Budoucí učitele potřebujeme připravit na vzdělávání dle cílů Strategie 2030+

edu.cz > Vzdělávání pedagogů > Budoucí učitele potřebujeme připravit na vzdělávání dle cílů Strategie 2030+

“Potřebujeme připravovat učitele, kteří budou běžně zapojovat žáky do aktivního řešení náročných úkolů vyžadujících hlubší porozumění a praktickou aplikaci obsahových znalostí. Mimo jiné prostřednictvím metod badatelské výuky přesahovat prostou pamětní reprodukci faktů. Chceme připravovat učitele na to, aby žákům byli partnery a průvodci světem vzdělávání. Právě takoví učitelé budou hlavní silou naplňování Strategie 2030+.”

Robert Plaga
ministr školství ČR


Obsah stránky

Úvodní informace

 1. Proč se má pregraduální příprava učitelů reformovat?
 2. Jak toho chceme dosáhnout / co se teď děje
 3. FAQ – Otázky a odpovědi k reformě budoucích učitelů
 4. Jak se můžete zapojit?

Úvodní informace

Na základě Strategie 2030+ usilujeme o 2 cíle:

 1. Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život.
 2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Věříme, že učitelé a učitelky jsou pro úspěšné naplnění těchto cílů naprosto nejdůležitější.

A protože věříme, že příprava učitelů a učitelek je klíčová pro to, jak učitelé a učitelky ve třídách učí, zaměřili jsme se na její reformu

Prozkoumali jsme systémy 11 zemí, včetně Finska, Švédska, Nizozemska, Belgie a Rakouska a chceme, aby příprava učitelů u nás byla minimálně na stejné úrovni jako tam.

Reformu chceme stavět na společné vizi:

 • Budeme společně s odborníky a vedením fakult připravující učitele hledat jeden kompetenční profil učitele a pracovat na tom, aby jejich příprava tomuto profilu odpovídala.
 • Budeme hledat mechanismy zpětné vazby tak, aby každá fakulta mohla sledovat, jak její absolventi kompetenční profil naplňují.
 • Budeme usilovat o mnohem těsnější propojení studia s praxí.
 • Podpoříme inovace přípravy nastavením financování fakult a požadavků na učitelskou profesi z pozice ministerstva jako regulátora profese. 

1. Proč se má pregraduální příprava učitelů reformovat?


2. Jak toho chceme dosáhnout / co se teď děje

Chceme, aby příprava českých učitelů byla na úrovni nejlepších evropských zemí

Snažíme se vycházet z dat a ze zkušeností ze zahraničí. Analyzovali jsme všechna dostupná data o kvalitě přípravy učitelů a absolventech. Prozkoumali jsme vzdělávací systémy 12 (nejen) evropských zemí a chceme, aby byl systém pregraduální přípravy v České republice na stejné úrovni jako ve Finsku, Nizozemsku nebo v sousedním Rakousku.

Reformu připravujeme spolu s děkany fakult připravující učitele, klíčovými stakeholdery a s respektovanými odborníky

Nyní jsme započali proces participace s děkany fakult připravující učitele a klíčovými stakeholdery, abychom reformu připravili společně. První setkání s touto participativní skupinou proběhla v únoru a březnu, další se uskuteční v červnu. 

Paralelně jsme ustanovili pracovní skupinu, kterou tvoří akademici a odborníci na vzdělávání v České republice. Tato pracovní skupina se po každém setkání participativní skupiny bude věnovat věcnému domýšlení návrhů a nalezení možných řešení témat, o kterých nepanuje shoda

Výsledkem tohoto procesu participace důležitých aktérů českého vzdělávacího systému na proměně pregraduální přípravy poté bude předložení návrhu nové koncepce pregraduální přípravy vedení MŠMT v létě 2021.

Harmonogram procesu přípravy reformy

Členy participativní skupiny jsou zástupci:

 • pedagogických fakult – všichni děkani,
 • představitelé asociací děkanů filozofických a přírodovědeckých fakult,
 • představitelé České školní inspekce,
 • Národního pedagogického institutu,
 • Národního akreditačního úřadu,
 • České konference rektorů,
 • Rady vysokých škol,
 • Studentké komory Rady vysokých škol,
 • Asociace ředitelů základních škol,
 • Stálé konference asociací ve vzdělávání,
 • Učitelské platformy,
 • Otevřena,
 • Učitele naživo. 

Členy pracovní skupiny jsou uznávaní akademikové, učitelé a odborníci na vzdělávání.

Rádi bychom, aby se na reformě pregraduální přípravy podíleli také akademičtí pracovníci fakult připravujících učitele, uvádějící učitelé ze škol, kde studenti vykonávají praxi a studenti učitelských oborů. Na nich jako na těch, kteří učitele připravují, záleží nejvíce. Jsou srdcem i duší celého systému.


3. FAQ – otázky a odpovědi k reformě budoucích učitelů

1. Jaká je hlavní myšlenka reformy?

Cílem reformy je proměna vzdělání učitelů tak, aby odpovídalo cílům Strategie 2030+: to znamená, že v centru všeho konání začínajících učitelů musí být všechny děti ve třídě. Začínající učitelé musí umět rozvíjet kritické myšlení všech dětí, motivovat každé dítě k učení a rozvíjet jeho schopnost spolupráce. Každý začínající učitel by měl neustále reflektovat, co a jak dělá, aby se sám učil a zlepšoval.

