Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Česky

Dne 22. listopadu 2022 zavítal na návštěvu České republiky ukrajinský ministr školství a vědy Ukrajiny, pan Serhiy Shkarlet, který jednal s českým ministrem školství Vladimírem Balašem. Předmětem jednání byla situace ukrajinských studentů vysokých škol v České republice, zejména s ohledem na zákaz vycestovat přes hranice, který na Ukrajině platí pro muže mezi 18 a 60 rokem.

Dalším tématem bylo uznávání vzdělání ukrajinských žáků po jejich návratu na Ukrajinu a v neposlední řadě také téma tzv. dvojí výuky. Oba ministři se dohodli na vzájemném uznávání kurikula, což povede k omezení online výuky z Ukrajiny pouze na některé předměty, například ukrajinský jazyk a ukrajinské reálie, jako je například dějepis. Ukrajinský ministr deklaroval, že Ukrajina respektuje zákony České republiky, které vyžadují, účast ukrajinských žáků na vzdělávání ve škole v České republice.

Українська

22 листопада 2022 року Чеську Республіку відвідав Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, який провів переговори з Міністром освіти Чехії Володимиром Балашем. Темою зустрічі була ситуація українських студентів у Чехії, особливо щодо заборони на виїзд через кордон, яка в Україні поширюється на чоловіків віком від 18 до 60 років.

Ще однією темою було визнання освіти українських школярів після їхнього повернення в Україну і, що не менш важливо, тема так званої дуальної освіти. Обидва міністри домовилися про взаємне визнання навчальних програм, що призведе до обмеження онлайн-викладання з України лише деякими предметами, як-от українська мова та історія України. Український міністр заявив, що Україна поважає закони Чеської Республіки, які вимагають участі українських учнів у навчальному процесі в Чехії.


Praktické výsledky dohody o spolupráci mezi ČR a Ukrajinou / Практичні результати угоди про співпрацю між Чеською Республікою та Україною

Dohoda o spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou nabyla na významu po ruské agresi. „Covidová situace a následně také zahájení ruské agrese přípravy tohoto dokumentu ztížily. Po ruské invazi na Ukrajinu se musel text upravit tak, aby zohlednil současnou situaci a podmínky, a to například i co se týče ukrajinských studentů na českých vysokých školách,“ řekl ministr školství Vladimír Balaš. Před invazí studovalo na českých vysokých školách v řádném studiu více než 4000 ukrajinských občanů. Ač je počet zapsaných studentů pro rok 2022/2023 vyšší, lze očekávat, že počet reálně přítomných studentů bude výrazně nižší, neboť Ukrajina nyní nedovoluje překročit hranice mužům od 18 do 60 let. Pro české vysoké školy se tak jedná o komplikovanou situaci z důvodu plánování kapacit studijních programů a ročníků. Ukrajinský ministr školství uvedl, že tyto komplikace chápe, ale že obrana země musí být prioritou jejích občanů. „Pro Ukrajinu se jedná o velmi důležitou spolupráci, nejen v oblasti vysokých škol, ale ve školství obecně. Moc děkujeme českému národu za veškerou podporu,“ řekl ukrajinský ministr školství Serhiy Shkarlet.

Угода про співпрацю між Чехією та Україною набула значення після російської агресії.

Ситуація з Covid19, а згодом і початок російської агресії ускладнили підготовку цього документу. Після російського вторгнення в Україну текст довелося змінити, щоб врахувати поточну ситуацію та умови, в тому числі, і  українських студентів у чеських університетах , - заявив міністр освіти Володимир Балаш. До вторгнення в університетах Чехії навчалося понад 4 тисячі громадян України. Хоча кількість зарахованих студентів у 2022/2023 н.р. є більшою, можна очікувати, що кількість фактично присутніх студентів буде значно меншою, оскільки зараз Україна не дозволяє перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Для чеських університетів це складна ситуація через планування можливостей навчальних програм для різних курсів. Міністр освіти України заявив, що розуміє ці складнощі, але оборона країни має бути пріоритетом для її громадян. «Це дуже важлива співпраця для України, не лише у сфері університетів, а й у сфері освіти загалом. Ми дякуємо чеській нації за всю підтримку", -сказав міністр освіти України Сергій Шкарлет.


Řešení situace ukrajinských azylantů v českých školách / Вирішення ситуації українських шукачів притулку в чеських школах

Dalším tématem jednání byla situace ukrajinských dětí – azylantů v českých mateřských, základních a středních školách, jejichž podíl podle posledních dat tvoří necelá 3 procenta ze všech dětí. Ministr školství ukrajinského kolegu informoval, že Česká republika v součtu disponuje dostatkem míst ve školách, nicméně ve velkých aglomeracích je kapacita již vyčerpána, a proto ministerstvo pravidelně kontaktuje ukrajinskou ambasádu v Praze, aby Ukrajincům předávala informace o pracovních příležitostech i kapacitách škol mimo krajská města. „Ukrajinská strana by měla motivovat své občany, aby souhlasili s přesunem do míst, kde je kapacit ve školách dostatek a zároveň menší náklady na základní životní potřeby. Nejde zdaleka jen o kapacity škol, ale také o možnosti bydlení, zaměstnání či lékařských služeb,“ řekl ministr Vladimír Balaš.

Ще однією темою обговорення стало становище українських дітей, які отримали тимчасовий прихисток, у чеських дитсадках, початкових і середніх школах, частка яких, за останніми даними,становить менше 3 відсотків усіх дітей. Міністр освіти Чехії поінформував українського колегу, що в Чехії загалом достатньо місць у школах, однак у великих агломераціях можливості вже вичерпані, тому Міністерство регулярно звертається до Посольства України у Празі, щоб надати українцям інформацію про можливості працевлаштування та можливості шкіл за межами обласних міст. «Українська сторона має мотивувати своїх громадян погодитися на переїзд туди, де є достатньо можливостей у школах і водночас менші витрати на базові життєві потреби. Йдеться не лише про спроможність шкіл, а й про житло, працевлаштування чи медичні послуги», – зазначив міністр Володимир Балаш.


Ministři podepisují česko-ukrajinskou dohodu o spolupráci v oblasti školství a vědy
/ Міністри підписали чесько-українську угоду про співпрацю в галузі освіти і науки

Podpora vyšší účasti ukrajinských anazylantů v českých školách / Підтримка більшої участі українських аналістів у чеських школах

Ukrajinští žáci podle Balašových slov získají na konci školního roku vysvědčení, které umožní uznání jejich vzdělávání v době pobytu v České republice. U středního a vyššího odborného vzdělávání bude pak možné posoudit získané kompetence prostřednictvím dokumentu Europass. „Pro české ministerstvo školství je klíčové umožnit žákům středních a vyšších odborných škol pokračovat ve studiu tak, aby na něj mohli po návratu na Ukrajinu navázat, nebo dokončit studium na území ČR a následně na Ukrajině již vykonávat příslušnou profesi. V tomto je nutná součinnost ukrajinského ministerstva,“ řekl ministr Vladimír Balaš. Ten ocenil také ukrajinskou iniciativu vytvořit z tzv. nárazníkových zemí pracovní skupinu, jejichž kurikula by se detailně porovnala právě pro usnadnění uznávání dosaženého vzdělání.

За словами Балаша, українські школярі наприкінці навчального року отримають сертифікат, який дозволить визнавати їхню освіту здобуту під час перебування в Чехії. Для середньої та вищої професійної освіти набутий рівень знань буде можливо оцінити за допомогою документа Europass.  «Для Міністерства освіти Чехії дуже важливо дати можливість навчатися учням середніх і вищих навчальних закладів так, щоб вони змогли продовжити навчання і після повернення в Україну. Або завершити навчання в Чехії та мати змогу використовувати здобуту професію в Україні. В цьому і  полягає необхідність співпраці  українського міністерства", - заявив міністр Володимир Балаш. Він також позитивно оцінив українську ініціативу створити робочу групу з так званих буферних країн, навчальні програми яких детально порівнюватимуться саме для того, щоб полегшити визнання отриманої освіти.

Poděkování ukrajinského ministra Shkarleta za pomoc ČR / Подякував українському міністру Шкарлету за допомогу Чеської Республіки

Ukrajinský ministr Shkarlet na jednání otevřel také téma tzv. dvojí výuky. Velké množství ukrajinských dětí totiž nenavštěvuje české školy a učí se online podle ukrajinského kurikula. „Vážíme si, že Česká republika naše žáky přijala, a samozřejmě pokud český zákon něco vyžaduje, je potřeba to respektovat,“ uvedl ministr Shkarlet. Oba ministři se proto dohodli na vzájemném uznávání kurikula, což povede k omezení online výuky z Ukrajiny pouze na některé předměty, například ukrajinský jazyk a ukrajinské reálie, jako je například dějepis. „Díky takové redukci předmětů, které se vyučují online tak dojde k odbřemenění ukrajinských žáků od dvojí výuky a budou tak mít více času na socializaci,“ řekl ministr Balaš.

