Výroční konference Strategie 2030+ ukázala, jak se modernizuje české školství

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 MŠMT uspořádalo výroční konferenci k ročnímu fungování Strategie 2030+. Tvorba tohoto klíčového dokumentu pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky trvala bezmála dva roky a 19. října 2020 byla schválena českou vládou. Na on-line výroční konferenci a panelové diskuzi s odbornou veřejností se uskutečnila debata k prvnímu roku realizace opatření vedoucích k modernizaci školství.Konferenci zahájil ministr školství Robert Plaga a dále prof. Arnošt Veselý, který připravoval spolu s dalšími 7 kolegy z řad expertů vstupní teze pro přípravu Strategie. Ten ocenil otevřenější komunikaci ministerstva a vyzdvihl i to, že je Strategie 2030+ přijímána pozitivně u pedagogické veřejnosti, což je jedním z předpokladů jejího naplňování. "Pro to, aby cíle Strategie 2030+ nezůstaly jen na papíře, děláme na MŠMT maximum," potvrdil ve svém úvodním projevu ministr Robert Plaga. I přes pandemii Covid-19 se resortu školství podařilo řešit systémové změny, které naše školy posouvají dál.

VIDEO ZÁZNAM CELÉ KONFERENCE


V rámci odborných bloků bylo představeno 6 cílů, kterých se aktuální kroky MŠMT týkají. Jde především o podporu a řízení škol, revizi obsahů vzdělávání a podporu pedagogů. Dále také o inovaci oborové středoškolské soustavy, snižování nerovností ve vzdělávání a podporu předškolní docházky u dětí. Závěr konference byl pak věnován rezortním výzkumům a také sledování pokroku celé vzdělávací soustavy, aby bylo možné aktivně vzdělávací politiky realizovat na základě dat.


  • U podpory škol MŠMT představilo tzv. střední článek podpory škol a zřizovatelů, který má za cíl pomoci v regionech s otázkami řízení škol. Ten je velmi dobře přijímán a MŠMT dále hledá cesty, jak vedení škol v rámci oblasti nepedagogické zátěže pomoci. V rámci aktivit pro snižování zátěže ministerstvo zavedlo systém pro lepší informovanost škol. Kromě webového portálu EDU.cz jsou připravovány přehledné a krátké manuály a vzory na aktuální témata. Připravuje se propojování školních informačních systémů, aby docházelo k vzájemnému přebírání informací a snížily se aktivity, které se dnes na školách dublují. U financování došlo také k progresu – nastal cílený útlum administrativně náročných programů (rozvojových programů) a došlo k zjednodušení formy zajištění podmínek a prostředků k pedagogické intervenci. 

  • Revize rámcových vzdělávacích programů základních škol je téma, které aktuálně v oblasti školství v Česku rezonuje nejvíce. V lednu 2021 ministerstvo přestavilo úpravu, která do škol zavedla nově informatické myšlení a obor informatiky a podle které již některé školy začaly učit. Nově se také schází expertní pracovní skupina, která reaguje na potřebu revize obsahů dalších předmětů – tedy aby se děti učily znalosti pro úspěšný život, získávaly tzv. klíčové kompetence, aby se učivo provzdušnilo a bylo možné ho více procvičovat. V první etapě revizí, která právě probíhá, budou vytvořeny Hlavní cíle revize RVP ZV pod patronací expertní skupiny, na kterou navážou odborné práce týmů Národního pedagogického institutu.

  • Na předchozí témata navázal blok věnovaný přípravě a vzdělávání pedagogů. Jde o zcela zásadní bod, neboť na kvalitních učitelích a ředitelích škol závisí i kvalita škol, a tedy i úspěch žáků a studentů. V rámci velké revize RVP chápe MŠMT jako klíčovou práci s učiteli a řediteli škol. Zahájilo proto přípravu nového vzdělávání ředitelů jako pedagogických lídrů na NPI a ve spolupráci s organizací Ředitel naživo. Nový program by měl začít fungovat od školního roku 2022/2023. Byl tak zahájen proces zaměřený na reformu pregraduální přípravy učitelů s cílem nastavit podmínky pro zlepšování kvality přípravného vzdělávání a úzkého propojení studia s praxí.

