Souhrnné vypořádání připomínek z veřejné konzultace k návrhu DZ ČR 2023-2027

Veřejná konzultace proběhla 15.12.2022-15.1.2023. Po představení jednotlivých opatření a kulatých stolech se zástupci z řad odborné veřejnosti byly zveřejněny kapitoly s rozpracovanými návrhy aktivit k participativnímu projednávání:

 • uveřejnění proběhlo na metodickém portále edu.cz: https://www.edu.cz/verejna-konzultace-k-pracovni-verzi-dz-cr-2023-2027-zahajena/, e-mailem byly informovány i organizace a osoby, které se účastnily konzultace v rámci tvorby Strategie 2030+.  A dále byla informace zveřejněna na stránkách a sítích MŠMT i odborných platforem.
 • K pracovní verzi navržených opatření v rámci připravovaného DZ ČR 2023-2027 bylo možno se vyjádřit v průběhu 30 dnů přes on-line formulář.
 • Ministerstvo školství v průběhu této konzultace obdrželo celkem 228 připomínek.

Všem organizacím i jednotlivcům velmi děkujeme za jejich názory, postřehy a připomínky k připravovanému Dlouhodobému záměru vzdělávání ČR!


Obecně přišly připomínky ve 3 kategoriích:

 1. formální připomínky, tedy reakce na korekturu textu, stylistiku či faktické doplnění zdrojů a informací aj. Tyto připomínky byly akceptovány v plné míře a text DZ byl dle nich upraven.
 2. připomínky, které se týkaly jiných aktivit v rámci rozvoje školství, zejména k probíhající revizi RVP ZV a zveřejněným Hlavním směrům apod. Tyto připomínky se netýkají DZ ČR 2023-2027, avšak i jich si ceníme a všechny byly předány věcně příslušným odborům Sekce vzdělávání a mládeže MŠMT.
 3. věcné připomínky k jednotlivým kapitolám – shrnutí uvádíme v přiloženém dokumentu.

A. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání

 • V reakci na připomínky byly doplněny v klíčové aktivitě 1.2 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v PV další subjekty akreditované v systému DVPP.
 • V klíčové aktivitě 3.1 Podpora pedagogické diagnostiky v MŠ a speciálně pedagogické diagnostiky ve školských poradenských zařízeních byl zpřesněn cíl opatření: “sjednotit speciálně pedagogickou diagnostiku ve školských poradenských zařízeních v oblasti odkladů povinné školní docházky a rozvoj kompetencí předškolních pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky s cílem včas identifikovat nerovnoměrnost vývoje u dětí a zahájit včasnou intervenci.”
 • Témata DVPP pro předškolní vzdělávání se přesunula do kapitoly D. Podpora a rozvoj pedagogů a leaderů škol. Výčet témat není taxativní.
 • Tematika wellbeingu a duševního zdraví je více rozpracována v části Strategie rozvoje regionálního školství, v kapitole Trendy ve vzdělávání.  (Pozn. Tato a další oblasti, které se netýkají pouze daných kapitol, jsou kapitolám předřazeny.)
 • Kritérium snížení počtu dětí na učitele (klíčová aktivita 3. 2 Komplexní analýza podmínek a organizace předškolního vzdělávání) směřuje k podpoře individualizace ve vzdělávání. Konkrétní model pedagogické a nepedagogické práce v jednotlivých mateřských školách bude nastaven na základě analýz realizovaných v období DZ 2023-2027. Navrhovaná úprava se následně propíše do změny právních předpisů.