Український міністр Шкарлет також розкрив на зустрічі тему так званого дуального навчання. Велика кількість українських дітей не відвідує чеські школи і навчається онлайн за українською навчальною програмою. "Ми цінуємо, що Чехія прийняла наших учнів, і, звісно, якщо чеське законодавство чогось вимагає, його потрібно поважати", - сказав міністр Шкарлет. Тому обидва міністри домовилися про взаємне визнання навчальних програм, що дозволить обмежити онлайн-викладання з України лише деякими предметами, наприклад, українською мовою та літературою, історією України. "Завдяки такому скороченню предметів, які викладаються онлайн, українські школярі звільняться від подвійного навчання і матимуть більше часу для соціалізації", - сказав Балаш.

Kontinuální pomoc i na úrovni EU / Постійна допомога також на рівні ЄС

Na závěr ministr školství Balaš sdělil, že by rád předal agendu týkající se Ukrajiny, která se řeší v rámci českého předsednictví Radě EU rád předal nástupnické zemi. „K tomu proto plánujeme setkání se švédským ministrem školství, na kterém bych mu tuto agendu osobně představil a předal,“ řekl Vladimír Balaš.

На завершення міністр освіти Балаш сказав, що хотів би передати країні-наступниці порядок денний щодо України, який вирішується в рамках чеського президенства в Раді ЄС. "Саме тому ми плануємо зустріч з міністром освіти Швеції, на якій я б особисто представив і передав йому цей порядок денний", - сказав Володимир Балаш.


Tisková zpráva ukrajinsky / Український прес-реліз


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informace k:
=> financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí ze státního rozpočtu v závěru roku 2022,
=> financování ukrajinského asistenta pedagoga ve školách zřizovaných kraji, obcemi v období září až prosinec 2022.
Více viz následující informace v textu níže či přímo v PDF souboru.


I. Financování činnosti škol a školských zařízení v období listopad až prosinec 2022

Prezident republiky Miloš Zeman využil ve středu dne 2. listopadu 2022 své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 (dále jen „zákon”). Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vrácený zákon znovu projedná 15. listopadu 2022.

Součástí tohoto zákona je také zvýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast regionálního školství, konkrétně pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí. Toto zvýšení zahrnuje prostředky na zvýšení platových tarifů nepedagogických zaměstnanců od 1. 9. 2022, na „nové výkony“ zejména v pedagogické práci ve školách a na výdaje související se vzděláváním ukrajinských dětí, žáků a studentů.

Z výše uvedeného důvodu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době nemá dostatek finančních prostředků na období měsíců listopad a prosinec 2022, a tedy není možné odeslat krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy potřebné prostředky v jedné platbě na celé toto období pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proces schvalování zákona nemůže nijak ovlivnit, ale je připraveno vzhledem k avizovanému termínu projednání vráceného zákona Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR učinit mimořádné kroky pro minimalizaci negativních dopadů na školy a školská zařízení z tohoto kroku vyplývající.

Z důvodu časové tísně se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tedy rozhodlo rozdělit finanční prostředky na listopad a prosinec 2022 na dvě části tak, aby měly školy a školská zařízení včas k dispozici dostatek finančních prostředků primárně na výplaty za měsíc listopad.

V následujících dnech tak bude krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy na zvláštní účet kraje/hl. m. Prahy odeslána část finančních prostředků dle aktuálních rozpočtových možností a zbývající menší část finančních prostředků bude odeslána krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy co nejdříve po publikaci výše uvedeného zákona ve Sbírce zákonů.

O těchto krocích již MŠMT informovalo zástupce krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy a dohodlo s nimi procesní kroky nezbytné k tomu, aby financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí ze státního rozpočtu bylo v závěru roku 2022 zajištěno.


II. Financování ukrajinského asistenta pedagoga v období září až prosinec 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu usnesením Vlády ČR ze dne 22. června 2022 č. 560 stanovilo materiálem čj. MSMT-21684/2022-2, který je zveřejněný ve Věstníku MŠMT 04/2022 (https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-04-2022), podmínky, kritéria a účel k poskytnutí dalších finančních prostředků pro školy na financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga.

Na základě mimořádného sběru dat, který proběhl ve dnech 15. – 20. 9. 2022, a na základě stanovených kritérií byla stanovena výše dalších finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, střední školy nebo konzervatoře, které splnily podmínky pro jejich stanovení.

Celkem 583 právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřské školy, základní školy, střední školy nebo konzervatoře ze všech krajů bude na pozici ukrajinského asistenta pedagoga rozdělen objem finančních prostředků v celkové výši 113 930 976 Kč. Tyto finanční prostředky byly dne 10. listopadu 2022 odeslány na zvláštní účty krajů.

Krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy poskytnou finanční prostředky jednorázově ve výši stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 30. listopadu 2022. Tyto prostředky jsou určeny pouze na financování ukrajinského asistenta pedagoga za období září až prosinec 2022.


Rozdělení finančních prostředků

Na základě výsledků mimořádného šetření zveřejňujeme výši finančních prostředků pro jednotlivé školy na pozice ukrajinského asistenta pedagoga na období září - prosinec 2022.

Finanční prostředky obdrží příslušné školy nejpozději do 30. listopadu 2022 prostřednictvím krajských úřadů.

Rozdělení finančních prostředků na ukrajinského asistenta pedagoga v MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatořích září - prosinec 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizuje sběr dat (šetření) mezi školami (MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatoře), který má za cíl umožnit získat další finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga pro školy, které přijaly ke vzdělávání alespoň minimálně stanovený počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou, a splní všechny podmínky pro jejich poskytnutí. V této souvislosti bude probíhat ve školách od 15. září 2022 do 20. září 2022 mimořádné šetření. Odkaz na šetření https://sberdat.uiv.cz/login. Více informací viz text níže Důležité termíny, Obsah a důvody šetření, Důležité odkazyDopis náměstka. Dne 10. 11. 2022 přidána tabulka rozdělení finančních prostředků pro MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatoře (září až prosinec 2022).


Důležíté termíny

Jak MŠMT již dříve avizovalo, je možné získat další finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga pro školy, které přijaly ke vzdělávání alespoň minimálně stanovený počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou, a splní všechny podmínky pro jejich poskytnutí.

V této souvislosti bude probíhat ve školách od 15. září 2022 do 20. září 2022 mimořádné šetření.

Mimořádné šetření bude probíhat standardně v Informačním systému školské statistiky (https://sberdat.uiv.cz/login), kde školy po přihlášení naleznou dotazník pod tlačítkem „UA asistent“.

Další finanční prostředky obdrží příslušné školy nejpozději do 30. listopadu 2022, do konce února 2023 pak budou mít povinnost informovat o využití těchto dalších finančních prostředků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Obsah a důvody šetření

V tomto šetření se zjišťuje celkový počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou zařazených ve třídách (v případě konzervatoře odděleních) dané školy, ve kterých je k okamžiku odeslání šetření nejvýše 50 % těchto cizinců.

Účastí v tomto šetření škola (mateřská škola, základní škola, střední škola anebo konzervatoř) závazně oznamuje zájem o tyto další finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga (pokud o tyto finanční prostředky nemá škola/konzervatoř zájem, není její účast v šetření nutná).

Další finanční prostředky se stanoví na zajištění této pozice od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, a to formou pracovního poměru.


Rozdělení finančních prostředků

Na základě výsledků mimořádného šetření zveřejňujeme výši finančních prostředků pro jednotlivé školy na pozice ukrajinského asistenta pedagoga na období září - prosinec 2022.

Finanční prostředky obdrží příslušné školy nejpozději do 30. listopadu 2022 prostřednictvím krajských úřadů.

Rozdělení finančních prostředků na ukrajinského asistenta pedagoga v MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatořích září - prosinec 2022


Důležité odkazy

 • Podmínky, kritéria a účel pro poskytnutí dalších finančních prostředků jsou uvedeny ve Věstníku MŠMT 04/2022.

Dopis náměstka pro školy v PDF


Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako podpora škol a školských zařízení a laické i odborné veřejnosti k vymezení ve školských předpisech, způsobu rozpočtování a rozhodohování o výši ostatních neinvestičních výdajů (tzv. ONIV).


