IKV: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání

edu.cz > Podpora škol > Projekty ESIF > IKV: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání

Základní informace o projektuCíle projektuKlíčové aktivity projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:1. 7. 2016
Ukončení projektu:30. 4. 2022
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586
Příjemce dotace:Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Výše dotace:201 367 180,24 Kč
Zdroj financování:Operační program Výkum, vývoj a vzdělávání

Cíl projektu

Účelem projektu je zajistit plnou integraci tématu inkluzivního a kvalitního vzdělávání do komplexu podpory a intervence poskytovaných Agenturou v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů IKV na participativním základě v obcích zapojených do projektu a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu na lokální úrovni.


Pozadí problému

Nedostatečně inkluzivní a kvalitní vzdělávání je jednou z příčin sociálního vyloučení. Sociálně vyloučené lokality v ČR vznikaly postupně a situace v nich se dramaticky zhoršovala dopady ekonomické transformace i vlivem úbytku pracovních příležitostí v okrajových, méně rozvinutých regionech. V současné době vznikají vyloučené lokality především cílenou migrací za dostupným bydlením, vytlačováním romských rodin z lukrativních bytů, řízeným sestěhováním (neplatiči, problémoví obyvatelé), obchodem s chudobou atd. Na rozšiřující se sociální vyloučení má vliv, kromě faktorů jako ekonomická krize, nepružné služby zaměstnanosti, nedostatečná kapacita sociálního bydlení apod., také málo inkluzivní vzdělávání.

Na obecní úrovni je hlavní bariérou sociální inkluze nezájem, tendence dělit obyvatele na obyvatele prvního a druhého řádu a věnovat pozornost a péči spíše první z obou skupin a té druhé se věnovat pouze okrajově nebo vůbec. Samosprávy, které cítí odpovědnost řešit problémy sociálně vyloučených lokalit, často postrádají informace a kompetence potřebné pro odborné, dlouhodobé a efektivní řešení. Uvedená situace se tak nutně promítá také do místních vzdělávacích sítí, neboť zřizovateli škol a školských zařízení jsou v první řadě právě obce.

V oblasti inkluzivního a kvalitního vzdělávání identifikujeme jako příčiny problému ve vztahu k zaměření projektu zejména nedostatečnou předškolní výchovu a absenci spolupráce všech relevantních aktérů při podpoře docházky do MŠ a při přestupu z MŠ do ZŠ. Stále chybí adekvátní zapojování a spolupráce škol s rodiči, komunitami, neziskovými organizacemi a dalšími. Další příčinou jsou postoje majoritní společnosti ke společnému vzdělávání jejich dětí s romskými dětmi a existence segregovaných škol či škol s vysokým počtem romských žáků.1. Spolupráce v území

 • Tvorba/aktualizace/implementace/evaluace kapitoly Vzdělávání Strategického plánu pro sociální začleňování v lokalitách spolupracujících s Agenturou v souladu s Metodikou Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL);

 • tvorba Plánu podpory v lokalitách, které nespolupracují v režimu KPSVL a identifikovaly problém v oblasti vzdělávání;

 • tvorba Plánu podpory při přípravě Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) v lokalitách mimo KPSVL, které o spolupráci projeví zájem.


2. Podpora odborné spolupráce

 • Realizace 12 setkání odborného panelu na téma inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami – spolupráce škol a zřizovatelů v oblasti podpory dětí a žáků z marginalizovaných skupin;

 • koordinace spolupráce s ostatními systémovými projekty a dalšími projekty realizovanými jinými mi organizacemi;

 • expertní podpora partnerů v lokalitách a interního týmu Agentury prostřednictvím centrálních expertů na témata vztahující se k problematice řešené projektem.


3. Aktivizace relevantních aktérů

 • Odborné workshopy, veřejná setkání, konference, exkurze/stáže za příklady dobré praxe, zahraniční studijní cesty, analýzy zahraničních expertů.


4. Metodická podpora

 • Metodika realizace strategií rozvoje vzdělávání v oblasti IKV a rovných příležitostí v uzavřených místních soustavách;

 • Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního vzdělávání na místní úrovni.


5. Evaluace, výzkumy, analýzy

 • Vstupní analýzy místních vzdělávacích sítí, Analýza segregace škol z pohledu sociálního vyloučení;

 • Evaluační manuál;

 • dílčí hodnotící zprávy o dopadu projektu v lokalitách a o kvalitě spolupráce v lokalitách;

 • souhrnné hodnotící zprávy;

 • souhrnná hodnotící zpráva o realizaci projektu.


6. Řízení projektu • Realizace 12 setkání odborného panelu na téma inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami – spolupráce škol a zřizovatelů v oblasti podpory dětí a žáků z marginalizovaných skupin

 • Koordinace spolupráce s ostatními systémovými projekty a dalšími projekty realizovanými jinými mi organizacemi

 • Expertní podpora partnerů v lokalitách a interního týmu Agentury pro sociální začleňování prostřednictvím centrálních expertů na témata vztahující se k problematice řešené projektem

 • Odborné workshopy, veřejná setkání, konference, exkurze/stáže za příklady dobré praxe, zahraniční studijní cesty, analýzy zahraničních expertů

 • Vstupní analýzy místních vzdělávacích sítí, Analýza segregace škol z pohledu sociálního vyloučení

 • Evaluační manuál

 • Dílčí hodnotící zprávy o dopadu projektu v lokalitách a o kvalitě spolupráce v lokalitách

 • Souhrnné hodnotící zprávy

 • Souhrnná hodnotící zpráva o realizaci projektuUčitečné odkazy:Skip to content