDPR

Povinnosti z pohledu občanského zákoníku máme za sebou a teď se pojďme podívat na to, co se týká škol, které se za určitých okolností stávají zpracovatelem osobních údajů – a tady se na ně vztahuje povinnost dodržovat GDPR. 

Zjednodušeně jde říci, že jakékoliv zachycení podoby jiné osoby na vizuální záznam, ze kterého je možné určit její totožnost, musí vyhovovat pravidlům občanského zákoníku, ale pouze systematická činnost naplňující definici zpracovávání osobních údajů pro jiné než ryze osobní či domácí účely musí navíc respektovat nařízení GDPR. 

To, že k fotografování žáků či záznamům za sportovních přenosů či školních akcí potřebujete výslovný souhlas zákonných zástupců, jistě všichni víme. Nicméně často se potkáváme se situací, kdy si školy nevědí rady například s tím, zda a za jakých podmínek mohou využívat například kamery pro monitorování prostoru školy a jejího okolí

Protože využitím kamerového systému dochází k systematickému zpracovávání videozáznamu, podléhá takové použití pravidlům GDPR a měli byste tak mít informovaný a písemný souhlas dotyčných osob

Setkali jsme se například se školou, jež měla kameru umístěnou v tělocvičně, a veřejně vysílala veškeré dění (cvičící děti) do internetu. Potom, co jsme školu upozornili na to, že se jedná o porušení GDPR, škola se zkoušela hájit tím, že na vchodových dveřích visí lísteček s informací, že prostory jsou monitorovány. To však samozřejmě nestačí a po delší diskuzi školy s právníkem došlo k zastavení tohoto vysílání

Školám by se pak mohl hodit tento metodický výklad Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde najdou více informací.


Fotografie dětí sdílené rodiči

Nadměrné sdílení fotografií dětí vlastními rodiči označujeme pojmem Sharenting. Nezřídka jsou takové fotografie prvopočátkem kyberšikany a dalších rizikových faktorů. Rodiče si bohužel neuvědomují, že i když je jejich dítě nezletilé, stále se na něj vztahuje zákon o ochraně osobnosti, a navíc dle legislativy EU dítě nabývá zvláštní ochrany. 

Právům dětí se v Listině základních práv a svobod věnuje například článek 7, který říká, že nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.   

Dále je v článku 10, odst. 2 zakotveno také právo na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého a rodinného života. Tato práva se samozřejmě vztahují i na děti. Tuto skutečnost potvrzuje i Úmluva, která dětem právo na soukromý život,  na zdržení se zásahu do něj  ze strany jiných osob a na ochranu proti takovýmto případným zásahům, přiznává v článku 16. Zajímavý je také § 875. V jeho prvním odstavci je stanovena povinnost vykonávat rodičovskou odpovědnost v souladu se zájmy dítěte, což může být vztaženo i na neoprávněné zveřejňování jeho fotografií. 

Vzhledem ke svému širokému rozptylu nebyla při tvorbě nařízení GDPR opomenuta ani oblast ochrany osobních údajů dětí. Důležitost chránit osobní údaje dětí je zdůrazněna již v Recitálu nařízení, kde v bodě 38 stojí, že „děti zasluhují zvláštní ochranu osobních údajů, protože si mohou být méně vědomy dotčených rizik, důsledků a záruk a svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Tato zvláštní ochrana by se měla zejména vztahovat na používání osobních údajů dětí.” 

Rodiče by proto měli mít na mysli, že v první řadě by měli chránit soukromí svých dětí, minimálně do chvíle, než si o něm budou schopni rozhodovat sami, a jejich fotografie bez jejich souhlasu nezveřejňovat.

Pokud se na to podíváme mimo právní rámec, problematický je především fakt, že nahráváním fotografii na sociální sítě zakládají rodiče dítěti digitální stopu, o kterou v budoucnosti vůbec nemusí stát. Sociální sítě používají rozpoznávání obličejů a další techniky a sbírají všechny informace o všech subjektech na fotografiích či videích, aby mohly lépe uživatele propojovat, a tato data pak využívat k interním či reklamním účelům. I když tedy neoznačíte své dítě na fotografii jménem, algoritmy sociálních sítí a dalších služeb ví, že se jedná o vaše děti a na pozadí jsou s vaší osobou propojeny a již mají založenou složku, do které se postupně budu přidávat další informace. 

Dle současné české legislativy si děti mohou na sociálních sítích založit profil až od 15 let, nicméně rodiče nevědomky takto zakládají neveřejné profily často již od ultrazvuku ještě nenarozeného potomka. Ve chvíli, kdy se dítě na sociální sítě přihlásí a zjistí, že jeho rodiče nahrávali jeho fotografie či videa několik let na sociální sítě bez jeho vědomí, může dojít k vážnému narušení vztahu dítě – rodič. V zahraničí již bylo zaznamenáno několik žalob od dětí směrem k rodičům, které byly úspěšné a pohybovaly se v řádech 1000 €.  

Poslechněte si i podcast NPI o sharentingu a sdílení fotografií na internetu.


Technologické firmy a práva při nahrání fotografie na sociální sítě

Pokud nahrajete jakékoliv fotografie na sociální sítě nebo na služby pro uchování fotografií, souhlasíte s podmínkami použití, ve kterých se nachází mimo jiné níže uvedené podmínky. 

Technologické firmy, jako je Google, Microsoft, Meta a další také shromažďují obsah, který při používání jejich služeb vytvoříte, nahrajete nebo obdržíte od ostatních. Do této sekce patří např. obdržené e-maily, uložené fotky a videa, vytvořené dokumenty a tabulky nebo komentáře k videím na YouTube. 

Technologické firmy pro vaše zařízení a účty používají jedinečný identifikátor, k němuž přidávají typ a nastavení prohlížeče, typ a nastavení zařízení, informace o systému, údaje o mobilní síti (včetně názvu operátora, telefonního čísla a verze telefonní aplikace), informace o interakci aplikací, prohlížečů a služeb, dále pak IP adresy, zprávy o selhání, aktivity systému, data, čas a URL adresy. 

Technologické firmy do nejmenších detailů sledují a zaznamenávají vaši aktivitu, tedy to, co vyhledáváte, jaký obsah konzumujete, co nakupujete a jak jste aktivní na kterých webech a aplikacích třetích stran. Stejně tak sledují vaši historii v internetovém prohlížeči a sledují, s jakými osobami komunikujete nebo sdílíte jaký obsah.  

Tyto údaje se mohou lehce měnit v závislosti na tom, jakou službu využíváte a komu patří – např. využíváním většiny služeb pocházejících z Číny dáváte automaticky souhlas s využitím principu Čínské lidové republiky a tak dále. Vždy proto důrazně doporučujeme číst si přidělovaná oprávnění a konkrétní podmínky použití dané sítě či služby. 


Autor: Pavel Matějíček, Lektor a konzultant kybernetické bezpečnosti

Aktuální k 20. 7. 2022:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo následující informaci především pro vedení škol, aby vyjasnilo možnosti zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka. Profese pedagogického pracovníka je v České republice regulovaným povoláním. Tzn., že pro výkon takového povolání nebo činnosti jsou právními předpisy předepsány požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat. Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků jsou stanoveny v § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o pedagogických pracovnících“).


Co se dozvíte v přiloženém materiálu?

 • Jak prokázat svéprávnost?
 • Jak získat odbornou kvalifikaci?
 • Možnost zaměstnávání nekvalifikovaných pracovníků.
 • Jak prokázat bezúhonnost?
 • Jak prokázat zdravotní způsobilost?
 • Jak prokázat znalost českého jazyka?
 • Metodická doporučení k vybraným pracovněprávním otázkám ve vztahu ke stanovení platového tarifu
 • Praxe 


Termíny 2022/2023

 • Školní rok 2021/2022 končí ve středu 31. srpna 2022.
 • Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 • Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
 • Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
 • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Терміни 2022/2023

 • 2021/2022 навчальний рік завершується у середу, 31 серпня 2022 року.
 • Навчання в навчальному році 2022/2023 почнеться у всіх початкових школах, середніх школах, початкових художніх школах та консерваторіях в четвер 1-го вересня 2022 року.
 • Осінні канікули Міністерство освіти, молоді і фізичної культури (MŠMT) встановлює на середу 26-го жовтня і четвер 27-го жовтня 2022 року.
 • Різдвяні канікули починаються в п'ятницю 23-го грудня 2022 року і закінчуються в понеділок 2-го січня 2023 року. Навчання почнеться у вівторок 3-го січня 2023 року.
 • Табель успішності з оцінками за перше півріччя буде переданий учням у вівторок 31-го січня 2023 року.
 • Одноденні піврічні канікули припадуть на п'ятницю 3-го лютого 2023 року.
 • Великодні канікули припадуть на четвер 6-го квітня 2023 року.
 • Навчання в другому півріччі буде завершено в п'ятницю 30-го червня 2023 року.
 • Головні канікули тривають з 01-го липня 2023 року до 03-го вересня 2023 року. Навчання в навчальному році 2023/2024 почнеться в понеділок 04-го вересня 2023 року.

Jarní prázdniny

 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v příloze.

Тижневі весняні


Legislativa k organizaci školního roku

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Více viz na webu msmt.cz.

Законодавство про організацію навчального року

Період шкільного навчання і період канікул встановлює закон номер 561/2004 Зб. (Збірка законодавчих актів Чеської Республіки), "Про надання дошкільної, початкової, середньої, високої професійної та іншої освіти" (Закон про учбові заклади), в редакційному викладі розпоряджень, які були прийняті пізніше. Подробиці стосовно організації навчального року, види, тривалість і терміни шкільних канікул регламентує постанова номер 16/2005 Зб. (Збірка законодавчих актів Чеської Республіки), "Про організацію навчального року", в редакційному викладі розпоряджень, які були прийняті пізніше. Інформація про організацію навчального року 2021/2022 виходить з вказаних вище юридичних розпоряджень.

Дивіться більше на веб-сайті msmt.cz.


Česká televize ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem připravila pro děti, které se učí češtinu jako cizí jazyk, nový vzdělávací pořad Čeština s Mínou a Týnou. Šestadvacetidílný animovaný seriál provede malé diváky základními slovíčky a frázemi, se kterými se v běžném životě často potkávají. Pořad je dostupný bezplatně na vzdělávací platformě České televize ČT edu.


Odkaz na pořad Čeština s Mínou a Týnou na ČT edu


Víte, že při nastražení pokusného přihlašovacího formuláře se první robotický útočník ze zahraničí pokusil o jeho napadení za necelé 3 minuty od spuštění? Následující článek je určen pro nejen pro vedení škol a správce IT školy. Dozvíte se v něm, proč a jak zabezpečit školní web, co hrozí v případě, že má váš web zastaralý bezpečnostní certifikát a jak poznáme ten správný.  Dále jakými mechanismy se útočné automatizované programy pokoušejí proniknout do systémů a služeb, které jsou přístupné na internetu – v případě škol objednávkové a nabídkové formuláře, sdílené složky na školním serveru aj. – co mohou při proniknutí prostřednictvím slabých hesel či systémové chyby způsobit, a samozřejmě jak se útokům preventivně bránit.Školní web a HTTP vs. HTTPS certifikáty

Začneme u školních webových stránek. Školní stránky by měly sloužit jako prezentace školy, a tak bychom si na nich měli dát záležet nejen po stránce obsahové a vizuální, ale i po té bezpečnostní. Školní weby by vždy měly obsahovat HTTPS certifikát. Co to je? HTTPS je internetový protokol, nástupce již notoricky známého HTTP. Rozdíl mezi nimi není jen v 1 písmenku navíc, ale především v tom, že protokol HTTPS zajišťuje šifrování přenášených dat. Může to znít trochu odborně, nicméně vězte, že je to jednoduché – cokoliv, co na stránce opatřené šifrováním napíšete a odešlete, putuje vaší sítí, routerem a celým internetem v šifrované podobě. Nikdo, kdo by přenos odposlouchával, tak neuvidí, co jste zadali. To je důležité především, pokud se bavíme o heslech, ale také v rámci zachování soukromé komunikace.

Zajímá vás o HTTPS více? Podívejte se na komiks: https://howhttps.works/cs/

Pokud se bavíme o školních webech, často se potkávám s tím, že mnoho z nich stále běží na HTTP. Bohužel mnoho z nich obsahuje nějaký přihlašovací formulář – buď přímo do správy webu, nebo do některého ze školních systémů, jako jsou různé varianty elektronických třídnic, docházky, přístup k objednávkovému systému školní jídelny a tak dále. V případě, že by se někdo k těmto systémům chtěl přihlásit, a jeho počítač byl napadený virem, nebo byl v nějaké síti, kde by útočník monitoroval provoz (veřejná wi-fi v kavárně), jeho heslo by bylo odchyceno a do systému by se mohl přehlásit místo uživatele útočník. To je bezpečnostní riziko, které si škola nemůže dovolit podstoupit. Nechceme přece dopadnout jako některé podobně napadené známé nemocnice.

Jak poznáte, že web obsahuje HTTPS certifikát? Před adresou se zobrazuje zámeček. Každý prohlížeč ho sice ukazuje trochu jinak – někdy je šedivý, jindy zelený, ale je to společný znak.

Oproti tomu web, který certifikát nemá, pak prohlížeče označují tagem Nezabezpečeno.

Druhý důvod, proč certifikát nasadit, je mnohem prostší –  vyhledávače, jako je Google, upřednostňují ve svém vyhledávání stránky, které obsahují platný HTTPS certifikát. Stránky, které takový certifikát nemají a běží pouze na HTTP, jsou potom ve výsledcích vyhledávání výrazněji níže.

