Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z NPO komponenty 3.2 – část 3.2.4 Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 3.2 adaptace kapacity a zaměření školních programů – část 3.2.4 investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť. Cílem výzvy je dostavba objektů v rámci stávajících areálů Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Oprávněny jsou žádat veřejné vysoké školy. Žádosti je možno podávat od 15. 07. 2022 do 31. 03. 2024. Více viz následující informace k výzvě či celá výzva ke stažení na konci této stránky.O výzvě

Cílem výzvy je dostavba objektů v rámci stávajících areálů Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity.

  • MEPHARED 2 – sloučení akademických pracovišť Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
  • Biocentrum – prostory pro lékařské a biomedicínské studium, jakož i studium přírodních věd v kampusu Albertov Univerzity Karlovy v Praze.
  • Biopharma Hub – nové zařízení Masarykovy univerzity v Brně pro farmaceutické a biomedicínské studium.

Celková finanční alokace na výzvu: 8 924 529 018 Kč z toho:

Více informací o jednotlivých stavbách naleznete pod komponentou 3.2.4.


Termíny podání žádosti

  • počátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace v IS-NPO: 15. 07. 2022             
  • konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 03. 2024

Oprávněný žadatel o dotaci 

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále také „VVŠ“, „žadatel“ nebo „příjemce dotace“).


Dokumenty ke stažení:

Přílohy výzvy

Přílohy Žádosti o poskytnutí dotace:

  1. Základní údaje o VVŠ
  2. Bilance potřeb a zdrojů financování projektu
  3. Čestné prohlášení k použití dotace 
  4. Čestné prohlášení žadatele o závazku „významně nepoškozovat“ („do no significant harm“)
  5. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů

Poznámka k úpravě přílohy č. 1 výzvy - Určení způsobilosti výdajů

 V textu přílohy č. 1 Určení způsobilosti výdajů byla odstraněna nesrovnalost.

Text poznámky pod čarou č. 4 na str. 2 dole:

Před vydáním rozhodnutí může být uzavřena smlouva s dodavatelem/dodavateli při dodržení podmínky časové způsobilosti výdajů, tj. že do doby vydání rozhodnutí nebo do data zahájení fyzické realizace projektu, jsou způsobilé pouze výdaje na přípravu projektu a stavební práce mohou být zahájeny (rozumí se první záznam ve stavebním deníku) až po vydání rozhodnutí.“

byl nahrazen textem:

Před vydáním rozhodnutí může být uzavřena smlouva s dodavatelem/dodavateli při dodržení podmínky časové způsobilosti výdajů.“

Odůvodnění:

Poznámka odkazuje na první odrážku na téže straně (čl. 1. 1 Časová způsobilost výdaje):

„Z časového hlediska jsou náklady způsobilé, pokud vznikly v průběhu realizace Investice, přičemž doba realizace Investice je přesně definována v rozhodnutí. Za způsobilé lze považovat také výdaje, které realizaci Investice předcházejí a jsou pro realizaci Investice nezbytné4 (např. výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace apod.).“

Zároveň dle podmínky uvedené v čl. 7.1 výzvy bodu 6 (str. 16): Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno po ukončení zadávacích řízení na generální zhotovitele staveb všech tří jmenovitě určených projektů v rámci obou Investic. Ukončením zadávacího řízení se rozumí nabytí účinnosti smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Což předpokládá, že některé stavby již budou zahájeny a uskutečněné výdaje budou uznány jako způsobilé.

Daná změna nemá žádný dopad do práv a povinností potenciálních žadatelů, jelikož šlo o „pouhou“ nezávaznou poznámku pod čarou, přičemž závazná podmínka je v zamýšleném smyslu správně uvedena přímo v textu výzvy (v jejích přílohách) a následně bude uvedena v rozhodnutí, tedy touto změnou došlo ke sjednocení textu.

Upravená příloha byla aktualizována dne 13. 7. 2022.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
Skip to content