Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Jde o implementaci "Reformy 3.2.3 Doučování" prostřednictvím Národního plánu obnovy.    


Obecné informace o výzvě

Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591 a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.


Účel dotace

Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnávání vzdělávacích ztrát, včetně podpůrné komunikace se zapojenými žáky, jejich školami a v případě nezletilých žáků s jejich zákonnými zástupci, která je nedílnou součástí doučování. Na každého doučovaného žáka bude poskytnuta dotace v částce 6 500 Kč.


Způsob a termíny podání žádostí

Žádosti pro rok 2023 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz.  IS-NPO bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 6. dubna 2023 ve 12 hodin. Informační systém je spuštěný již v tuto chvíli a umožňuje zakládání účtů žadatelů, ale samotný příjem žádostí bude spuštěn až v uvedený čas.

Podrobně je proces od registrace až po podaní žádosti (včetně dalších informací) v systému IS-NPO popsán v Manuálu pro podávání žádostí v systému IS-NPO (Manuál ke stažení).

Žádost musí být podána nejpozději do 8. května 2023. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „VÝZVA DOUČOVÁNÍ NNO – žádost o dotaci 2023“.

V případě, že ministerstvo obdrží více žádostí, které splní kritéria formálního hodnocení dle čl. 7 odst. 2 Výzvy, a částka požadované dotace v souhrnu přesáhne výši celkové alokace uvedené v čl. 1 odst. 4 Výzvy, a nedojde-li k navýšení alokace, budou žádosti uspokojeny podle data doručení na ministerstvo.


Přílohy výzvy


Upozornění pro žadatele

Dle platného znění rozpočtových pravidel stanovuje v § 14 odst. 3 písm. e) žadatel o dotaci musí nově dokládat přílohu ve formě úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis nesmí být starší tří měsíců před dnem podání žádosti. Výpis si žadatel obstarává sám a na své náklady. Bližší informace včetně seznamu příslušných soudů a jejich kontaktů jsou uvedeny na internetových stránkách justice: https://esm.justice.cz.

Výpis lze získat bezplatně a okamžitě pro majitele datových schránek přímo z uvedené webové stránky.

Žadatelům, kteří nedisponují datovými schránkami vydá výpis krajský soud příslušný podle sídla žadatele. Tento způsob je zpoplatněný a časově náročnější, doporučujeme proto o tuto přílohu zažádat v dostatečném časovém předstihu.


Metodická podpora a konzultace

Veškerý informační servis a metodickou podporu naleznete na nových webových stránkách https://doucovani.edu.cz/faq.


Dotazy a kontakty

V případě nejasností je možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu martina.cisarova@msmt.cz nebo telefonicky na 234 811 205Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1.1. 2023 do 31. 8. 2023. Jedná se o implementaci "Reformy 3.2.3 Doučování" prostřednictvím Národního plánu obnovy.    Informace o výzvě

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.


Účel dotace

Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních škol, středních škol a konzervatoří. Dotaci je škola oprávněna použít pouze na úhradu ostatních osobních nákladů (odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů).


Způsob a termíny podání žádostí

Žádosti pro období leden-srpen roku 2023 se vyplňují prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz. 
INFORMAČNÍ SYSTÉM BUDE SPUŠTĚN VE STŘEDU, 15. března 2023.

Vygenerovaný formulář žádosti ze systému je dále nutné podat řádným způsobem na MŠMT:

Žádost musí být podána nejpozději do 10. dubna 2023. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „VÝZVA DOUČOVÁNÍ ŠKOLY – žádost o dotaci 2023“.

Podrobně je proces od registrace až po podaní žádosti (včetně dalších informací) v systému IS-NPO popsán v Manuálu pro podávání žádostí v systému IS-NPO (Manuál ke stažení).


