MOV: Modernizace odborného vzdělávání

Základní informace o projektuCíle projektuKlíčové aktivity projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:1. 5. 2017
Ukončení projektu:30. 4. 2020 (již ukončen)
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_020/0004176
Příjemce dotace:Národní pedagogický institut ČR
Výše dotace:96 964 737 
Zdroj financování:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Obecným cílem projektu bylo podporovat a rozvíjet kvalitu středního odborného vzdělávání tak, aby byla významně podpořena uplatnitelnost absolventů na trhu práce a schopnost celoživotního vzdělávání.
 • Modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání v oblasti všeobecně vzdělávací na úrovni škol tak, aby byly podpořeny zejména klíčové a odborné kompetence absolventů požadované zaměstnavateli pro uplatnění na trhu práce a celoživotní učení.
 • Provázat kvalifikační strukturu Národní soustavy kvalifikací s počátečním odborným vzděláváním.
 • Rozšiřovat a zefektivnit možnosti realizace odborného výcviku a odborné praxe žáků středních odborných škol ve spolupráci se zaměstnavateli s důrazem na zajištění kvality a budování osobního portfolia žáků.
 • Vytvořit nové komponenty stávajícího informačního systému UNIV 3 pro tvorbu a inovaci školních vzdělávacích programů, přípravu souvisejících metodických a výukových materiálů, jejich sdílení a zveřejňování.
 • Zajistit využití modelových sestav komplexních úloh příkladů dobré praxe ve vybraném vzorku inovací školních vzdělávacích programů v určených kategoriích středního odborného vzdělání.

Klíčové aktivity projektu

KA 1 Řízení projektu – Na základě stanovených cílů bude detailně rozpracován postup a přesný harmonogram realizace KA a výstupů, včetně nastavení kontrolních mechanismů, zajištění komunikačních toků a zajištění průběžné kontroly finančního čerpání. Bude průběžně probíhat řízení a vyhodnocování rizik včetně jejich eliminace.

KA 2 Modernizace všeobecně vzdělávací složky a integrace klíčových kompetencí ve školních vzdělávacích programech – Ve spolupráci se školami a ve vazbě na kurikulární dokumenty na národní úrovni (RVP) bude zpracována koncepce a celkové pojetí modernizace všeobecně vzdělávací složky a integrace klíčových kompetencí v ŠVP.

KA 3 Modernizace základů odborného vzdělávání ve školních vzdělávacích programech – Ve spolupráci se školami a ve vazbě na kurikulární dokumenty na národní úrovni bude zpracováno celkové pojetí společného odborného základu využitelného ve ŠVP příbuzných oborů; rozpracování výsledků učení odborného základu včetně klíčových a odborných kompetencí vycházejících z RVP zvolených oborů a kategorií dosaženého vzdělání pro modelové sestavy modulů a komplexních úloh (vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe).

KA 4 Začlenění kvalifikací Národní soustavy kvalifikací do školních vzdělávacích programů – Kvalifikační požadavky trhu práce budou do počátečního odborného vzdělávání transformovány na základě platných kvalifikací (profesních / úplných profesních) provázáním s kvalifikační strukturou NSK.

KA 5 Rozšiřování možností realizace praktického vyučování (odborného výcviku a odborné praxe) a zajišťování jeho kvality ve spolupráci se zaměstnavateli – Realizace praktického vyučování ve spolupráci se zaměstnavateli navazuje na požadavky a výstupy formulované v projektu POSPOLU. Součástí bude podpora kvality formou hodnocení spolupráce zúčastněných stran.

KA 6 Rozšíření stávajícího informačního systému UNIV 3 o nové komponenty pro tvorbu metodických a výukových materiálů, pro tvorbu a inovaci ŠVP, jejich sdílení a zveřejňování – Stávající informační systém UNIV 3 bude rozšířen o nové komponenty.

KA 7 Využití modelových sestav modulů a komplexních úloh (vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe) do vzorku ŠVP ve všech kategoriích středního odborného vzdělávání (E, H, L0, M) ve školách – Nově koncipované obory vzdělání budou mít dopad do struktury soustavy oborů vzdělání. Školy budou k jejich využívání moci přistupovat postupně. Projektové řešení podporuje jejich zavedení v praxi.

KA 8 Spolupráce s dalšími projekty – spolupráce s ostatními IPs a jednání odborného panelu

KA 9 Evaluace projektu – průběžný monitoring a hodnocení výstupů projektu

 • Koncepce pojetí odborného vzdělávání a přípravy (1. část všeobecně vzdělávací složka)
 • Modelové sestavy modulů a komplexních úloh (vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe): 20 modelových sestav komplexních úloh (vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe) a 4 modelové sestavy modulů
 • Koncepce pojetí odborného vzdělávání a přípravy (2. část odborná vzdělávací složka)
 • Modelové sestavy modulů a komplexních úloh (vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe): 25 modelových sestav komplexních úloh (vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe) a 12 modelových sestav modulů pro vzdělávací složku společného odborného základu
 • Koncepce pojetí odborného vzdělávání a přípravy (3. část odborná vzdělávací složka pro začlenění kvalifikací NSK)
 • Modelové sestavy modulů a komplexních úloh (vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe): 25 modelových sestav komplexních úloh a 12 modelových sestav modulů
 • Informační semináře pro cílovou skupinu
 • 1 metodika koncipování ŠVP s využitím kvalifikací NSK, včetně zohlednění v obsahu závěrečné zkoušky
 • 2 teoreticko-praktické moduly
 • 1 návrh vzorových nástrojů pro hodnocení žáků na základě osobních portfolií žáků
 • 1 rozšířený informační systém pro tvorbu metodických a výukových materiálů a úpravu ŠVP
 • 65 optimalizovaných ŠVP

Užitečné odkazy:

Další informace o projektu

https://mov.nuv.cz/

Metodická podpora pro školy

http://www.imetodika.cz/ – metodický portál
www.projektmov.cz – informační systém využitelné moduly, komplexní úlohy a také nástroje pro navrhování modulů škole na míru

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content