B. Moderní základní vzdělávání pro 21. století

 • Text kapitoly byl aktualizován v souladu s technickým zadáním pro NPI ČR revize RVP ZV, což je závazný dokument pro revize RVP ZV, schválený poradou vedení MŠMT dne 31. 1. 2023, a tak zohledňuje i doručené připomínky (na nutný soulad dokumentů a témat v revizích řešených).
 • V klíčové aktivitě B1.1 Dokončení revize RVP ZV byl upraven text k digitálnímu nástroji, který „Zároveň umožní učitelům přístup k metodické podpoře, která bude postupně vznikat v několika dalších letech, např.  k modelovému či inspirativnímu obsahu, účinným výchovně vzdělávacím strategiím, metodickým postupům a formám výuky využitelným ve výuce, také například k učebním či ověřovacím úlohám či ukázkám vyučovacích celků, a umožní jejich doplňování a aktualizaci.“
 • Na základě připomínky byla do klíčové aktivity B.1.2 Informační a osvětová kampaň k zavádění revidovaného kurikula zahrnuta do cílové skupiny široká veřejnost.
 • Informace o metodických kabinetech fungujících v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů je uvedena v úvodu kapitoly ve vyhodnocení DZ 2019-2023 a prvního implementačního období Strategie 2030+.
 • V opatření B.3 Hodnocení ve vzdělávání byl v úvodní části upraven text takto: „Vyhodnocování naplňování cílů vzdělávání bude probíhat především v tzv. uzlových bodech v 3., 5. a 9. ročníku a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Pro tyto uzlové body jsou formulovány očekávané výstupy pro klíčové kompetence, základní gramotnosti, vzdělávací oblasti a vzdělávací obory a v případě potřeby i průřezových témat.“
 • V klíčové aktivitě B.3.1 Podpora formativní zpětné vazby byl doplněn text: „Slovní, resp. kriteriální hodnocení bude v legislativních dokumentech a tiskopisech postaveno na roveň s klasifikací, především bude odstraněn požadavek na uvádění výsledků klasifikace při přestupu žáka mezi školami nebo mezi stupni vzdělání. Klasifikace přestane být povinným hodnotícím kritériem v přijímacím řízení na střední a vysoké školy, seznam známek přestane být součástí přihlášek ke studiu. Uvedené změny v hodnocení si vyžádají legislativní úpravu. Cílem je dosáhnout stavu, kdy postupně většina učitelů na 1. a 2. stupni základního vzdělávání efektivně využívala formativní hodnocení jako konstruktivní nástroj zpětné vazby.“
 • Kritérium v klíčové aktivitě B.3.1 Podpora formativní zpětné vazby bylo upraveno takto: Zveřejněná inovovaná vzdělávací nabídka k formativnímu hodnocení.
 • Dle připomínky ke klíčové aktivitě B.3.2 Změny v hodnocení žáků na vysvědčení v 1. až 3. ročníku základního vzdělávání bylo do textu doplněno průběžné hodnocení takto: „Klasifikace na vysvědčení (i v průběžném hodnocení) bude nahrazena jinými formami hodnocení v 1. až 3. ročníku základního vzdělávání.“
 • Kritérium klíčové aktivity B.3.2 Změny v hodnocení žáků na vysvědčení v 1. až 3. ročníku základního vzdělávání bylo upřesněno takto:Vydaná evaluace provedených změn hodnocení žáků v 1. až 3. ročníku základního vzdělávání a návrh změn hodnocení ve vyšších ročnících základního vzdělávání a období ukončení realizace této klíčové aktivity posunuto z Q3/2025 na Q3/2027.
 • Do klíčové aktivity B.3.3 Hodnocení výsledků vzdělávání v uzlových bodech byl změněn text: „Pro hodnocení vzdělávacího procesu budou vytvořeny a postupně zdokonalovány nástroje pro autoevaluační reflektivní systém a pro systémové ověřování. Pro uzlový bod ve 3. ročníku, který bude zaměřen na čtenářskou a matematickou gramotnost bude vytvořen standardizovaný diagnostický nástroj.“

