APIV A: Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

Základní informace o projektuCíle projektuKlíčové aktivity projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:1. 5. 2017
Ukončení projektu:31. 12. 2022
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004410
Příjemce dotace:Národní pedagogický institut ČR
Výše dotace:156 620 749 Kč
Zdroj financování:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Sledovat postup při zavádění společného (inkluzivního) vzdělávání a navrhovat a ověřovat možnosti řešení.
 • Podporovat pedagogické pracovníky při uskutečňování společného (inkluzivního) vzdělávání.
 • Zajistit efektivní implementaci určených úkolů Akčního plánu inkluzivního vzdělávání
 • Podpořit výuku češtiny jako druhého jazyka.
 • Vytvořit referenční rámec českého znakového jazyka pro úrovně A1 – B2.

KA 1 Řízení projektu – Činnosti této aktivity zahrnují sestavení projektového týmu, nastavení principů řízení projektu, kontrolních mechanismů a pravidel koordinace jednotlivých projektových činností. Součástí klíčové aktivity je stanovení dílčích cílů a jejich časových, finančních a personálních rámců; zajištění průběžného monitorování a kontroly plnění cílů, popř. opatření vedoucí k nápravě; průběžná kontrola čerpání; zajištění komunikačních toků všemi potřebnými směry; příprava zpráv o realizaci projektu ve stanoveném čase a kvalitě atd. V rámci řízení projektu se bude pracovat se základními strategickými dokumenty z oblasti vzdělávací politiky.

KA 2 Sledování, plánování, hodnocení společného (inkluzivního) vzdělávání – V rámci této aktivity bude realizováno průběžné dlouhodobé a opakované šetření, bude mapován průběh zavádění společného vzdělávání, budou zjišťovány změny, k nimž v důsledku implementace společného vzdělávání dochází, budou vyhodnocovány dopady změn, případně budou navrhovány úpravy dalšího postupu. Šetření bude mít explorativní, deskriptivní a monitorovací charakter, z metodologického hlediska bude založeno na smíšeném výzkumném přístupu (kombinování metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu). Aktivita se zaměří na sledování průběhu v jednotlivých stupních počátečního vzdělávání (předškolní, první a druhý stupeň ZŠ) na vybraném vzorku škol, s těžištěm v základních školách.

Cílem bude zejména:

 • Identifikovat změny, ke kterým ve školách dochází v souvislosti se změnami v přístupu ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (společné vzdělávání);
 • Popsat, jak identifikované změny ovlivňují průběh a výsledky vzdělávání;
 • Popsat, jak identifikované změny ovlivňují práci pedagogických pracovníků;
 • Průběžně identifikovat problémy spojené se zaváděním principů společného vzdělávání, navrhovat a ověřovat možnosti řešení, vyhodnocovat procesy sociální integrace ve vzdělávání.

KA 3 Příprava programů DVPP – V této klíčové aktivitě bude postupně zpracována nabídka modulů, ze kterých budou vytvářeny programy dalšího vzdělávání, ty budou modifikovány pro konkrétní skupiny pedagogických pracovníků (např. vyučující v předškolním vzdělávání, vyučující 1. stupně ZŠ atd.). Programy/moduly budou pilotně ověřeny a pro jejich další realizaci budou připraveni lektoři. Součástí aktivity je i příprava metodických materiálů na podporu společného vzdělávání; tyto materiály budou zveřejňovány na portálu RVP.CZ. Programy DVPP budou zaměřené na posílení profesních kompetencí spojených s realizací společného (inkluzivního) vzdělávání, budou obsahově i pojetím diferencované vzhledem ke stupňům vzdělávání a budou připravovat pedagogické pracovníky na práci s heterogenní skupinou žáků.