Celý text metodiky pro SŠ a konzervatoře k bezplatné jazykové přípravě


Na základě dotazníkového šetření mezi českými učiteli z konce loňského školního roku přichystal portál Čestké televize ČT edu přes léto bohatou sérii prakticky využitelných materiálů pro pomoc s výukou žáků z Ukrajiny. Nyní je přehledně najdete na nové stránce www.ctedu.cz/ukrajina. Seriál Čeština s Mínou a Týnou vznikl ve spolupráci ČT s Národním pedagogickým institutem.


Portál ČT edu se zaměřil na tři oblasti vytipované samotnými učiteli: bilingvní pracovní listy pro jednotlivé předměty, výuku češtiny jako druhého jazyka a reálie české geografie, historie a kultury. V nové sekci www.ctedu.cz/ukrajina si uživatelé mohou obsah vybírat podle stupňů, předmětů nebo témat tak, aby pro ně byla selekce co nejsnazší a nejužitečnější.

Všechny materiály byly připraveny zkušenými učiteli, didaktiky a odborníky.

Součástí nabídky ČT edu jsou například aktuální adaptační aktivity, základní slovníčky, ale třeba i série videí a pracovních listů s tematikou českých historických osobností a událostí.

Důležitou novinkou je také jazykový seriál Čeština s Mínou a Týnou, který doprovázejí metodiky a listy připravené zkušenými didaktiky NPI. Materiály by měly pomoci učitelům mladších žáků-cizinců.

Je skvělé, že Česká televize takto operativně zareagovala a připravila tento vzdělávací pořad. Výuková videa jsou výborným doplněním k výuce češtiny jako druhého jazyka, kterou děti ve školách od září budou mít a nutně potřebují. Je také fajn, že videa nepoužívají zprostředkovací jazyk (v tomto případě ukrajinštinu), ale přímou metodu výuky. Tím budou přístupná všem dětem, které se budou učit česky,“ říká programová ředitelka META Kristýna Titěrová.


Využitelné odkazy


Лінія (+420) 234 812 345 призначена для загальних питаннь, які пов’язані зі шкільною освітою українських дітей в Чеських школах. Робочі години кожного робочого дня від 8:00-16:00 год. На ваші запитання відповідатимуть досвідчені фахівці, які розмовляють як українською так і чеською мовою. Також ви можете всі свої питання надсилати на електронну адресу ukrajina@msmt.cz. Якщо у вас є ще запитання про військовий конфлікт в Україні в школах? Свої відповіді ви можете знайти на сторінці для українців.

Листівка інформаційної лінії українською мовою

Linka (+420) 234 812 345 slouží pro dotazy veřejnosti, které souvisejí se vzděláváním ukrajinských dětí na českých školách. V provozu je každý všední den od 8 do 16 hodin. Na dotazy odpovídají proškolené operátorky, které hovoří jak českým tak i ukrajinským jazykem. Spolu s linkou funguje také e-mailová adresa ukrajina@msmt.cz

Letáky infolinky v češtině a ukrajinštině

Více informací k tématu

Další informace k tomuto tématu jsou k dispozici na: FAQ v době válečného konfliktu na Ukrajině (web edu.cz).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo pro pro školy (MŠ, ZŠ a SŠ) přehledovou tabulku, která má za cíl usnadnit využití podpůrných personálních pozic v MŠ, ZŠ a SŠ při podpoře začleňování ukrajinských dětí a žáků do vzdělávání.

Přehledová tabulka ke stažení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně vydávají toto metodické doporučení pro školy s cílem připomenout základní smysl účel úprav vzdělávacího obsahu a také smysl cíle hodnocení ukrajinských žáků pobývajících na území České republiky v důsledku válečného konfliktu. Většina doporučení má samozřejmě smysl nejen pro ukrajinské žáky, ale pro všechny žáky, kteří jsou ve škole vzděláváni. Speciální úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná legislativa (Lex Ukrajina). Více naleznete v jednotlivých doporučeních (níže) či celý doporučení viz text v PDF.

Jednotlivá doporučení


Začlenění žáka do vzdělávání je hlavním cílem

 • Je vhodné vnímat, že vzdělávací cíle, metody výuky i způsoby hodnocení mohou být výrazně odlišné od běžné výuky, pokud slouží k začlenění žáka do vzdělávání. A o to jde v případě ukrajinských žáků především.

Nebojte se upravit vzdělávací obsah, cílem je adaptace

 • Vzdělávací obsah, metody výuky a hodnocení průběhu a výsledků učení jsou spolu nerozlučně svázány.
 • U každého jednotlivého žáka je v první řadě vhodné brát v úvahu jeho konkrétní situaci a přemýšlet, co se tento žák potřebuje naučit, aby se co nejrychleji adaptoval v novém prostředí a mohl se co nejrychleji plnohodnotně zapojit do vzdělávání.
 • Není třeba se omezovat stereotypy a formálními pravidly či zvyklostmi, je možné být kreativní.
 • Úpravy vzdělávacího obsahu je třeba vhodnou cestou evidovat, ovšem bez nutnosti formálně upravovat ŠVP. Jde zejména o to, aby vedení školy a učitelé měli o změnách ve vzdělávacím obsahu přehled a mohli je případně smysluplně modifikovat.

Smyslem úprav vzdělávacího obsahu je efektivní zapojení žáka do vzdělávání

 • Vzdělávací obsah lze upravit tak, aby sloužil hlavnímu cíli dočasného pobytu ukrajinských žáků u nás, a tím je jejich rychlá a kvalitní adaptace a plnohodnotné zapojení do vzdělávání a do celkového života školní komunity.

Efektivním přístupem je individualizace

 • V rámci možností je vhodné výuku maximálně individualizovat, soustředit se na pokrok jednotlivých žáků, být podporující, mít trpělivost, vyjadřovat důvěru ve schopnosti a možnosti ukrajinských žáků a samozřejmě tam, kde to dává smysl a kde je to v jejich prospěch, je možné uplatňovat vyšší nároky.

Vysoká očekávání i od žáků

 • Není třeba se za každou cenu nutit k nějakým úlevám. Ukrajinští žáci nepotřebují ulevovat v nárocích na učení. Potřebují cítit zájem, podporu, povzbuzení a ocenění snahy a dílčích úspěchů. I k tomu je vhodné vztahovat jejich hodnocení.

Smysluplná nabídka vzdělávacích aktivit

 • Je potřeba porozumět situaci konkrétního žáka a pochopit jeho potřeby. Užitečnější než rozpaky či lítost bude nabídka smysluplných vzdělávacích aktivit směřujících k rychlému začlenění žáka do školního i společenského života a také důraz na bezpečné a vstřícné prostředí.
 • U ukrajinských žáků je vhodné v maximální možné míře podporovat také jejich zapojení do volnočasových činností, jejichž nedílnou součástí by měly být pohybové aktivity

Hodnocení je podporou učení

 • Školní hodnocení by mělo podporovat proces učení. To samozřejmě platí obecně, ale u ukrajinských žáků to v současné situaci platí dvojnásob. Uvažujete-li o hodnocení, je dobré se ptát, jak může toto hodnocení přispět k učení každého konkrétního žáka.
 • Hodnocení je dobré vnímat jako podporující zpětnou vazbu, nikoli primárně jako nástroj pro sběr podkladů ke klasifikaci. Pro průběžné i závěrečné hodnocení zvažte využití slovního popisu, které v současné situaci odpovídá cílům hodnocení ukrajinských žáků lépe než klasifikace.
 • Pokud slovní hodnocení zatím nevyužíváte a chcete jej využít, je třeba upravit pravidla hodnocení ve školním řádu.

Hodnocení má vliv na sebehodnocení a začlenění žáků

 • Každý žák z různých hledisek zcela přirozeně vyhodnocuje, jak je přijímán okolím.
 • Podoba a kvalita hodnocení a poskytované zpětné vazby má velký vliv na to, jestli se žák bude cítit společenstvím ostatních žáků a učitelů školy, jehož součástí se neplánovaně stal, skutečně přijímán, nebo spíše trpěn.

Vhodná je nehodnotící zpětná vazba

 • Doporučuje se využívat především metod formativního hodnocení a poskytovat ukrajinským žákům spíše nehodnotící a popisnou zpětnou vazbu k tomu, jak se jim daří postupně se začleňovat do výuky a do života třídy a školy.

Celý text v PDF
V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání využilo šablony více než 75 % škol. Díky tomu došlo k plošné podpoře společného vzdělávání, ke zkvalitňování výuky i kompetencí pedagogů. Na úspěšné šablony z OP VVV navazují šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Celkem 9 miliard Kč z evropských fondů půjde především na podporu personálních pozic, které díky tomu můžou plynule navázat na předešlé projekty a zároveň budou sloužit jako pilot pro zajištění jejich přechodu do financování ze státního rozpočtu, na rozvoj pedagogů i na inovace ve vzdělávání.

