P-KAP: Podpora krajského akčního plánování

Základní informace o projektuCíle projektuKlíčové aktivity projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:1. 3. 2016
Ukončení projektu:31. 12. 2021
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000363
Příjemce dotace:Národní pedagogický institut ČR
Výše dotace:275 930 531 Kč
Zdroj financování:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zlepšit strategické řízení a plánování ve školách a v územích prostřednictvím rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců IPo pro tvorbu MAP.

KA 01 – Centra podpory: V každém kraji je na krajském pracovišti NPI ČR (pro Prahu a Středočeský kraj jedno společné) zřízeno Centrum podpory strategického řízení a plánování ve školách a v územích a pro oblast dotací. Aktivity center jsou zaměřeny na: podporu a koordinaci příjemců IPo MAP, 69 místních konferencí pro příjemce IPo MAP, pedagogické pracovníky a vedení škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů a veřejné správy a další aktéry podílející se na rozvoji vzdělávací politiky v územích, metodickou podporu vedení škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení prostřednictvím poradenské činnosti a konzultací, poradenství a konzultace v oblasti výzev a šablon OP VVV a možnostech zapojení škol a čerpání dotací z OP VVV.

KA 02 – Individuální pomoc: V této KA se vytváří model systému intenzivní podpory školám s cílem podpořit zvýšení efektivity škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení. Systém se pilotuje v 80 školách, které jsou identifikovány jako školy s   potenciálem rozvoje v dané oblasti. Podpora vede k vytvoření plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve spolupráci pedagogických pracovníků a místních aktérů vzdělávací politiky. Vybrané školy se oslovují s nabídkou zapojení do projektu ve třech časových vlnách z důvodů časové náročnosti hodnocení a výběru škol dle kritérií Kvalitní škola ČŠI. Délka podpory jedné školy je minimálně 12 měsíců.

KA 03 – Vzdělávání: V rámci této KA je připravován obsah a školicí materiály vzdělávacích aktivit pro členy realizačního týmu a pro cílovou skupinu a probíhá realizace webinářů, místních konferencí, prezenčního i distančního vzdělávání a motivačních seminářů.

KA 04 – Veřejnost: Pracovníci aktivity zabezpečují propagaci a publicitu projektu, informují cílové skupiny o projektu a o možnostech zapojení se do jednotlivých jeho aktivit, zejména do ověření systému intenzivní podpory, prezenčního a distančního vzdělávání, informačních panelů a místních konferencí aj.

KA 05 – Evaluace: Zabezpečuje v souladu s principy OP VVV a pravidly pro příjemce IPs cílenou evaluaci všech produktů (odborných i manažerských), výstupů a pilotáží s pomocí metodiky dodané poskytovatelem podpory (MŠMT) a nástrojů odborné evaluace vytvořené v rámci KA.

KA 06 – Řízení projektu: Výstupem KA jsou veškeré manažerské produkty, za které je odpovědný projektový manažer v jednotlivých etapách realizace. V etapě nastavení to byla kompletní dokumentace nastavení projektu (registry rizik, otevřených bodů, kvality a konfigurace a příslušné strategie). V navazujících etapách KA zajišťuje vydávání balíků práce dalším týmovým manažerům, získávání informací o postupu prací a jejich porovnávání proti plánu etapy, reportování o postupu etapy směrem k Řídicímu výboru projektu v podobě průběžných zpráv o stavu etapy a navrhováním řešení případných otevřených bodů a rizik.

KA 07 – Spolupráce: V rámci této KA vzniknul odborný panel, jehož členové se minimálně dvakrát ročně scházejí, aby konzultovali průběh a výstupy projektů OP VVV, sdíleli informace a zkušenosti z jejich realizace a vytvářeli doporučení pro vzdělávací politiku ČR v tématech pedagogický leadership, podpora celých pedagogických sborů a leadership v území v souladu s metodickým výkladem výzvy.

  • Metodická podpora všem 14 krajům při přípravě, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (14 KAP I a 14 KAP II)
  • Metodická podpora ze strany odborných garantů KAP, garantů intervence při přípravě, tvorbě a realizaci dokumentů Školní akční plán a Plán aktivit rozvoje vzdělávání ve dvou vlnách tvorby (období KAP I: 701 ŠAP a 88 PA a období KAP II: 918 ŠAP a 88 PA)
  • Vznik metodických materiálů pro období KAP I a KAP II a další dokumenty
  • Mapování stavu inkluze na SŠ a VOŠ – vznikly souhrnné krajské inkluzivní zprávy
  • 3 rozsáhlá dotazníková šetření na všech SŠ a VOŠ
  • Edusíť (zastřešuje metodické sítě v jednotlivých krajích), otevřená síť odborníků v tematických oblastech vzdělávání a v oblasti rozvoje škol. Edusíť je tvořena 2 částmi - LinkedInovými skupinami, které umožňují vzájemnou komunikaci členů, a Katalogem registrovaných odborníků – databází, která umožňuje vyhledávat odborníky
  • Semináře a webináře k akčnímu plánování a oblastem intervence

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content