HTTPS certifikát je velmi snadné nasadit i získat – obvykle vás to nic nestojí, a to díky certifikační autoritě Let’s Encrypt, která je zdarma a umožňuje komukoliv, kdo danou doménu vlastní, vystavit si HTTPS certifikát. Více informací o vystavení certifikátu a o tom, jak ho nasadit, najdete na této stránce: Getting Started - Let's Encrypt (letsencrypt.org)

Celé je to otázka několika málo minut. Pokud si webové stránky nespravujete sami, kontaktujte provozovatele svého hostingu, nebo tvůrce webových stránek a požádejte je o nasazení HTTPS – opět by s tím neměli mít problém a nemělo by vás to nic stát.


Bezpečnost služeb vestavěných do internetu

Školy často vystavují do internetu různé služby:

 • přístup k elektronické třídnici,
 • lokálně hostovaným Bakalářům,
 • přihlašovací formulář do jednotného vzdělávacího prostředí,
 • objednávkový formulář do jídelny,
 • přístup k nějakým sdíleným složkám na školním NAS serveru,
 • nebo, nedejbože, vzdálený přístup přes RDP (to prosím NIKDY nedělejte).

Pokud škola vystaví jakýkoliv systém či službu do internetu, je automaticky a okamžitě vystavena riziku, že se k ní bude pokoušet nějaký útočník přihlašovat. A nemyslíme tím nyní mladého chlapce v kapuci a s maskou Anonymous, ale roboty (automatizované programy), kteří neustále skenují internet a hledají nově publikované služby a přihlašovací formuláře.

Pokud takové najdou, automaticky spustí takzvaný útok hrubou silou, neboli začnou zkoušet jednotlivá přihlašovací jména, hesla, dokud se jim nepodaří ke službě přihlásit. S kolegou jsme jednou vystavili takovýto honeypot (nástrahu na útočníky) a první robot, který se pokoušel naše porty oskenovat a následně začal útočit, dorazil z Číny necelé 3 minuty po zveřejnění serveru. To jen pro představu, abyste věděli, že se jedná o poměrně rychlou akci a není dobré se zabezpečením otálet.

V první fázi, ještě před samotným útokem, dochází k takzvanému skenování portů, které útočníkům dodá přehled o tom, jaké služby a na jakém operačním systému jsou provozovány.

Následně útočníci zjistí, ke kterým z těchto služeb je možné se přihlásit, a hned poté se o přehlášení začnou pokoušet. Zde je dobré upozornit, že každou službu, kterou máte takto vystavenou, byste měli opatřit nějakým systémem na limitování počtu neplatných přihlášení – pokud tedy uživatel zadá pětkrát špatně heslo, zablokujete mu na nějakou dobu možnost se přihlásit.

Pokud provozujete danou službu na:

Moje IP - zjištění veřejné IP

Oskenovat si vaši veřejnou IP adresu můžete i vy sami, a to například pomocí populárního nástroje Shodan. IP adresu vaší školy zjistíte jednoduše například na serveru mojeIP.cz, pokud ji zadáte z vyhledávače přímo ve školním prostředí.

Shodan - oskenování Vaší stránky

Tuto vaše veřejnou IP stačí zkopírovat a přenést do vyhledávacího pole Shodanu, který vám stránku oskenuje, ukáže, jaké porty jsou na ní otevřené, a zda některá z publikovaných služeb neobsahuje zranitelnost.

A tím se dostáváme k druhé fázi – pokud se útočníkům nepodaří k některé službě přihlásit, rovnou kontrolují, v jaké verzi služba (a operační systém serveru) běží. Pokud služba běží v nějaké staré verzi, která obsahovala zranitelnost, nebo na zastaralém a neaktualizovaném operačním systému, útočníci toto pomocí nástrojů zjistí a pokud se tam nachází nějaká chyba, kterou mohou zneužít pro vzdálený přístup, velmi snadno je použijí. Na obrázku níže vidíte závažnou zranitelnost známou jako BlueKeep, kdy útočníkům stačí zadat pár příkazů, zneužít chybu v protokolu pro vzdálené přihlášení, a tak ovládnout celý server během několik málo minut.


Jak se bránit

Obrana je v tomto případě poměrně snadnáminimalizujte počet služeb dostupných do internetu, ideálně je schovejte za VPN. Učitelé a další pracovníci by se měli ke školním systémům, které jsou uvnitř školy, hlásit vždy ne napřímo, ale přes VPN. VPN však musí být správně zabezpečená – to znamená, aby každý učitel používal silné a unikátní heslo (nejlépe uložené ve správci hesel), a také měl zapnuté dvoufaktorové přihlašování (2FA) – tím se případným útočníkům omezí možnost se k VPN přihlásit a zneužít ji.

Co se týče služeb, které jsou publikované pro rodiče a žáky, kde použití není možné, je vhodné využít například omezení počtu pokusů o přihlášení – tedy pokud uživatel (nebo místo něj útočník) zadá 5x špatně heslo, možnost přihlášení, nebo rovnou celý účet, bude na nějakou dobu zablokován. Případně jsou k dispozici i další metody, jako omezení přihlášení jen ze zemí EU, případně jen z ČR, nebo vynucení vícefaktorového ověřování – nebude stačit jen jméno a heslo, ale žák bude muset nové přihlášení potvrdit ještě například na mobilním telefonu.

Z hlediska správce je poté nutné všechny podobné služby udržovat aktualizované, aby nedošlo k tomu, že budou veřejně publikované zranitelné služby, které by útočníci mohli zneužít.


Autor: Pavel Matějíček, Lektor a konzultant kybernetické bezpečnosti

Režim soukromého prohlížení nabízí uživatelům větší soukromí při práci s internetovými prohlížeči. Každý prohlížeč jej pojmenovává jinak, například Google mu říká Anonymní režim (v angličtině Inkognito), Vivaldi pak Soukromé prohlížení nebo InPrivate jak jej nazývá Microsoft Edge, ale smysl mají stejný – více chránit soukromí uživatelů.

Víte však, jaká je ve skutečnosti míra soukromí, když používáte tento způsob procházení webu? Co z vašich online aktivit mohou ostatní stále vidět? A který prohlížeč nejlépe chrání vaše soukromí?Co je to soukromé prohlížení? K čemu slouží?

Anonymní režim je o něco soukromější způsob prohlížení webu ve srovnání s běžným brouzdáním. Je tedy vhodný při práci na sdílených počítačích například ve škole. Ve všech hlavních webových prohlížečích, jako je Chrome, Edge, Firefox a další, provádí anonymní režim následující činnosti:

 • Odstraní uložené soubory cookie. To znamená, že pokud jste se přihlásili na Facebook, Gmail, YouTube nebo jinou webovou stránku, po zavření všech karet a oken soukromého prohlížení se tyto soubory cookie vymažou a vy se automaticky odhlásíte. Předpokládejme, že se někdo jiný pokusí navštívit stejné webové stránky v novém okně procházení. V takovém případě NENÍ automaticky přihlášen k vašemu účtu (účtům). Soubory cookie z nesoukromých relací (tedy mimo anonymní režim) zůstávají zachovány.
 • Odstraní údaje zadané do formulářů. Může se jednat o registrační stránky, přihlašovací stránky nebo stránky s kontakty – webů, do nichž potřebujete zadat do on-line formuláře různé osobní údaje, je celá řada. Když zavřete všechny karty a okna soukromého procházení, tato data se odstraní a nikdo je nemůže znovu použít.
 • Odstraní dočasné soubory a mezipaměť. Při návštěvě webové stránky se do počítače nebo zařízení stahují soubory, jako jsou obrázky, kaskádové styly atd. Všechny tyto soubory jsou uloženy v počítači po dobu trvání relace soukromého prohlížení, aby bylo prohlížení rychlejší. Když však zavřete všechny karty a okna anonymního režimu, tyto soubory se odstraní, takže k nim nemůže přistupovat a používat je nikdo jiný, kdo ví, kde je na disku hledat.
 • Odstraní historii procházení. Při procházení webu ukládá webový prohlížeč historii všech webů, které jste navštívili, abyste k těmto informacím mohli později přistupovat nebo abyste mohli automaticky doplňovat adresy, když je zadáte do adresního řádku. Při soukromém prohlížení se historie prohlížení automaticky odstraní, když zavřete všechny karty a okna prohlížeče. Ostatní lidé s přístupem ke stejnému počítači nebo zařízení se tak nemohou dozvědět, které weby jste navštívili, pouhým pohledem do vašeho prohlížeče.
 • Neukládá historii vyhledávání. V moderních prohlížečích můžete vyhledávat na webu přímo z jejich adresního řádku. Vložíte klíčová slova, stisknete klávesu Enter a vyhledávací dotazy se automaticky odešlou do výchozího vyhledávače, který vrátí výsledky. V běžných relacích prohlížení se tato data ukládají pro pozdější opětovné použití, abyste mohli rychleji procházet web. Při použití anonymního režimu se tato data vůbec neukládají, aby je ostatní nemohli znovu použít při přístupu ke stejnému počítači nebo zařízení.

Všechny tyto skvělé funkce jsou užitečné k ochraně vašeho soukromí před ostatními lidmi, kteří mají přístup ke stejnému počítači, aby nevěděli, co děláte on-line. Použití anonymního režimu však neznamená, že vás nikdo nemůže sledovat.


Co soukromé procházení neumí? K čemu neslouží?

Anonymní režim není všespásný a některé subjekty vás stále mohou sledovat v závislosti na používaném webovém prohlížeči a jeho nastavení. Co tedy anonymní režim nedělá?

 • Stažené soubory a uložené záložky zůstávají tam, kde jste je uložili. Pokud nechcete, aby je ostatní viděli nebo používali, musíte je odstranit ručně.
 • Nejste chráněni před keyloggery a spywarem. I když prohlížeč vymaže data, která zadáte, keyloggery a spyware, fungující jako nezávislé programy, zachytí všechny stisky kláves. Chcete-li se před těmito hrozbami chránit, potřebujete dobrý antivirový program.
 • Poskytovatel internetových služeb ví o všem, co jste dělali online. Jediná cesta je spolu se soukromým prohlížením používat připojení k síti VPN, která váš provoz šifruje, nebo jinou anonymizační technologii, jako například Tor. Některé prohlížeče (Brave) naštěstí tento druh ochrany nabízejí i v režimu soukromého prohlížení.
 • Správce sítě ví také o všem. Předpokládejme, že pracujete ve škole. V takovém případě váš webový prohlížeč komunikuje s proxy serverem a serverem DNS (Domain Name Server) spravovaným touto organizací. To znamená, že správce IT může zaznamenávat vaši aktivitu online a ví, jaké webové stránky jste si prohlíželi. Chcete-li se chránit, potřebujete k soukromému procházení také síť VPN – ne tu „pracovní“, ale anonymizační (ProtonVPN, NordVPN).
 • Webové stránky, které navštívíte, vědí, že jste je navštívili. Pokud se  na tyto stránky znovu přihlásíte, vědí přesně, že jste to byli vy a co jste při jejich návštěvě dělali. Pokud se nepřihlásíte, vědí, že mají návštěvníka. Některé webové stránky vás mohou dokonce identifikovat prostřednictvím pokročilejšího sledování, jako je fingerprinting, i když nejste přihlášeni.
 • Reklamní sítě vědí, co jste navštívili a co jste hledali. Reklamní sítě používají pokročilé techniky sledování, které sledují vaše údaje o prohlížení na více webech pomocí vaší IP adresy, identifikátoru prohlížeče, trackerů a souborů cookie. Některé prohlížeče nabízejí ochranu před sledováním nebo alespoň funkce blokování reklamy (Brave, Vivaldi). Pokud je povolíte, je pro reklamní sítě obtížnější vás sledovat.

Jaký je nejlepší prohlížeč pro soukromé prohlížení?

Jak vidíte v tabulce níže, nejlepšími prohlížeči pro běžné prohlížení webu jsou Firefox, Edge, Safari a Brave. Nicméně, Safari i Edge posílají dost statistických a telemetrických dat do svých domovských firem (Apple a Microsoft). Navíc tu chybí evropský projekt Vivaldi, odnož oblíbené Opery, která však dnes patří čínské firmě a příliš soukromá není. To se nelíbilo několika stěžejním vývojářům a tak odešli a založili projekt Vivaldi.

Právě Vivaldi a Brave bychom vyzdvihli jako dva nejlepší prohlížeče pro běžné procházení webu, protože již v základu obsahují blokátory reklam i sledovacích trackerů a nastavují tak velkou míru soukromí.

Prohlížeč Brave jde ale ještě dál a krom výše uvedeného v anonymním režimu umožňuje spouštět i okno, které používá protokol Tor, díky čemuž jde anonymita a ochrana soukromí ještě mnohem dál, za běžné hranice toho, jak anonymní režim vnímají ostatní prohlížeče.

Pokud byste chtěli zůstat u tradičnějšího a léty prověřeného Firefoxu, který je dnes jedním z mála prohlížečů nevyužívajících jádro Chromium, není problém jej obohati o pár doplňků jako je třeba Privacy Badger a uBlock Origin, čímž se dostanete na podobnou funkcionalitu jako mají výše uvedené prohlížeče.


