APIV B: Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Základní informace o projektuCíle projektuKlíčové aktivity projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:1. 4. 2017
Ukončení projektu:31. 3. 2022
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015
Příjemce dotace:Národní pedagogický institut ČR
Výše dotace:184 159 880 Kč
Zdroj financování:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Pedagogičtí pracovníci mají základní odborné znalosti a praktické dovednosti v oblasti plánování a vedení výuky žáků s různými vzdělávacími potřebami a dokážou je aplikovat ve výukové praxi.
 • Management škol má znalosti a dovednosti potřebné pro zajištění takových procesů na úrovni školy, které umožní efektivní společné vzdělávání.
 • Představitelé státní správy, zástupci zřizovatelů, odborná i široká veřejnost se orientují v tématu společného vzdělávání, uvědomují si přínosy společného vzdělávání a podporují jeho zavedení do školské praxe.

Klíčové aktivity projektu

 1. KA 1 Metodicko-koordinační sítě – V každém kraji vznikne Centrum podpory pro společné vzdělávání pomáhající školám a školským zařízením přímo v regionu. Centra budou všem zájemcům z řad pedagogů, včetně vedení škol, poskytovat poradenské, konzultační a vzdělávací služby při zavádění společného vzdělávání. V každém kraji budou do projektu zapojeny školy, které vytvoří krajské sítě spolupracujících škol. Vybraným školám bude poskytnuta vzdělávací a odborná podpora zahrnující DVPP, mentorské a koučovací služby, služby externích odborníků (speciálních pedagogů, psychologů, metodiků DVPP, aj.). Centra podpory budou mj. mapovat aktéry implementace APIV v kraji a propojovat je s krajskou sítí škol za účelem sdílení dobré praxe. Centra podpory budou spolupracovat při přípravě Školských inkluzivních koncepcí krajů, centra budou po organizační stránce zajišťovat další vzdělávání pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků a zástupců veřejné zprávy.
 2. KA 2 Vzdělávání – Cílovým skupinám pedagogických pracovníků (včetně vedení škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání a zástupců veřejné správy) budou nabídnuty vzdělávací programy vytvořené a pilotně ověřené (včetně studijních materiálů) realizátorem projektu APIV A. Realizace těchto vzdělávacích programů v jednotlivých krajích ČR bude probíhat v úzké spolupráci s KA 1 Metodicko-koordinační sítě, která na sebe prostřednictvím krajských Center podpory naváže síť spolupracujících škol (min. 24 v každém kraji). Programy určené pedagogickým pracovníkům budou vyhovovat podmínkám kladeným MŠMT na akreditaci programů v rámci systému DVPP. Jejich absolvováním dojde u účastníků k prohloubení odborné kvalifikace. Dále budou připraveny a realizovány vzdělávací programy pro rozvoj lektorských, prezentačních a komunikačních dovedností pro lektory a konzultanty Národního týmu lektorů a konzultantů. Bude realizováno vzdělávání mentorského týmu pracujícího na úrovni jednotlivých zapojených škol.
 3. KA 3 Veřejnost – Za účelem zvýšení podpory společnému vzdělávání mezi odbornou a širokou veřejností bude připravena a realizována osvětová a informační kampaň. V jejím rámci budou přinášeny objektivní, vyvážené a věcně správné informace o procesech, podmínkách a přínosech společného vzdělávání pro děti a žáky, vzdělávací systém a společnost jako celek. Hlavní těžiště kampaně bude spočívat v tzv. motivačních seminářích, které budou organizovány ve všech krajích ČR. Semináře budou společným místem pro diskusi aktérů implementace APIV – pedagogů, zřizovatelů a zástupců odborné i široké veřejnosti. Bude vytvořena elektronická interaktivní databáze strukturovaná dle tematických celků.
 4. KA 4 Evaluace – Průběžné vyhodnocování a revizi implementace APIV bude zajišťovat odborná platforma společného vzdělávání tvořená zástupci z řad neziskového sektoru, odborných asociací pedagogů, akademické sféry, zkušených pedagogů, územně samosprávných celků, zástupců MŠMT a realizátora projektu APIV A. Zodpovědností odborné platformy bude vedle monitoringu průběhu implementace APIV v letech 2016 – 2018 také návrh úprav a doporučení pro roky 2019 – 2020. V rámci aktivity bude probíhat hodnocení kvality všech produktů vytvářených projektem, které zajistí evaluační pracovníci. Kompletní produktové sety budou následně předávány k posouzení interní oponentní skupině ustavené v KA 6 Řízení projektu.
 5. KA 5 Spolupráce – Pro zajištění efektivní podpory cílových skupin a koordinaci projektových aktivit bude probíhat úzká spolupráce realizačních týmů IPs a IPo projektů. Mezi projekty bude docházet k výměně zkušeností se společným vzděláváním a koordinaci aktivit a výstupů projektů na platformě odborného panelu.
 6. KA 6 Řízení projektu – Cílem této klíčové aktivity je zajistit kvalitní řízení a dokumentování procesů projektu. Kromě zajištění efektivních řídicích procesů projektu bude v této aktivitě působit interní oponentní skupina vedená expertem se zahraničním renomé a složená z minimálně pěti odborníků na oblast společného vzdělávání.
 • Prezenční a distanční vzdělávání pro zástupce cílových skupin
 • Databáze aktérů implementace APIV
 • Individuální podpora profesního rozvoje (mentoring, koučování, expertní služby, supervize)
 • Informační databáze společného vzdělávání (interaktivní) – zapojmevsechny.cz
 • Zpracované analýzy a evaluace plnění APIV
 • Vzdělávací program pro zástupce veřejné správy
 • Vzdělávací program pro členy Národního týmu kvalitních lektorů a konzultantů pro společné (inkluzivní) vzdělávání pro kraje
 • Centrum podpory pro společné vzdělávání pomáhající školám a školským zařízením přímo v regionu (personální posílení krajských pracovišť NIDV, resp. NPI v oblasti společného vzdělávání)
 • Krajská síť škol a školských zařízení
 • Odborná platforma společného vzdělávání
 • Doplňující vzdělávací programy pro pedagogické a vedoucí pedagogické pracovníky

Užitečné odkazy:

Metodická podpora pro školy

http://www.inkluzevpraxi.cz/ 
–> o aktivitách projektu
http://zapojmevsechny.cz/ 
–> metodická podpora inkluze

Aktuality:

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content