Komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

edu.cz > Národní plán obnovy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy > Komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) se komponenta soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení školzaložení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Globálním cílem komponenty je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP).


Mezi konkrétní cíle komponenty patří:

  1. Revidovat kurikulum, podpořit IT vzdělávání a smysluplné zapojování digitálních technologií do výuky
  2. Implementace revidovaného kurikula a rámce DigCompEdu
  3. Prevence digitální propasti a zvýšení úrovně digitalizace škol

Celkový nárok z Národního plánu obnovy na Komponentu je 4 857 mil. Kč (bez DPH).

Celkové náklady na implementaci Komponenty se odhadují na 5 809 mil. Kč (s DPH).


Skip to content