Příklady soukromého prohlížení v jednotlivých prohlížečích


Brave


Edge


Firefox


Safari


VivaldiAutor: Pavel Matějíček, Lektor a konzultant kybernetické bezpečnosti

Dne 8. června proběhla panelová diskuse na téma IT správa na škole, která poskytla expertní pohled na dané téma a přinesla informace zejména pro základní a střední školy. Debatu je možno zpětně shlédnout ve video záznamu. Akci organizoval Národní pedagogický institut České republiky (NPI) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).Slovo za zřizovatele

„Je velkou škodou že spolu zřizovatelé a ředitelé málo komunikují ... Do budoucna je pro kraje i obce důležité, aby se pokusily sdílet odborné kapacity v území. Aby se snažili najít ICT specialistu, který by fungoval na větším území a tím pozvedl úroveň ICT správy. Je těžké najít na menších školách odborníka, který by reálně tuto práci vykonával. "
Milan Vácha, starosta obce Psáry, radní pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje

Účastníci debaty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zastupovala Lucie Gregůrková, vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání, a Martina Bětáková, vedoucí oddělení podpory škol. Moderátorem večera byl Josef Dašek, tajemník DigiKoalice z NPI. Přímo školy reprezentoval Karel Moric, ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice. Sestavu doplnil Petr Polívka jakožto koordinátor IT guru pro Středočeský kraj. Online chat obsluhovala Anna Stočesová Martinková z MŠMT.


Obsah debaty

Debata se dotkla témat jako IT správa z pohledu zřizovatele, komunikace mezi ním a školami nebo variantami řešení IT správy na školách. Představena byla Příručky pro ředitele k IT správě a dosatalo se samozřejmě i na příklady dobré praxe. Večer proběhl v rámci série moderovaných debat, které jsou k dispozici na Youtube kanále NPI.


Video záznam panelové diskuze


Finanční prostředky školám z NPO a nové nároky na IT správu

Ministerstvo školství v současné době poskytuje finanční prostředky díky Národního plánu obnovy (NPO) právě na vybavení škol IT prostředky. A to v rámci intervence Prevence digitální propasti a Digitální učební pomůcky pro základní školy, střední školy a konzervatoře.

I kvůli těmto novým nákupům a výzvy v podobě distančního vzdělávání se zvyšuje počet digitálních zařízení ve školách, což vede i k vyšším nárokům na IT správu. MŠMT zpracovalo nejlepší praxi v Příručka pro ředitele ke správě ICT doplněnou o rozhovory s řediteli škol s cílem pomoci v orientaci v problematice a inspirovat. Vše najdete na edu.cz/digitalizujeme/it-sprava/.


Recept na úspěsnou IT správu

Přes veškerá pravidla, doporučení a osvědčené modely se i účastníci diskuse shodli na tom, že každá škola je specifická, má jiné podmínky, možnosti zřizovatele atd. "Základní věcí je osvícený ředitel a oscvícený Koordinátor ICT, kteří ví, co chtějí. Mají dobře napsanou vizi nebo strategii ICT," říká otevřeně z praxe jeden z nich - Karel Moric, ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice.

Úspěšnou IT správu na konkrétní škole pomohou najít i experti z nově vzniklé síťe IT guru. Ty můžete kontaktovat přímo, kontakty a další informace naleznete na edu.cz/digitalizujeme/it-guru/.


V období od 1. 7. 2022 do 21. 8. 2022 bude provoz metodické linky Středního článku MŠMT k problematice ukrajinské migrace omezen na ÚTERÝ 9-15 hod.

E-mailové dotazy je možné zasílat na ukrajina@msmt.cz, e-mailová poradna funguje bez omezení. Více viz edu.cz/ukrajina/kontakty.
Termíny

 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
 • Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Терміни

 • Навчання в другому півріччі буде завершено в четвер 30-го червня 2022 року.
 • Головні канікули триватимуть з п'ятниці 01-го липня 2022 року до середи 31-го серпня 2022 року.
 • Навчання в навчальному році 2022/2023 почнеться в четвер 01-го вересня 2022 року.

Legislativa k organizaci školního roku

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Více viz na webu msmt.cz.

Законодавство про організацію навчального року

Період шкільного навчання і період канікул встановлює закон номер 561/2004 Зб. (Збірка законодавчих актів Чеської Республіки), "Про надання дошкільної, початкової, середньої, високої професійної та іншої освіти" (Закон про учбові заклади), в редакційному викладі розпоряджень, які були прийняті пізніше. Подробиці стосовно організації навчального року, види, тривалість і терміни шкільних канікул регламентує постанова номер 16/2005 Зб. (Збірка законодавчих актів Чеської Республіки), "Про організацію навчального року", в редакційному викладі розпоряджень, які були прийняті пізніше. Інформація про організацію навчального року 2021/2022 виходить з вказаних вище юридичних розпоряджень.

Дивіться більше на веб-сайті msmt.cz.


Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství (č. 199/2022 Sb.), který je doplněn zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 30. června 2022. Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ. Níže naleznete úvodní informace, celý materiál v PDF a přílohy metodického materiálu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) v souvislosti s institucionalizací podpůrných pedagogických pozic vydává metodický materiál k podpoře základních škol a pedagogicko-psychologických poraden (dále PPP) při plošném zavádění pozic školních psychologů a školních speciálních pedagogů do základních škol. Tento dokument je součástí materiálů vydávaných MŠMT v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+.  


Ve dnech 23. června až 29. června 2022 proběhne v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login) mimořádné šetření ke kapacitám mateřských (MŠ) a základních (ZŠ) škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, dále k počtům přijatých dětí, žáků a studentů ke vzdělávání v mateřských (MŠ), základních (ZŠ) a středních (SŠ) školách, konzervatořích a vyšších odborných školách (VOŠ), a také k počtu ukrajinských zaměstnanců. Data budou vyplňovat jednotlivé mateřské, základní a střední školy, konzervatoře a VOŠ bez ohledu na zřizovatele.  Co je cílem šetření?

 • v případě mateřských a základních škol plošně aktualizovat dříve poskytnuté údaje o kapacitách[1],
 • zjistit aktuální stav počtu přijatých dětí/žáků/studentů z Ukrajiny ke vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a dále pro nový školní rok 2022/2023 v jednotlivých školách,
 • aktuálně volné skutečné kapacity ve školách,
 • možnosti navýšení kapacit škol od září 2022,
 • zjistit údaje o počtu ukrajinských zaměstnanců Vaší školy.

Toto šetření považujeme za zásadní pro strategické plánování dalšího postupu v oblasti poskytování vzdělávání pro děti a žáky prchající z Ukrajiny v okamžitém (léto 2022) i střednědobém horizontu (školní rok 2022/2023). 


[1] Pokud jste jako MŠ nebo ZŠ v rámci předchozího šetření k ukrajinské problematice (stav k 7. dubnu 2022) vyplnili požadované údaje, resp. je následně aktualizovali, jsou tyto hodnoty u souvisejících otázek označených symbolem (+) těmito údaji pro zjednodušení předvyplněny tak, aby je školy, u nichž nedošlo k žádné změně, pouze potvrdily, resp. mohly snáze aktualizovat.


Metodická podpora ke sběru dat


Odkaz na dotazník: https://sberdat.uiv.cz/login


Formulář

Formulář 2. dotazníku
(v pdf)

Průvodní dopis

Průvodní dopis
(v pdf)


Metodické telefonní linky ke sběru dat

Rovněž budou po dobu šetření v provozu 2 metodické telefonní linky:

 • pro ředitelství MŠ a ZŠ: 771 243 340,
 • pro ředitelství SŠ, konzervatoří a VOŠ: 773 749 281,
 • dále fungují standardní telefonní linky pro řešení technických dotazů.

Jak natrvalo získat psychology a speciální pedagogy do základních škol? Jak tomu pomůže OP JAK a šablony? To byly hlavní otázky na on-line setkáních MŠMT s řediteli základních škol ze všech krajů. K danému tématu v uplynulých třech týdnech MŠMT zorganizovalo 14 webinářů, který se zúčastnilo více než 1200 ředitelů škol, zástupců pedagogicko-psychologických poraden i krajských úřadů.

MŠMT vytvořilo model systémového ukotvení pozic speciálních pedagogů a školních psychologů, tak aby alespoň na částečný úvazek mohli působit v každé základní škole v ČR.

Více o modelu a jeho principech a zavádění se dozvíte níže v této aktualitě či podrobně v přiložené prezentaci.Co je cílem institucionalizace podpůrných pozic

 • Cílem procesu institucionalizace je nastavit systém tak, aby služeb školního psychologa a školního speciálního pedagoga mohlo využívat co nejširší spektrum žáků, kteří vykonávají povinnou školní docházku, a zároveň byla dlouhodobě zajištěna profesní stabilita těchto pozic.

Jak bude institucionalizace podpůrných pozic probíhat

 • Od začátku zavedení inkluzívního systému vzdělávání v České republice (r. 2016) existují paralelně dva způsoby financování podpůrných pedagogických pozic na školách – národní v rámci poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně ze státního rozpočtu a z ESF prostřednictvím OP VVV.
 • MŠMT vytvořilo model systémového ukotvení pozic speciálních pedagogů a školních psychologů, tak aby alespoň na částečný úvazek mohli působit v každé základní škole v ČR.
 • Tento model bude v letech 2022-2024 financován a ověřován ve svých parametrech prostřednictvím šablon z OP JAK.
 • Mezitím po zkušenostech z pětiletého fungování obou modelů přichází MŠMT se systémovou změnou legislativy, tak aby od 1. ledna 2025 mohly být tyto pozice stabilně, dlouhodobě a předvídatelně financovány ze státního rozpočtu, tzn. že to povede ke spojení obou systémů do jednoho.

Schéma modelu


Základní specifikace výzvy OP JAK na podporu institucionalizace

 • Aktivity – personální podpora
  • Pro ZŠ se 180 a více žáky: Školní psycholog ZŠ, školní speciální pedagog ZŠ
  • Pro ZŠ od 20 do 179 žáků: Sdílený školní speciální pedagog ZŠ, Sdílený školní psycholog ZŠ – aktivity poskytované skrze oprávněné žadatele - PPP
 • Délka projektu: 24-36 měsíců
  • Vyhlášení výzvy: 25. května 2022
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: s vyhlášením výzvy
  • Způsobilost výdajů: (až 3 měsíce před podáním žádosti o podporu, nejdříve od 1. 5. 2022) – pro co největší možnou návaznost práce personálních pozic.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: pro ZŠ 31. 12. 2025 (realizace aktivit školní psycholog a školní speciální pedagog do 31. 12. 2024), PPP do 31. 12. 2024.
 • Cílová skupina:
  • žáci základních škol (s výjimkou škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, škol při zdravotnickém zařízení a škol s počtem žáků 19 a nižším),
  • děti v přípravných třídách základních škol, účastníci zájmového vzdělávání.

Metodická podpora MŠMT ke školním psychologům a školním speciálním pedagogům


Metodická podpora k šablonám pro MŠ a ZŠ I (OP JAK)

 • konzultační linka 234 814 777 v pracovní dny od 9 do 15 hod., 
 • konzultační email pro šablony OP JAK: dotazyZP@msmt.cz,    
 • konzultační email pro PPP: sablony.poradny@msmt.cz,    
 • semináře pro PPP:
  • a) prezenční/online semináře po vyhlášení výzvy,
  • b) průběžné semináře pro příjemce PPP zaměřené na témata k administraci projektu, četnost dle potřeby. 

Další metodická podpora

 • Činnost základních škol a PPP je ze strany MŠMT metodicky rovněž ošetřena prostřednictvím metodických materiálů, které MŠMT vydá po projednání v poradě vedení.
 • V souboru metodických materiálů budou např.
  • vzor pracovní smlouvy,
  • smlouva o spolupráci PPP a ZŠ,
  • náplň práce školního psychologa a školního speciálního pedagoga,
  • rozdělení kompetencí ředitele ZŠ a ředitele PPP,
  • odborná kvalifikace podpůrných pedagogických pozic,
  • rozsah přímé a nepřímé pedagogické činnosti, metodika pracovně-právních vztahů (včetně vzorových smluv),
  • stanovení transparentních pravidel pro doporučování podpůrného opatření školní psycholog a školní speciální pedagog pro období 2022 – 2025,
  • materiální vybavení ŠPP,
  • DVPP
  • apod.   
 • Metodické materiály budou zveřejněny na www.edu.cz.
 • Emailová adresa pro metodickou podporu: institucionalizace@msmt.cz.  

Ke stažení - prezentace podrobně k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic ke stažení


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 3.2 adaptace kapacity a zaměření školních programů – část 3.2.4 investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť. Cílem výzvy je dostavba objektů v rámci stávajících areálů Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Oprávněny jsou žádat veřejné vysoké školy. Žádosti je možno podávat od 15. 07. 2022 do 31. 03. 2024. Více viz následující informace k výzvě či celá výzva ke stažení na konci této stránky.O výzvě

Cílem výzvy je dostavba objektů v rámci stávajících areálů Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity.

 • MEPHARED 2 – sloučení akademických pracovišť Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
 • Biocentrum – prostory pro lékařské a biomedicínské studium, jakož i studium přírodních věd v kampusu Albertov Univerzity Karlovy v Praze.
 • Biopharma Hub – nové zařízení Masarykovy univerzity v Brně pro farmaceutické a biomedicínské studium.

Celková finanční alokace na výzvu: 8 924 529 018 Kč z toho:

Více informací o jednotlivých stavbách naleznete pod komponentou 3.2.4.


Termíny podání žádosti

 • počátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace v IS-NPO: 15. 07. 2022             
 • konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 03. 2024

Oprávněný žadatel o dotaci 

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále také „VVŠ“, „žadatel“ nebo „příjemce dotace“).