C. Odborné vzdělávání pro uplatnění v praxi i v dalším studiu

 • Na základě připomínek zaslaných v rámci veřejné konzultace byl změněn název kapitoly původně z Odborné vzdělávání pro uplatnitelnost na trhu práce na Odborné vzdělávání pro uplatnění v praxi i v dalším studiu. (pozn. Tuto kapitolu proto uvádíme již pod upraveným názvem.)
 • V opatření C. 1Nová struktura oborové soustavy středního vzdělávání byla doplněna informace o propojenosti nově koncipovaných oborů vzdělání s profesními kvalifikacemi (RVP s NSK).
 • Došlo k odstranění klíčové aktivity Zavedení profesní maturitní zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou s odborným výcvikem. Případnému zavedení profesní maturitní zkoušky bude předcházet odborné posouzení a společné projednání v rámci Tripartity a vzdělavatelů. 
 • V klíčové aktivitě C.3.1 Elektronizace přihlašování žáků do středního vzdělávání byla doplněna informace o skutečnosti, že do proměny podoby přijímacích zkoušek na SŠ bude promítnuta modernizace vzdělávacího obsahu na úrovni ZŠ, která je plánována v revizi RVP ZV.
 • V klíčové aktivitě C.3.2.2 Podpora jazykového vzdělávání žáků a učitelů ve středních školách a) Zvýšená podpora výuky odborného cizího jazyka bylo doplněno, jakým způsobem bude posílena výuka odborného cizího jazyka – posílením důrazu na mezipředmětové vazby, integrací jazykové přípravy do odborných předmětů nebo posílením výuky odborné terminologie v jazykových předmětech v rámci současné hodinové dotace.
 • Došlo ke sjednocení terminologie navržených standardů, původně tři označení pro standard nahrazeny společným názvem „standard kvality přípravy“.
 • V klíčové aktivitě C.5.1 Kariérové poradenství a vzdělávání byly dle návrhu formulačně upřesněny cíle, které bude sledovat podpora kariérového vzdělávání, poradenství a spolupráce s firmami. 

D. Podpora a rozvoj pedagogů a leaderů škol

 • V kapitole byly provedeny formulační úpravy dle připomínek, např. v názvu opatření D.1 Reforma pregraduální přípravy učitelů a učitelek (doplněno „a učitelek“).
 • V opatření D.2 Posílení role ředitele jako lídra pedagogického procesu byl upřesněn název inovovaného kvalifikačního studia pro ředitele školy – Lídr školy.
 • K připomínce k opatření D.2 Posílení role ředitele jako lídra pedagogického procesu v souvislosti s realizací středního článku podpory uvádíme, že je zahrnuta v kapitole G. Systémová podpora a řízení škol, v opatření G.1 Střední článek podpory.
 • V klíčové aktivitě D.2.1 Vytvoření uceleného systému podpory ředitelů byly doplněny do kompetenčního profilu ředitele manažerské kompetence a bylo upřesněno kritérium Zveřejněný kompetenční profil ředitele školy (upravený Standard studia pro ředitele škol a školských zařízení).
 • Co se týká doplnění tématu formativního hodnocení do DVPP, jednak je vzdělávací nabídka a metodika k formativnímu hodnocení obsažena v kapitole B. Moderní základní vzdělávání pro 21. století, v klíčové aktivitě B.3.1 Podpora formativní zpětné vazby, jednak není výčet témat DVPP taxativní.
 • V klíčové aktivitě D.3.5 Systematická podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo k informaci o webovém rozhraní s nabídkou produktů a služeb v oblasti DVPP doplněno upřesnění, že bude pedagogickým pracovníkům cíleně poskytována nabídka DVPP „tematicky strukturovaná (propojitelná), včetně online vzdělávání“.  A dále byl text rozšířen takto: „V souvislosti se zajištěním kvality nabízených vzdělávacích programů bude zahájena příprava tvorby nástrojů pro hodnocení jejich kvality.“

