CzechELib: Národní centrum pro elektronické informační zdroje

Základní informace o projektuCíle projektuKlíčové aktivity projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:1. 1. 2017
Ukončení projektu:31. 12. 2022
Registrační číslo projektu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542
Příjemce dotace:Národní technická knihovna (NTK)
Výše dotace:1 100 843 533,75 Kč
Zdroj financování:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Misí projektu CzechELib je vytvořit pro členské instituce kvalitnější podmínky pro přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ), zvýšit výkonnost oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zároveň se zařadit po bok ostatních vyspělých zemí, které podobná národní licenční centra úspěšně provozují.
 • Cílem projektu je vytvořit a zprovoznit národní centrum CzechELib, které bude efektivně zajišťovat centrální nákup klíčových EIZ pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR, tyto zdroje bude spravovat a jejich reálné využívání cílovou skupinou bude statisticky vyhodnocovat. Díky centralizaci know-how, vyjednávání, nákupu a správy zdrojů dojde postupně k výraznému snížení administrativní zátěže pro členské instituce a bude vytvořena silnější vyjednávací pozice vůči dodavatelům EIZ.

KA1 – Řízení projektu Cílem této povinné aktivity je zajistit všechny procesy a činnosti související s vedením a administrativou projektu v jeho realizační fázi a řízením jeho odborných i administrativních činností v souladu s projektovou žádostí a podmínkami poskytnutí podpory OP VVV dle metody PRINCE2 ®.

KA2 – Vytvoření, provozování a evaluace CzechELib Cílem této aktivity je vytvořit organizační, personální, finanční a právní podmínky pro vznik Národního licenčního centra CzechELib jako organizační jednotky při NTK a zajištění jeho činnosti jak po dobu realizace projektu, tak také následně ve fázi udržitelnosti i po ní, kdy už nebude hrazena z prostředků projektu. V rámci této aktivity bude provedena nejprve detailní analýza vzniku, fungování a zajišťování jednotlivých činností centra CzechELib tak, jak jsou definovány v projektu. Výsledkem bude konkrétní postup pro vytvoření centra podle současné koncepce a ve stávajících podmínkách, jeho fungování v průběhu realizace projektu (hrazené z projektu OP VVV), v období udržitelnosti i po něm (hrazené následně ze státního rozpočtu). Následně bude centrum podle vytvořeného postupu zřízeno, a to jako organizační jednotka v rámci NTK, což si vyžádá změny ve stávajících interních předpisech NTK. V průběhu realizace projektu bude činnost centra jako celku průběžně sledována a vyhodnocována. V návaznosti na případné zjištěné nedostatky či bariéry budou v průběhu prováděny nezbytné změny k jejich odstranění. Zároveň klíčová aktivita zajišťuje koordinaci vedení odborné části projektu, podílí se na prezentaci popisu realizace projektu a jeho výstupů na tuzemských a zahraničních akcích.

KA3 – Nastavení pravidel systému, výběrová řízení na zajištění licencí pro EIZ a evaluace Cílem této aktivity je především vytvoření pravidel a metodik pro výběr EIZ, rozdělování podpory (ať jde o prostředky programu OP VVV v prvních třech letech projektu, tj. 2018 až 2020, či následně o prostředky státního rozpočtu z kapitoly VaVaI v posledních dvou letech projektu, tj. 2021 až 2022 i v období udržitelnosti, tj. 2023–2027 i po ní) a rámcových podmínek pro vyjednávání licenčních smluv a komunikaci s poskytovateli EIZ. Následně pak zjištění zájmu o jednotlivé EIZ ze strany institucí, získání předběžných cenových nabídek od vydavatelů a exkluzivních dodavatelů, posouzení jejich přijatelnosti jednotlivými institucemi při stanovené výši spolufinancování, realizaci zajištění a zpřístupnění EIZ formou veřejných zakázek a sjednání příslušných smluv. CzechELib bude sjednávat veřejné zakázky ve prospěch účastnických institucí v roli centrálního zadavatele na základě Smlouvy o centralizovaném zadávání uzavřené se všemi účastnickými institucemi. Na základě zkušenosti z dosavadních aktivit pro zajišťování EIZ připraví CzechELib ve spolupráci s Odbornou radou a poskytovateli EIZ seznam navrhovaných EIZ s odhadovanou cenou pro následující vyjednávací období, tj. na celou dobu trvání projektu s možností dřívějšího ukončení z důvodů na obou stranách. Účastnické instituce CzechELib vyjádří svůj zájem o EIZ z výše uvedeného seznamu, případně mohou doplnit i EIZ další, včetně odhadu ceny. CzechELib pak seznam společně s Odbornou radou vyhodnotí a dle Metodiky výběru EIZ rozhodne o EIZ, ke kterým bude zajišťovat přístup. Posléze účastnické instituce potvrdí definitivní závazný zájem a ten stvrdí podpisem Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ. CzechELib formou veřejné zakázky sjedná smluvní zajištění EIZ. Smlouvy poskytovatelů EIZ se řídí teritoriálně právem působiště vydavatele/exkluzivního dodavatele a jsou vesměs v angličtině. Úkolem CzechELib je vedle sjednání ceny a jejího případného meziročního růstu ještě sjednání dalších parametrů smlouvy, jimiž jsou zejména: kontrola vzdáleného přístupu prostřednictvím proxy, dostupnost pro „walk-in-users“, trvalá dostupnost EIZ a další. Podmínkou smlouvy s poskytovatelem EIZ je každoroční úhrada přístupu splatná v roce užití EIZ. CzechELib uzavře s každou účastnickou institucí Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s odkazem na zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), která zavazuje CzechELib ke zpřístupňování EIZ uvedených ve smlouvě a uživatele k dodržování pravidel chování uživatelů CzechELib.