Dokumenty ke stažení:

Přílohy výzvy

Přílohy Žádosti o poskytnutí dotace:

 1. Základní údaje o VVŠ
 2. Bilance potřeb a zdrojů financování projektu
 3. Čestné prohlášení k použití dotace 
 4. Čestné prohlášení žadatele o závazku „významně nepoškozovat“ („do no significant harm“)
 5. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů

Poznámka k úpravě přílohy č. 1 výzvy - Určení způsobilosti výdajů

 V textu přílohy č. 1 Určení způsobilosti výdajů byla odstraněna nesrovnalost.

Text poznámky pod čarou č. 4 na str. 2 dole:

Před vydáním rozhodnutí může být uzavřena smlouva s dodavatelem/dodavateli při dodržení podmínky časové způsobilosti výdajů, tj. že do doby vydání rozhodnutí nebo do data zahájení fyzické realizace projektu, jsou způsobilé pouze výdaje na přípravu projektu a stavební práce mohou být zahájeny (rozumí se první záznam ve stavebním deníku) až po vydání rozhodnutí.“

byl nahrazen textem:

Před vydáním rozhodnutí může být uzavřena smlouva s dodavatelem/dodavateli při dodržení podmínky časové způsobilosti výdajů.“

Odůvodnění:

Poznámka odkazuje na první odrážku na téže straně (čl. 1. 1 Časová způsobilost výdaje):

„Z časového hlediska jsou náklady způsobilé, pokud vznikly v průběhu realizace Investice, přičemž doba realizace Investice je přesně definována v rozhodnutí. Za způsobilé lze považovat také výdaje, které realizaci Investice předcházejí a jsou pro realizaci Investice nezbytné4 (např. výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace apod.).“

Zároveň dle podmínky uvedené v čl. 7.1 výzvy bodu 6 (str. 16): Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno po ukončení zadávacích řízení na generální zhotovitele staveb všech tří jmenovitě určených projektů v rámci obou Investic. Ukončením zadávacího řízení se rozumí nabytí účinnosti smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Což předpokládá, že některé stavby již budou zahájeny a uskutečněné výdaje budou uznány jako způsobilé.

Daná změna nemá žádný dopad do práv a povinností potenciálních žadatelů, jelikož šlo o „pouhou“ nezávaznou poznámku pod čarou, přičemž závazná podmínka je v zamýšleném smyslu správně uvedena přímo v textu výzvy (v jejích přílohách) a následně bude uvedena v rozhodnutí, tedy touto změnou došlo ke sjednocení textu.

Upravená příloha byla aktualizována dne 13. 7. 2022.


Obdrželi jste finanční prostředky na prevenci digitální propasti? Jak s nimi dále naložit? Jak zřídit mobiliář pro zapůjčování mobilních digitálních zařízení? Kde se inspirovat? Zvýší se touto intervencí digitální kompetence žáků? To vše se dozvíte v článku s konkrétními tipy pro školy k finanční intervenci z Národního plánu obnovy zaměřené na prevenci digitální propasti v praxi školy.Úvod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy díky Národnímu plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na digitalizaci, a to na dva účely: nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáků a na prevenci digitální propasti. Tento článek se věnuje druhému účelu. Na toto téma také proběhla panelová diskuze, kterou si můžete shlédnout zde. Pro více informací o tom, jak naložit s finančními prostředky na nákup mobilních digitálních technologií na prevenci digitální propasti se podívejte zde: https://www.edu.cz/digitalizujeme/prevence-digitalni-propasti/. Rovněž inspiraci k nákupu digitálních učebních pomůcek naleznete zde a na online debatu k digitalizaci MŠ  zde a ZŠ a gymnázií zde.


Specifika poskytnutých finančních prostředků 

Obdržené finanční prostředky na nákup mobilních digitálních zařízení na prevenci digitální propasti lze použít pouze na ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV), které mají limit v pořizování hardwaru (40000 Kč) a softwaru (60000 Kč). To jsou limity, které je nutné brát v potaz v případě nákupu daných zařízení. Pokud by dané digitální zařízení bylo dražší, jednalo by se o investiční výdaj, který nemůže být hrazen z těchto prostředků. Úmyslné dělení (daná pomůcka stojí 80 000 Kč a prodejce škole nabídne rozdělit tento nákup na 2 poloviny tak, aby se škola vešla do limitu na neinvestiční výdaje) také není v případě investice akceptováno.  


Veřejné zakázky ve vztahu ke zřizovateli a problematika dvojího financování 

Často ze škol dostáváme dotazy, zda musí nákupy digitálních technologií soutěžit jako veřejnou zakázku. V tomto případě je každá škola povinna se při využití prostředků řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, viz Věstník MŠMT, kap. IV. odst. e) a Výzva pro soukromé a církevní školy, čl. 15, 5, Obecné zásady. Vzhledem k tomu, že většina plnění bude spadat do režimu veřejné zakázky malého rozsahu do 2 mil. Kč (dodávky v rámci NPO), je zapotřebí se spojit se zřizovatelem na nastavených pravidlech.   

V případě pořizování daných digitálních technologií dále upozorňujeme na problematiku dvojího financování, kdy nelze hradit dvakrát stejnou věc z více zdrojů. To však neznamená, že by nebylo možné nakoupit například část notebooků z tzv. “šablon” a další notebooky z finančních prostředků NPO, pokud je stávající počet pro školu nedostačující a splní tím účel přidělených finančních prostředků.   Zbývající částky si může škola doplatit například z jiných zdrojů. 


Co koupit z finančních prostředků na nákup mobilních digitálních technologií? 

Opatření je určeno pro základní, střední školy a konzervatoře. Zásadním kritériem je naplnění účelu podpory ve smyslu nákupu mobilních digitálních zařízení umožňující škole realizovat jejich zápůjčku vybraným žákům dle potřeby a vlastního uvážení. Tyto zápůjčky budou realizovány s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku (vlastní zařízení žáků používané ve výuce - BOYD) a výuku distančním způsobem a rozšiřovali si své digitální kompetence.

Mezi mobilní digitální technologie patří zejména:  

 • Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý telefon apod.  
 • Příslušenství k mobilním digitálním zařízením, která jsou nezbytná pro jejich zapůjčování (například sluchátka, mikrofon, obal apod.). 
 • Mobilní digitální technologie pro žáky se SVP, více viz Věstník MŠMT (str. 118). 

Zvolte taková přenosná zařízení, která budou mít dostatečnou odolnost proti poškrábání displeje obrazovky, možnost připojení nejen wifi, ale také pomocí pevného síťového připojení. Doporučujeme společně s koupí zařízení zajistit i jeho pojištění a prodlouženou záruku, ale upozorňujeme, že tyto služby je zapotřebí uhradit z jiných finančních zdrojů, jelikož z NPO finančních prostředků, které jsou navýšením ONIV, ze kterých služby nelze platit. 

Výdaje spojené se službami (školení, instalace a správa zařízení) a nákup stolního počítače není možný. V případě stolního počítače se nejedná o mobilní digitální technologii, kterou by bylo možné mobilně zapůjčovat žákům v rámci prevence digitální propasti. Nákup by měl odpovídat potřebám školy (ne však vybavovat učebny dané školy), která si vyhodnotí, jaký počet a jaký typ digitálních mobilních zařízení pořídit. Doporučujeme tyto nákupy průběžně konzultovat se svým ICT koordinátorem/metodikem či kontaktovat síť IT guru , více viz níže. 

Zde je důležité zmínit že, školy budou v rámci mimořádného šetření MŠMT do 28. 2. 2023 vykazovat použití poskytnutých prostředků a v takovém případě budou odůvodňovat nákup v kontextu reality školy. Podrobně jsou požadované údaje “k reportování” uvedeny v kap. IV ve Věstníku a ve Výzvě, čl. 19, Další Podmínky.  


Jak řešit problém s připojením?  

Konektivita může být problémem v domácnostech ze znevýhodněného prostředí. V takovém případě zvažte pořízení takového notebooku, jehož součástí je také SIM karta (nebo eSIM karta s QR kódem pro připojení), která obsahuje data pro připojení na internet, přitom není cena takového zařízení navýšena oproti běžnému nákupu a je tzv. bonusem. 


Jak vytvořit funkční mobiliář?

Po nákupu vybraných mobilních digitálních zařízení je vhodné vytvořit jejich funkční mobiliář. Zápůjčky mobilních digitálních zařízení mohou být jak krátkodobé (školní klub, školní družina, na projekt), ale i dlouhodobé (na celý školní rok).  

Je vhodné nastavit si priority zápůjček tak, aby byla daná zařízení zapůjčována co nejefektivněji. Ve všech případech je zapotřebí zavést způsob evidence, komu bylo digitální zařízení zpřístupněno. 

Zvolte místo, kde bude mobiliář uložen, a určete správce mobiliáře, který bude pravidelně kontrolovat funkčnost zařízení, správu, aktualizace. Doporučujeme toto neponechávat na konec zápůjční doby a pravidelně provádět servis zařízení. Také je vhodné zveřejnit kontakty ke konzultaci nebo hlášení závad: technická pomoc, metodická pomoc. Pověřte například ICT metodika/koordinátora koordinační činností nebo jinou osobu poskytováním metodické pomoci žákům, ale i jejich zákonným zástupcům.  

V průběhu zápůjčky zvolená metodická podpora zjišťuje, jak často žák zařízení využívá, zda jej umí ovládat, které činnosti ho těší při práci s digitálním zařízením, které mu naopak činí potíže, v čem by potřeboval pomoci apod. Při ukončení zápůjčky zkontrolujte, zda je zařízení vráceno bez poškození a úplné a proveďte o tom záznam např. do protokolu. 

Vzor smlouvy o zápůjčce naleznete zde. Více informací o postupu vedení zápůjčky naleznete v příručce k prevenci digitální propasti zde


Co je nutné dodržet po nákupu mobilních digitálních zařízení?  

Co je nutné dodržet po nákupu mobilních digitálních zařízen?  V případě nevyužití všech finančních prostředků je škola povinna dané prostředky vrátit, jelikož se postupuje dle stejných pravidel, která platí pro ONIV. Finanční prostředky je proto nutné využít v období od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.  

Dále je důležité evidovat oddělené účetnictví, a to jak v případě společné MŠ a ZŠ, tak i v rámci jednotlivých účelů finančních prostředků (prevence digitální propasti a digitální učební pomůcky). Také je nutné dodržet pravidla povinné publicity.  Vzory jsou k dispozici v metodické podpoře v části Materiály ke stažení kap. 5 Povinná publicita: 5.1 Dokumenty (vzor) – záhlaví dalších dokumentů při informování veřejnosti , 5.2 Plakát (vzor) – povinnost příjemce podpory z EU informovat veřejnost, že je příjemcem podpory.  


Na koho se obrátit a kdo mi může poradit?  

V případě řešení veřejných zakázek a výběrových řízení se obraťte na svého zřizovatele. Zároveň s ním proberte účtování finančních prostředků a možnosti řešení správy ICT na Vaší škole. Vybavení je jedna věc, ale jeho správa je také velmi důležitá. MŠMT k tématice IT správy vydalo Příručku pro ředitele ke správě ICT a zveřejnilo inspirativní rozhovory s řediteli škol. Dále se můžete podívat na panelovou diskuzi na toto téma.  

Národní pedagogický institut vytvořil tým IT konzultantů, tzv. IT guru, kteří jsou připraveni pomoci vedení školy, koordinátorům ICT a správcům sítě, a to s nákupem digitálních technologií, s nastavením digitální infrastruktury, s nastavením efektivní IT správy, s představením nástrojů pro digitální audit školy atd.. Tito konzultanti jsou k dispozici všem základním a středním školám. Můžete je kontaktovat přímo přes email: itguru@npi.cz či si najděte konzultanta pro daný kraj zde.  

K dispozici je Vám také metodická podpora zde a možnost zaslání Vašich dotazů skrze formulář zde či na email: digitalizujeme@msmt.cz.   


Poznámka  

Článek vychází z Věstníku MŠMT pro veřejné školy a z Výzvy pro soukromé a církevní školy. 


S cílem maximální podpory škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě k průběžnému zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání připravila a dne 16. 6. 2022 spustila Česká školní inspekce nový metodický portál s názvem Kvalitní škola.


Odkaz na metodický portál ČŠI - Kvalitní škola


Metodický portál nabízí mnoho různých inspirací zejména pro realizaci vlastního hodnocení školy a poskytuje vedení škol i učitelům na jednom místě mnoho relevantních podkladů využitelných při sledování kvality vzdělávání a při aktivitách vedoucích k jejímu zvyšování.
 
Obsahovou osou, ke které se metodický portál váže, jsou kritéria hodnocení podmínekprůběhu a výsledků vzdělávání vycházející z modelu tzv. Kvalitní školy, v jednotlivých modifikacích a s popisem té nejvyšší, cílové, tedy tzv. výborné úrovně. K těmto hodnoticím kritériím, s nimiž pracuje Česká školní inspekce při externím hodnocení škol a školských zařízení, jsou pak navázána další metodická doporučení, odkazy na příklady inspirativní praxe i nástroje využitelné při vlastním hodnocení.
Kontext a informace k Národnímu plánu doučování

Výluky prezenční výuky způsobené pandemií covid-19 měly výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků i na jejich psychosociální rozvoj a wellbeing po celém světě i v České republice. Česká republika navíc patří k zemím EU s nejdelším obdobím distanční výuky: žáci a studenti na druhém stupni ZŠ a výše strávili více než polovinu svého vzdělávání v době pandemie v režimu distanční výuky (počítáno od března 2020 do června 2021). Z šetření společností Kalibro a PAQ Research mezi žáky 5. ročníků ZŠ z přelomu května a června 2021 vyplývá, že kvůli distanční výuce v době pandemie čeští žáci zaostali v průměru o 15-17 percentilních bodů v českém jazyce a matematice, což odpovídá ztrátě ekvivalentu 3 měsíců prezenčního učení.