E. Rovný přístup a efektivní podpora pro všechny žáky bez rozdílu

 • K návrhům na doplnění kapitoly o další opatření „Prodloužení povinné školní docházky“ a „Omezení či zrušení možnosti propadání“ sdělujeme, že k navrženým tématům MŠMT zahájí přípravné analytické kroky a následně proběhne diskuse se všemi relevantními aktéry.
 • K požadavkům na rozšíření cílové skupiny v rámci opatření dané kapitoly na všechny děti/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na doplnění individualizované podpory účasti na volnočasových aktivitách u všech dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezužování pouze na minimalizaci nerovností ve vzdělávání způsobených socioekonomickým statusem rodiny žáků a na podporu vybraných znevýhodněných škol podpořených z Národního plánu obnovy, upřesňujeme:
  • tato kapitola je věnována právě výlučně vyrovnání rozdílů způsobených socioekonomickým statusem rodiny (žáků), na které je potřeba intenzivně pozornost a intervence zaměřit,
  • metodická podpora škol pro vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami (vč. žáků z Ukrajiny, žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (OMJ) a také žákům se zdravotním a jiným znevýhodněním, a to jak v běžných třídách, tak i školách, třídách, studijních skupinách nebo odděleních zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona), je standardně již poskytována ze strany NPI ČR, MŠMT koordinuje specifická a prioritní témata.
 • K návrhu na doplnění o asistenty pedagoga (opatření E.3 Implementace institucionalizace specializovaných pozic) upozorňujeme, že parametrizace asistentů pedagoga probíhá již nyní. V DZ 2023-2027 jsou uvedeny aktivity, jejichž realizace bude zahájena ve 4. čtvrtletí roku 2023 (vzhledem k termínu předložení DZ ke schválení vládou ČR v říjnu 2023). V rámci implementace modelu institucionalizace specializovaných pozic byla doplněna možnost využívání pozice sociálního pedagoga / sociálního pracovníka.

F. Prevence a ústavní výchovná péče

 • K návrhu na doplnění Opatření F.1 Prevence rizikového chování o oblast wellbeingu a duševního zdraví, o podporu funkčního využívání třídnických hodin sdělujeme, že navržená témata jsou zahrnuta v DZ 2023-2027 v části Strategie rozvoje regionálního školství, v kapitole Trendy ve vzdělávání. V doporučení pro školy je uvedeno např. téma wellbeingu zařazovat průřezově napříč obory vzdělávání, podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti wellbeingu, jak jejich, tak žáků, využívat třídnické hodiny k řešení třídního klimatu a k podpoře kvalitních vztahů ve třídě.
 • Klíčová aktivita F.2.1 Rozvoj sítě středisek výchovné péče byla rozšířena o posílení kompetencí pracovníků SVP ve výzkumně ověřených přístupech v práci s dětmi s negativními zkušenostmi v dětství prostřednictvím dalšího vzdělávání.

G. Systémová podpora a řízení škol

 • K připomínce na doplnění textu a kritérií k opatření D.1 Střední článek podpory upřesňujeme, že text vychází z charty projektu, který hodnotící komise výzvy 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání doporučila k financování dne 12. 1. 2023.
 • V opatření G.2 Zefektivnění činnosti škol a školských zařízení byl v návaznosti na připomínku upraven text takto: „Proto je třeba vytvořit podmínky, které umožní ředitelům škol věnovat většinu času činnostem, které mají největší dopad na kvalitu učení dětí a žáků, což je pedagogické vedení školy.“
 • Dle návrhu připomínek byly podrobněji popsány klíčové aktivity G.2.2 Úprava modelu financování regionálního školství tak, aby více podporovalo (motivovalo) spojování ředitelství, a to včetně vzniku svazkových škol, G.2.3 Vytvoření modelu nejmenší efektivní velikosti školy na úrovni jednoho zřizovatele, G.2.4 Převzetí nepedagogických činností zřizovatelem a G.2.5 Rozdělení role ředitele školy.