Programy budou připraveny pro jednotlivce i pedagogické sbory pro:

 • témata základní přípravy pedagogických pracovníků pro společné (inkluzivní) vzdělávání;
 • programy zaměřené na podporu rozvoje profesních kompetencí PP potřebných pro zavádění a realizaci společného vzdělávání v oblasti didaktické a oborově didaktické, obecně pedagogické, osobní a profesní kultivace atd.;
 • rozšiřující témata pro oblast jednotlivých zdravotních znevýhodnění, pro vzdělávání žáků z jiných kulturních podmínek a také s odlišnými životními podmínkami;
 • témata posilování komunikace uvnitř škol, pro spolupráci školy a rodiny, případně dalších subjektů, které přispívají k udržování sociální soudržnosti.

KA 4 Výuka češtiny jako druhého jazyka pro žáky-cizince – Tato klíčová aktivita bude věnována vzdělávání a podpoře pedagogických pracovníků při začleňování žáků-cizinců (s odlišným mateřským jazykem) do společného vzdělávání prostřednictvím osvojování si českého jazyka jako druhého jazyka, prostředku interkulturního učení a nástroje pro osvojování si vzdělávacích obsahů (jazyk vyučování). V rámci této aktivity bude vytvářena podpora v následujících oblastech:

 • příprava a pilotní ověření nástroje pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků-cizinců, popř. českých žáků bez znalosti češtiny;
 • příprava programu DVPP, ve kterém se pedagogičtí pracovníci naučí nástroj pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků používat;
 • tvorba metodických a výukových materiálů na podporu výuky češtiny jako druhého jazyka pro pedagogické pracovníky;
 • monitoring pedagogické realizace podpůrných opatření (2. a 3. stupně) pro žáky – cizince – např. organizace výuky, metody, výukové materiály, hodnocení výsledků učení, připravenost pedagogů.

V rámci této aktivity bude vytvořen nástroj pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků – cizinců, popř. českých žáků bez znalosti češtiny, podpůrné metodické a výukové materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka, program pro pedagogické pracovníky k užívání nástroje pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků – cizinců.

KA 5 Vytvoření referenčního rámce pro český znakový jazyk – V této klíčové aktivitě bude vytvořen a ověřen referenční rámec pro český znakový jazyk pro úrovně A1 až B2. RR pro ČZJ umožní vzájemné porovnání znalostí osob, představuje základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic aj. Odborná úroveň bude zajištěna také prostřednictvím realizace odborného panelu v KA 5.

KA 6 Evaluace – Realizace klíčových aktivit a jednotlivých činností bude průběžně monitorována a pravidelně vyhodnocována. Každoročně bude zpracována dílčí evaluační zpráva, závěrečná evaluační zpráva bude zpracována na konci projektu.

KA 7 Spolupráce – V projektu bude vytvořeno 50 odborných panelů. Na práci odborných panelů se budou podílet pracovníci projektu i ostatních IPs projektů, zástupci vysokých škol, relevantních profesních asociací i zkušení pedagogičtí pracovníci.

 • Průběžná zpráva o výsledcích zavádění a realizace společného vzdělávání, včetně vyhodnocení změn v práci pedagogických pracovníků v důsledku realizace společného vzdělávání I. – IV.
 • Zpráva o identifikovaných obtížích a problémech v prostředí škol při implementaci společného vzdělávání I. – IV.
 • Inspirativní příklady z praxe – případové studie škol nacházejících se na různých stupních uskutečňování společného vzdělávání
 • Závěrečná výzkumná zpráva
 • Standard lektora DVPP pro společné vzdělávání; vytvoření týmu lektorů pro realizaci programů na podporu společného vzdělávání
 • Pilotně ověřené moduly/programy DVPP pro rozšíření profesních kompetencí PP potřebných k realizaci společného vzdělávání
 • Pilotně ověřené programy podporující specifické a nové přístupy práce s problematickými skupinami žáků
 • Pilotně ověřený nástroj pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků – cizinců, popř. českých žáků bez znalosti češtiny
 • Pilotně ověřený program DVPP, včetně metodických materiálů pro PP, kteří budou využívat nástroj na zjišťování úrovně jazykových kompetencí
 • Zpráva o výsledku monitoringu výuky českého jazyka jako druhého jazyka v rámci podpůrných opatření
 • Referenční rámec pro český znakový jazyk pro úrovně A1 – B2

Aktuality:

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content