Pro kompenzaci negativních vlivů distanční výuky MŠMT na podzim 2021 uvolnilo 250 milionů Kč na podporu realizace doučování a socializačních, adaptačních a dalších podpůrných aktivit na školách v rámci programu Národní plán doučování (NPD).

MŠMT pro vyhodnocení programu realizovaného od září do prosince 2021 provedlo na přelomu února a března 2022 plošné šetření mezi řediteli škol, doplněné o data z výběrového šetření na 182 školách z listopadu 2021. Předkládaná zpráva představuje vyhodnocení programu na základě zjištění z těchto dvou šetření.

Od ledna 2022 do srpna 2023 MŠMT v programu doučování pokračuje z prostředků Národního plánu obnovy. Podle dostupného výzkumu je extrémně obtížné výpadek výuky vyrovnat, kromě dopadů uzávěr škol kvůli covid-19 je však v nynější situaci rovněž klíčové podpořit školy v integrace nově příchozích žáků z Ukrajiny. Ve stávajícím období proto mohou školy program doučování využívat rovněž na podporu jejich integrace, a to přinejmenším do srpna 2023.

Ve druhé polovině roku 2022 MŠMT znovu vyhodnotí stávající fázi programu doučování, od ledna 2022 do srpna 2022.


Manažerské shrnutí zjištění z vyhodnocení a dalších kroků podzimního doučování

 • V rámci programu Národní plán doučování bylo na podzim 2021 doučeno bezmála 247 00 žáků základních a středních škol, tedy 22 % žáků. Doučování na podzim 2021 probíhalo na téměř všech školách, jen 6 % škol je nerealizovalo. Jedná se tak o zdaleka největší podobný program realizovaný v posledních 30 letech v historii samostatné ČR.
 • Díky cílené podpoře v rámci rozdělení prostředků doučování probíhalo intenzivněji ve školách s vyšším podílem žáků s potřebou podpory. 25 % výdajů základních škol bylo vynaloženo cíleně těmto žákům, díky zvýšené alokaci tedy směřovalo na jejich podporu navíc celkem 38 milionů Kč a získali navíc přes 153 000 hodin doučování.
 • Zvýšenou podporu využilo zhruba 80 % škol, které na ní měly nárok, kromě skupiny zhruba 100 nejvíce podpořených škol.
 • Metodická podpora poskytovaná MŠMT ve spolupráci s NPI byla aktivně využita minimálně polovinou doučujících škol. Jen 2 % škol se s ní neseznámilo.
 • Školy vrátily 31 % poskytnuté alokace, hlavními důvody pro nevyčerpání prostředků byly:
  • úhrada doučování z jiných zdrojů,
  • nepotřebnost doučování,
  • nedostatek zájmu dětí a rodičů
  • či nedostatečné kapacity škol.
 • Vzhledem k tomu, že školy pro doučování využívaly téměř výhradně interní kapacity a zároveň uváděly nedostatečné kapacity doučujících, MŠMT pro další, stávající fázi programu doučování v roce 2022 alokovalo 30 milionů Kč do zvláštní dotační výzvy pro nestátní neziskové organizace, které podpoří doučování žáků se sociálním znevýhodněním a poskytnou pro doučování další externí kapacity.
 • V právě probíhající fázi programu doučování, od ledna 2022 až do srpna 2022, je alokováno celkem 430 milionů Kč. Podle odhadů školy plánují doučit ještě více žáků než na podzim 2021, konkrétně 270 tisíc.
 • MŠMT prostředky školám znovu rozdělilo cíleně, se zvýšenou alokací pro nejpotřebnější žáky a školy. Výše přidělených prostředků na toto období plně odpovídá potřebám téměř třech čtvrtin škol. 15 % škol by využilo více prostředků, které dostanou k dispozici v další fázi od září 2022.

Analytická zpráva v pdf ke stažení


Další informace k doučování a jeho podpoře ze strany MŠMT


Školy se začínajícími učiteli mohou nově využívat bezplatné materiály, které jsou určené pro začínající a uvádějící učitele a pro členy vedení škol. Materiály obsahují praktické tipy a doporučení a také osobní zkušenosti pedagogů. Materiály vznikly v projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), který je realizován Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR) a na jehož financování se podílí MŠMT a EU, ve spolupráci s MŠMT, Učitelskou platformou a projektem Začni učit!.

2. června proběhla panelová diskuse na téma Prevence digitální propasti, která poskytla expertní pohled na dané téma a přinesla informace pro základní školy střední školy a konzervatoře k využití finanční podpory prostřednictvím Národního plánu obnovy na prevenci digitální propasti. Debatu je možno zpětně shlédnout ve video záznamu. Akci organizoval Národní pedagogický institut České republiky ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).Slovo experta

„Digitální propast je velký globální společenský problém. Úloha školy a vzdělávání je vytvářet síť, která pomáhá i dětem, které zázemí nemají, digitální propast překlenovat.“ Rozdíly mezi lidmi způsobuje i tzv. informační chudobu, což „je neschopnost efektivně nakládat s informacemi nejen pro svůj osobní, ale i pracovní a společenský život.“
Ondřej Neumajer, digitální expert v Národním pedagogickém institutu (NPI).

Účastníci debaty

Organizátory zastupovala Lucie Gregůrková, vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání na MŠMT, s moderátorem večera Josefem Daškem, tajemníkem DigiKoalice za NPI. Digitální propast v Česku dlouhodobě řeší také Člověk v tísni, který reprezentovala Zuzana Ramajzlová. Za praxi debatu obohatili Jaroslava Nováková, zástupkyně ředitele na ZŠ Bohumila Hrabala, a Václav Nádvorník, zástupce ředitele a ICT metodik na ZŠ Londýnská. Online chat obsluhovala Anna Stočesová Martinková z MŠMT.


Obsah debaty

Debata se dotkla témat jako měření dopadů intervence, nejvhodnější podpoře žáků a studentů nejen ze strany školy, rozdílů mezi školami, ale i konkrétních praktických témat jako systému půjčování prostředků nebo možnostech jejich pojištění a správy. Večer proběhl v rámci série moderovaných debat, které jsou k dispozici na Youtube kanále NPI.


Video záznam panelové diskuze


Pro koho je podpora z Národního plánu obnovy určena

Ministerstvo školství v současné době poskytuje finanční prostředky díky Národního plánu obnovy právě na prevenci digitální propasti pro základní školy střední školy a konzervatoře. Veřejné školy tyto prostředky již do svých rozpočtů získaly finance automaticky. Soukromé a církevní školy mohly zasílat žádosti.


Na co je finanční podpora určena

Finance jsou určeny na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení se záměrem snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením.


Další informace a materiály k finanční podpoře

 • Všechny informace a metodické podklady včetně příručky jsou k dispozici na edu.cz/digitalizujeme.
 • Vedle prostředků na prevenci digitální propasti na stejné doméně školy naleznou i informace k financování digitálních učebních pomůcek. Součástí metodické podpory je i síť IT Guru.
 • Pomoci školám také může článek Jak naložit s finančním prostředky z Národního plánu obnovy na nákup digitálních učebních pomůcek, který je k dispozici zde

MŠMT zveřejnilo výsledky první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů v programu EXCELES, který je implementačním nástrojem komponenty 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“ Národního plánu obnovy a je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost.  O programu Exceles

Cílem programu EXCELES je zvýšit schopnost výzkumných kapacit ve vybraných prioritních oblastech VaVaI reagovat na aktuální trendy a potřeby v návaznosti na výskyt závažných chorob a sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik s nimi spojených. 

Vědecké týmy z vysokých škol, institucí a ústavů budou moci čerpat podporu za téměř 5 miliard Kč a na projektech budou pracovat v letech 2022–2026. Podpora je poskytována v pěti oblastech, přičemž v každé z nich byl zvolen jeden projekt, který byl nejlépe hodnocen.   

Více informací viz realizaci programových projektů v programu EXCELES.


Nejlépe hodnocené projekty v jednotlivých oblastech

 • infekční choroby a virologie
  • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • onkologie
  • Univerzita Karlova
 • neurovědy a neurodegenerativní onemocnění
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • metabolická onemocnění a kardiovaskulární choroby
  • Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
 • sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik
  • Masarykova univerzita

Více informací

Další informace o jednotlivých projektech naleznete na portále Vědavýzkum.cz.Obdrželi jste finance na nákup digitálních učebních pomůcek za účelem rozvoje informatického myšlení a digitální kompetence dětí/žáků? Na co nyní nezapomenout a jaké kroky podniknout? To vše se dozvíte v následujícím článku s praktickými radami pro školy k finanční intervenci z Národního plánu obnovy. Úvod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy díky Národnímu plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na digitalizaci, a to na dva účely: nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáků a na prevenci digitální propasti. Tento článek se věnuje účelu prvnímu. Pro více informací o tom, jak naložit s prostředky na prevenci digitální propasti se podívejte zde a na online debatu k tomuto tématu můžete shlédnout zde.


Specifika poskytnutých finančních prostředků 

Obdržené finanční prostředky na nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáků lze použít pouze na  ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV), které mají limit v pořizování hardwaru (40000 Kč) a softwaru (60000 Kč). To jsou limity, které je nutné brát v potaz v případě nákupu daných pomůcek. Pokud by digitální učební pomůcka či například software byly dražší, jednalo by se o investiční výdaj, který nemůže být hrazen z těchto prostředků. Úmyslné dělení (daná pomůcka stojí 80 000 Kč a prodejce škole nabídne rozdělit tento nákup na 2 poloviny tak, aby se škola vešla do limitu na neinvestiční výdaje) také není v případě investice akceptováno.


Veřejné zakázky a problematika dvojího financování  

Často ze škol dostáváme dotazy, zda musí nákupy digitálních technologií soutěžit jako veřejnou zakázku. V tomto případě je každá škola povinna se při využití prostředků řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, viz Věstník MŠMT, kap. IV. odst. e) a Výzva pro soukromé a církevní školy, čl. 15, 5, Obecné zásady. Vzhledem k tomu, že většina plnění bude spadat do režimu veřejné zakázky malého rozsahu do 2 mil. Kč (dodávky v rámci NPO), je zapotřebí se spojit se zřizovatelem na nastavených pravidlech.   

V případě pořizování daných digitálních technologií dále upozorňujeme na problematiku dvojího financování, kdy nelze hradit dvakrát stejnou věc z více zdrojů. To však neznamená, že by nebylo možné nakoupit například část tabletů z tzv. “šablon” a další tablety z finančních prostředků NPO, pokud je stávající počet pro školu nedostačující a splní tím účel přidělených finančních prostředků.   Zbývající částky si může škola doplatit například z provozních výdajů. 


Co koupit z finančních prostředků na nákup digitálních učebních pomůcek? 

Zásadním kritériem je naplnění účelu podpory ve smyslu nákupu zařízení umožňující škole realizovat revidované RVP ZV, resp. RVP G, RVP GSP či RVP GP (dále jen „revidované RVP“) a rozvíjet tak informatické myšlení žáků a jejich digitální kompetence. Pro inspiraci můžete využít stránku: https://www.edu.cz/digitalni-ucebni-pomucky, kde naleznete příklady digitálních učebních pomůcek pro školy.

Pomocné otázky při výběru digitálních učebních pomůcek jsou:  

 • Bude s digitální učební pomůckou pracovat dítě/žák a bude si tím rozvíjet informatické myšlení a digitální kompetence podle revidovaných RVP?  
 • Budu si umět toto zdůvodnit při reportování MŠMT do 28. 2. 2023?  
 • Jedná se o neinvestiční výdaje a nejedná se o vybavení učeben, tříd, či nástrojů a pomůcek učitele?  

Nákup notebooku, chromebooku či tabletu je v případě MŠ možný, v případě ZŠ a gymnázií v odůvodněných případech. Nákup by měl odpovídat potřebám školy, která si vyhodnotí, že potřebuje tato zařízení z důvodů např. využití s jinou pokročilou digitální technologií nebo doplnění chybějících kusů zařízení pro žáky do výuky libovolného předmětu. Doporučujeme tyto nákupy průběžně konzultovat se svým zřizovatelem a saturovat tak především základní potřeby školy. 

Zde je důležité zmínit že, školy budou v rámci mimořádného šetření MŠMT do 28. 2. 2023 vykazovat použití poskytnutých prostředků a v takovém případě budou odůvodňovat nákup v kontextu reality školy. Podrobně jsou požadované údaje “k reportování” uvedeny v kap. IV ve Věstníku a ve Výzvě, čl. 19, Další Podmínky.   

Digitální učební pomůcky mohou školy nakupovat i v případě, když zahajují výuku podle revidovaného RVP postupně napříč předměty či ročníky. Důležité je zmínit, že z této intervence nelze hradit výdaje na služby: internetové připojení, správu sítě nebo nákup propojovacích prvků v síti, antivirový software, instalaci nakoupených zařízení a školení, protože podmínkou je, že se zařízením pracuje žák/dítě jako s digitální učební pomůckou pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.   


