Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A)

edu.cz > Projekty ESIF > Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A)

Cílem projektu je podpořit zavádění a realizaci společného vzdělávání a zajistit efektivní implementaci určených úkolů Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.

ZÁMĚR A CÍL PROJEKTU

Záměr nastavení principů rovnosti ve vzdělávání vyžaduje zajištění rovných podmínek pro všechny děti, žáky, studenty (dále jen žák/žáci), včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Principy rovnosti jsou zapracovány do strategických záměrů ČR ve školství a souvisejí s nimi i aktuální legislativní změny, které kladou zvýšené nároky na schopnost vzdělávacího systému poskytovat adekvátní podporu žákům ohroženým sociálním vyloučením, žákům z odlišného kulturního prostředí a žákům s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.


DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU:

Monitorovat postup při zavádění společného (inkluzivního) vzdělávání a navrhovat a ověřovat množnosti řešení:

 • identifikovat a popsat změny a případné problémy spojené se zaváděním společného vzdělávání, navrhovat řešení;
 • vyhodnocovat, jak upravený RVP ZV (ŠVP, IVP) a podpůrná opatření ovlivňují průběh vzdělávání a jeho výsledky u žáků s potřebou podpory, u žáků bez identifikované podpory i třídy jako celku;
 • zaznamenat, sledovat a vyhodnocovat změny v práci pedagogických pracovníků, které budou v přímé souvislosti s realizací společného (inkluzivního) vzdělávání;

Podporovat pedagogické pracovníky při uskutečňování společného (inkluzivního) vzdělávání;

 • stanovit kritéria pro výběr a následně pro hodnocení kvality lektorů; vytvořit tým lektorů pro vzdělávání PP;
 • vytvořit programy dalšího vzdělávání ke klíčovým tématům potřebným pro úspěšné zavádění a realizaci společného vzdělávání;
 • zajistit ověření připravených programů DV PP formou pilotáže;

Podpořit výuku češtiny jako druhého jazyka;

 • připravit a pilotně ověřit nástroj pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků a žáků cizinců, popř. českých žáků bez znalosti češtiny;
 • připravit program DVPP pro využívání nástroje pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků cizinců;      

Vytvořit referenční rámec českého znakového jazyka pro úrovně A1 – B2.

ZÁKLADNÍ ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE

 • Zahájení projektu: května 2017
 • Ukončení projektu: dubna 2022
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004410
 • Příjemce dotace: NUV (současný NPI ČR)
 • Výše dotace: 156 620 749 Kč