SRP: Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Základní informace o projektuCíle projektuKlíčové aktivity projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:1. 3. 2016
Ukončení projektu:30. 11. 2021
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
Příjemce dotace:Národní pedagogický institut ČR
Výše dotace:239 242 886 Kč
Zdroj financování:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zlepšit strategické řízení a plánování ve školách a v územích prostřednictvím rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců IPo pro tvorbu MAP.

KA 01 – Centra podpory: V každém kraji je na krajském pracovišti NPI ČR (pro Prahu a Středočeský kraj jedno společné) zřízeno Centrum podpory strategického řízení a plánování ve školách a v územích a pro oblast dotací. Aktivity center jsou zaměřeny na: podporu a koordinaci příjemců IPo MAP, 69 místních konferencí pro příjemce IPo MAP, pedagogické pracovníky a vedení škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů a veřejné správy a další aktéry podílející se na rozvoji vzdělávací politiky v územích, metodickou podporu vedení škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení prostřednictvím poradenské činnosti a konzultací, poradenství a konzultace v oblasti výzev a šablon OP VVV a možnostech zapojení škol a čerpání dotací z OP VVV.

KA 02 – Individuální pomoc: V této KA se vytváří model systému intenzivní podpory školám s cílem podpořit zvýšení efektivity škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení. Systém se pilotuje v 80 školách, které jsou identifikovány jako školy s   potenciálem rozvoje v dané oblasti. Podpora vede k vytvoření plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve spolupráci pedagogických pracovníků a místních aktérů vzdělávací politiky. Vybrané školy se oslovují s nabídkou zapojení do projektu ve třech časových vlnách z důvodů časové náročnosti hodnocení a výběru škol dle kritérií Kvalitní škola ČŠI. Délka podpory jedné školy je minimálně 12 měsíců.

KA 03 – Vzdělávání: V rámci této KA je připravován obsah a školicí materiály vzdělávacích aktivit pro členy realizačního týmu a pro cílovou skupinu a probíhá realizace webinářů, místních konferencí, prezenčního i distančního vzdělávání a motivačních seminářů.

KA 04 – Veřejnost: Pracovníci aktivity zabezpečují propagaci a publicitu projektu, informují cílové skupiny o projektu a o možnostech zapojení se do jednotlivých jeho aktivit, zejména do ověření systému intenzivní podpory, prezenčního a distančního vzdělávání, informačních panelů a místních konferencí aj.

KA 05 – Evaluace: Zabezpečuje v souladu s principy OP VVV a pravidly pro příjemce IPs cílenou evaluaci všech produktů (odborných i manažerských), výstupů a pilotáží s pomocí metodiky dodané poskytovatelem podpory (MŠMT) a nástrojů odborné evaluace vytvořené v rámci KA.

KA 06 – Řízení projektu: Výstupem KA jsou veškeré manažerské produkty, za které je odpovědný projektový manažer v jednotlivých etapách realizace. V etapě nastavení to byla kompletní dokumentace nastavení projektu (registry rizik, otevřených bodů, kvality a konfigurace a příslušné strategie). V navazujících etapách KA zajišťuje vydávání balíků práce dalším týmovým manažerům, získávání informací o postupu prací a jejich porovnávání proti plánu etapy, reportování o postupu etapy směrem k Řídicímu výboru projektu v podobě průběžných zpráv o stavu etapy a navrhováním řešení případných otevřených bodů a rizik.

KA 07 – Spolupráce: V rámci této KA vzniknul odborný panel, jehož členové se minimálně dvakrát ročně scházejí, aby konzultovali průběh a výstupy projektů OP VVV, sdíleli informace a zkušenosti z jejich realizace a vytvářeli doporučení pro vzdělávací politiku ČR v tématech pedagogický leadership, podpora celých pedagogických sborů a leadership v území v souladu s metodickým výkladem výzvy.

 1. Systém intenzivní podpory strategického managementu a pedagogického leadershipu (pilotáž)
 2. Centra podpory strategického řízení a plánování ve školách a v územích a pro oblast dotací
 3. Kompetenční model ředitele pro oblast strategického řízení a pedagogického vedení
 4. Vzdělávací program Strategické řízení a plánování ve školách
 5. Vzdělávací program rozvoje kompetencí k pedagogickému leadershipu
 6. Manuál strategického řízení ve školách
 7. Metodika tvorby MAP
 8. Manuál profesního rozvoje pedagogických pracovníků
 9. Databáze škol zapojených do systému benchlearningu
 10. Metodika Delegování pravomocí ve školách
 11. Metodika Struktura a činnosti nepedagogického týmu
 12. Databáze metodických materiálů a online poradenství
 13. Web projektu Vedeme školu

Užitečné odkazy:

Další informace o projektu:

Strategické řízení a plánování ve školách a územích
(web projektu vedemeskolu.npi.cz)
Facebook projektu

Materiály ke strategickému řízení pro školy:

Můžete využít vzorové dokumenty, SWOT analýzu, formulář, který vám pomůže definovat strategické cíle vaší školy, a další dokumenty. Provedeme vás strategickým řízením, k dispozici je vám plán evaluace školy nebo manuály.

Manuál strategického řízení  vč. příloh
Manuál koučování pro ředitele
Benchlearning
Průvodce strategickým řízením vč. příloh
Plán evaluace školy
Manuál profesního rozvoje
Dokumenty ke stažení pro školy

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content