Metodika vs. doporučený nákup z prostředků NPO

Školy často poukazují na rozpor mezi digitálními učebními pomůckami, které nelze hradit z NPO, a metodickým pokynem MŠMT, kde jsou některé digitální učební pomůcky uvedeny. Rozhodující je účel přidělených finančních prostředků z NPO, který se zaměřuje na žáka, který pracuje s digitální učební pomůckou, aby se rozvíjelo jeho informatické myšlení a digitální kompetence v souladu s revidovanými RVP, a to napříč vzdělávacími oblastmi.  Tím se může lišit účel NPO od metodického pokynu vydaného obecně k digitálním učebním pomůckám, kde mohou být příklady učebních pomůcek, které jsou využívány v počítačové učebně výhradně pro výuku Informatiky (např. počítač, projektor). Zároveň nepatří mezi digitální učební pomůcky takové digitální technologie, se kterou pracuje spíše učitel (projektor) a jedná se o vybavení učebny. Pořízení interaktivní tabule také nespadá do možného nákupu, jelikož se jedná o součást vybavení třídy/učebny a také o investiční výdaj (při ceně nad 40 000 Kč). V případě propojení pokročilé digitální učební pomůcky a stolního počítače/projektoru však není jejich nákup vyloučen, více informaci naleznete zde.  

 V případě nevyužití všech finančních prostředků je škola povinna dané prostředky vrátit, jelikož se postupuje dle stejných pravidel, která platí pro ONIV. Finanční prostředky je proto nutné využít v období od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.  

Dále je důležité evidovat oddělené účetnictví, a to jak v případě společné MŠ a ZŠ, tak i v rámci jednotlivých účelů finančních prostředků (prevence digitální propasti a digitální učební pomůcky). Také je nutné dodržet pravidla povinné publicity.  Vzory jsou k dispozici v metodické podpoře v části Materiály ke stažení kap. 5 Povinná publicita: 5.1 Dokumenty (vzor) – záhlaví dalších dokumentů při informování veřejnosti , 5.2 Plakát (vzor) – povinnost příjemce podpory z EU informovat veřejnost, že je příjemcem podpory.  


Na koho se obrátit a kdo mi může poradit?

V případě řešení veřejných zakázek a výběrových řízení se obraťte na svého zřizovatele. Zároveň s ním proberte účtování finančních prostředků a možnosti řešení správy ICT na Vaší škole. Vybavení je jedna věc, ale jeho správa je také velmi důležitá. MŠMT k tématice IT správy vydalo Příručku pro ředitele ke správě ICT a zveřejnilo inspirativní rozhovory s řediteli škol. Dále se můžete podívat na panelovou diskuzi na toto téma.  

Národní pedagogický institut vytvořil tým IT konzultantů, tzv. IT guru, kteří jsou připraveni pomoci vedení školy, koordinátorům ICT a správcům sítě, a to s nákupem digitálních technologií, s nastavením digitální infrastruktury, s nastavením efektivní IT správy, s představením nástrojů pro digitální audit školy atd. Tito konzultanti jsou k dispozici všem základním a středním školám. Můžete je kontaktovat přímo přes email: itguru@npi.cz či si najděte konzultanta pro daný kraj zde.  

K dispozici je Vám také metodická podpora zde a možnost zaslání Vašich dotazů skrze formulář zde či na email: digitalizujeme@msmt.cz.   


Poznámka

Článek vychází z Věstníku MŠMT pro veřejné školy a z Výzvy pro soukromé a církevní školy.  


Ukrajinština je od konce května letošního roku již 30. jazykem, ve kterém jsou dostupné evropské služby Europassu, které pomohou lidem při vstupu na trh práce. Europass nabízí komplexní služby potřebné při hledání práce nebo brigády, které jsou zdarma, online a dostupné ve všech jazycích EU. Využijí je proto lidé nejen při hledání práce ve své zemi, ale i v zahraničí.

Rozcestník k napsání životopisu, motivačního dopisu a vytvoření e-portfolia v ukrajinštině najdete na odkaze: https://europa.eu/europass/uk.


A jaké služby Europass uchazečům o práci nabízí?

Jde v první řadě o online šablonu pro vytvoření životopisu a motivačního dopisu. Struktura obou dokladů vychází z požadavků personalistů a dalších zástupců zaměstnavatelů, jde jednoduše vyplnit a výsledné soubory se samy naformátují podle zvolené podoby šablony. Pro inspiraci, jak životopis i motivační dopis vyplnit, jsou na webu www.europass.cz připravené typové vzory dokumentů i rady a tipy, jak na to.

S Europassem si lze vytvořit také e-portfolio, což je online složka pro všechny doklady o vašich dovednostech, praxi a vzdělání. Kromě životopisu si do portfolia můžete vložit různé certifikáty, doklady o stážích nebo dobrovolnické práci, doklady o vzdělání nebo ukázky vaší práce či fotografie z různých aktivit. Pro lepší práci a správu všech uvedených služeb doporučujeme vytvořit si profil Europassu. Díky profilu budete mít služby dostupné i dlouhodobě a opakovaně, umožní vám ukládat a aktualizovat uložené dokumenty, formulovat své dovednosti a také můžete dostávat nabídky práce nebo vzdělávacích příležitostí ve Vámi zvolených lokalitách EU.


Test digitálních dovedností - další služba Europassu

Test digitálních dovedností je další službou Europassu, zatím ale není dostupný v ukrajinštině. Evropská komise v současnosti pracuje na jeho překladu do ukrajinštiny. V praxi se ukazuje, že si někteří Ukrajinci poradí i s testem v češtině nebo angličtině. Časový limit na odpovědi na otázky dává dostatečný prostor pro možnost přeložení otázek pomocí překladačů. Po testu získá každý certifikát, který si vloží do svého portfolia a ukáže zaměstnavateli, jaké digitální dovednosti má. Ukrajinci často nemají vzhledem k situaci s sebou doklady o svém vzdělání či praxi a test digitálních dovedností pro ně může být aspoň základem jejich portfolia. ​Digitální dovednosti jsou přitom potřeba pro 90 % současných pracovních míst.


Nabídka seminářů v krajích

Národní centrum Europass nabízí kromě online služeb a klientské podpory také možnost pořádání seminářů v regionech, například pro neziskové organizace na téma využití služeb Europassu pro vstup na trh práce.

V případě zájmu o uspořádání semináře se ozvěte na e-mail: europass@npi.cz


Užitečné odkazy


Připojte se k tisícům žáků, studentů a učitelů, kteří již otestovali své digitální dovednosti! Zapojte i vaši školu do IT Fitness Testu a vyhrajte skvělé ceny. IT Fitness test je největší testování IT dovedností v České republice! Zapojte se do IT Fitness testu 2022, ověřte digitální dovednosti vašich žáků a studentů a dokažte, že máte na škole IT experty. IT Fitness Test je ověřený způsob testování digitálních dovedností s dlouholetou tradicí. Motivujte své žáky a studenty, aby se do testování zapojili a vyhrajte skvělé ceny.

Test je bezplatný a najdete ho na www.itfitness.eu.


Proč je IT Fitness Test důležitý

Zábavnou formou prověří digitální dovednosti vašich studentů a bude bavit vás i celou vaši školu. Navíc:

 • zjistíte úroveň digitálních dovedností vašich žáků a studentů,
 • můžete vyhrát skvělé ceny,
 • naučíte se lépe pracovat s IT technologiemi.

Kdo IT Fitness Test pořádá

IT Fitness Test 2022 probíhá za podpory Mezinárodního visegrádského fondu, firmy Microsoft i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V České republice IT Fitness test koordinuje Internetový institut.


ZAPOJTE SE! Stačí kliknout na obrázek níže!


Výzva je určena na realizaci intenzivní podpory rozvoje dovedností v českém jazyce pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Výzva „ Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“ bude zaměřena na podporu prezenčních jazykových kurzů pro děti ve věku 6 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy bude zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.

Ve středu 8. 6. 2022 proběhne od 16:00 živě streamovaná panelová diskuze na téma IT správy. Jak efektivně řešit IT správu na škole? Jaké jsou příklady dobré praxe? O čem Vás informuje Příručka pro ředitele škol k IT správě? Přijďte se podívat na živě streamovanou debatu na téma IT správa ve škole a dozvíte se více k této problematice. Celou akci můžete sledovat na YouTube pod tímto odkazem: https://youtu.be/RswCJGuhMIg.Informace k diskuzi

Ve středu 8.6. proběhne od 16:00 živě streamovaná panelová diskuze na téma IT správy. Na akci bude představena Příručka pro ředitele škol k IT správě, budou uvedeny příklady vhodného řešení IT správy ve škole. Jak využít síť IT guru? To vše se můžete dozvědět a zároveň se účastnit live chatu.


Jakým tématům se budeme v diskuzi věnovat?

 • Akce bude uvedena krátkým videovstupem radního pro vzdělávání a sport Středočeského kraje a zároveň starosty obce Psáry Milana Váchy na téma IT správa z pohledu zřizovatele.
 • Představení Příručky pro ředitele k IT správě.
 • Možné varianty řešení IT správy.
 • Příklady dobré praxe na školách.
 • Příklady dobré praxe v práci se znevýhodněnými žáky.

Kdo na akci vystoupí?


Mgr. Josef Dašek, tajemník DigiKoalice, moderátor debaty

Josef je tajemníkem DigiKoalice, která propojuje svět digitálního vzdělávání v České republice a na evropské úrovni je součástí sítě Národních digitálních koalic. Vedle toho je i spoluzakladatelem českého Internetového institutu, který zkoumá vliv internetu a nových technologií na náš každodenní život. Josef věří, že digitální svět třeba vnímat multioborově a v širších souvislostech. Kromě toho rád cestuje a je velkým fanouškem anglického fotbalu.

Mgr. Milan Vácha, radní pro oblast vzdělání a sportu Středočeského kraje, starosta obce Psáry

Vystudoval obor veřejná správa na vysoké škole CEVRO Institut, poté pracoval jako projektový manažer výstavby datových center. Třetí volební období je starostou města Psáry. V této funkci od počátku akcentuje efektivní nakládání s obecními prostředky a intenzivně prosazuje otevřenost obecního úřadu občanům. Působil ve Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Středočeského kraje a je členem školské komise Svazu měst a obcí ČR. Milan Vácha je rozvedený a bezdětný. Zajímá se především o historii, politologii a sport.


Ing. Lucie Gregůrková, vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání, MŠMT

Působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání. Společně s kolegy má na starosti zlepšení podmínek pro digitální vzdělávání ve smyslu Strategie vzdělávací politiky 2030+. Podílí se také na řízení DigiKoalice Národního pedagogickém institutu ČR a zastupuje Českou republiku na pracovní skupině Evropské komise pro digitální vzdělávání, učení a hodnocení, a dalších mezinárodních fórech.

Mgr. Martina Běťáková, vedoucí oddělení podpory škol, MŠMT

Vystudovala Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Poté působila jako pedagog na Dívčí katolické střední škole v Praze, jako zástupce ředitele ZŠ a MŠ Psáry a manažer soukromé Základní školy Navis. Vede Rodinné centrum Dolní Jirčany. Od roku 2009 působila jako lektorka kurzů efektivního rodičovství a od roku 2016 přednáší efektivní komunikaci v diplomových kurzech společnosti Montessori. Bohaté zkušenosti má také v roli veřejného zřizovatele. Od roku 2014 je místostarostkou obce Psáry, kde má na starost školství a neformální vzdělávání. Měla příležitost stát u zrodu úplně nové moderní školy pro 21. století. Aby s každodenním životem škol i žáky zůstala v kontaktu, vrátila se od letošního školního roku alespoň na jeden den opět do třídy a vyučuje na druhém stupni výchovu k občanství. V roce 2019 Martina nastoupila na MŠMT, kde se v rámci oddělení strategie a analýz podílela na tvorbě Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+.


Mgr. Karel Moric, MBA, ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Je 6 let ředitelem Základní a mateřské školy v Ludgeřovicích, předtím působil na téže škole jako zástupce ředitele a pedagog. Je finalistou soutěže Ředitel roku 2019 a držitelem ceny Výrazná pedagogická osobnost roku Moravskoslezského kraje 2017 a držitel stříbrné medaile MŠMT 2021. Je členem Stálé konference ředitelů škol - projekt SYPO, vedoucím členem skupiny pro matematickou gramotnost MAS - Hlučínsko, zkušeným projektovým manažerem v oblasti vzdělávacích projektů a zakládajícím členem GEG My jsme Ludgeřovice.

Petr Polívka, IT guru, koordinátor sítě IT guru pro Středočeský kraj

IT a elektronice se věnuji více jak 20 let. Především edukaci, SW řešení a koncepčním řešením. Mou specializací je Apple a jeho produkty. Tyto zkušenosti se snažím předávat dál nejen v business sféře, ale také v školství a neziskových sektorech. Součástí mé práce je pomoc v získávání prostředků pro nasazení a financování ICT produktů ve školství a jejich implementace do výuky.Odkaz na online přenos z Youtube

Celou akci můžete sledovat 8. 6. 2022 od 16:00 na YouTube pod tímto odkazem.

Přijďte s námi strávit kvalitně strávený čas. Budeme se na Vás těšit.


Ve čtvrtek 2. 6. 2022 proběhne od 16:00 živě streamovaná panelová diskuze na téma Prevence digitální propasti. Co si pod tímto pojmem představit? Koho se toto téma týká? A jak tuto problematiku řešit na úrovni školy v návaznosti na poskytnuté finanční prostředky z Národního plánu obnovy? To vše se můžete dozvědět a zároveň se účastnit live chatu. Celou akci můžete sledovat na YouTube pod tímto odkazem: https://youtu.be/rnE6duBRqow.Jakým tématům se budeme v diskuzi věnovat?