KA4 – Administrace a správa provozu systému přístupu k EIZ a jeho evaluace Cílem této aktivity je zajistit administraci a správu „konsorcií“ pro tematické skupiny pořízených EIZ, včetně zajištění přístupu, podpory uživatelů a hodnocení využívání a přínosů a jednotlivých EIZ. V rámci klíčové aktivity je zřízena Odborná rada projektu, jež je poradním orgánem v poskytování odborných názorů a stanovisek členských institucí konsorcií CzechELib zejména v otázkách výběru, zajištění, zpřístupnění a správy EIZ, ve směřování a budování fondu EIZ pro komunitu VaVaI a doporučení týkajících se sjednávání transformačních smluv a dalších nástrojů pro podporu publikování v režimu Open Access. Součástí aktivity je monitorování využívání EIZ.

KA5 – Technologické zajištění správy centra Cílem aktivity je – s využitím know-how ze současných fragmentárních, roztříštěných a vesměs velmi jednoduchých a omezených lokálních systémů – vytvořit nový komplexní spolehlivý informační systém. Pro pořizování a správu EIZ budou navrženy a vyvinuty nové softwarové systémy nezbytné pro efektivní správu matice rozsáhlého portfolia EIZ na jedné straně a velkého počtu uživatelů na straně druhé. Smyslem vývoje těchto softwarových systémů je rovněž zvýšení uživatelského komfortu.

KA6 – Publicita projektu, propagace EIZ a podpora uživatelů CzechELib Cílem aktivity je navrhnout, vyvinout a následně spravovat webové stránky projektu pro poskytování informací a pro uživatelskou podporu. Stránky budou přinášet informace o národních i mezinárodních aktivitách, o činnostech centra CzechELib při správě portfolia EIZ a dalších aktivitách. Díky nově vyvinutým softwarovým systémům budou nabízet funkcionalitu s přidanou hodnotou řady nových funkcí pro uživatelskou podporu. Budou rovněž sloužit k propagaci a poskytování informací o projektu CzechELib a jeho výsledcích. Pro webové stránky, veškeré tiskoviny, prezentace a propagaci projektu bude vytvořen jednotný grafický styl respektující požadavky OP VVV. V rámci aktivity budou organizovány odborná setkání a prezentace, zahraniční pracovní cesty apod.

KA7 – Závěrečná evaluace a doporučení Cílem této aktivity bude všestranné vyhodnocení fungování centra CzechELib a budou navržena doporučení pro jeho další činnost jako organické součásti NTK. Ukáže-li se to jako vhodné, bude navržena sada doporučení k úpravě stávajících podmínek a koncepce centra tak, aby bylo možné jeho fungování maximálně zefektivnit. Zhodnoceno bude jak fungování procesů CzechELib uvnitř NTK, tak jeho spolupráce s uživateli i případná úprava vztahu NTK (právní uspořádání, financování, aj.) vůči zřizovateli.

Právní 

 • Smlouva o centralizovaném zadávání
 • Smlouva o zajištění a zpřístupnění EIZ
 • Standardní licenční smlouva
 • Návrh změny právního postavení NTK nebo jiného řešení potřebného pro zajištění právně korektní schopnosti udržet platovou úroveň pracovníků CzechELib po skončení jejich financování z prostředků projektu

 Organizační 

 • Seznam účastnických a členských institucí
 • Seznam podpořených EIZ
 • Metodika pro výběr EIZ
 • Metodika (tj. transparentní způsob) stanovení výše kofinancování pro citační databáze a analytické nástroje a pro všechny ostatní druhy EIZ
 • Metodika vyjednávání licencí
 • Metodika vyhodnocování uživatelských statistik (efektivnosti využití EIZ)
 • Metodika reportingu: Průběžné roční zprávy o využívanosti EIZ a její efektivitě

Technické 

Užitečné odkazy:

Další informace na webu projektu

https://www.czechelib.cz/cs/

Elektronické informační zdroje (EIZ)

Elektronické informační zdroje (dále jen EIZ) je souhrnný název pro elektronické časopisy, elektronické knihy a speciální databáze. Jejich vydavatelé nabízejí licence na přístup k desítkám až tisícům titulů časopisů, většinou formou kolekcí, k jednotkám až stovkám elektronických knih či speciálních databází. Tyto EIZ tematicky pokrývají celou oblast vědeckého zkoumání od teologie přes medicínu až po jadernou fyziku. Během let podpory pořizování se nabídka EIZ v České republice velmi dobře stabilizovala, i když se samozřejmě stále objevují nové tituly i nové vědní obory.

CzechELib prostřednictvím NTK v současné době zajišťuje nebo vede jednání o zajištění a zpřístupnění následujících EIZ: https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content