MiZk: Mistrovská zkouška systém

Základní informace o projektuCíle projektuKlíčové aktivity projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:1. 11. 2017
Ukončení projektu:30. 6. 2022
Registrační číslo projektu:CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0004431
Příjemce dotace:Národní pedagogický institut ČR
Výše dotace:109 573 587 Kč
Zdroj financování:Operační program Zaměstnanost

Cílem projektu je vytvoření systému mistrovské zkoušky v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství v jednotlivých oborech a přispět tak ke zlepšení kvality systému dalšího vzdělávání v oblasti řemesel i k zavádění prvků kvality do samotného vzdělávacího procesu.

 • MOŽNOST PROFESNÍHO ROZVOJE ŘEMESLNÍKŮ VE SVÉM OBORU - zatímco maturant se může ve svém oboru rozvíjet na VOŠ, bakalář v magisterském studiu, magistr v doktorandském studiu, řemeslník dosud takovou možnost nemá (nástavbové studium už nerozvíjí řemeslné dovednosti). Mistrovská zkouška mu nabízí nový cíl, završení jeho profesního vzdělávání, zařazení do kvalifikační úrovně EQF 5.
 • OCHRANA SPOTŘEBITELE - umožnit zákazníkovi vybrat si odborníka, který mu bude schopen garantovat nejvyšší kvalitu práce, realizovat nejnáročnější práce a poskytnout mu služby "na klíč".
 • ZPRŮHLEDNĚNÍ TRHU - KONKURENČNÍ VÝHODA KVALITNÍ SLUŽBY - účinnou propagací zvyšovat povědomí zákazníků (včetně vyhlašovatelů výběrových řízení a veřejných zakázek) o kvalitě služeb mistrů.
 • EVROPSKÁ KOMPATIBILITA A UZNATELNOST. Mistrovská kvalifikace musí být kompatibilní v rámci EU s přihlédnutím k národním specifikám a tradicím a zvýší tak držitelům mistrovské zkoušky šanci uplatnit se v zahraničí (standard složené mistrovské zkoušky bude přílohou k Europassu, bude definováno propojení mistrovských kvalifikací na Evropský rámec kvalifikací (EQF)).
 • PRESTIŽ ŘEMESEL - Zvýšit celkovou "laťku" kvality řemeslné práce, tím výšit prestiž řemesel ve společenském vnímání a tím i zájem mládeže (a rodičů) o vzdělávání v řemeslných oborech.

KA 1 Tvorba systémových základů, pravidel a metodik mistrovské zkoušky – V této klíčové aktivitě budou vytvářeny, vyhodnocovány a revidovány metodické materiály pro tvorbu standardů mistrovských kvalifikací, pro tvorbu zadání a pro průběh mistrovských zkoušek, pro tvorbu osnov a pro realizaci vzdělávacích programů pro zájemce o získání mistrovské kvalifikace. V rámci aktivity bude probíhat analýza funkčních modelů mistrovských zkoušek v zahraničních zemích. Tato analýza bude sloužit jako podklad pro návrh systému mistrovské zkoušky v České republice. Nedílnou součástí pro navržení a tvorbu systému bude vzájemná komparace jednotlivých zahraničních modelů v porovnání s českými podmínkami a prostředním. Součástí aktivity bude také analýza možných způsobů propojení mistrovských kvalifikací s terciárním vzděláváním. V rámci této aktivity bude řešeno i nastavení modelu vztahů mezi školami a profesními cechy a svazy za účelem realizace vzdělávání a zkoušek mistrovských kvalifikací, včetně postupů vytváření středisek pro přípravu a zkoušky mistrů, nastavení postupů při sestavování a přípravě zkušebních komisí a nastavení postupů při výběru a přípravě lektorů.

KA 2 Tvorba a revize kvalifikačních a hodnotících standardů a zadání – V této klíčové aktivitě budou zpracovány kvalifikační a hodnotící standardy pro relevantní mistrovské kvalifikace (minimálně 45). Tyto standardy budou zpracovávat pracovní skupiny odborníků z praxe, vybraných a doporučených pro příslušné mistrovské kvalifikace sektorovými radami a v nich zastoupenými příslušnými profesními a zaměstnavatelskými svazy, cechy a asociacemi.

KA 3 Tvorba osnov vzdělávacích programů a učebních textů – V návaznosti na každý hodnotící standard a obsahové rámce zadání bude pro každou z minimálně 45 mistrovských kvalifikaci probíhat tvorba osnov vzdělávacího programu a tvorba učebních textů. Vzdělávací program a učební text bude vytvořený i pro společnou část mistrovské zkoušky.

KA 4 Řízení, ekonomika a administrativa projektu – Tato klíčová aktivita se bude soustřeďovat na transparentní řízení a administraci projektu.

 • Metodika pro tvorbu standardů mistrovských kvalifikací
 • Metodika pro tvorbu společné části zadání a rámce odborné části zadání
 • Metodika pro tvorbu osnov vzdělávacích programů a učebních textů
 • Model vztahů mezi školami a profesními cechy a svazy za účelem realizace vzdělávání a zkoušek mistrovských kvalifikací
 • Postup pro sestavování a přípravy zkušebních komisí - postup pro výběr a přípravu lektorů
 • Kvalifikační a hodnotící standardy pro 45 mistrovských kvalifikací (z toho 40 nových, 5 inovovaných)
 • Obsahové rámce zadání zkoušek pro odbornou část 45 mistrovských kvalifikací
 • Osnovy vzdělávacích programů pro 45 mistrovských kvalifikací
 • Učební texty pro 45 mistrovských kvalifikací
 • Zadání pro společnou část mistrovské zkoušky

Užitečné odkazy:

Další informace o projektu

http://www.nuv.cz/projekty/mizk

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content