 • Akce bude uvedena krátkým videovstupem digitálního experta z NPI, Ondřeje Neumajera na téma digitální propasti a inkluzivnosti digitálního vzdělávání.
 • Představení intervence prevence digitální propasti z Národního plánu obnovy (definice digitální propasti a znevýhodněného žáka, metodika).
 • Pozitivní dopady intervence.
 • Sociologický pohled na vyloučení žáka ze vzdělávání.
 • Vyloučení žáka z pohledu školy.
 • Příklady dobré praxe v práci se znevýhodněnými žáky.

Kdo na akci vystoupí?


Mgr. Josef Dašek, tajemník DigiKoalice, moderátor debaty

Josef je tajemníkem DigiKoalice, která propojuje svět digitálního vzdělávání v České republice a na evropské úrovni je součástí sítě Národních digitálních koalic. Vedle toho je i spoluzakladatelem českého Internetového institutu, který zkoumá vliv internetu a nových technologií na náš každodenní život. Josef věří, že digitální svět třeba vnímat multioborově a v širších souvislostech. Kromě toho rád cestuje a je velkým fanouškem anglického fotbalu.

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., konzultant vzdělávání, lektor, didaktik, digitální expert v NPI

Ondřej Neumajer se zabývá inovacemi ve vzdělávání, účelným využíváním digitálních technologií a vzdělávací politikou směřující k celospolečenské změně. Působil jako zástupce ředitele na základní škole v Praze 12, jako náměstek ředitele pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém. Mezi projekty, na kterých se podílel, patří například Metodický portál RVP.CZ (VÚP) či soutěž o nejlepší školní web sCOOL web (EDUin). V roce 2014 vedl pracovní skupinu, která pro MŠMT vytvořila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, následně se jako konzultant MŠMT podílel na její realizaci. Vyučuje didaktiku ICT na katedře informačních technologií a technické výchovy PedF UK, na částečný úvazek pracuje v neziskové organizaci Učitel naživo. V Národním pedagogickém institutu České republiky má na starost digitální vzdělávání. Napsal několik knih, publikuje v internetových a tištěných médiích. 


Ing. Lucie Gregůrková, vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání, MŠMT

Působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání. Společně s kolegy má na starosti zlepšení podmínek pro digitální vzdělávání ve smyslu Strategie vzdělávací politiky 2030+. Podílí se také na řízení DigiKoalice Národního pedagogickém institutu ČR a zastupuje Českou republiku na pracovní skupině Evropské komise pro digitální vzdělávání, učení a hodnocení, a dalších mezinárodních fórech.

Mgr. Zuzana Ramajzlová, vedoucí programu SOS Ukrajina, Člověk v tísni

Zuzana Ramajzlová se věnuje od roku 2001 tématům, která se týkají nerovností ve společnosti a zejména ve vzdělávání. Pracuje v organizaci Člověk v tísni, kde v současné době zajišťuje program SOS Ukrajina v České republice.  Předtím zde vedla vzdělávací služby pro sociálně znevýhodněné děti, koordinovala projekt pomoci romským obětem druhé světové války, řídila vzdělávací program Varianty a byla metodičkou vzdělávacích kurzů pro učitele. V období pandemie COVID 19 se soustředila na pomoc dětem, které se neúčastnily distanční výuky. V minulosti působila také jako ředitelka Centra pro integraci cizinců a výkonná ředitelka MIDPOINT Institut při AMU. Dlouhodobě spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi. Je členkou Odborné platformy APIV B. Vystudovala sociologii a sociální politiku na FSV UK.


Mgr. Jaroslava Nováková, MBA, zástupkyně ředitele, ZŠ Bohumila Hrabala

Matka dvou dětí, nyní žijící v Říčanech. Vystudovala konzervatoř a Pedagogickou Fakultu v Plzni. V současné době pracuje jako zástupkyně ředitele na Základní škole Bohumila Hrabala v Praze. Absolvovala nespočet kurzů týkající se školského a projektového managementu, které završila studiem MBA. Mimo běžných činností zástupce ředitele se věnuje fundraisingu se zaměřením na projekty z fondů EU, jejichž zpracováním a realizací umožňuje neustále rozvíjet kvalitu výuky. Dále se věnuje počítačové gramotnosti pedagogů a žáků.

Ing. Bc. Václav Nádvorník, zástupce ředitele a ICT metodik, ZŠ Londýnská

 Je 15 let zástupcem ředitele Základní školy, Praha 2, Londýnská 34, kde předtím působil jako učitel. Mimo svoji velkou zálibu – práci pro Londýnskou se věnuje v projektu IKAP Ústeckého kraje rozvoji digitálních kompetencí žáků a pedagogů škol. Pracoval ve skupině tvořící jednu z verzí kariérního systému učitelů a nyní se v projektu SYPO účastní tvorby Modelu systému podpory začínajících učitelů a je členem Národního kabinetu informatiky a ICT. Působí též na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Když mu jakožto velkému workoholikovi zbyde trochu času, rád jej věnuje své rodině.Odkaz na online sledování akce

Přijďte s námi strávit kvalitně strávený čas. Budeme se na Vás těšit.

Celou akci můžete sledovat 2. 6. 2022 od 16:00 pod tímto odkazem.


V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání využilo šablony více než 75 % škol. Díky tomu došlo k plošné podpoře společného vzdělávání, ke zkvalitňování výuky i kompetencí pedagogů. Na úspěšné šablony z OP VVV navazují šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Celkem 9 miliard Kč z evropských fondů půjde především na podporu personálních pozic, které díky tomu můžou plynule navázat na předešlé projekty a zároveň budou sloužit jako pilot pro zajištění jejich přechodu do financování ze státního rozpočtu, na rozvoj pedagogů i na inovace ve vzdělávání.

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 9. 2022, upravuje nová pravidla pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele školy nebo školského zařízení a vedoucí učitele praktického vyučování. MŠMT připravilo pro ředitele škol a školských zařízení návod pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti těmto vedoucím pedagogickým pracovníkům podle nových pravidel.
Z důvodu specifické úpravy pro školy, ve kterých se uskutečňuje praktické vyučování, tedy pro střední a vyšší odborné školy a konzervatoře, byla připravena zvláštní verze metodického materiálu specificky pro tyto subjekty.

Dále MŠMT zveřejňuje k využití jednoduchý nástroj (kalkulačku), pro výpočet celkového snížení, o které je možné snížit přímou pedagogickou činnost zástupců ředitele školy či školského zařízení dané právnické osoby. Kalkulačka vznikla za velkého přispění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

V uplynulých týdnech se na nás školy opakovaně obracely s prosbou o pomoc v situacích, kdy pediatři nebyli ochotni vystavit ukrajinským dětem posudek o zdravotní způsobilosti s odůvodněním, že nemají kapacity děti registrovat jako své pacienty. Děti však bez potvrzení nemohou např. se spolužáky na delší školu v přírodě. A tak jsme požádali ministerstvo zdravotnictví o prověření a řešení vydávání posudků od dětského lékaře pro děti z Ukrajiny pro účely škol v přírodě a letních táborů. V pondělí 23. května jsme získali následující vyjádření ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zdravotnictví

„Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě na dobu delší než 5 dnů nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, vydává posudek poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Posudek tak vždy musí vystavit poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Je-li dítě u některého registrováno, tak jen ten registrující. Pokud dítě není registrováno u žádného, tak kterýkoliv, ke kterému dítě dorazí na prohlídku za účelem vystavení tohoto posudku. Takové potvrzení může být tedy vydáno i na UA pointu. Nejedná se však o běžnou zdravotní prohlídku, a proto se za vystavení potvrzení platí tomu poskytovateli, který toto potvrzení vydá.“

Dnešní informační společnost se musí vypořádat s mnoha sociálními problémy. Jedním z nich je digitální vyloučení či propast. O její překlenutí se snaží MŠMT v rámci jedné z intervencí Národního plánu obnovy. MŠMT poskytne školám finanční prostředky na pořízení mobilních digitálních zařízení za účelem vytvoření mobiliáře, ze kterého budou tato zařízení zapůjčována znevýhodněným žákům. Jak to v rámci školy řešit? MŠMT poskytuje přehled toho, jak k nástroji přistoupit a na co nezapomenout.Co je to digitální propast? 

Rozdíly v přístupu a využívání informačních a komunikačních technologií jsou souhrnně nazývány digitální propastí. Ta je úzce navázána na ekonomický a sociální rozvoj každého jedince. Ekonomická a sociální nerovnost, často v kombinaci se speciálními vzdělávacími potřebami na straně žáka či jeho rodinného zázemí, způsobuje prohlubování nerovného přístupu a vede ke stavu jeho vyloučení. To může mít v budoucnu za následek neúspěšnost ve vzdělání a v uplatnitelnosti na trhu práce. 


Proč je nutné ji řešit?

MŠMT řeší problematiku nerovností již ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ v rámci cíle snižování nerovností ve vzdělávání a také v Národním plánu obnovy obsahujícím souhrn reforem, které mají napomoci oživení a podpoře odolnosti státních ekonomik. V rámci komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace půjde do škol na digitalizaci cca 5 mld. Kč. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky fondu EU – Next Generation EU. V rámci jedné z intervencí, prevence digitální propasti, půjdou do škol finanční prostředky na pomoc znevýhodněným žákům v přístupu k technologiím. V čem by školám mohla intervence pomoci?  


Podoba intervence a jak se k částkám pro školy došlo?  

Cílem intervence Národního plánu obnovy na prevenci digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky. Účelem je zajistit, aby nejméně 80 % škol mělo mobilní digitální zařízení k zapůjčení znevýhodněným žákům.  

MŠMT s předními experty na sociální nerovnosti vypočítalo koeficient K, který indikuje, kolik sociálně znevýhodněných žáků, kteří by takovou podporu mohli potřebovat, ve škole je.  Kolik vaše škola na účel prevence digitální propasti v roce 2022 obdrží, lze zjistit po uvedení REDIZO školy do tabulky, kterou školy obdržely jako přílohu dopisu ze dne 11. 2. 2022.


Pro koho je opatření určeno a jakým způsobem dostanou školy finanční prostředky? 

Opatření je určeno pro základní školy, střední školy a konzervatoře. Školy zřizované krajem, obcí či dobrovolným svazkem obcí získají finanční prostředky automaticky bez nutnosti vyplňovat žádost nebo jiný formulář. Prostředky budou veřejným školám poukázány prostřednictvím tzv. ad hoc normativu na základě vyhlášení ve Věstníku MŠMT, kde je zveřejněn i účel, podmínky a kritéria. Pro školy soukromé a církevní byla v březnu zveřejněna výzva.


Co lze z peněz zakoupit?

 • notebook, ultrabook, chromebook,  
 • tablet, phablet,  
 • smartphone,   
 • příslušenství k digitálním mobilním zařízením, 
 • digitální zařízení pro žáky se SVP. 

Více o účelovosti nákupu naleznete ve Věstníku MŠMT


Jak postupovat? 

Školy si mohou zvolit systém půjčování dle své potřeby a znalosti prostředí. Doporučujeme zohlednit věk žáka (příprava na přijímací zkoušky) či jeho případné zařazení do programů sociální podpory. Výpůjčky mohou být krátkodobé (do družiny, na školní projekt, distanční výuku) či dlouhodobé (na celý školní rok). 


Tipy MŠMT:  

 • Nakupte potřebný počet mobilních digitálních zařízení. 

Při výběru spolupracujte se svým školním ICT koordinátorem a IT správcem, inspirujte se zde. Ke konzultaci o nákupu zařízení či digitální strategii školy se můžete spojit s novou sítí IT konzultantů, tzv. IT guru. Kontakty na ně naleznete zde.  

 • Zajistěte správu mobiliáře digitálních zařízení: místo zpřístupnění, kompetentního člověka a systém zápůjčky. 

Kompetentní pracovník školy by měl zajistit, že jsou digitální zařízení zcela funkční.     

 • Společně s celým pedagogickým sborem vytipujte žáky, kteří budou zařízení potřebovat. 

Zaměřte se na žáky s nedostatečným ICT vybavením pro připojení se do výuky či pro přípravu. Zohledněte poznatky z období distanční výuky. 

 • Doporučujeme uzavřít smlouvu o výpůjčce. 

Vzor výpůjčky, jakožto inspiraci, naleznete zde.

 • Předejte digitální zařízení žákovi a průběžně sledujte efektivnost jeho užívání.  

Doporučujeme žáka a/nebo zákonného zástupce seznámit se zásadami používání (z pohledu ochrany zařízení - konzumace jídla, pití, obecně i zásady psychohygieny). Dále je vhodné předat žákovi telefonní čísla na technickou a metodickou pomoc. 

Průběžná kontrola: Je zařízení využíváno podle účelu zápůjčky? Ovládá žák zařízení technicky dobře, i při domácí přípravě?  

 • Ukončete zápůjčku. 

Průběžně získávejte zpětnou vazbu o využívání techniky od žáka či zákonného zástupce.  Další užitečné odkazy

 • Více informací o intervenci naleznete zde.
 • Nejčastěji kladené dotazy zde


Zveme vás ke sledování živě streamované debaty ve čtvrtek 26. května od 15:00. Tématy budou:
- Jak vybrat ty správné roboty do výuky?
- Kde hledat inspiraci?
- Jak finančně náročný je jejich nákup?
Diskuse se bude konat živě. Odkaz živý přenos.