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 9. 2022, upravuje nová pravidla pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele školy nebo školského zařízení a vedoucí učitele praktického vyučování. MŠMT připravilo pro ředitele škol a školských zařízení návod pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti těmto vedoucím pedagogickým pracovníkům podle nových pravidel.
Z důvodu specifické úpravy pro školy, ve kterých se uskutečňuje praktické vyučování, tedy pro střední a vyšší odborné školy a konzervatoře, byla připravena zvláštní verze metodického materiálu specificky pro tyto subjekty.

Dále MŠMT zveřejňuje k využití jednoduchý nástroj (kalkulačku), pro výpočet celkového snížení, o které je možné snížit přímou pedagogickou činnost zástupců ředitele školy či školského zařízení dané právnické osoby. Kalkulačka vznikla za velkého přispění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. července 2022 do 31. prosince 2022. Žádosti podávejte od 19. 5. do 19. 6. 2022 v systému https://is-integrace.msmt.cz/.Úvod

Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591.


Co bude podpořeno

Dotaci lze žádat na zajištění školního stravování dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci v Karlovarském a Ústeckém kraji, a také na aktivity směřující ke zvyšování účasti dětí z této cílové skupiny na předškolním vzdělávání (odstranění dalších finančních bariér, spolupráce s rodinou, realizace volnočasových aktivit).


Kam vlákat žádosti

Pro přípravu žádosti se využívá online formulář systému IS-Integrace na adrese https://is-integrace.msmt.cz/IS-INTEGRACE bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 19. května 2022. Informační systém je spuštěný již v tuto chvíli a umožňuje zakládání účtů žadatelů, ale samotný příjem žádostí bude spuštěn až v uvedené datum.


Termíny a náležitosti pro podání žádostí

Žádost musí být podána nejpozději do 19. června 2022. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „Podpora zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2022“.


Online setkání s žadateli

Informace, které byly sděleny na online semináři dne 24. 5. 2022, jsou ke stažení v záznamu z online schůzky.


Dokumenty k výzvě

Kompletní text výzvy v PDF ke stažení

Přílohy výzvy


Upozornění pro žadatele

Dle platného znění rozpočtových pravidel stanovuje v § 14 odst. 3 písm. e) žadatel o dotaci musí nově dokládat přílohu ve formě úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis nesmí být starší tří měsíců před dnem podání žádosti. Výpis si žadatel obstarává sám a na své náklady. Bližší informace včetně seznamu příslušných soudů a jejich kontaktů jsou uvedeny na internetových stránkách justice: https://esm.justice.cz.

Výpis lze získat bezplatně a okamžitě pro majitele datových schránek přímo z uvedené webové stránky.

Žadatelům, kteří nedisponují datovými schránkami vydá výpis krajský soud příslušný podle sídla žadatele. Tento způsob je zpoplatněný a časově náročnější, doporučujeme proto o tuto přílohu zažádat v dostatečném časovém předstihu.


Dotazy a kontakty

V případě nejasností je možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu katerina.cohnova@msmt.cz nebo telefonicky na 234 812 182. 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodický pokyn k registraci škol na tuto platformu. Po registraci můžete jako škola  poskytnout pomoc, ale i pomoc přijímat. Platforma pomahameukrajine.cz se snaží sjednotit již existující databáze nabídek pomoci od různých subjektů a je zajišťována Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.


Více informací naleznete v části webu Edu.cz/ukrajina k tématu Ukrajina ve školách.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík v reakci na válečný konflikt apeluje na žáky, studenty, ale i pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti do škol nepatří. MŠMT přidává také několik doporučení pro práci se školními kolektivy ve vztahu ruské agrese vůči Ukrajině a kontakty na odborníky, kteří mohou pomoci. Níže nalazenete také celý dopis ministra školám v této věci.


"Agresivní napadení Ukrajiny ruskou armádou nenechalo chladným prakticky žádného občana České republiky a je jasné, že tento neomluvitelný akt agrese ovlivní více či méně život každého z nás. Válka přináší zlo, mrtvé, zraněné, škody na duších i majetku, a to ruku v ruce s nenávistí, nepřátelstvím a destrukcí mezilidských vztahů.

Chtěl bych Vás všechny tímto naléhavě požádat, abyste věnovali pozornost novým rizikům, která mohou následující dny přinést. Slovní či fyzické útoky, šikana, vzájemné napadání a obviňování, rozlišování národností na „hodné a zlé“, lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti a další jevy, které válečné konflikty provázejí i na územích, kde se neválčí. Je nutné věnovat čas prevenci těchto jevů. V naší zemi lidská práva dodržujeme, respektujeme individualitu a jen pouhá příslušnost k národnosti nesmí být záminkou ke konfliktům“

Petr Gazdík, ministr školství, mládež a tělovýchovy

Doporučení pro práci se školními kolektivy ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině

 1. V rámci škol doporučujeme jasně informovat o postoji České republiky.
 2. Věnujte prosím zvýšenou pozornost žákům ukrajinské, ruské a běloruské národnosti na vašich školách, včetně možnosti ve zvýšené míře využít péči pracovníků školních poradenských pracovišť.
 3. Zejména ve třídách, kde jsou tito žáci zařazeni, doporučujeme intenzivní cílenou preventivní práci s celým třídním kolektivem. Náplní této činnosti by mělo být především akcentování respektování individuality, dodržování lidských práv a jasné deklarování toho, že národnost nečiní člověka odpovědným za kroky, které realizuje státní režim země, odkud dotyčný pochází.
 4. Se školními/třídními kolektivy doporučujeme pracovat v rámci osvěty s tématy rovnosti, respektu a tolerance
 5. Pro metodickou podporu pro práci s kolektivy je možné kontaktovat následující odborníky a odborné společnosti.

Kontakty na odborníky na práci se školními kolektivy


Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy s výzvou k soudržnostiÚvodem

Pokusné ověřování č.j.: MSMT-39445/2019 „Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma stupni základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí“ (dále „pokusné ověřování“) je vyhlášeno na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022.

Pokusné ověřování je určeno pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Výstupy ověřují přínos vzdělávání žáků ve školách se záměrně menšími kolektivy a kvalitativní přínosy škol, které tento způsob vzdělávání implementují. Konkrétním výstupem pokusného ověřování je studie, která odráží celoroční práci školy vzhledem k tématu, který si zvolí.

Závěry a zjištění z pokusného ověřování vyplývající se tak stávají podkladem pro další analytickou a koncepční práci. Kompletní analýza výstupů bude zásadní rovněž pro tvorbu východisek týkajících se profilace veřejné podpory pro tyto školy. Cíle pokusného ověřování vychází z principů Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+.Více informací směrem k samotnému vyhlášení zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/dotace-1


Co lze v případových studiích naleznout

Na základě výsledků evaluačního procesu pokusného ověřování realizovaného ministerstvem lze na této stránce naleznout 29 nejlépe hodnocených případových studií, které se ministerstvo rozhodlo zveřejnit pro inspiraci dobrou praxí ostatním školám.

Může být zarážející, že jsou studie v rámci jednotlivých témat nerovnoměrně rozloženy – toto schéma však odpovídá tomu, jak pro rok 2020 školy uvedená témata volily.

Mezi témata pro rok 2020 patřilo:

1Nevrstevnické učení a individualizace výuky
2Způsob fungování týmu pedagogických/ nepedagogických pracovníků, spolupráce na úrovni dalších škol
3Zapojení žáků a rodičů do organizace činnosti školy, sounáležitost ke škole
4Školní kurikulum a jeho struktura
5Digitální kompetence, mediální gramotnost
6Snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáků
7Role školy v regionu
8Propojení formálního a neformálního vzdělávání

1 - individualizace výuky2 - fungování týmu školy3 - zapojení žáků a rodičů4 - školní kurikulum5 - digitální kompetence, mediální gramotnost6 - snižování nerovností a rozvoj potenciálu žáků7 - role školy v regionu8 - propojení formálního a neformálního vzdělávání

Ve většině studií byla daná škola na počátku studie představena s ohledem na její filozofii, zaměření a propagované hodnoty. Často se jednalo o ekologicky zaměřené školy s důrazem na bezpečné prostředí pro žáky, které implementují nevrstevnické učení, individualizují výuku, a to zejména ve vztahu k principům uplatňovaným v  Montessori pedagogice.