H. Vzdělávání v celoživotní perspektivě

 • K připomínkám týkajícím se propojování formálního a neformálního vzdělávání, uznávání výsledků neformálního vzdělávání získaného u poskytovatelů neformálního vzdělávání v rámci formálního vzdělávání ve škole (H.1.1 Podpora motivace k cílenému studiu cizích jazyků, H.2.1 Propojení formálního a neformálního vzdělávání) uvádíme, že základním principem a doporučením v rámci RVP je pracovat se získanými znalostmi a dovednostmi žáků z neformálního vzdělávání a na ně ve školách navazovat.
 • K připomínce týkajíce se absence aktivit zaměřených na motivační prvky občanů k dalšímu vzdělávání (opatření H.4 Vytváření podmínek pro další vzdělávání občanů) sdělujeme, že řešení motivace občanů pro účast v aktivitách DV je komplexním problémem, který není možné řešit jen v rámci resortu školství a v rámci DZ 2023-2027. Motivaci k dalšímu učení je resort školství schopen ovlivňovat nejvíce v úrovni počátečního vzdělávání tím, že žáci a studenti budou vzděláváni tak, aby pro ně vzdělávání bylo hodnotou a zájmem, který je pak bude provázet celý život.
 • K návrhu na doplnění klíčové aktivity H.4.1 Vytváření prostředí pro rozvoj a inovaci struktury dalšího vzdělávání o novelizaci zákona č. 179/2006 Sb. a další kritéria (příprava koncepce NSK, příprava mediální kampaně pro propagaci nástroje NSK) podotýkáme, že novela zákona č. 179/2006 Sb. bude v letošním roce 2023 předložena vládě ČR, tedy proběhne v době před schválením DZ 2023-2027 vládou ČR. Další navrhovaná kritéria budou součástí projektu OPZ+.        
 • V klíčové aktivitě H.4.4 Rozvoj a podpora dalšího neprofesního vzdělávání bylo doplněno kritérium tvorba metodických materiálů a zajištění podpory při získávání kvalifikace lektorů, trenérů a tutorů, kteří se budou věnovat výuce funkčních gramotností a klíčových kompetencí.

I. Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení

 • V reakci na připomínky bylo upraveno kritérium týkající se zápisu středisek výchovné péče do rejstříku škol a školských zařízení tak, aby odpovídalo kapitole F. Prevence a náhradní výchovná péče (klíčová aktivita F.3.5).  

K dalším připomínkám sdělujeme:

 • Snížení povoleného meziročního nárůstu kapacit nespádových škol z 1 % na 0,5 %
  • Tento podíl by výrazně omezil možnost vytváření nových kapacit i v oblastech, kde jsou kapacity škol (všech zřizovatelů) naplněné. 
 • Navyšování kapacit nespádových ZŠ, které se často zakládají tam, kde jsou rodiče nespokojeni s kvalitou ZŠ a s přístupem pedagogů, 1 % je velmi omezující parametr v menších obcích
  • Omezení slouží k tomu, aby nedocházelo k překotnému zápisu kapacit nespádových škol. Je potřeba si uvědomit, že žáci nespádových škol mají právo na bezplatné vzdělávání ve spádových školách. Nelze tedy na zajištění dostatečných kapacit spádových škol rezignovat.
 • Doplnění řešení situace zápisu dalšího místa poskytovaného vzdělávání mimo kraj, v němž má škola sídlo
  • Podle § 23 odst. 2 školského zákona musí dát k tomu MŠMT souhlas, není třeba upravovat v DZ. Při žádosti o udělení výjimky dle § 23 školského zákona MŠMT rozhoduje na základě stanovisek obou zainteresovaných krajů, bez jejich společného souhlasu výjimku většinou neudělí.
 • Návaznost střední školy na již existující ZŠ
  • V případě zápisu středních škol do rejstříku není návaznost na ZŠ legislativní podmínkou, ani se nijak v procesu zápisu jako podmínka neobjevuje. Vznik takové nové střední školy musí procházet běžným rejstříkovým řízením.
 • Zápisy nových ZŠ, SŠ a nových oborů vzdělání, konkrétně se jedná o nález NSS z prosince 2022, které vylučuje použití kritéria naplněnosti a dostupnosti stávajících kapacit
  • Žádosti o zápis do školského rejstříku jsou posuzovány dle kritérií stanovených školským zákonem, např. materiálového a personálního zabezpečení a dále viz školský zákon;
  • u zápisů SŠ jde o obory vzdělání orientované na trh práce a pro zápis školy a oborů vzdělání je žádost posuzována dle školského zákona a také z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce (resp. pro další studium);
  • zápisy čtyřletých všeobecně vzdělávacích oborů vzdělání, tedy 4letá gymnázia a lycea, nemají v DZ omezení a je tedy v kompetenci kraje, zda vznik takové školy doporučí;
  • kraje a další zřizovatelé SŠ nejsou v navyšování kapacit všeobecně vzdělávacího proudu omezováni.

PDF Souhrnné vypořádání k DZ ČR 2023-2027


Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross Skip to content