  • V odpoledních blocích proběhla diskuze nad uplatnitelností absolventů škol v ČR. Dalšími tématy byla například potřeba zaměřit vzdělávání na posílení gramotností, flexibilita učebních oborů, změna podoby maturitní zkoušky či příprava studentů k celoživotnímu učení.

  • Téma snižování nerovností bylo propojeno s tématem podpory předškolního vzdělávání. Národní i mezinárodní výzkumy totiž hovoří o tom, že vstup 3-4letých dětí do mateřských škol výrazným způsobem zvyšuje jejich budoucí úspěch ve škole i v dalším životě. MŠMT v tomto směru spolupracuje jak s ministerstvem práce a sociálních věcí, tak s jednotlivými kraji a neziskovým sektorem z konkrétních oblastí, aby zacílilo své programy na práci s nejpotřebnějšími lokalitami a rodinami, došlo k propojení pomoci, a tím i k větší účinnosti opatření.

  • V závěru konference se uskutečnila diskuze o výzkumech, které vytvoří silné zázemí pro kvalifikované kroky resortu do budoucna a zároveň zajistí kvalitní data-sety umožňující následné sekundární zpracování. Ministerstvo hned v počátku realizace Strategie 2030+ významně zintenzivnilo podporu resortního výzkumu a také úzkou spolupráci s akademickou obcí. Z programu BETA2, který administruje Technologická agentura České republiky, připravuje např. analýzu příčin nenastoupení dětí do předškolního vzdělávání, jejíž výsledky užije pro návrh cílených opatření eliminujících absenci předškolní docházky u dětí, které často pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dále probíhají výzkumy zaměřené na podrobné zmapování administrativních činností základních škol a další oblasti.

Program konference

Úvodní část

ČasTéma
9:00Zahájení
9:10-9:30Ing. Robert Plaga, PhD., ministr školství, mládeže a tělovýchovy
9:30-9:50prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., pedagog a sociolog Fakulta sociálních věd UK

Odborné bloky

Proběhnou ve schématu: prezentace realizátorů a panelová diskuze odborníků

ČasTéma
9:50 - 10:35Blok 1: Podpora a řízení škol, střední článek a odbřemenění škol
Mgr. Jaromír Beran, ředitel odboru vzdělávací politiky
10:40 – 11:25Blok 2: Revize RVP ZV a metodická podpora školám
PaedDr. Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže
11:30 – 12:15Blok 3: Příprava a podpora učitelů
Mgr. Jakub Drbohlav, zástupce ředitele odboru řízení regionálního školství
oběd
12:45 – 13:30Blok 4: Inovace oborové soustavy
Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D. ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího
vzdělávání
13:35 – 14:20Blok 5: Zvyšování kvality vzdělávání ve strukturálně postižených
regionech

Mgr. Jan Mušuta, ředitel odboru řízení regionálního školství
14:25 – 15:10Blok 6: Podpora předškolního vzdělávání
PaedDr. Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže
15:15 – 16:00Indikátorová soustava a rezortní výzkum
Mgr. Lukáš Seifert, zástupce ředitele odboru vzdělávací politiky
16:00 – 16:15Diskuze a závěr

Konferencí a panelovými diskuzemi bude provázel: PhDr. Jindřich Fryč, státní tajemník MŠMT


VIDEA z výroční konference


Videozáznam celé konference je k dispozici ZDE.

1. blok: Podpora a řízení škol, střední článek a odbřemenění škol


2. blok: Revize RVP ZV a metodická podpora školám


3. blok: Příprava a podpora učitelů


4. blok: Inovace oborové soustavy


5. blok: Zvyšování kvality vzdělávání ve strukturálně postižených
regionech


6. blok: Podpora předškolního vzdělávání


7. blok: Indikátorová soustava a rezortní výzkum


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content