Inspirativní výstupy z případových studií (klikni pro podrobnosti):

• Být den učitelem – zapojení rodičů
• Debaty na morální témata mezi žáky
• Diferencovaná výuka – rozdělení do skupin dle vědomostí žáků
• Dílny českého jazyka a matematiky, rodič jako expert ve výuce
• Divadelní hry napříč ročníky
• Dlouhodobé projekty, na volená témata, také projekty v sociálních a zdravotních službách, důraz na životní prostředí
• Důraz na školní klima
• Formativní hodnocení, učitel v roli mentora Individualizace a diferenciace na základě typologie žáka, motivační strategie Individualizace na základě typů učení žáka (vizuální, auditivní a verbální), mnohočetné inteligence H. Gardnera
• Individualizace zadaných prací (řešení spočívá ve více možnostech) Individuální plány žáka, mapování pokroku žáka
• Komunikační kruhy
• Konkrétní ukázky práce v hodinách – projekty
• Mentoring – průvodce (z řad učitelů i žáků)
• Metodika dle map pokroku žáků
• Metody prožitkového a kooperačního učení
• Montessori pedagogika – principy, představení
• Myšlenkové mapy
• Osobní složky žáků
• Párové vyučování
• Párové vyučování – dva učitelé v hodině + asistent
• Pedagogická diagnostika
• Práce s chybou/práce s pochvalou
• Projektová výuka ve věkově heterogenních skupinách, aplikace OrgPad, Aktivní přístupy žáků (Ukliďme Česko), projekty napříč vzdělávacími oblastmi a ročníky
• Projekty na podporu finanční gramotnosti
• Propojení ZŠ a MŠ – plynulý přechod do ZŠ
• Roční plány dětí
• Rodiče pořádající workshopy pro žáky, dobrovolnictví
• Rozhovory s učiteli/rodiči/žáky o učení v nevrstevnické skupině
• Řešení úkolů ve skupinách za pomocí signalizace (barevné kelímky)
• Sebehodnocení
• Setkávání žák x rodič x průvodce
• Systém patronství
• Škola jako komunitní centrum – otevřená komunita mezi žáky
• Školní časopisy
• Tripartitní rozhovor (podklady)
• Třífázový model učení (evokace x uvědomění x reflexe)
• Tvorba heterogenních/víceročníkových skupin, trojročí/dvojročí – sdílení a spolupráce při učení, metodiky a sborníky aktivit pro smíšené skupiny, změna sociálních rolí
• Týdenní rozhovory žáků s průvodcem
• Učení v přírodě
• Učím tebe – učím sebe – výuka žáků/žákům na různá témata
• Ukázky plánů učiva Vysvědčení od žáků pro učitele
• Výuka s vizualizacemi
• Zadávání práce dle potřeb žáků
• Zpětná vazba dítěti
• Žáci se podílejí na vedení odpoledních kroužků


Nejlépe hodnocené případové studie na dané téma:

Studie představují filozofii, vize a cíle školy, které se následně promítají do způsobu fungování týmu pedagogických/nepedagogických pracovníků. Pedagogický tým se stává určitou učící se kooperující komunitou, spolupráce je popisována s ohledem na členy tohoto týmu, ale také na způsoby jeho vedení. Důraz je kladen na vstřícné a komunikativní prostředí s možností profesního růstu, propracované personální strategie, způsoby supervizí a mentoringu.


Inspirativní výstupy z případových studií (klikni pro podrobnosti):

• Adaptační období pro začínajícího učitele – přípravná, druhá a reflektivní fáze
• Bilingvní vyučovací proces z pohledu pedagoga
• Konference – pracovní setkání koordinátorů nadání z různých škol
• Mentoring pro začínající učitele a koučing – pořádání souvisejících seminářů
• Metoda „Wanda“ – skupinová reflexe, moderovaná skupinová sezení, „vcítění“ se do ostatních rolí
• Metodické orgány – předmětové komise – sdílení informací a inovací v daných předmětech, závěrečné zprávy ke konci školního roku, zápisy z jejich jednání
• Mikrotýmy pedagogů s průvodci – celotýmové porady – zefektivnění komunikace
• Náplň práce uvádějícího učitele
• Plán podpory pro začínající učitele s praktickými dokumenty (např.: „za kým jít“), jejich ukázka
• Propojení informací z MŠ do ZŠ v rámci pedagogického sboru, informací o dítěti/žákovi
• Přehled DVPP, které je ve školách realizováno, instruktážní workshopy vedené učiteli pro ostatní
• Semináře ve školách pro učitele (fungování pedagogického sboru, identifikace komunikačních typů osob)
• Specializační „oborové“ týmy
• Spolupráce s dalšími školami přes MAPy
• Supervize (kurzy), role ředitele školy
• Systém porad (vícedruhové porady – plánovací, ideová, ranní pro sdílení novinek), fungování pedagogického sboru
• Školní metodik – funkce řízení spolupráce s odbornými týmy v rámci vzdělávacích oblastí
• Triáda – systém podpory začínajících učitelů, SYPO
• Vzájemné návštěvy učitelů v hodinách, exkurze v jiných školách, společná příprava hodin
• Zpětné vazby na inovativní prvky pohledem učitelů


Nejlépe hodnocené případové studie na dané téma:

Nejčastěji zmiňovaným inovativním prvkem, který se prolínal jednotlivými studiemi, je činnost samosprávných orgánů školy. I v tomto tematickém celku se jedná o školy, které obvykle vyučují ve stylu Montessori pedagogiky. Dalším sjednocujícím znakem je komunita rodičů, která je postojově jednotná a intenzivně se zapojující téměř do všech aktivit školy. Z jednotlivých studií vyplynulo, že žáci škol jsou vedeni k samostatnému myšlení a již v průběhu základního vzdělávání si nenásilnou formou osvojují základní občanské kompetence. Žáci jsou často postaveni ve svých rozhodovacích pravomocech na úroveň dospělých. Některé školy aktivně podporují řešení vzniklých konfliktních situací mezi žáky, tyto pravomoci získávají žáci vyšších ročníků, kteří si tak upevňují principy demokratického smýšlení a jednání. 

Většina studií uváděla jako způsob informování rodičů o studijních pokrocích žáků a jejich potřebách tzv. konzultace v tripartitách. Rodiče jsou však intenzivně vtaženi do činnosti školy i prostřednictvím různých rozvojových aktivit, např. pomoc pedagogovi při výuce, projektovými dny (rodiče představují svá povolání), fungující kavárnou pro rodiče na podporu školních charitativních projektů či rodičovských teambuildingů. V ostatní činnosti školy dbají na transparentnost hodnot, na kterých škola vznikla. Podporují vznik školní hymny, jednotný design školních materiálů nebo školní uniformy.


Inspirativní výstupy z případových studií (klikni pro podrobnosti):

• Besedy se zájemci o studium, adaptační dny
• Buddies program – mladší žáci spolupracují se staršími – „rádci, ochránci“ metodická pomoc
• Celoškolní setkání rodičů a žáků – 1 x týdně
• Dobrovolnictví rodičů – vícedenní akce, výkon činnosti školníka rodiči
• Dotazy pro seznamovací pohovor
• Exkurze do povolání rodičů  
• Hymna školy
• Komunitní pátky – podpora edukačního procesu napříč ročníky
• Manuál pro rodiče – noviny, pravidelné informace o škole („Lodní noviny“)
• Moderované diskuze žáky
• Ombudsman – starší žák, který řeší konfliktní situaci
• Participace rodičů na tvorbě pravidel školy
• Podpory neziskových organizací ze strany učitelů a žáků, společně konané akce – vánoční jarmarky
• Pravidelné týdenní zprávy ze školy pro rodiče
• Principy sociokracie a kontentu (způsob hlasování) – nenásilná komunikace
• Ranní pondělní shromáždění – sdílení zážitků žáků
• Rodiče zapojení do výuky v rolích lektorů dle svých profesí
• Rodičovské kluby
• Sdílející a řešící kruhy vystupující jako samostatný orgán školní komunity
• Semináře a přednášky pro rodiče
• Shromáždění školy – „řešící kruhy“ – 2 x týdně
• Sociální sítě a web školy – šíření hodnot a informací
• Spolek dané školy – účast rodičů
• Školní parlament – zápis podnětů k řešení, školní žákovský parlament, školní sněm
• Školská rada
• Tripartitní setkání – mentor, žák, rodič
• Tripartitní třídní schůzky
• Třídní kruhy – 1 x týdně
• Třídní schůzky – online („triády“)
• Týmy pro nábor žáků
• Účast v Asociaci svobodných demokratických škol – důraz na principy demokracie
• Výbor pro ochranu práv – způsob řešení sporů
• Workshopy pro rodiče, libovolná účast na výuce
• Zapojení rodičů – kavárny pro rodiče (zisk putuje na charitativní účely dle výběru), reference o povolání, rodičovské soboty


Nejlépe hodnocené případové studie na dané téma:

I v tomto tématu je sjednocujícím prvkem Montessori pedagogika. Studie obsahovaly informace o časové náročnosti přepracování kurikula, o souvisejících úskalích či vizích do budoucna. Školní kurikulum je často chápáno jako „živý organismus“. Své žáky tyto školy učí pracovat s chybou, kladou důraz na sebehodnocení, které je přizpůsobeno postupnému dosahovanému pokroku ve výuce. Dalšími popisovanými prvky jsou výchozí hodnoty pro výuku, metody a aplikace učiva, nové vzdělávací postupy (brainstorming, myšlenkové mapy, kritické myšlení a další výzkumná zjištění), způsoby výuky – bloková či projektová a úprava systému hodnocení žáků.


