Pilotáž středního článku podpory

V prosinci 2020 schválil ministr školství Robert Plaga pilotáž středního článku podpory. Koncept středního článku je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a jeho hlavním cílem je přispívat ke zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol v manažerské a nepedagogické práci.


"Podpoříme školy všude tam, kde podporu potřebují, aby měly volné ruce a dostatek času a energie věnovat se kvalitní pedagogické práci adaptované na konkrétní podmínky v daném místě!"

Robert Plaga

Užitečné odkazy


Střední článek - první místo podpory

Pilotní projekt středního článku zahájilo MŠMT v lednu 2021. Po dobu dvou let týmy odborníků v okresech Semily a Svitavy poskytují školám a zřizovatelům přímo u nich v území cílenou podporu, zejména v oblasti managementu, správy organizace a vedení lidí. metodici středního článku jsou prostředníkem v obousměrné komunikaci mezi MŠMT a územím, zprostředkují zpětnou vazbu od škol i zřizovatelů v dané lokalitě, zajišťují přenos důležitých informací směrem ke školám a poskytují konkrétní pomoc a podporu jednotlivým školám a jejich zřizovatelům.

Střední článek se má stát podpůrným a koordinačním nástrojem a tzv. „prvním místem podpory“ pro jednotlivé školy. Nabízí školám portfolio podpůrných služeb odpovídající jejich aktuálním konkrétním potřebám. Zprostředkovává jim podporu v oblasti pedagogického leadershipu, řízení pedagogického procesu a zvyšování kvality vzdělávání, a to především od NPI ČR, ČŠI, krajských poskytovatelů DVPP, systémových projektů zaměřených na tyto oblasti, ale i od dalších významných a osvědčených aktérů v oblasti vzdělávání, kteří dosahují vysoké profesní úrovně.


Co přinese školám?

Metodická pomoc je zaměřena především na problematiku školské legislativy, pracovního práva a správních řízení, dále na ekonomiku, optimalizaci a digitalizaci procesů, vedení matriky ve školních informačních systémech a výkaznictví atd.

Svou činností ve školách se střední článek snaží přispívat ke snižování nepedagogické a administrativní zátěže vedení škol, a tím vytvářet ředitelům a dalším členům vedení prostor pro rozvoj pedagogického leadershipu a zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání.


Co přinese zřizovatelům?

Významnou oblastí je metodická podpora zřizovatelů škol při plnění jejich zřizovatelské role, ať již
v oblasti výkonu přenesené působnosti či samosprávy. Důležitá je podpora efektivní komunikace mezi zřizovatelem a školou, motivace ke spolupráci a spolupodílení se na plánech podpory a rozvoje školy.


Společně!

Střední článek také podporuje činnost místních akčních plánů, spolupráci aktérů ve formálním i neformálním vzdělávání, vzájemné propojování, efektivní koordinaci aktivit, vytváření příležitostí ke sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe, ale i personálních kapacit, vybavení, zázemí atd. Za tímto účelem střední článek na místní úrovni plánuje vytvořit platformu regionálních aktérů.


Pilotáž 2021–2023

V období 2021-2023 MŠMT ověřuje nejenom náplň činnosti, ale také způsoby řízení středního článku a rozsah působení. Dva týmy v okresech Semily a Svitavy jsou řízeny přímo ministerstvem školství a aktuálně se rozbíhá pilotáž ve spolupráci s Karlovarským krajem pro území celého kraje.

Pilotáž na MŠMT řídí odbor vzdělávací politiky, konkrétně oddělení podpory škol, které metodicky vede jednotlivé regionální týmy a koordinuje jejich aktivity. Zároveň zajišťuje centrální metodickou podporu prostřednictvím on-line nástrojů a sdílení zkušeností z jednotlivých týmů. V každém regionálním týmu středního článku působí terénní metodici, zkušení odborníci z praxe, kteří tráví většinu svého času přímo ve školách a na radnicích.

Během dvou let pilotáže se ověří nejenom organizační fungování středních článků, jejich napojení na MŠMT a metodické vedení, ale především reálné potřeby škol a schopnost středního článku školám pomoci. Ověříme také potřebné personální obsazení, formy spolupráce s aktéry a možnosti metodické podpory vedoucí ke zkvalitňování samotného vzdělávání.


Decentralizace a autonomie českých škol – výhoda nebo nevýhoda

S myšlenkou středního článku poprvé přišlo MŠMT na jaře roku 2019. Pan profesor Arnošt Veselý, který se jako vedoucí skupiny expertů podílejících se na první fázi příprav Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, upozornil na několik zásadních specifik českého vzdělávacího systému a jejich dopad na kvalitu vzdělávání ve školách. Mezi ně patří například nedostatečná komunikace mezi MŠMT a dalšími úřady, řediteli a zřizovateli škol, stejně jako nízká míra oboustranné důvěry. A také mnoho vzájemně se křížících aktivit, rozdrobené úvazky odborníků v nejrůznějších organizacích a projektech, ale i vysoká míra autonomie škol jak v oblasti pedagogické, tak v oblasti řízení organizace, která s sebou přináší obrovskou zátěž a zodpovědnost jednotlivých ředitelů.

Na druhou stranu, decentralizace systému má i mnoho pozitivních aspektů, o které by bylo škoda naše školy ochudit. Možnost vytvářet vlastní školní vzdělávací programy, přizpůsobovat provoz školy místním podmínkám, zvyklostem a specifikům, rozhodovat o metodách a formách výuky, o pravidlech hodnocení, vybavení, učebnicích, didaktických pomůckách, mít plně v kompetenci veškeré personální řízení, rozhodovat o finanční prostředcích! To vše znamená velký potenciál pro každou školu nastavit vzdělávání tak, aby co nejvíce odpovídalo potřebám konkrétních dětí, žáků, pedagogů i rodičů.


Pozitivní zpětná vazba na aktivity středního článku podpory


Přílohy


Kontakty na střední článek

E-mailová adresa na tým středního článku podpory: stredniclanek@msmt.cz      

Metodická linka pro ředitele škol: 234 811 246          


"Střední článek chce pomoci rozvoji potenciálu každé školy a zároveň mírnit negativní dopady decentralizace tak, aby každá škola mohla dětem nabízet vzdělávání na špičkového úrovni adaptované na místní podmínky. Aby pro každé dítě byla nejlepší školou ta, která je nejblíž."

Robert Plaga

Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  Skip to content