V následujících letech se chceme zaměřit především na zkvalitnění praxí, na vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu učitelů a na rozvoj systému kontinuálního zlepšování přípravy učitelů, postaveného na sdílené vizi – kompetenčním profilu absolventa – a pravidelném vyhodnocování toho, jak se nám ji daří naplňovat.

2. Proč se do reformy pouštíme právě nyní?

Věříme tomu, že příprava učitelů je klíčová pro naplnění cílů Strategie 2030+ a reforma je proto jedním z prvních kroků její implementace.

Usilujeme o vhodné nastavení financování přípravy učitelů, včetně přípravy nových výzev ESIF.

Aktuální pandemie, která způsobila uzavření škol, navíc opětovně poukázala na důležitost učitelů pro naši společnost.

3. Jaké je časové rozplánování reformy?

V horizontu do léta 2021 připravujeme se zástupci fakult připravujících učitele a odborníky hlavní směry reformy a hlavní formální opatření týkající se financování přípravy a její regulace ze strany MŠMT pro následující 2-3 roky. 

Součástí tohoto vymezení bude harmonogram implementace: dopracování jednotlivých opatření do detailu odehrávajících se od podzimu dále. 

Co to například znamená?: V létě budeme mít k dispozici harmonogram přípravy a směr práce s profilem absolventa, ale na profilu samotném budeme samozřejmě pracovat v mnohem delším období.

4. Jaké posuny očekáváme za pět let od letošního roku?

Chceme, aby všichni vzdělavatelé budoucích učitelů pravidelně reflektovali a hodnotili svou práci a věděli, jaké kroky mají podniknout k tomu, aby připravovali učitele, kteří budou hybateli proměny vzdělávání podle Strategie 2030+, a aby pro to měli dostatečné podmínky.

Chceme, aby se zvýšilo provázání studia s praxí: aby praxe vedli nejlepší učitelé na klinických školách, kteří dostávají výcvik a podporu od fakulty a ti naopak obohacují její výuku a život.

Chceme, aby se fakulty inspirovaly vzájemně sdílením dobré praxe a zkušenostmi ze zahraničí.

Chceme, aby se výrazně, až o polovinu, zvýšil podíl začínajících učitelů, kteří zvládají rozvíjet kritické myšlení žáků a motivovat všechny žáky k učení.

5. Budou nutné reakreditace studijních programů?

Ne, reakreditace není nutná.Fakulty mají nově akreditované a inovované programy, kterým věří.

K reakreditaci by mělo docházet  tehdy, pokud fakulta sama dospěje k názoru, že stávající akreditace nepřipravují dostatečně dobře absolventy k tomu, aby se stali hlavními hybateli proměny vzdělávání podle Strategie 2030+.

Chceme však zároveň  podpořit vznik nových inovací prostřednictvím zavedení zcela nových akreditací, například akreditací podle oblastí RVP nebo s vyšším podílem praxe.

6. Co to bude znamenat pro jednotlivé vyučující na pedagogických fakultách?

Vzdělavatelé budoucích učitelů jsou pro reformu klíčoví: změna by měla začít právě u nich. Reforma není o akreditačních spisech a formálních pravidlech. Za mnohem důležitější považujeme, aby vyučující na fakultách uměli dobře reflektovat, jak se jim daří přispívat k tomu, aby budoucí učitelé uměli plně rozvíjet potenciál všech svých žáků.. Za klíčovou považujeme také vlastní ochotu kontinuálně se vzdělávat a učit se skrze sdílení s dalšími odborníky z jejich oblasti.


4. Jak se můžete zapojit?

Zapojte se do procesu přípravy reformy pregraduální přípravy učitelů prostřednictvím akademického senátu na Vaší fakultě. Informujte se o současném stavu jednání představitelů Vaší fakulty s ostatními fakultami a důležitými hráči ve vzdělávání a přinášejte podněty k tomu, jak přípravu budoucích učitelů zlepšit.

Záleží na názoru každého z Vás a my si jej na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy také rádi přečteme a zohledníme! Pokud se tedy nezapojíte prostřednictvím Vaší fakulty, pište nám na: pregradual@msmt.cz!

Přihlašte se níže k odběru newsletter k reformě

Po každém setkání s děkany pedagogických fakult i po setkání s akademiky Vám zašleme nejnovější zprávy o tom, co dalšího se projednávalo a jak to teď vlastně s přípravou nové koncepce přípravy budoucích českých učitelů vypadá.

Těšíme se na Vaše podněty ke zlepšení pregraduální přípravy v České republice!


  PŘIHLÁŠENÍ K NEWSLETTERU


  Pokud máte zájem dostávat newsletter, tak prosím vyplňte níže uvedené údaje a poté zmáčkněte na konci tlačítko "PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU".


  vyberte prosím jednu z následující možností


  Pokud jste vybrali cílovou skupinu "Akademik" či "Student VŠ" napište z jaké instituce jste:  Pokud jste vybrali jiná cílová skupina výše napište jinou skupinu:  Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte s tím, že budou Vaše údaje využity výhradně k zasílání newsletteru k reformě pregraduální přípravy učitelů.

  Odhlášení je možné zasláním emailu na adresu pregradual@msmt.cz s textem „Nechci již odebírat newsletter k reformě pregraduální přípravy učitelů“.  Skip to content