Přílohy výzvy


Upozornění pro žadatele

Dle platného znění rozpočtových pravidel stanovuje v § 14 odst. 3 písm. e) žadatel o dotaci musí dokládat přílohu ve formě úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis si žadatel obstarává sám a na své náklady. Bližší informace včetně seznamu příslušných soudů a jejich kontaktů jsou uvedeny na internetových stránkách justice: https://esm.justice.cz.

Výpis lze získat bezplatně a okamžitě pro majitele datových schránek přímo z uvedené webové stránky.

Žadatelům, kteří nedisponují datovými schránkami vydá výpis krajský soud příslušný podle sídla žadatele. Tento způsob je zpoplatněný a časově náročnější, doporučujeme proto o tuto přílohu zažádat v dostatečném časovém předstihu.


Dotazy a kontakty

V případě nejasností je možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu martina.cisarova@msmt.cz  nebo využít webového formuláře nebo telefonické infolinky na stránkách https://doucovani.edu.cz/faq.

Další informace k doučování, včetně metodické podpory, vzorů k vykazování, materiálů k puovinné publicitě apod. naleznete na stránkách https://doucovani.edu.cz/.Finanční prostředky z Národního plánu obnovy jsou „veřejným“ školám poskytovány prostřednictvím předem určeného ad hoc normativu. Školy nemusí o prostředky žádat, jsou jim přidělovány automaticky prostřednictvím kraje. Účel prostředků a další podmínky jsou uvedeny v konkrétním věstníku viz níže.

Soukromé a církevní školy mohou o prostředky z NPO požádat prostřednictvím výzev.

Věstníky vybraných komponent


3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

2024

2023

 • Věstník 02/2023 - digitální učební pomůcky pro ZŠ, SŠ a konzervatoře na rok 2023 (str. 255-259)
 • Věstník 02/2023 - prevence digitální propasti na rok 2023 (strana 252 - 254)

2022

2020

 • Věstník 06/2020 - technické vybavení škol pro distanční výuku pro ZŠ (strana 4-5)
 • Věstník 07/2020 - technické vybavení škol pro distanční výuku pro gymnázia (strana 3-7)

Podrobnější informace k této komponentě na edu.cz/digitalizujeme


3.2.3 Doučování žáků škol

Podrobnější informace k této komponentě na doucovani.edu.cz


Další prostředky z komponent 3.1., 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 a 5.1. které má MŠMT v gesci, jsou k dispozici prostřednictvím výzev. Informace o komponentách jsou dostupné na hlavní stránce k Národnímu plánu obnovy v gesci MŠMT.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1.9. 2022 do 31. 12. 2022. Jedná se o implementaci "Reformy 3.2.3 Doučování" prostřednictvím Národního plánu obnovy.    Informace o výzvě

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.


Účel dotace

Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních škol, středních škol a konzervatoří. Dotaci je škola oprávněna použít pouze na úhradu ostatních osobních nákladů (odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů).


Způsob a termíny podání žádostí

Žádosti pro období září-prosinec roku 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz. 

Žádost musí být podána nejpozději do 14. listopadu 2022. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „VÝZVA DOUČOVÁNÍ ŠKOLY – žádost o dotaci 2022-2“.

Podrobně je proces od registrace až po podaní žádosti (včetně dalších informací) v systému IS-NPO popsán v Manuálu pro podávání žádostí v systému IS-NPO (Manuál ke stažení).


Přílohy výzvy


Upozornění pro žadatele

Dle platného znění rozpočtových pravidel stanovuje v § 14 odst. 3 písm. e) žadatel o dotaci musí nově dokládat přílohu ve formě úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis si žadatel obstarává sám a na své náklady. Bližší informace včetně seznamu příslušných soudů a jejich kontaktů jsou uvedeny na internetových stránkách justice: https://esm.justice.cz.

Výpis lze získat bezplatně a okamžitě pro majitele datových schránek přímo z uvedené webové stránky.