Inspirativní výstupy z případových studií (klikni pro podrobnosti):

• Aplikace ŠVP
• Badatelsky orientovaná výuka – BOV, metoda CLIL – celé hodiny výuky nejazykových předmětů v angličtině
• Distanční výuka a naplnění RVP ZV
• Gramotnosti a způsob jejich dosahování
• Kompetence v RVP ZV a proces jejich získávání (návaznost na fungování sněmu jako základního prvku koncepce školy)
• Koncept růstového myšlení
• Mapy učebního pokroku – osobní růst, plnění vzdělávacích cílů
• Montessori pedagogika – pomůcky, přístupy, respektování žáka – práce s chybou
• Myšlenkové mapy v prostorách školy – návaznost na RVP ZV a ŠVP
• Pojmy znalost x kompetence
• Proměna ŠVP jako proces, spolupráce mezi učiteli
• Provázání RVP ZV s ŠVP (například koncept „velkých otázek“ – spolupráce napříč věkovými skupinami, Montessori pedagogika)
• Sdílení zkušeností s partnerskými školami (i ze zahraničí)
• Spolupráce s pedagogickými fakultami
• Ukázka konkrétního ŠVP – průběh, výsledky, rizika – grafické zpracování
• Výuka předmětů napříč ročníky
• Vzdělávací práce žáků – ukázky, portfolio žáka
• Způsoby hodnocení výsledků vzdělávání (formativní hodnocení), sebehodnocení, individuální plán rozvoje žáka


Nejlépe hodnocené případové studie na dané téma:

Ze studií je zřejmé, že zapojené školy se snaží v možnostech využití digitálních technologií zorientovat a posléze je zapojit do výuky. V loňském roce díky realizovanému distančnímu vzdělávání v důsledku epidemické situace učinily některé z nich výrazný pokrok. Ve studiích se v této souvislosti velmi dobře projevil stav, kdy školy již pracovaly se svými žáky prostřednictvím některých komunikačních programů (nástroje byly součástí celkové koncepce a strategie školy). Nejednalo se tedy v jejich případě o „nahodilé přístupy“, z dlouhodobého hlediska byly koncepčně propracované.


Inspirativní výstupy z případových studií (klikni pro podrobnosti):

• Diskuze ke kyberbezpečnosti a mediální výchově na úrovni školy
• Dotazníkové šetření věnující se digitálním kompetencím pedagogů, standard digitálně gramotného pedagoga
• Google Classroom – propojení s Montessori pedagogikou, SWOT analýza, Aplikace ClassDojo – platforma pro komunikaci s rodiči
• Mentoring pedagogů kolegy, zapojení se do programu Erasmus+
• Předmět „Multikulturalita“ obsahující mediální výchovu
• Školní webináře, školní časopis online – speciální učebna školní redakce
• Třídní blog – zážitky z cest
• Vybavení digitálními technologiemi na úrovni žáků
• Výukové digitální nástroje, aplikace využitelné pro výuku
• Využití elektronických učebnic (od 3. ročníku)


Nejlépe hodnocené případové studie na dané téma:

Toto téma zvolily pouze dvě školy. Ke snižování nerovností ve vzdělávaní využívají respektující prostředí, efektivní komunikaci a systémy „spoluvytváření pravidel“. Zajímavý přístup ke snižování nerovností je popsán prostřednictvím systému třech stupňů učební autonomie. V prvním stupni určuje učební plán průvodce (a také sleduje učební pokrok), v dalších stupních je postupně přenášena zodpovědnost na sledování učebního pokroku na žáka s aktivní podporou průvodce, který mu poskytuje vhodné nástroje.


Inspirativní výstupy z případových studií (klikni pro podrobnosti):

• Centrum pomoci – poradenské a terapeutické pracoviště pro zákonné zástupce, žáky i pedagogické pracovníky školy
• Vícedruhové hodnocení žáků
• Komunitní kruhy
• Rozvojový plán žáka – individuální pohovory


Nejlépe hodnocená případová studie na dané téma:

V rámci tohoto tématu dorazila pouze jedna případová studie. Ta jasně demonstrovala, jak lze školu posouvat a systematicky rozšiřovat v ní realizované myšlenky. Své zkušenosti škola cíleně předává jak formou komunikace do regionu (KAP, MAP, MAS, spolupráce s OA Hradec Králové), tak spoluprací s neziskovými organizacemi, které se zabývají vzděláváním a osvětou (EDUin, SKAV[1]).  Ve škole vzniklo centrum inovativního vzdělávání, které zastřešuje aktivity také na mezinárodní úrovni (výuka založená na „Jenského plánu“). Zásadní je uvést existenci a aktivitu Asociací malých inovativních škol. Škola spolupracuje nejen s univerzitami a pedagogickými fakultami, ale také s Institutem pro podporu inovativního vzdělávání, ovlivňuje tak široké spektrum aktérů pohybujících se ve vzdělávání/vzdělávací politice. Důraz ze strany školy je kladen také na propojování formálního a neformálního vzdělávání.


Nejlépe hodnocená případová studie na dané téma:


[1] Stálá konference asociací ve vzdělávání.

Na toto téma nebyla v roce 2020 zaslána žádná případová studie.


Závěr

Zjištění, která vyplývají z prvního roku implementace pokusného ověřování jsou v určitých směrech velmi pozitivní. Některé školy ve studiích flexibilně reagovaly na současnou situaci a velmi kvalitně popsaly způsob svého fungování (s ohledem na distanční výuku, nástroje v ní využívané, neobvyklou formu komunikace mezi aktéry ve vzdělávání aj.). Mnoho ze zapojených škol pojalo případovou studii jako projekt ve vzdělávání, o který se chce podělit. Popisy těchto projektů se liší svou konkrétností, jsou však nespornou inspirací pro školy ostatní. Ve studiích jsou také popsány odlišné a zajímavé dlouhodobé filozofie škol a způsob jejich směřování ve vztahu k různorodým přístupům ke vzdělávání žáků.

Jako informaci z terénu jsme obdrželi zpětnou vazbu s upozorněním na vzájemnou pomoc a sdílnost mezi zapojenými školami. Docházelo ke komunikaci zkušeností se zpracováním případových studií jako takových. Spontánně se tak ještě před jejich zveřejněním rozběhla vlna „sdílení dobré praxe“ a podpory, a to i mezi školami, které spolu doposud nekomunikovaly či komunikovaly velmi zřídka. Ochota, umění spolupracovat a vzájemně si pomáhat mezi školami (i v tomto velmi složitém období) tak tímto projektem posílila, což je velmi podstatnou součástí komplexního hodnocení uvedeného ověřování.


Výhled do roku 2022

Pro rok 2021 byl vydán dodatek k pokusnému ověřování, který reaguje na aktuální situaci ve vzdělávání a témata pro školy aktualizuje a přizpůsobuje. Dodatek k pokusnému ověřování inovoval již vyhlášená témata pokusného ověřování ve vztahu k současné realitě ve vzdělávání a rozšířil možnosti jejich zpracování s ohledem na distanční a kombinovanou výuku (aplikace školního vzdělávacího programu, hodnocení žáků, motivace, klima ve třídě, neobvyklá forma komunikace mezi aktéry, metody vzdělávání, role zřizovatele, sdílení dobré praxe mezi školami). Otevřel také prostor i pro zcela nová tematická uchopení, která vnímáme jako podstatná a aktuální. Jedná se například o roli ředitele školy, další vzdělávání pedagogických/nepedagogických pracovníků či implementaci pedagogické intervence. Školy mohou ve studiích reagovat na současnou situaci a zároveň upozornit na zjištění, která mohla proměnit pohled na fungování školy v běžném režimu. Preference témat se proměnila, pro rok 2022 budeme mít tedy k dispozici bohatší základnu s ohledem na jednotlivé tematické oblasti.


