DZ ČR 2019-2023

Strategie MŠMT

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023 (dále jen ,,DZ ČR 2019-2023“) je zpracován v souladu s ustanovením  § 9 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obsahové členění odpovídá požadavkům vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. Dokument DZ ČR 2019-2023 je platný od jeho schválení na jednání vlády dne 8. července 2019 (Usnesením č.489).Stejně jako předcházející dlouhodobé záměry byl i tento připraven pro celý systém regionálního školství, určuje rámec dlouhodobých záměrů krajů, sjednocuje přístup státu a jednotlivých krajů zejména v oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy a cílů vzdělávací politiky ČR.

DZ ČR 2019-2023 obsahuje tři klíčové cíle:

  • více peněz za kvalitní práci pedagogů,
  • dokončení revize kurikula a podpoření implementace inovovaných RVP do škol,
  • zlepšení řízení škol a školských zařízení zefektivněním spolupráce centra a středního článku řízení (krajské úřady).

Vznik DZ ČR 2019-2023 a návaznost na další dokumenty

Klíčovou roli při přípravě DZ ČR 2019-2023 plnil zastřešující materiál obsahující základní rámec vzdělávací politiky ČR, Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.

S ohledem na přípravu nového klíčového strategického dokumentu v oblasti vzdělávacího systému ČR s názvem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (dále jen ,,Strategie 2030+") je zcela nezbytné, aby jeho obsah zohlednil dílčí cíle a opatření DZ ČR 2019 - 2023 a zároveň aby byla zajištěna plná synergie obou dokumentů a jednotlivých intervencí, a to i v kontextu tvorby navazujícího Dlouhodobého záměru na období 2023-2027, který již bude plně implementačním dokumentem nové Strategie 2030+

Materiál prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením od 14. do 27. března 2019. Celkově bylo obdrženo 434 připomínek, z toho všech 252 vznesených zásadních připomínek bylo vypořádáno na připomínkové poradě dne 10. května 2019, popř. na navazujících pracovních jednáních.

Finální podoba DZ ČR 2019-2023 byla ze strany MŠMT upravena ve smyslu připomínek, které vzešly z jednání vlády dne 8. července 2019 (Usnesení č.489) při schvalování materiálu vládou ČR.

DZ ČR 2019 - 2023 respektuje Programové prohlášení vlády z června 2018, Strategický rámec Česká republika 2030 a současně věcně navazuje na celou řadu studií, analýz, koncepčních a strategických dokumentů vydávaných na národní i nadnárodní úrovni.

Materiál nepřesahuje rámec zákonného zmocnění, není v rozporu s právem Evropského společenství ani s ústavním pořádkem ČR a nebude mít nežádoucí dopad na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a ani na hospodářské subjekty, zejména na malé a střední podnikatele, nepředpokládají se ani sociální dopady a dopady na životní prostředí.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content