Žadatelům, kteří nedisponují datovými schránkami vydá výpis krajský soud příslušný podle sídla žadatele. Tento způsob je zpoplatněný a časově náročnější, doporučujeme proto o tuto přílohu zažádat v dostatečném časovém předstihu.


Dotazy a kontakty

V případě nejasností je možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu martina.cisarova@msmt.cz  nebo využít webového formuláře nebo telefonické infolinky na stránkách https://doucovani.edu.cz/faq.

Další informace k doučování, včetně metodické podpory, vzorů k vykazování, materiálů k puovinné publicitě apod. naleznete na stránkách https://doucovani.edu.cz/.

Kontext a informace k Národnímu plánu doučování

Výluky prezenční výuky způsobené pandemií covid-19 měly výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků i na jejich psychosociální rozvoj a wellbeing po celém světě i v České republice. Česká republika navíc patří k zemím EU s nejdelším obdobím distanční výuky: žáci a studenti na druhém stupni ZŠ a výše strávili více než polovinu svého vzdělávání v době pandemie v režimu distanční výuky (počítáno od března 2020 do června 2021). Z šetření společností Kalibro a PAQ Research mezi žáky 5. ročníků ZŠ z přelomu května a června 2021 vyplývá, že kvůli distanční výuce v době pandemie čeští žáci zaostali v průměru o 15-17 percentilních bodů v českém jazyce a matematice, což odpovídá ztrátě ekvivalentu 3 měsíců prezenčního učení.

Pro kompenzaci negativních vlivů distanční výuky MŠMT na podzim 2021 uvolnilo 250 milionů Kč na podporu realizace doučování a socializačních, adaptačních a dalších podpůrných aktivit na školách v rámci programu Národní plán doučování (NPD).

MŠMT pro vyhodnocení programu realizovaného od září do prosince 2021 provedlo na přelomu února a března 2022 plošné šetření mezi řediteli škol, doplněné o data z výběrového šetření na 182 školách z listopadu 2021. Předkládaná zpráva představuje vyhodnocení programu na základě zjištění z těchto dvou šetření.

Od ledna 2022 do srpna 2023 MŠMT v programu doučování pokračuje z prostředků Národního plánu obnovy. Podle dostupného výzkumu je extrémně obtížné výpadek výuky vyrovnat, kromě dopadů uzávěr škol kvůli covid-19 je však v nynější situaci rovněž klíčové podpořit školy v integrace nově příchozích žáků z Ukrajiny. Ve stávajícím období proto mohou školy program doučování využívat rovněž na podporu jejich integrace, a to přinejmenším do srpna 2023.

Ve druhé polovině roku 2022 MŠMT znovu vyhodnotí stávající fázi programu doučování, od ledna 2022 do srpna 2022.


