ČŠI vydala Výroční zprávu: Kvalita vzdělávání v České republice za školní rok 2020/2021

V souladu s § 174 odst. 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2020/2021, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.Obsah výroční zprávy

 1. Přehled inspekční činnosti ve školním roce 2020/2021 (str. 10),
 2. Předškolní vzdělávání (str. 12),
 3. Základní vzdělávání (str. 58),
 4. Střední vzdělávání (str. 94),
 5. Základní umělecké vzdělávání (str. 124),
 6. Zařízení pro výkon ústavní nebo chranné výchovy (str. 132),
 7. Školská poradenská zařízení (str. 146),
 8. Systémový projekt Komplexní systém hodnocení (str. 166),
 9. Mezinárodní aktivity a mezinárodní spolupráce (str. 170),
 10. Školní úrazovat (str. 186),
 11. Kontrolní činnost v zařízeních školnho stravování (str. 190),
 12. Tabulková část (str. 196)

Další přílohy, tématické zprávy, sekundární analýzy a zjistění ze sekundárních analýz.

Více viz samotná Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2020/2021.


Úvodní slovo ústředního školního inspektora

Celý školní rok 2020/2021 byl velmi významně poznamenán opatřeními navázanými na řešení pandemie nemoci covid-19. Ta se silně dotkla také škol a školských zařízení, školy musely po většinu roku vyučovat distančně a školská zařízení vykonávala pouze omezený provoz. Zvláštním případem byly mateřské školy, které i v náročném pandemickém období vzdělávaly v prezenčním režimu, a byly tak spolu se zdravotníky a dalšími vybranými profesemi v té pověstné první linii.

Po celý školní rok se Česká školní inspekce systematicky věnovala zejména sledování a vyhodnocování realizace distančního vzdělávání a realizovala řadu činností směřujících k podpoře škol. Hlavním cílem každé aktivity České školní inspekce v tomto náročném období bylo především vysledovat pozitivní a inspirativní přístupy škol v různých problematikách souvisejících s distanční výukou, v případě potřeby školám metodicky pomáhat, diskutovat s nimi vhodné cesty k poskytování udržitelného distančního vzdělávání a také připravovat náměty a doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro nastavení využitelné centrální podpory směrem ke školám.

Již v prvních měsících školního roku nabídla Česká školní inspekce všem školám možnost konzultací v tématech souvisejících s distančním vzděláváním s cílem pomoci jim řešit obtíže, s nimiž se v rámci distančního vzdělávání setkávaly. O tyto metodické konzultace projevily zájem stovky škol, se kterými Česká školní inspekce na základě dohody a přání ředitele školy telefonicky, prostřednictvím videohovorů nebo i formou prezenčních návštěv diskutovala otázky související zejména s přípravou a organizací distančního vzdělávání, se zaměřením distanční výuky a s formami distančního vzdělávání, s obsahovými prioritami distanční výuky, s distančním vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s hodnocením a poskytováním zpětné vazby či komunikací s žáky a jejich rodiči.

Vedle toho Česká školní inspekce nabídla žákům připravujícím se na přijímací zkoušky na střední školy a na maturitu podporu formou pořízení elektronické verze testů, které byly v minulých letech při přijímacích zkouškách a maturitních zkouškách použity, do inspekčního systému elektronického testování InspIS SET, který v režimu tzv. domácího vzdělávání mohli žáci zdarma a komfortně využívat. Počty stažených a vyhodnocených testů se pohybovaly v řádu mnoha desítek tisíc, což svědčí o tom, že tuto formu podpory žáci přivítali. Současně Česká školní inspekce do testovací aplikace pořídila také mnoho testů v rámci realizace vzdělávacího programu UčíTelka, který byl zejména v předcházejícím školním roce při vzdělávání na dálku zásadní pomocí.

Smyslem práce České školní inspekce je poskytovat jak školám a školským zařízením, tak i státu a všem dalším aktérům vstupujícím z různých pozic do počátečního vzdělávání, komplexní, obsahově bohatou a kvalitativně silnou zpětnou vazbu o kvalitě a efektivitě vzdělávání a současně i nabízet konkrétní náměty a doporučení směřující k průběžnému zvyšování kvality vzdělávání.

Rovněž za školní rok 2020/2021 nabízíme velké množství důležitých zjištění, závěrů a doporučení, s nimiž je možné při poskytování jedné z nejdůležitějších veřejných služeb, kterou vzdělávání nepochybně je, pracovat.


Přehled inspekční činnosti ve školním roce 2020/2021


Přílohy aktuality


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content