Od roku 1966 si připomíná celý svět 8. září jako Mezinárodní den gramotností na připomínku důležitosti vzdělávání a rozvoje základních dovedností u každého člověka na naší planetě. V rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) bylo spuštěno v srpnu při příležitosti závěrečné konference projektu unikátní online vzdělávání určené učitelům MŠ a ZŠ, které je seznamuje s příležitostmi rozvoje matematické, čtenářské i digitální gramotnosti napříč aktivitami s dětmi a žáky bez ohledu na vyučovací předmět. Gramotnosti pro život jsou tak přinášeny jako příležitost pro inovaci výuky pro všechny zájemce.Video pozvánka na vzdělávací moduly


Online vzdělávání přístupné zdarma všem zájemcům

najdete na adrese http://gramotnosti.rvp.cz/ jako součást služeb Metodického portálu RVP.CZ. Každý si může i bez přihlášení projít jakoukoliv z 35 nabízených lekcí, lekce jsou koncipovány jako krátká seznámení s principy mezioborové výuky zaměřené na učení v souvislostech, které podporuje rozvoj základních gramotností pro život. Krátká úvodní lekce je nutnou podmínkou pro každého zájemce, všechny lekce je možné absolvovat do 30 minut. Během podzimu se budou v rámci projektu PPUČ konat poslední minikonference odborných panelů gramotností, můžete sledovat web a newsletter projektu, případně si nastavit odběr FB stránky kampaně Gramotnosti.pro život.


Příručka Gramotnosti v ŠVP

Pro členy vedení škol a koordinátory školních vzdělávacích programů připravil projekt PPUČ také příručku „Gramotnosti v ŠVP aneb inspirace pro inovace školního vzdělávacího programu na základní škole“. V projektu věří tomu, že učitelé, kteří se nadchnou pro metody práce s dětmi, které akcentují rozvoj čtenářské, matematické či digitální gramotnosti, nezůstanou u zkoušení dílčích aktivit, ale spolu s vedením školy získají čas pro proměnu svého školního vzdělávacího programu. K tomu jim má pomoci tato příručka a doprovodné aktivity projektu PPUČ. Školám, které inovují své ŠVP pro rozvoj digitálních dovedností, doporučujeme kombinovat náměty z PPUČ, z webu pro ICT revize RVP ZV a podpůrných webů ukončených projektů iMyšleníDigigram. Shrnutí o příručce PPUČ a gramotnostech pro ŠVP najdete v podrobném článku.


Mapa gramotností

V roce 2020 Národní pedagogický institut ČR spustil k Mezinárodnímu dni gramotností Mapu gramotností, ve které jsou vyznačeny instituce a organizace, které se zabývají čtenářskou, matematickou nebo digitální gramotností a pomáhají učitelům v rozvoji jejich zájmu či přímo realizují vzdělávací projekty či programy pro děti a žáky z MŠ a ZŠ. Pokud víte o některé další instituci, která na mapě není, anebo jste to právě vy, kdo máte s rozvojem gramotností zkušenost, přidejte informaci na mapu a obohaťte tak gramotnostní síť.


Doprovodné odkazyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem zpracovalo Metodické doporučení pro školy, které jim pomůže pracovat s obsahem vzdělávání v novém školním roce 2021/2022. Pokud Vás tato inspirace zajímá, tak se více dozvíte v textu níže.

Na konci textu najdete:
- metodické doporučení

- seznam příkladů pro výběr zásadního vzdělávacího obsahuObsah a účel metodického doporučení

Během dlouhého období distančního vzdělávání, a zejména ve školním roce 2020/2021, kdy již všichni disponovali mnoha zkušenostmi z distančního vzdělávání realizovaného na jaře 2020, většina ředitelů škol úspěšně plnila úkoly spojené s řízením a koordinací této formy výuky a snažila se dělat maximum možného pro zajištění udržitelné formy a odpovídající kvality distanční výuky, která bude co nejvíce přínosná pro jejich žáky. Nyní je na místě soustředit se na nový školní rok a společně usilovat o minimalizaci různých negativních dopadů. Díky mnoha informacím o podobě distančního vzdělávání v jednotlivých fázích jeho realizace, po reflexi pozitivních přístupů i problematičtějších jevů a se zohledněním zkušeností ředitelů škol, učitelů i dalších odborníků tak přichází rezort školství, mládeže a tělovýchovy s doporučeními v oblasti vzdělávacího obsahu, která by měla zvládnutí tohoto náročného období pomoci.

Soubor metodických námětů a doporučení byl připraven ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce a Národního pedagogického institutu České republiky. Ředitelé škol, učitelé a další pracovníci škol v něm naleznou inspiraci jak postupovat při práci se vzdělávacím obsahem a při upřesňování rozvržení učiva ve školním roce 2021/22, a to v kontextu řešení dopadů dlouho trvající distanční výuky během pandemie nemoci covid-19. Cílem metodických doporučení je nabídnout takové postupy, které mohou pomoci v případech, kdy v důsledku problematického zapojení žáků do distanční výuky u některých žáků vznikl propad v naplnění očekávaných výstupů Rámcového vzdělávacího programu.

Součástí doporučení jsou také informace o tom, co a jak bude v dané problematice sledovat a hodnotit Česká školní inspekce (dále také „ČŠI“), přičemž samozřejmě platí, že v případě potřeby budou jak Česká školní inspekce, tak i Národní pedagogický institut ČR, poskytovat školám potřebnou metodickou podporu.

Na konci této stránky naleznete také příklady pro výběr zásadního vzdělávacího obsahu pro jednotlivé oblasti vzdělávání.


Metodické doporučení pro práci se vzdělávacím obsahem


Přílohy - příklady pro výběr zásadního vzdělávacího obsahu:


Chcete se i v létě vzdělávat v oborových didaktikách? Oblíbili jste si webináře projektu SYPO a rádi byste se k nim vrátili nebo zhlédli další a získali podklady pro výuku od lektorů? Právě pro Vás je tady Letní online škola SYPO.


Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), realizovaný Národním pedagogickým institutem ČR, připravil na letní měsíce online školu, díky které se můžete na všechny webináře zpětně podívat kdykoli a kdekoli.

Letní online škola SYPO nabízí více než 100 webinářů, které se zabývají didaktikou a novinkami ve vybraných oborech. Webináře provazují činnost metodických kabinetů SYPO a jsou určeny učitelům českého jazyka a literatury, informatiky a ICT, matematiky, přírodovědných předmětů a také učitele v mateřských školách a na prvních stupních základních škol.


Jakým tématům se webináře věnují

Učitelé českého jazyka a literatury se například mohou dozvědět:

 • jak na tvorbu digitálního obsahu,
 • o autorských právech a licenci ve výuce,
 • o skandální literatuře.

Učitelé informatiky se mohou zaměřit:

 • na filozofii změn v RVP CZ,
 • na rozvoj digitální gramotnosti ve výuce,
 • na práci s daty v základní škole.

Učitelé matematiky se mohou inspirivat:

 • jak na zlomky beze strachu,
 • jak vést žáky k řešení slovních úloh s porozuměním.

Učitele přírodovědných předmětů může zaujmout:

 • badatelsky orientované vyučování,
 • praktické tipy pro výuku zeměpisu
 • nebo SMART home.

Pro učitele v mateřských školách a na 1. stupni základních škol jsou k dispozici:

 • webináře k plynulému přechodu z mateřské do základní školy,
 • ke komunikaci s rodiči,
 • k zápisu do 1. ročníku
 • a distanční výuce.

Letní online škola také zařadila podcasty z oblasti kybernetické bezpečnosti a správy ICT ve škole vhodné pro školní správce, ICT koordinátory a metodiky i další zájemce o problematiku ICT ve škole.


Tak neváhejte a vstupte do letní online školy

která již běží v plném proudu (pro přihlášení klikni na obrázek):

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) Národního pedagogického institutu ČR vydal čtyři publikace s konkrétními náměty do výuky, díky kterým mohou učitelé předškolního a základního vzdělávání rozvíjet u dětí a žáků čtenářskou, digitální nebo matematickou gramotnost. Publikace obsahují dohromady 144 aktivit.

