Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy ve středním vzdělávání od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023

Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako podpora SŠ a konzervatoří k možnosti zajištění systematického vzdělávání žáků cizinců, kteří se v ČR vzdělávají kratší dobu než 12 měsíců. Vzdělávání bude probíhat v délce max. 200 hodin v krajských úřadech a Magistrátem hl. m. Prahy určených středních školách po dobu účinnosti novelizované vyhlášky č. č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů platné pod č. 250/2022 Sb. v době od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. Níže naleznete hlavní body k dané problematice, celý text metodiky a její další přílohy v PDF a wordu.Hlavní body k metodice

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) reaguje novelou vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, na vzrůstající počet žáků cizinců, kteří přicházejí do České republiky (dále jen ČR) v období středoškolského vzdělávání.
 • Novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb. a č. 48/2005 Sb. v roce 2021 bylo zajištěno systematické vzdělávání žáků cizinců v předškolním a základním vzdělávání. Problémem zůstává situace, kdy žák cizinec přijde do ČR na konci základního vzdělávání či v průběhu středního vzdělávání.
 • Cílem legislativní změny zakotvené ve vyhlášce č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů je tedy umožnit žákům integraci do středoškolského systému vzdělávání v ČR, díky které budou schopni úspěšně složit maturitní zkoušku nebo získat výuční list, což jim následně usnadní vstup na pracovní trh v ČR, případně další vyšší odborné nebo vysokoškolské studium.
 • Přijaté řešení je i z dlouhodobého hlediska také prevencí kriminality a sociálního vyloučení.
 • MŠMT bude průběžně sledovat úspěšnost jazykové přípravy sběrem relevantních dat, formou webinářů se školami či konzultací se samotnými žáky.
 • S účinností od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, která nově zakotvuje možnost jazykové přípravy pro žáky cizince.
 • Z hlediska žáka se tedy jedná o výuku češtiny jako cizího jazyka. S ohledem na používané jazykovépostupy by didakticky správnější bylo označovat tuto výuku jako výuku češtiny jako druhého jazyka, pro potřeby tohoto materiálu však budeme používat obecný termín čeština jako cizí jazyk.
 • Metodickou podporu určeným školám poskytuje Národní pedagogický institutu ČR (dále také NPI ČR) (www.npi.cz). Nabízí školám metodickou pomoc, vzdělávací programy, bezplatné služby adaptačních koordinátorů a tlumočníků.

Cílová skupina

 • Jazykovou podporu mohou čerpat všichni žáci cizinci. Žák cizinec je definován jako fyzická osoba vzdělávající se ve střední škole nebo v konzervatoři (dále jen střední škola) zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení ČR, která není občanem ČR (nemá české občanství) a která se vzdělává v ČR nejvýše 12 měsíců přede dnem podání žádosti (tzn., že žák vzdělávající se v ČR celý jeden školní rok může podat žádost nejpozději 1. září následujícího školního roku).
 • Do skupiny mohou být zařazeni na základě posouzení potřebnosti také jiní žáci (zejména cizinci, kteří se v ČR vzdělávají již delší dobu a také žáci s českým občanstvím, kteří mají s ohledem na dlouhodobý pobyt v zahraničí prokazatelně obdobné integrační potřeby jako žáci cizinci). Tyto žáky lze do skupiny zařadit i do vyššího počtu než 15 žáků, pokud to není na újmu kvality poskytované jazykové přípravy.

Financování jazykové přípravy

Financování jazykové přípravy ve středním vzdělávání bude ve školním roce 2022/2023 probíhat z rezervy tzv. přímých výdajů na vzdělávání kraje.

Krajský úřad bude postupovat při financování jazykové přípravy ve středním vzdělávání podle novelizovaného Čl. XIV směrnice MŠMT, č. j. MSMT-14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „směrnice"), tj. obdobně jako v případě základního vzdělávání. Novelizace Čl. XIV směrnice byla připravena právě v návaznosti na vyhlášku č. 250/2022 Sb., přičemž zveřejnění ve Věstníku MŠMT a účinnost této novelizace se předpokládá v průběhu měsíce září 2022.

Určená škola zřízená krajem podává návrh na úpravu svého rozpisu místně příslušnému krajskému úřadu, určená škola zřízená obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podává návrh na úpravu rozpisu krajskému úřadu prostřednictvím místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. O výši úpravy rozpočtu dané právnické osoby rozhoduje příslušný krajský úřad.

Finanční prostředky se poskytují v závislosti na počtu skupin a rozsahu jazykové přípravy v jednotlivé skupině, nikoliv podle počtu žáků ve skupině nebo podle počtu žáků cizinců s nárokem na jazykovou přípravu.

Pokud je určená škola zapojena do projektů financovaných z ESF zdrojů na podporu vzdělávání cizinců, jedná se o zabezpečení aktivit nad rámec zřízené skupiny pro jazykovou přípravu.


Odpovědnost jednotlivých subjektů v systému jazykové přípravy

MŠMT

 • stanoví principy systému
 • stanoví právní úpravu systému
 • stanoví pravidla financování systému
 • poskytuje finanční prostředky
 • provede vyhodnocení úspěšnosti jazykové přípravy

Krajský úřad

 • určuje školy, ve kterých bude probíhat jazyková příprava
 • zveřejňuje seznam určených škol na webu
 • poskytuje školám určených k jazykové přípravě finanční prostředky z rezervy dle stanovených pravidel

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

 • zajišťuje vzdělávání učitelů pro výuku češtiny jako cizího jazyka
 • zajišťuje podporu formou tlumočníků a adaptačních koordinátorů, překlady z/do českého jazyka
 • zajišťuje poradenskou pomoc
 • zajišťuje navazující metodickou podporu

Střední škola, jíž je žák žákem

 • informuje žáka o možnosti jazykové přípravy
 • spolupracuje s určenou školou
 • informuje určenou školu o úrovni znalostí českého jazyka žáka
 • zajišťuje ve škole pro žáka účastnícího se distančního vzdělávání přístup k informačním technologiím

Střední škola určená k poskytování jazykové přípravy

 • zajišťuje výuku češtiny jako cizího jazyka
 • spoupracuje se školou, jíž je žák žákem
 • sleduje a vyhodnocuje pokroky žáka

Česká školní inspekce

 • průběžně zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a kontroluje dodržování právních předpisů v rámci poskytování jazykové podpory školami
 • kontroluje využívání finančních prostředků

Zákonní zástupci žáka

 • podávají žádost o zařazení nezletilého žáka do skupiny pro jazykovou přípravu

Přílohy k metodice


Celý text metodiky pro SŠ a konzervatoře k bezplatné jazykové přípravě


Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross Skip to content