Manažerské shrnutí zjištění z vyhodnocení a dalších kroků podzimního doučování

 • V rámci programu Národní plán doučování bylo na podzim 2021 doučeno bezmála 247 00 žáků základních a středních škol, tedy 22 % žáků. Doučování na podzim 2021 probíhalo na téměř všech školách, jen 6 % škol je nerealizovalo. Jedná se tak o zdaleka největší podobný program realizovaný v posledních 30 letech v historii samostatné ČR.
 • Díky cílené podpoře v rámci rozdělení prostředků doučování probíhalo intenzivněji ve školách s vyšším podílem žáků s potřebou podpory. 25 % výdajů základních škol bylo vynaloženo cíleně těmto žákům, díky zvýšené alokaci tedy směřovalo na jejich podporu navíc celkem 38 milionů Kč a získali navíc přes 153 000 hodin doučování.
 • Zvýšenou podporu využilo zhruba 80 % škol, které na ní měly nárok, kromě skupiny zhruba 100 nejvíce podpořených škol.
 • Metodická podpora poskytovaná MŠMT ve spolupráci s NPI byla aktivně využita minimálně polovinou doučujících škol. Jen 2 % škol se s ní neseznámilo.
 • Školy vrátily 31 % poskytnuté alokace, hlavními důvody pro nevyčerpání prostředků byly:
  • úhrada doučování z jiných zdrojů,
  • nepotřebnost doučování,
  • nedostatek zájmu dětí a rodičů
  • či nedostatečné kapacity škol.
 • Vzhledem k tomu, že školy pro doučování využívaly téměř výhradně interní kapacity a zároveň uváděly nedostatečné kapacity doučujících, MŠMT pro další, stávající fázi programu doučování v roce 2022 alokovalo 30 milionů Kč do zvláštní dotační výzvy pro nestátní neziskové organizace, které podpoří doučování žáků se sociálním znevýhodněním a poskytnou pro doučování další externí kapacity.
 • V právě probíhající fázi programu doučování, od ledna 2022 až do srpna 2022, je alokováno celkem 430 milionů Kč. Podle odhadů školy plánují doučit ještě více žáků než na podzim 2021, konkrétně 270 tisíc.
 • MŠMT prostředky školám znovu rozdělilo cíleně, se zvýšenou alokací pro nejpotřebnější žáky a školy. Výše přidělených prostředků na toto období plně odpovídá potřebám téměř třech čtvrtin škol. 15 % škol by využilo více prostředků, které dostanou k dispozici v další fázi od září 2022.

Analytická zpráva v pdf ke stažení


Další informace k doučování a jeho podpoře ze strany MŠMT


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022. Jedná se o implementaci "Reformy 3.2.3 Doučování" prostřednictvím Národního plánu obnovy.    Informace o výzvě

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.


Účel dotace

Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních škol, středních škol a konzervatoří k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky. Dotaci je škola oprávněna použít na úhradu ostatních osobních nákladů (odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů).


Způsob a termíny podání žádostí

Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz.  IS-NPO bude otevřen pro vkládání žádostí v pátek 18. března 2022 ve 12 hodin.

Žádost musí být podána nejpozději do 18. dubna 2022. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „VÝZVA DOUČOVÁNÍ ŠKOLY – žádost o dotaci 2022“.

Podrobně je proces od registrace až po podaní žádosti (včetně dalších informací) v systému IS-NPO popsán v Manuálu pro podávání žádostí v systému IS-NPO (Manuál ke stažení).


Přílohy výzvy


Upozornění pro žadatele

Dle platného znění rozpočtových pravidel stanovuje v § 14 odst. 3 písm. e) žadatel o dotaci musí nově dokládat přílohu ve formě úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis nesmí být starší tří měsíců před dnem podání žádosti. Výpis si žadatel obstarává sám a na své náklady. Bližší informace včetně seznamu příslušných soudů a jejich kontaktů jsou uvedeny na internetových stránkách justice: https://esm.justice.cz.

Výpis lze získat bezplatně a okamžitě pro majitele datových schránek přímo z uvedené webové stránky.

Žadatelům, kteří nedisponují datovými schránkami vydá výpis krajský soud příslušný podle sídla žadatele. Tento způsob je zpoplatněný a časově náročnější, doporučujeme proto o tuto přílohu zažádat v dostatečném časovém předstihu.


Dotazy a kontakty

V případě nejasností je možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu aneta.nekvindova@msmt.cz  nebo využít webového formuláře nebo telefonické infolinky na stránkách https://doucovani.edu.cz/faq.

Další informace k doučování, včetně metodické podpory, vzorů k vykazování, materiálů k puovinné publicitě apod. naleznete na stránkách https://doucovani.edu.cz/.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Jde o implementaci "Reformy 3.2.3 Doučování" prostřednictvím Národního plánu obnovy.    Obecné informace o výzvě

Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591.


Účel dotace

Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky, včetně podpůrné komunikace se zapojenými žáky, jejich školami a v případě nezletilých žáků s jejich zákonnými zástupci, která je nedílnou součástí doučování. Na každého doučovaného žáka bude poskytnuta dotace v částce 6 500 Kč.