Účast je zdarma, bez nutnosti registrace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje rozdělit skoro tři miliardy letos a poté v příštích dvou letech. Aktuálně vyhlášený dotační program čerpá peníze z Národního plánu obnovy, financovaného Evropskou unií. Výzva by mohla přispět k připojení socio-ekonomických aktérů, tedy i škol, k vysokorychlostnímu internetu, a to zejména v těžce dostupných oblastech. Jedná se o výzvu pro podnikatelské subjekty. Mezi cílovou skupinu se rovněž řadí školy, které dosud nemají možnost využívat přístup k internetu s parametry VHCN.Cílové skupiny

Jedná se o výzvu pro podnikatelské subjekty, které splní podmínky uvedené ve výzvě, jejíž cílem je vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou („vysokokapacitních sítí“ či „VHCN"), jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu koncovým uživatelům se zvláštním zaměřením na venkovské oblasti, kde tržní řešení nejsou rentabilní a kde existuje jen malá komerční motivace k zavádění takových sítí.

Mezi cílovou skupinu se rovněž řadí školy, které dosud nemají možnost využívat přístup k internetu s parametry VHCN.


Předmět podpory

Předmětem podpory je zavádění pevných sítí VHCN s cílovou rychlost služby (download/upload) alespoň v hodnotách uvedených níže, a to v níže uvedených oblastech do adresních míst dosud nepokrytých sítěmi s těmito prahovými rychlostmi:

Prahová rychlostv oblastiCílová rychlost služby u přípojek v domácnostiCílová rychlost služby u přípojek SE-A
< 30 Mb/skategorie A (bílá na úrovni do 30 Mb/s)1Gb/s / 200 Mb/s1Gb/s / 200 Mb/s
< 100 Mb/skategorie B (bílá na úrovni 30 až 100 Mb/s)1 Gb/s / 200 Mb/s1/1 Gb/s
< 300 Mb/skategorie C (šedá na úrovni 100 až 300 Mb/s)není podporováno1/1 Gb/s

Podporované aktivity

 1. Modernizace stávající infrastruktury sítí pro přístup k internetu, aby dosáhla parametrů pevných sítí VHCN a výše uvedených cílových rychlostí,
 2. Budování nových sítí s parametry pevných sítí VHCN a výše uvedených cílových rychlostí.

Jak pomůže výzva školám?

Výzva je sice určena jen pro podnikatelské subjekty, nicméně může významně přispět k lepšímu internetovému připojení Vaší školy, nachází-li se v oblasti nepokrytých výše uvedenými prahovými rychlostmi.

Pokud je tomu tak, kontaktujte svého zřizovatele, aby o výzvě věděl a spojil se s místním dodavatelem internetového připojení.

Veškeré informace k výzvě jsou k dispozici na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy--267008/


Termín podávání žádostí

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2022 (12:00:00)


Užitečné odkazy


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo souhrn několika doporučení pro Školská poradensá zařízení (ŠPZ) k přístupu k ukrajinským dětem, které na území České republiky pobývají za základě migrace způsobené válečným konfliktem, především k případným odkladům povinné školní docházky (OŠD). Více viz následující texty: "Několik informací pro ŠPZ" a "Formuláře NPI".


Několik informací pro ŠPZ

Vzhledem k narůstajícímu počtu dotazů zasíláme upřesňující doporučení k přístupu k ukrajinským dětem, které na území České republiky pobývají za základě migrace způsobené válečným konfliktem, především k případným odkladům povinné školní docházky (OŠD).

Školská poradenská zařízení (ŠPZ) při posouzení školní zralosti a vydání doporučení k OŠD postupují standardně jako u dětí českých či dětí s odlišným mateřským jazykem z jiných zemí.

Při posuzování zralosti se vychází z komplexního vyšetření dítěte. Malá znalost, resp. neznalost českého jazyka, je pouze jednou ze zjišťovaných skutečností a sama o sobě nutně nemusí o zralosti vypovídat, a to tím spíše u dětí příchozích z Ukrajiny, které se s českým jazykem setkávají poprvé. Malá znalost, resp. neznalost českého jazyka tedy nemůže být jediným důvodem k OŠD. Nyní jsou některé děti začleněny v adaptačních skupinách, v základním vzdělávání je zajištěna jazyková příprava.

Odborný pracovník vždy zváží aktuální potřeby dítěte a podle toho přistupuje k (ne)vydání příslušného stanoviska pro OŠD.

Děti s doporučeným OŠD a děti v posledním roce předškolního vzdělávání mohou být na doporučení ŠPZ vřazeny i do přípravných tříd (§ 47 odst. 2 školského zákona), pokud je u nich pro toto opatření důvod.
Při vyšetřování ukrajinských dětí používejte přeložené formuláře pro anamnestický dotazník, souhlas s vyšetřením a souhlas se závěry vyšetření, které najdete na stránkách NPI ČR či níže:

Využijte informace o dětech z adaptačních skupin, popř. mateřských škol, kam docházejí. Vyšetření dětí může probíhat částečně i skupinově.


Formuláře NPI

ČEŠTINA (CZE)

 1) Leták
 2) Žádost o poskytnutí poradenské služby
 3) INFORMOVANÝ SOUHLAS s poskytováním poradenských služeb
 4) INFORMOVANÝ SOUHLAS se závěry vyšetření ve školském poradenském zařízení
 5) Anamnestický dotazník
 6) Školní dotazník


UKRAJINŠTINA (UKR)

 1) Листівка
 2) Клопотання щодо надання консультаційних послуг
 3) ІНФОРМОВАНА ЗГОДА з наданням консультаційних послуг
 4) ІНФОРМОВАНА ЗГОДА з висновками експертизи консультативного шкільного центра
 5) Опитувальник для встановлення анамнезу
 6) Шкільна анкета


Výzva pro organizátory těchto skupin slouží jako doporučení a inspirace pro jejich činnost. Materiál byl k 13. 5. 2022 aktualizován u obou výzev o Manuály (Jazykové kurzy / Adaptační skupiny) a Přílohy (Jazykové kurzy / Adaptační skupiny) potřebné k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání těchto výzev. Více informací viz níže.


Metodický materiál „Jak na organizaci adaptačních skupin“ je pro organizátory těchto skupin a slouží jako doporučení a inspirace pro jejich činnost. Metodika byla k 13. 5. 2022 aktualizována u obou výzev o Manuály (Jazykové kurzy / Adaptační skupiny) a Přílohy (Jazykové kurzy / Adaptační skupiny) potřebné k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání těchto výzev. Více informací viz níže.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ("MŠMT") vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Výzva na jazykové kurzy bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let. Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let. Výzva byla k 13. 5. 2022 aktualizována u obou výzev o Manuály (Jazykové kurzy / Adaptační skupiny) a Přílohy (Jazykové kurzy / Adaptační skupiny) potřebné k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání těchto výzev. Více informací viz níže.Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022


Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy bude zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.

V rámci této výzvy bude podpořena aktivita Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka. Cílem této aktivity bude poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků.


Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz.


Od kdy podávat žádosti

ISPROM bude otevřen
pro vkládání žádostí od 11. 04. 2022 v 9:00.

Do kdy podávat žádosti

Žádost musí být
doručena ministerstvu nejpozději
do 31. 05. 2022.

Kontaktní osoba k žádosti

Ing. Tereza Humlová vyzvy.ukrajina@msmt.cz

234 811 246


Kompletní výzva "Jazykové kurzy" v PDF


Manuál a přílohy: k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotaceVýzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022


Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR. Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.


Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz.


Od kdy podávat žádosti

ISPROM bude otevřen
pro vkládání žádostí od 11. 04. 2022 v 9:00.

Do kdy podávat žádosti

Žádost musí být
doručena ministerstvu nejpozději
do 31. 05. 2022.

Kontaktní osoba k žádosti

Mgr. Tomáš Masár vyzvy.ukrajina@msmt.cz
234 811 246


Kompletní výzva "Adaptační skupiny" v PDF


Manuál a přílohy: k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotaceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. července 2022 do 31. prosince 2022. Žádosti podávejte od 19. 5. do 19. 6. 2022 v systému https://is-integrace.msmt.cz/.Úvod

Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591.


Co bude podpořeno

Dotaci lze žádat na zajištění školního stravování dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci v Karlovarském a Ústeckém kraji, a také na aktivity směřující ke zvyšování účasti dětí z této cílové skupiny na předškolním vzdělávání (odstranění dalších finančních bariér, spolupráce s rodinou, realizace volnočasových aktivit).


Kam vlákat žádosti

Pro přípravu žádosti se využívá online formulář systému IS-Integrace na adrese https://is-integrace.msmt.cz/IS-INTEGRACE bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 19. května 2022. Informační systém je spuštěný již v tuto chvíli a umožňuje zakládání účtů žadatelů, ale samotný příjem žádostí bude spuštěn až v uvedené datum.


Termíny a náležitosti pro podání žádostí

Žádost musí být podána nejpozději do 19. června 2022. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „Podpora zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2022“.


Online setkání s žadateli

Informace, které byly sděleny na online semináři dne 24. 5. 2022, jsou ke stažení v záznamu z online schůzky.


Dokumenty k výzvě

Kompletní text výzvy v PDF ke stažení

Přílohy výzvy


Upozornění pro žadatele

Dle platného znění rozpočtových pravidel stanovuje v § 14 odst. 3 písm. e) žadatel o dotaci musí nově dokládat přílohu ve formě úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis nesmí být starší tří měsíců před dnem podání žádosti. Výpis si žadatel obstarává sám a na své náklady. Bližší informace včetně seznamu příslušných soudů a jejich kontaktů jsou uvedeny na internetových stránkách justice: https://esm.justice.cz.

Výpis lze získat bezplatně a okamžitě pro majitele datových schránek přímo z uvedené webové stránky.

Žadatelům, kteří nedisponují datovými schránkami vydá výpis krajský soud příslušný podle sídla žadatele. Tento způsob je zpoplatněný a časově náročnější, doporučujeme proto o tuto přílohu zažádat v dostatečném časovém předstihu.


Dotazy a kontakty

V případě nejasností je možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu katerina.cohnova@msmt.cz nebo telefonicky na 234 812 182. 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodiku pro mateřské a základní školy jako popis tzv. zvláštního zápisu na těchto školách. Zvláštní zápis se řídí školským zákonem a zákonem č. 67/2022 Sb. Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (viz dále). Zvláštní zápis platí pro školy spádové (tedy kromě škol soukromých či církevních a škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona).
Více viz Metodika.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ukrajinským velvyslanectvím a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny projednalo vzájemné uznání vzdělávání, kterého se účastní ukrajinští žáci v českých školách, při jejich návratu zpět na Ukrajinu. Při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu bude školou vydáno Potvrzení o studiu. Ukrajinské školy následně po předložení Potvrzení o studiu budou uznávat žákům studium absolvované na území České republiky podle českého vzdělávacího systému.

Jednotný dvojjazyčný formulář Potvrzení o studiu (formulář ke stažení).


українська:
Міністерство освіти, молоді та спорту у співпраці з Посольством України в Чеській Республіці та Міністерством освіти і науки України обговорило питання про визнання освіти, яку здобувають українські учні  у чеських школах при поверненні в  Україну.  При поверненні учня назад в Україну школою видаватиметься Підтвердження про навчання. Українські школи визнаватимуть освіту, отриману українськими учнями на території Чехії за  чеською системою освіти.

Єдиний двомовний бланк Підтвердження про навчання (бланк для скачування).Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018 se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů. Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo určeno hlavním gestorem k implementaci. Jelikož však povinnosti dané nařízením dopadají téměř na všechny ústřední orgány státní správy, byla formálně stanovena spolugesce několika nejvíce dotčených rezortů. Mezi gestory patří i MŠMT, které podpoří digitalizaci vysokých škol. Elektronicky a na jednom místě tak bude pro občany EU možné vyřídit například žádost o stipendium či uznání diplomu.K čemu směřuje "jednotná digitální brána" EU?

Jednotná digitální brána navazuje na dlouhodobé snahy Evropské komise a členských států propojit sítě asistenčních a informačních elektronických služeb, jejichž účelem je pomoci občanům a podnikatelům k snadnému, uživatelsky příjemnému a srozumitelnému pohybu na vnitřním trhu EU. Jednotná digitální brána v tomto ohledu reaguje na snahu odstranit překážky, které vyvstávají pro občany a podnikatele uvažující o usídlení se, prodeji zboží, nebo poskytování služeb v jiných členských státech Evropské unie.

V konečném důsledku by tak měl vzniknout celoevropsky známý elektronický rozcestník, který bude uživateli pravidelně využíván v případě, že se rozhodnou hledat dostupné a kvalitní informace, elektronické postupy nebo asistenci při jejich přeshraničních aktivitách v rámci EU.


Oblasti jednotné digitální brány, které spadají do působnosti MŠMT


Informace

 • uznávání kvalifikací za účelem získání zaměstnání v jiném členském státě,
 • vzdělávací systém v jiném členském státě, včetně předškolního vzdělávání a péče, základní vzdělávání, středoškolské vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých,
 • stáž v jiném členském státě,
 • provádění výzkumu v jiném členském státě jakožto součást vzdělávacího programu,
 • zaměstnávání pracovníků v jiném členském státě,
 • oznámení přeshraniční činnosti orgánům,
 • uznávání odborných kvalifikací, včetně odborného vzdělání a odborné přípravy.

Životní události

 • žádost o financování vysokoškolského studia, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce,
 • podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci,
 • potvrzení o přijetí žádosti MŠMT PVS/PO Žádost o akademické uznání diplomů, osvědčení či jiných dokladů o studiu nebo kurzech.

Asistenční služby

 • národní centra pomoci pro odbornou kvalifikaci.

Další informace

Podrobnosti o jednotné digitální bráně na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Nejčastější otázky ke komponentám 1.1 a 1.2 v rámci Národního plánu obnovy (NPO)

Harmonogram výzev pro komponenty 1.1, 1.2 a 4. 4 Národního plánu obnovyOdebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
Skip to content