 


“V NPI ČR si uvědomujeme, že povolání učitele je náročné, a proto přicházíme s našimi materiály pro mateřské školy. Díky 29 kartám je možné i v předškolním vzdělávání rozvíjet například digitální gramotnost, které se, podle našich zkušeností, kolegyně a kolegové často bojí,” říká Jana Smolková, garantka předškolního vzdělávání

 “Pro první stupeň ZŠ jsme připravili 49 karet, které vznikly na základě pilotáže a komunikace s učiteli v pilotních školách,” dodává Simona Šedá, editorka publikace a garantka vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ. Mnoho inspirace v ní mohou objevit i rodiče, vedoucí zájmových kroužků, asistenti pedagogů, vychovatelé, knihovníci, studenti vysokých škol s pedagogickým zaměřením a mnozí další.

“Pro učitele druhého stupně ZŠ publikace nabízí 39 karet. Dali jsme si záležet na tom, aby si vybral skutečně každý učitel a aby byl schopen aktivitu zapojit do své výuky bez ohledu na to, zda je učitelem matematiky nebo výtvarné výchovy,” říká Marta Břehovská, garantka vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ.

Sborník prací studentek 5. ročníku Učitelství pro 1. stupeň základní školy byl vydán ve spolupráci s Katedrou preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Celý sborník ilustruje soubor očekávaných výsledků učení v základních gramotnostech, rozpracovaných pro jednotlivé vzdělávací oblasti a vzdělávací obory do učebních aktivit a příkladů komplexních úloh (karet), kterých obsahuje celkem 27.

Podle doc. PhDr. Jany Staré, Ph.D., vedoucí katedry, která na vzniku publikace spolupracovala, vycházejí mnohé navržené aktivity ze zájmu současných dětí a užívají skutečně neotřelé, inovativní postupy. Ke sborníku dále dodává: “Vzhledem k náročnosti práce učitele v inkluzivní třídě vnímám vzniklé lekce jako cenný materiál, který umožní učitelům učit v souladu s nejnovějšími vzdělávacími trendy a v souladu s poznatky jednotlivých oborových didaktik.”

“Věřím, že pro učitele může být sborník impulsem k novým pohledům na známé situace, zajímavou inspirací či neotřelou výzvou. A pro nás všechny nadějí, že o naše děti ve školách pečují pedagogové s láskou, porozuměním a opravdovým zájmem o to, aby každý z jejich žáků dostal šanci být úspěšný a šťastný,” říká Simona Šedá, editorka sborníku.

 “V projektu PPUČ podporujeme reflektivní praxi učitelů mateřských a základních škol, při které je vhodné sdílet zážitky a zkušenosti z jednotlivých metod práce s dětmi. Proto je možné se k publikacím vyjádřit v reputačním systému EMA na metodickém portálu RVP.CZ,” vysvětluje Petr Naske, manažer projektu PPUČ. Publikace je zde možné ohodnotit jednoduše – přidělit jim odpovídající počet hvězdiček, nebo krátkým komentářem popsat svou zkušenost s těmito materiály. 


Jednotlivé publikace pro konkrétní stupně vzdělání najdete na webových stránkách kampaně Gramotnosti.pro život (www.gramotnosti.pro) nebo na níže uvedených odkazech (klikni na obrázek pro otevření publikace):


logo České školní inspekce

Česká školní inspekce (ČŠI) vydala 7. 6. 2021 tématickou zprávu s názvem Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách -  Reflexe postupů a přístupů základních uměleckých škol ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021.

Předkládaná tematická zpráva komentuje hlavní zjištění z tematického šetření ČŠI z jara roku 2021. Zároveň je také metodickým návodem pro využití příslušných informací pomocí ilustrací v rámečcích a kurzívou uváděných konkrétních příklady, postupy a zkušenosti základních uměleckých škol.


Obsah stránky


Úvodní informace

Od nástupu pandemie nemoci covid-19 na jaře roku 2020 se ČŠI systematicky věnuje sledování
a vyhodnocování realizace distančního vzdělávání. Mezi hlavní tematické zprávy ČŠI reflektující průběh distančního vzdělávání jsou tyto:

 • na základních a středních školách vydala ČŠI v květnu 2020 (-zde-), v listopadu 2020 (-zde-) a v březnu 2021 (-zde-),
 • vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu na jaře 2020 (-zde-).

Mimo jiných oblastí významně ovlivila mimořádná opatření v podobě omezování osobní přítomnosti žáků na vzdělávání také segment základního uměleckého vzdělávání, na který se ČŠI rovněž zaměřila.

V jarním období roku 2021 tak Česká školní inspekce provedla mimořádné tematické šetření v téměř všech základních uměleckých školách (dále „ZUŠ“) zapsaných do školského rejstříku, jehož cílem bylo získat relevantní zpětnou vazbu k podobě distanční výuky ve školním roce 2019/2020 i ve školním roce 2020/2021. Do šetření bylo zahrnuto 501 základních uměleckých škol, jejichž ředitelé poskytovali ČŠI informace k realizaci výuky v hudebním, výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém oboru. Další informace získala Česká školní inspekce z realizovaných metodických konzultací, jež v období distančního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 poskytovala také základním uměleckým školám, které na nabídku ČŠI zareagovaly.

Zjišťování se zaměřovalo zejména na:

 • problematiku účasti žáků ve výuce,
 • na způsoby realizace distanční výuky ve školním roce 2019/2020 i 2020/2021,
 • na využívání digitálních technologií v distanční výuce a technické vybavení škol i žáků,
 • na samotné vzdělávací aktivity realizované učiteli základních uměleckých škol,
 • na otázky související s hodnocením během distanční výuky,
 • na komunikaci škol s žáky i jejich zákonnými zástupci (dále také „rodiče“)
 • nebo na dopady dlouhodobé distanční výuky směrem k příštímu školnímu roku 2021/2022.

Důležitá zjištění

 • Distanční výuka v základních uměleckých školách nevedla k výraznějšímu předčasnému ukončování studia žáků, když vzdělávání předčasně ukončilo jen zhruba o polovinu více žáků než v předchozích letech (6,4 % vůči 4,2 %). Pravidelně se výuky účastnilo více než 95 % žáků.
 • Vedení škol a pedagogové využili zkušeností získaných na jaře 2020, kdy si distanční výuku zkoušeli a hledali vhodné způsoby náhrady výuky prezenční poté. Tyto zkušenosti vedly k výraznému zkvalitnění distanční výuky na základních uměleckých školách ve školním roce 2020/2021.
 • Na ZUŠ došlo k využívání kvalitnější digitálních technologií, a to nejen digitálních platforem pro výuku, ale i nástrojů pro tvorbu nebo pro její záznam a editaci apod. Pro zajištění distanční výuky investovala většina základních uměleckých škol finanční prostředky do nákupu digitální techniky (především notebooků, příslušenství pro nahrávání zvuku i obrazu a posílení internetového připojení).
 • Rozvoj distanční výuky byl v ZUŠ výrazným přínosem pro rozvoj digitálních kompetencí učitelů.
 • Bohužel jen méně než polovina ředitelů škol však v průběhu distanční výuky své učitele dostatečně podporovala a např. jen necelá polovina ředitelů základních uměleckých škol využila distanční výuky k podpoře svých učitelů prostřednictvím návštěvy (hospitace) ve výuce.
 • Podobně jen necelá polovina ředitelů škol přizpůsobila společně s učiteli podobu hodnocení specifikům distanční výuky.
 • Zátěž spojená s distanční výukou se promítla i do komunikace s rodiči. Mezi nejčastější kritiku ze strany rodičů pak patřila zátěž spojená s dohledem nad distanční výukou jejich dětí a nespokojenost s výší úplaty za vzdělávání v době distanční výuky.

Doporučení pro školy, zřizovatele a MŠMT


Tematická zpráva pro stažení či prohlížení online

Předkládaná tematická zpráva je také využitelná jako metodický dokument. Zpráva komentuje hlavní zjištění z tohoto tematického šetření a zároveň dodová ilustraci v rámečcích a kurzívou uváděny také konkrétní příklady, postupy a zkušenosti základních uměleckých škol.

Níže si můžete celou tematickou zprávu prohlédnout nebo stáhnout v PDF.


MŠMT vydalo Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví. Tento metodický materiál přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Vyučující zde rovněž najdou tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které mohou doporučit rodičům svých žáků.

Česká školní inspekce zároveň vydala tematickou zprávu k distančnímu vzdělávání v základních a středních školách, která shrnuje přístupy, posuny a zkušenosti škol rok od nástupu pandemie nemoci COVID-19.

Dokumenty ke stažení naleznete níže:


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Metodika shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání a má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku. Vedení škol a vyučující zde najdou doporučení pro jednotlivé typy škol od mateřských, základních a středních až po vyšší odborné školy, konzervatoře a základní umělecké školy.


Celou metodiku z řadou dalších doplňujících příloh a informací naleznete v sekci metodické materiály.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
Skip to content