Způsob a termíny podání žádostí

Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz.  IS-NPO bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 15. března 2022 ve 12 hodin. Informační systém je spuštěný již v tuto chvíli a umožňuje zakládání účtů žadatelů, ale samotný příjem žádostí bude spuštěn až v uvedené datum.

Podrobně je proces od registrace až po podaní žádosti (včetně dalších informací) v systému IS-NPO popsán v Manuálu pro podávání žádostí v systému IS-NPO (Manuál ke stažení).

Žádost musí být podána nejpozději do 14. dubna 2022. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „VÝZVA DOUČOVÁNÍ NNO – žádost o dotaci 2022“.

V případě, že ministerstvo obdrží více žádostí, které splní kritéria formálního hodnocení dle čl. 7 odst. 2 Výzvy, a částka požadované dotace v souhrnu přesáhne výši celkové alokace uvedené v čl. 1 odst. 4 Výzvy, a nedojde-li k navýšení alokace, budou žádosti uspokojeny podle data doručení na ministerstvo.


Přílohy výzvy


Upozornění pro žadatele

Dle platného znění rozpočtových pravidel stanovuje v § 14 odst. 3 písm. e) žadatel o dotaci musí nově dokládat přílohu ve formě úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis nesmí být starší tří měsíců před dnem podání žádosti. Výpis si žadatel obstarává sám a na své náklady. Bližší informace včetně seznamu příslušných soudů a jejich kontaktů jsou uvedeny na internetových stránkách justice: https://esm.justice.cz.

Výpis lze získat bezplatně a okamžitě pro majitele datových schránek přímo z uvedené webové stránky.

Žadatelům, kteří nedisponují datovými schránkami vydá výpis krajský soud příslušný podle sídla žadatele. Tento způsob je zpoplatněný a časově náročnější, doporučujeme proto o tuto přílohu zažádat v dostatečném časovém předstihu.


Online seminář k výzvě

Informace, které byly sděleny na online semináři dne 8. 3. 2022, jsou ke stažení v následujícím PDF souboru Zaznam_z_online_schuzky_8_3_2022.pdf či viz níže v prohlížeči PDF.


Metodická podpora a konzultace

Veškerý informační servis a metodickou podporu naleznete na nových webových stránkách https://doucovani.edu.cz/faq.


Dotazy a kontakty

V případě nejasností je možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu katerina.cohnova@msmt.cz nebo telefonicky na 234 812 182Cílem Výzvy je připravit a realizovat řešení rostoucích nerovností ve vzdělávání poskytováním vícevrstvé podpory školám v obtížných podmínkách. Dílčím cílem výzvy je navrhnout a ověřit budoucí systém financování škol dle indexu socioekonomického znevýhodnění. Účelem dotace je implementace reformy 3.2.2 Podpora škol v rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy zřízeného dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021.

Projekt Národní plán doučování bude v r. 2022 pokračovat v rámci Národního plánu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Prostředky do škol zřizovaných krajem a obcemi, budou jednotlivým krajským úřadům rozepsány do 31. 1. 2022 a posléze rozeslány do škol. Doučování se aktuálně týká ZŠ a SŠ zřizovaných obcemi, kraji, svazky obcí. Soukromé a církevní školy bude MŠMT informovat do konce února 2022. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků.  Delegaci zástupců Evropské komise dorazila v Praze zajímá mimo jiné realizace projektů Národního plánu obnovy, který financuje EU. Praktické ukázky se za účasti ministra školství Petra Gazdíka (STAN) ujala starostka Prahy 2 Alexandra Udženija, jak redakci sdělila její tisková mluvčí.

Cílem výzvy MŠMT k NPO je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP). Účelem dotace je implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy, která je obsahem přílohy Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro Oživení a odolnost Česka (11047/21).

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content